آموزش تبلیغات رایگان در اینستاگرام

اینستاگرام این روزهابه یک شبکه اجتماعی محبوب تبدیل شده است.افرادزیادی دراین شبکه اجتماعی عضوهستند وروزانه ساعتهای قابل توجهی رادراینستاگرام میگذرانند.به مرورافرادتصمیم به استفاده از اینستاگرام برای کسب وکارهای خودگرفتند.باشیوع ویروس کرونا،تفریحات مردم بسیارکمترشدوساعات استفاده ازاینترنت بیشتر!ازطرفی کسب وکارهاتعطیل شده وبرای ادامه به شبکه‌های اجتماعی روی آوردند.کسب وکارهای آنلاین درچندسال اخیربه‌خصوص باشیوع کرونارشدقابل توجهی داشته ومحبوب شدند.اماحضوردراین شبکه‌هاباوجودرقبای زیادآسان نیست.چطوربایددراینستاگرام بازاریابی کرد؟چطور بایدمشتریان خودراپیداکنید؟دراین مقاله به بررسی ومعرفی تبلیغات رایگان که راهی مناسب برای جذب مشتریان است میپردازیم.

چرابایدازتبلیغات دراینستاگرام استفاده کنیم؟

یک صفحه اینستاگرامی برای جذب مشتری بایدشناخته شود.یک کسب وکارابتدابایدباپرسونای مشتریان خودآشناشود.سپس باتوجه به پرسونای مخاطبان شروع به تولیدمحتوای مناسب دراینستاگرام کند. برای شروع نیازنیست تجهیزات عالی ومحتواباکیفیت بالاداشته باشید،همین که محتوای موردنیازباکیفیت قابل قبول ارائه دهیدکافی است.باتولیدمحتواوپس ازگذشت مدت زمانی بطورخودکارفالوورجذب خواهیدکرداماسرعت رشدصفحه پایین است.باتعدادفالوورهای کم نیزممکن است تبلیغات پرهزینه،بازدهی مناسب رانداشته باشد،به همین دلیل اگراول راه هستید،بهتراست ازتبلیغات رایگان دراینستاگرام استفاده کنید.

روشهای تبلیغات رایگان دراینستاگرام چگونه است؟

روشهای تبلیغات رایگان کم هستندامامیتواننددررشدصفحه شماموثرباشند وبازدهی سایرتبلیغات شما رابیشترکنند.درادامه بهترین روشهای تبلیغات رایگان دراینستاگرام را معرفی می‌کنیم.

اما نکاتی وجود دارد که قبل از شروع تبلیغات رایگان باید به آنهاتوجه کنید:

  • قسمت بایواینستاگرام خود راتکمیل کنید.
  • ازلوگو یاتصویرپروفایل مناسب استفاده کنید.
  • هایلایتهای موردنیازکاربران ومشتریان رادرصفحه خودقراردهید.
  • محتوای مناسب وارزشمندتولیدکنیدبهتراست حداقل۱۰محتوا باهشتگ گذاری وکپشن نویسی درست داشته باشید.
مواردیکه ذکرشدندازجمله نکاتی هستند که برای تولیدمحتوای حرفه‌ای دراینستاگرام باید باآنهاآشناباشید.

کمک ازدوستان وآشنایان

پس ازاینکه صفحه خود راآماده کردید ازدوستان،آشنایان وفامیل بخواهیدشما رافالوکنند.درمرحله بعدازآنها بخواهیدصفحه شما رادراستوری یاپست به فالوورهای خودمعرفی کنند.شایدتعدادفالوورهای هریک از آشنایان شمازیادنباشد اما درمجموع میتوانیدفالوورهای خودرابه تعداد مناسبی (مثلابالای ۱۰۰)برسانید.باتوجه به اینکه صفحه شماازمحتوای خوبی برخورداراست احتمال فالوشدن بیشترخواهدبود.

کامنت گذاری درپستهای مرتبط

این روش شاید بنظرتان جواب ندهدولی شمابایدبدرستی ازروش کامنت گذاری استفاده کنید.هشتگهای مرتبط باکسب وکارخود راجستجو کنیدودرپستهای مرتبط به سوالات مخاطبان دربخش کامنتهاپاسخ دهیدتاتوجه آنهارابه صفحه خودجلب کنید.قطعاافرادزیادی هستندکه سوالاتشان بی پاسخ مانده وشماباکمک کردن میتوانیدانها رابه فالوو تبدیل کنید.

روش دیگرمعرفی وتبلیغ مستقیم کسب وکارتان زیرپستهاست.این روش بازدهی بالایی نداردولی بهتراست درزیر پستهایی که تبلیغات درکامنت آزاداست ازاین روش نیزاستفاده کنید.

تبلیغات رایگان درگروه‌های تعاملی

برخی استفاده ازگروه‌های تعاملی رانادرست میدانندزیرا معتقدند الگوریتم‌های اینستاگرام توانایی تشخیص رفتارفیک کاربران رادارند.این موضوع تاحدی درست است امابرخی گروه‌های تعاملی قوانین سرسختانه‌ای دارندکه بارعایت آنهافعالیت همه کاربران کاملاعادی است.

باعضویت درگروه‌های تعاملی بسته به تعدادافرادی که درگروه وجود داردبه فالوورهای شماافزاده میشود.ازطرفی شمامیتوانیدتبلیغ سایراعضای گروه راانجام دهید وبالعکس سایراعضا میتواننددرصورت درخواست شما،تبلیغات صفحه شماراانجام دهند.برخی ازافرادیکه درگروه‌های تعاملی عضو هستند فالوورهای زیادی دارند( ۱۰۰۰به بالا)درصورت تبلیغ توسط اعضای این گروه‌هامیتوانیدفالووررهای زیادی جذب کنید.

تبلیغات رایگان بااینفلوئنسرها

برخی میکرواینفلوئنسرهای یاحتی اینفلوئنسرهای بزرگ دربرخی مواقع اعلام میکنندکه درشرایط خاصی حاضر به تبلیغات رایگان برای کسب وکارهاهستند.برای مثال یکی ازاینفلوئنسرها تبلیغات رایگان برای زنانی که کسب وکارخانگی دارند انجام داد.به همین دلیل بهتراست اینفلوئنسرها وبه‌خصوص میکرواینفلوئنسرهای مرتبط باحوزه کاری خود رادنبال کنید.البته این شرایط زیادپیش نخواهدآمد.

تبلیغ درسایرشبکه‌های اجتماعی

اگرکسب وکارشما درسایرشبکه‌های اجتماعی نیزاکانتی داردمیتوانید ازاین شبکه برای تبلیغات صفحه اینستاگرام خوداستفاده کنید.ازصفحات شخصی خود درسایرشبکه‌های اجتماعی نیزبرای تبلیغ استفاده کنید وازفالوورهای خودبخواهیددراین تبلیغات به شماکمک کنند.

تبلیغات رایگان بارباتها

رباتهای اینستاگرام اکثراپرداخت درون برنامه‌ای دارند.هزینه خدمات این رباتهاپایین است امادراکثرمواقع خدمات آنهابازدهی مناسبی ندارد.برای مثال خریدفالوورفیک ازرباتهاکاردرستی نیست.توجه داشته باشیدالگوریتم‌های اینستاگرام فعالیتهای رباتها راتشخیص میدهندپس بهتراست ازربات استفاده نکنید.

برخی ازرباتها باپرداخت درون برنامه‌ای یافالوکردن،لایک کردن و …اکانت سایرافراد به شما امتیاز می‌دهند تا بتوانید لایک، فالوور یا کامنت بخرید. به جای این روش می‌توانید از فالو آنفالو استفاده کنید. افرادی را که فکر می‌کنید مخاطبین شما هستند به مرور فالو کرده و پش از گذشت مدت زمانی آنها را به مرور آنفالو کنید.

ابزارهای رایگان تبلیغات رایگان

ابزارهای رایگان زیادی برای افزایش فالوورهای اینستاگرام وجود دارد.اکثراین ابزاربصورت مستقیم برای تبلیغات استفاده نمیشوندولی بااطلاعات یاامکاناتی که دراختیارشما قرارمیدهندباعث میشودبتوانیدرشد بهتری داشته باشید.

  • Crowdfire نرم افزاری برای فالو وآنفالواتوماتیک،دعوت مخاطبان ازسایرحسابهابه اینستاگرام است ولیستی ازکاربرانی که شما رافالو نکرده ولی ازصفحه شمابازدیدمیکنند ایجاد میکند.
  • اگرقصدتبلیغات توسط اینفلوئنسرهارادارید نرم افزار Hepepsy به شما کمک میکند تامیزان اینگیجمنت اینفلوئنسر رااندازه گرفته ومطمئن شوید آیاتبلیغات بابازدهی خوب خواهید داشت یاخیر!
  • نرم افزارSocial Rankبه شما درشناخت بیشترکاربران کمک میکند.
  • Canva یک پلتفرم عالی برای طراحی پست،استوری وکاوراینستاگرام است.
  • بانرم افزار You Cutمیتوانید ویدئوهای عالی درسایزمناسب برای پست واستوری اینستاگرام بسازید.

کلام آخر

تبلیغات یک روش مناسب برای افزایش فالوور شماست اماتنها روش نیست.قبل ازهرچیزی سعی کنید محتوای ارزشمند وجذاب برای کاربرتولیدکنید.سپس باهشتگ گذاری،کپشن نویسی، انتشارپست درزمان مناسب و …به مرور فالوور جذب کنید.برای تبلیغات بهتراست تعداد قالب قبولی فالوور داشته باشید.بخصوص اگرپیج فروشگاهی هستیدزیرامردم به صفحات بافالوورهای بالابیشتراعتماد دارند.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *