تعریف سیستم عامل ویندوز

قطعا اگردر دنیای اینترنت گشت وگذاری کرده ودرمباحث دیجیتال سرک کشیده باشید، بارها بانام سیستم عامل روبه روشده اید. سیستم عامل انواع مختلفی دارد وعمده افراد باسیستم عامل ویندوز Windows آشنایی دارند. اماشاید کم ترکسی وظیفه سیستم عامل وبصورت کلی چیستی آن رابداند وتشخیص دهد. به پاسخ سوال سیستم عامل ویندوز چیست؟ میپردازیم وسعی می کنیم تادانش شما رادر خصوص مبحث سیستم عامل ،کاربردهاو وظایف سیتم عامل ویندوز افزایش دهیم.

دریک پاسخ کلی واجمالی بایداشاره کنیم که سیستم عامل ها نرم افزارهایی هستندکه بوسیله آنها سخت افزار رایانه کنترل میشود. محیط نرم افزاری سیستم عامل باقدرت بالاتوانایی پردازش هروظیفه ای رادارند. سادگی محیط وقدرت بالای سیستم عامل درواقع کارکاربران رابسیار ساده میکند. این سادگی طوری است که همه نیازهای الکترونیکی افرادبرطرف میشود.

همان طورکه اشاره کردیم سیستم عامل انواع مختلفی دارد؛اما موردبحث مادراین مطلب بصورت کلی سیستم عامل ویندوز است. امافارغ ازنوع سیستم عامل، تمامی آن هادر یکسری وظایف مشترک هستند .سیستم عامل ها وظایف مختلفی دارندکه هرکدام ازآن ها بنوعی انجام فرآیندخاصی را برعهده میگیرند. پردازنده کامپیوترها که فرمانده رایانه بحساب می آیدتوسط سیستم عامل کنترل میشود. این کنترل طوری است که کاربرمیتواند باانجام تنظیماتی در سیستم عامل، آن راشخصی سازی کند.

مدیریت حافظه ازدیگر وظایف سیستم عامل تلقی میشود. کاربر براحتی میتواند درحافظه رایانه بوسیله سیستم عامل فایلهایی راذخیره، حذف وبطور کلی مدیریت کند. مدیریت دستگاههای ورودی وخروجی نیزاز جمله وظایف یک سیستم عامل است. تمامی دستگاههای ورودی وخروجی شامل:موس،کیبورد،اسپیکر، مانیتور وغیره توسط سیستم عامل شناسایی میشوند وکاربر میتواند ازآنها استفاده نماید. مدیریت حافظه های جانبی، مدیریت برنامه های کاربردی، رابط کاربری ساده وآسان وبسیاری دیگراز موارد، ازجمله وظایف یک سیستم عامل محسوب میشوند.

سیستم عامل ویندوز چیست؟

معادل انگلیسی این کلمه Windows وبمعنی پنجره هااست. امانکته ای که بایددر نظرگرفت این است که این کلمه ارتباطی بادرب وپنجره ساختمان هاندارد. بااین وجودبسیاری ازافراد تازه واردچنین قیاسی راانجام میدهند. ویندوز یک برنامه یایک نرم افزار است. بوسیله ویندوز میتوان از کامپیوتر استفاده کرد. به ویندوز ها که فضای زیادی ازحافظه رایانه رااشغال میکنند واستفاده از رایانه رابرای شمامقدور می کند سیستم عامل گفته میشود.

بطورکلی ویندوز، نرم افزاری است که بعنوان یک سیستم عامل برروی رایانه نصب میشود. سازنده این نرم افزار یک شرکت آمریکایی به نام مایکروسافت Microsoft است.دلیل نامگذاری این نرم افزار به (پنجره ها) این است که درآن، نرم افزارهای گوناگون بصورت پنجره پنجره باز میشوند ومیتوان ازآنها استفاده کرد. درست است که ویندوز یک رابط است که کاربر بوسیله آن میتواند رایانه راکنترل کند. امادر ابتدای ظهور رایانه ها، ویندوز ها وجودنداشتند. شایدبرای شماسوال پیش بیایدکه بدون وجود سیستم عامل ویندوز چطوراز رایانه ها استفاده میکردند؟

درپاسخ به آن سوال بایدگفت که نخستین سیستم عامل برای کامپیوتر سیستم عامل داس بود. این سیستم درسال ۱۹۸۱برای اولین بار برروی رایانه های شخصی IBM وبرخی دیگراز رایانه های سازگار نصب شده بود. درحقیقت سیستم عامل داس یک پیش نیازبرای توسعه دادن به آن ودرنتیجه ساخت ویندوز به شمار میرفت. ازگذشته تاکنون ویندوزهای مختلفی ساخته شده اند. هرکدام ازاین ویندوز ها که بمرور زمان ساخته میشدند ویندوز قبلی راکاملتر میکردند ورابط کاربری آنها آسانتر میشد. درادامه به بررسی ویندوز های تولیدشده ازابتدا تاکنون توجه فرمایید.

پنجره هاورود نورطبیعی بداخل خانه راتسهیل میکنند. آن هاساکنان یک خانه راقادر میسازند تاازمناظر محله یامحله لذت ببرند. علاوه براین، آن هابه تهویه متقابل خانه کمک میکنند. به این ترتیب،خانه هایی باپنجره های وسیع بندرت تاریک بنظر میرسند یااحساس خفگی میکنند.

یک سیستم عامل دارای سه عملکرداصلی است:

  1. مدیریت منابع کامپیوترمانند واحدپردازش مرکزی،حافظه،درایوهای دیسک وچاپ گرها،
  2. ایجادیک رابط کاربری،
  3. اجرا وارائه خدمات برای نرم افزارهای کاربردی

انواع مختلف سیستم عامل ویندوز Windows

سیستم عامل ویندوز 1

این نسخه از ویندوز بعنوان نخستین نسخه از سیستم عامل ویندوز بشمار میرود. زمان ساخت این ویندوز نوامبر ۱۹۸۵بود وبعنوان یک واسط گرافیکی برای سیستم عامل داس ارائه شده بود. به این معناکه خیلی نمیتوان این نسخه از سیستم عامل راشبیه ویندوز ها تلقی کرد. کاراصلی آن این بودکه کاربر میتوانست بااستفاده از موس پنجره های داس رامدیریت کند واینکار رادر محیطی گرافیکی انجام دهد.

سیستم عامل ویندوز 2

این نسخه از ویندوز حدود ۲سال پس از ویندوز یک ساخته وعرضه شد. تفاوتی که با ویندوز یک داشت دراین بودکه در ویندوز یک کاربر نمیتوانست پنجره ها راحرکت دهدولی در ویندوز دو این قابلیت فراهم بودکه پنجره ها حرکت کنندیا برروی هم قرارگیرند. هم چنین این سیستم عامل مقداربیش تری ازحافظه رایعنی چیزی درحدود ۱مگابایت اشغال میکرد.

سیستم عامل ویندوز 3

این ویندوز درسال ۱۹۹۰متولد شد. جلوه های گرافیکی درآن بیش تراز نسخه دو ویندوز بودولی هم چنان درآن خبری ازنوار وظیفه (Taskbar) ومنوی استارت نبود. ازنظر حافظه ای پیشرفت بیش تری نسبت به نسخه های قبلی داشت. به این معنا است که ازکارت گرافیک ۲۵۶رنگ وحافظه رم ۱۶مگابایت میتوانست پشتیبانی کند.

سیستم عامل ویندوز ۹۵

درآگوست ۱۹۹۵ ویندوزی شبه نام ویندوز ۹۵ بوسیله شرکت مایکروسافت ساخته وعرضه شد. نام دیگراین ویندوز ویندوز ۴است ودلیلش آن است که شباهت زیادی به ویندوز ۳ داشته وجهش بسیاربزرگی در سیستم عامل های رایانه ها درزمان خودش بود.

سیستم عامل ویندوز ۹۸

بدلیل شباهت نام این ویندوز با ویندوز ۹۵ میتوان آن رانسخه بروزشده ویندوز ۹۵دانست. ظاهر وکارایی آنها نیزشباهتهای زیادی بایک دیگر دارند. این ویندوز نیزاز امکانات بسیاری برخورداربود که درواقع تحول چشم گیری دردنیای سیستم عامل ها بحساب می آمد. مرورگر اکسپلورر، ارسال ودریافت ایمیل، پشتیبانی ازFat32، ساپورت USB،ساپورت DVD وبسیاری ازامکانات دیگر دراین سیستم عامل پشتیبانی میشدند.

سیستم عامل ویندوز ۲۰۰۰

ازنام این ویندوز میتوان فهمیدکه زمان تولدآن در سال ۲۰۰۰بوده است. این سیستم عامل ازگرافیکی ترین سیستم عامل ها درآن زمان بود. از ویندوز ۲۰۰۰جهت ایستگاههای کاری وسرورهای شبکه ای استفاده میشد.

سیستم عامل ویندوز XP

درسال ۲۰۰۱نسخه جدیدی از سیستم عامل ویندوز توسط شرکت مایکروسافت ساخته وعرضه شد وانتشارآن تاسال ۲۰۰۶ ادامه یافت. این ویندوز ازپرطرفدارترین سیستم عامل ها بشمار میرفت واستقبال زیادی ازآن شد. پس ازعرضه این ویندوز نسخه های دیگری بعنوان سرویس پک به آن اضافه شد.

سیستم عامل ویندوز ویستا

درسال ۲۰۰۷ ویندوز دیگری به نام ویندوز ویستا پس از ویندوز XP عرضه شد. محیط این ویندوز تفاوتهای چشم گیری نسبت به ویندوز XP داشت. این تفاوت ها بصورتی بودندکه کسانیکه از ویندوز XP استفاده میکردند، دراستفاده از ویندوز ویستا باسختیهایی روبه روشدند. این ویندوز ازمشکلاتی برخورداربود ولی مایکروسافت باتولید آن قصدداشته که تحول چشم گیری رادر سیستم عامل ها پیاده کند ودر طراحی و کارایی آن به بهترین شکل عمل نماید.

سیستم عامل ویندوز ۷

هفتمین نسخه از سیستم عامل های ارائه شده توسط مایکروسافت ویندوز ۷ بود. علت نامگذاری این ویندوز نیزهمین است. این سیستم عامل درتاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۰۹ واردبازار گردید والبته استقبالهای زیادی نیزاز آن شد وهم چنان این ویندوز مورداستفاده بسیاری ازکاربران قرار میگیرد. ظاهرزیبای این سیستم وعملکرد روان آن ازویژگیهای منحصر بفرد آن محسوب میشود.

سیستم عامل ویندوز ۸

درسال ۲۰۱۲ هشتمین نسل سیستم عامل های مایکروسافت واردبازار گردید. این سیستم عامل برروی کامپیوترهای شخصی، تبلت ها وتلفن های همراه قابل نصب بود. ظاهراین ویندوز بسیارزیبا بودو فاقد منوی استارت بود. درحقیقت منوی استارت آن بصورت تمام صفحه مورداستفاده قرار میگرفت که این ویژگی ازخصوصیات متمایزآن بشمار میرفت.

سیستم عامل ویندوز ۱۰

ویندوز ۱۰ نیزاز ویندوزهایی است که درسال ۲۰۱۵ واردبازار شد واستقبالهای ویژه ای نیزازآن صورت گرفت. این ویندوز هم چنان مورداستفاده کاربران زیادی واقع میشود واز ویژگیهای اصلی آن میتوان به بازگشت منوی استارت، طراحی گرافیکی زیبا وبینظیر وبسیاری ازموارد دیگراشاره کرد.

سیستم عامل ویندوز CE

این ویندوز بطوراختصاصی برای رایانه های کمینه شده مانندسیستم های هدایت ناوبری ماهواره ای وبرخی ازموبایل ها طراحی شده است. کاراین سیستم عامل پردازش اطلاعات،ذخیره وارائه آنهااست.

سیستم عامل ویندوز ۱۱

 

ویندوز ۱۱ بعنوان جدیدترین ومجهزترین ویندوز محسوب می شود. این ویندوز درسال ۲۰۲۱ واردبازار شده ودارای گرافیکی ترین رابط کاربری است. شباهتهای زیادی بانسخه قبلی یعنی ویندوز ۱۰دارد و نوآوری آن درمنوی استارت است که جایگاه آن دروسط نواروظیفه است.

کاربرد بهترین سیستم عامل ویندوز

معرفی وانتخاب بهترین ویندوز کار بسیار سخت و دشواری است. به این معنا است که علناًنمیتوان ویندوزی رابه عنوان بهترین ویندوز بطورجامع شناسایی کرد. بهترین ویندوز را سخت افزار رایانه شماتایید میکند. همان طورکه قبلاً نیزگفته شد رایانه ها از سخت افزارهای مختلفی برخوردارهستند.

هرچه سخت افزار رایانه ضعیفترباشد ویندوزهای قدیمیتر برای آنهامناسب هستند. البته منظوراز قدیمی بودن رایانه دراین روزها به این معنا است که سخت افزار از ویندوز ۷ پشتیبانی میکندکه درواقع بهترین ویندوز برای آنها همان ویندوز ۷ یا ویندوز های قدیمیتراست.

سیستم عامل های جدیدنیازمند سخت افزار قوی وبه روز نیزهستند. به این معنا است که حتی اگر سخت افزار رایانه ای هم قوی باشدولی به روزنباشد ممکن است ویندوزهای جدید برروی آن پشتیبانی نشود. نمونه بارزآن که بسیاری ازکاربران تجربه کرده اند درنصب ویندوز ۱۱ است. ویندوز ۱۱شباهتهای زیادی به ویندوز ۱۰ داردولی نیازمند سخت افزاری به روزاست. خیلی ازکاربران نمیتوانند این ویندوز رابر روی لپتاپ و سیستم های خودنصب کنند. تنهاکاربرانی میتوانند به نصب ویندوز ۱۱بپردازند که سخت افزار دیوایس آنهامربوط به سالهای اخیرباشد.

سخت افزار از مهم ترین مولفه های یک رایانه محسوب میشود. درواقع میان سخت افزار ونرم افزار رابطه مستقیم وجوددارد ووابستگی زیادی میان آنها است. بطورکلی سیستم عامل که یک نرم افزار است سبب میشود سخت افزار ها بکارگرفته شوند ومیتوان بااستفاده از نرم افزارها آنها راکنترل کرد.

نکته دیگرآن است که براساس هرسخت افزاری که کامپیوتر هادارند نرم افزار هاازجمله ویندوز رانصب میکنند. سیستم عامل ها نیازمندسخت افزار مخصوصی هستند. هرچه سخت افزار رایانه ضعیفترباشد باید ویندوزهای قدیمیتری برروی آن رایانه نصب کرد. این روزها برروی رایانه های نسبتاًقدیمی ویندوز ۷نصب میکنند که بسیارهم مناسب است. جالب است بدانیدکه هر رایانه ای توانایی نصب ویندوز ۱۱که این روزها به بازارآمده است راندارد. برای نصب ویندوز ۱۱باید سخت افزار رایانه نیزبه روزباشد.

نکاتی در مزایا و معایب سیستم عامل ویندوز

شایداین سوال که چرااز میان سیستم‌ های عامل موجود ،ویندوز ازهمه محبوبتراست، به ذهن شماهم خطورکرده باشد، وممکن است بسیاری ازکاربرانی که چندان درحوزه‌های فناوری وتکنولوژی فعالیت نمیکنند، سیستم عامل دیگری به جزء ویندوز رانشناسند.

به گزارش ایسنا به نقل از وب سایت wikihow و rjsystems، درحالیکه به جزء ویندوز، سیستم‌های عامل مختلفی هم چون لینوکس و مک او اس نیزوجود دارداما بدلایل متعددی سیستم عامل ویندوز از محبوبیت وشهرت بسیاربیش تری نسبت به سایررقبایش برخوردارشده است. این گزارش بمرور وبررسی مختصری برمزایا ومعایب سیستم عامل ویندوز میپردازد. از مزایای سیستم عامل ویندوز میتوان به مواردزیر اشاره کنیم:

۱. آموزش و به کار گیری راحت

یادگیری واستفاده از ویندوز بسیارآسان و راحت است ورابط کاربری ساده‌ای دارد؛بنابراین بسیاری ازکاربرانی که چندان ازعلم رایانه هم سردر نمی‌آورند، براحتی میتوانندکارهای روزانه ومعمول خودرا باآن انجام دهند.

۲. معمول ترین سیستم عامل کامپیوتر

ویندوز محبوبترین وپرطرفدارترین سیستم عامل رایانه‌های شخصی است.

۳. قابلیت نصب انواع مختلف نرم افزارها

ویندوز ازگستره بسیاروسیعی ازبرنامه‌ها، نرم‌افزارها واپلیکیشن‌ها پشتیبانی میکند.

۴. قابلیت نصب تمامی نرم افزارهای مایکروسافت آفیس

نرم افزار مایکروسافت آفیس برنامه‌های ویرایشی وکاربردی متعددی هم چون اوت لوک، پاورپوینت، اکسل، ورد، اکسس، بصورت پیش فرض برای سیستم عامل ویندوز توسعه وطراحی شده است که برای انجام کارهای اداری،علمی، پژوهشی وشخصی بسیارمناسب وکاربردی است.

۵. امکان نصب در انواع کامپیوتر ها

بر روی تمامی رایانه‌های شخصی و لپتاپ‌ها قابل اجرا است وکاربران میتوانند آنرا بر روی ارزان قیمتترین وابتدایی‌ترین وهم چنین پیشرفته‌ترین رایانه‌ها نصب واجراکنند.

۶. پیشتبانی تمامی بازهای کامپیوتری

ویندوز بزرگ ترین مجموعه ازبازیهای رایانه‌ای رادرخود جای داده است واین برای بسیاری ازعلاقه مندان به بازیهای رایانه‌ای خبربسیار خوشایندی محسوب میشود.

۷. قابلیت نصب انواع سخت‌افزارهای جدید

یکیدیگر ازمزایای مهم ویندوز، پشتیبانی ازاضافه کردن ونصب سخت‌افزارهای جدیدبه جعبه (کیس) رایانه است که برای ارتقای کلی رایانه کاربردمهمی دارد.

۸. قابلیت ارتقا دادن نرم افزارها و آپدیت های به موقع

مایکروسافت،شرکت توسعه‌دهنده سیستم عامل ویندوز، درفواصل زمانی تقریباکوتاه‌مدت به انتشار وارائه بروزرسانی‌های امنیتی ونرم‌افزاری اقدام میکند.

معایب سیستم عامل ویندوز

۱. از لحاظ امنیتی پایین است

امنیت سایبری چندان بالایی ندارد وکاربران هنگام اتصال وبرقراری ارتباط بادنیای مجازی وشبکه اینترنت بایدبه موارد ونکات امنیتی بسیاری توجه داشته باشندتادر دام مجرمان سایبری وهکرها نیفتندو اطلاعات ذخیره‌شده‌ خود رادر رایانه موردسوءاستفاده افرادغریبه قرار ندهند.

۲. مراقبت کردن در برابر ویروس ها

ویندوز آسیب‌پذیری زیادی دربرابر هجوم بدافزار وویروسهای رایانه‌ای دارد وممکن است راهی برای مجرمان سایبری ایجادکند تاازطریق انتشاربدافزار، باج‌افزار وویروسهای رایانه‌ای بتواننداز حسابهای کاربری و اطلاعات ذخیره شده کاربران سوءاستفاده وبه اهداف شوم خوددست پیداکند.

۳. سیستم عامل ویندوز، Open source نیست

ویندوز یک سیستم عامل متن بازنیست وتمامی کدهای منبع(source code) آن تنهادر اختیارشرکت توسعه‌دهنده یعنی مایکروسافت قراردارد.

۴. عدم اجرا کردن سخت‌افزارهای قدیمی

یکیدیگر ازمعایب بزرگ سیستم عامل ویندوز آن است که پس ازچند سال دیگراز سخت‌افزارهای قدیمی وقبلی خودپشتیبانی نمیکند ویاحداقل پشتیبانی قابل قبولی نمیکند.

سخن نهایی

همان طورکه درقسمتهای قبلی نیزگفتیم، ویندوزها نرم افزارهایی هستندکه بانصب آنها برروی رایانه ها میتوان مدیریت سخت افزارهارا برعهده گرفت. ازحدود ۳۵سال پیش تاکنون ویندوزهای گوناگونی عرضه شده که هرکدام نسبت به نسخه قبلی خوداز امتیازاتی برخورداراست. درانتخاب بهترین نوع ویندوز بایدتوجه داشت که سخت افزار رایانه قابلیت پشتیبانی از ویندوز راداشته باشد. چراکه بهترین نوع ویندوز، ویندوزی است که براحتی برروی رایانه اجراشود وهمه سخت افزارها رابه خوبی شناسایی کند.

جالب است این رابدانید که این سیستم عامل هاتنها برای کامپیوترهای شخصی نیستند وبرروی سرورها نیزنصب میشوند. نوع سیستم عاملی که برروی سرور نصب میشود،نوع هاست یعنی هاست ویندوز یاهاست لینوکس رامشخص میکند. طبیعتابرای استفاده ازاین هاست هانیازی نیست که حتماازآن سیستم عامل استفاده کنید. بلکه بدان معنااست که سروراز چه سیستم عاملی استفاده کرده است.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *