قالبهای وردپرس که برای موتورهای جستجو بهینه شده اند.

اگرمشغول خواندن این مطلب هستید، پس احتمالاًدرزمینه سیستمهای مدیریت محتواتحقیق کرده‌ایدوتصمیم داریدیک وب سایت وردپرسطراحی کنید.پس اکنون تنهاکاری که بایدبکنیداین است که یک قالب وردپرس مناسب برای این منظورانتخاب کنید.شایدهم مدتی است که ازوردپرس استفاده میکنیدوبه دنبال یک قالب جدید برای وب سایت خودهستید. درهرصورت درخواست دارم قبل ازاینکه به سراغ قالبهای پیشنهادی بروید،توضیحات مادراین مورد راکامل مطالعه کنید.

شمادرهنگام انتخاب قالب وردپرس مناسب بایدبه چند مورد توجه کنید.درادامه کمی درمورد هریک ازآن هاتوضیح خواهیم داد.

  • رابط کاربری یاطراحی وب سایت(UI):اولین موردی که اکثریت معمولاًفقط وفقط به آن توجه میکنند،رابط کاربری یاهمان طراحی وب سایت است.البته شکی هم نیست که رابط کاربری یک وب سایت میتواند درجذب مخاطب ونگهداشتن اوتاثیر بسیارزیادی داشته باشد.امانبایدتبدیل به تنها معیارمابرای انتخاب یک قالب وردپرس مناسب شود و  آن قدردرگیرآن شویم که معیارهای مهم دیگر برای یک قالب خوب رابه کل فراموش کنیم.
  • تجربه کاربری(UX):مواردبسیاری درارائه یک تجربه لذت‌بخش به کاربرنقش دارندورابط کاربری فقط یکی ازآن هاست.شمابایدمطمئن شویدکه همه چیزبه راحتی دردسترس کاربرباشد،دکمه‌هادر جای درست تعبیه شده باشند،مسیرها وفرآیندهاتاجای ممکن ساده باشند ودرکل چیزی باعث گیج شدن کاربرنشود. بعلاوه،قالب شمابایدبه سرعت بارگذاری شود ودرصفحات کوچک(صفحه موبایل وتبلت)به خوبی به نمایش درآید.
  • کدنویسی قالب:اینکه قالب موردنظرشما چقدرخوب پیاده‌سازی شده است،میتوانددرتجربه کاربر وهمین طوررنک گوگل شماتاثیری مستقیم داشته باشد.پس باید مطمئن شوید که ایرادات قالب تا جای ممکن رفع شده وهمه اصول درست درقالب رعایت شده است.
  • بهینه‌سازی قالب: یکیدیگرازمسائل مهم وتاثیرگذار درموفقیت یک وب سایت،بهینه بودن آن برای موتورهای جستجوگراست.شماباید مطمئن شویدکه قالب موردنظرشماکاملاً برطبق اصول سئو پیاده‌سازی شده است ومیتواند به شما اجازه دهد باصرف کمی وقت به یک رتبه گوگل خوب دست پیداکنید.توجه داشته باشید که وقتی یک قالب وردپرس به خوبی بهینه‌سازی شده باشد،پس میتواندیک تجربه کاربری بهترراهم برای کاربررقم بزند وکدنویسی خوبی دارد.

همان طورکه میبینید،معیارخوب بودن یک قالب فقط طراحی آن نیست وبایدچندین مساله دیگررا نیزدرانتخاب خود درنظرقراردهید.برای کمک به شما دراین زمینه،ماقصدداریم20 قالب وردپرس اکثراًرایگان رادر این مطلب معرفی نماییم که همگی(علاوه برآن که زیباهستند)برای موتورهای جستجوگر بهینه‌سازی شده‌اندولازم نیست وقت وهزینه بسیاری راصرف بهینه‌سازی داخلی آن هاکنید.

قالب وردپرس #1: Wimpie Lite

Wimpie Liteقالبی است که بسیاراصولی توسعه داده شده است.ازویژگیهای اصلی این قالب میتوان به یک پارچه بودن،قابلیتهای خوب وانعطاف پذیری بالااشاره کرد.Wimpie Liteیک قالبِ پایدار و پرسرعت، بایک طراحی مدرن،پرانرژی وکاملاً کاربرپسند است.این قالب میتواندکاربردهای بسیارمتنوعی داشته باشدوبرای مشاغل مختلف مورداستقاده قراربگیرد.اغراق نکرده‌ایم اگربگوییم که Wimpie Liteیکی از خلاقانه‌ترین قالبهای موجود دروردپرس است وبرای افرادی که یک وب سایت اینترنتی رااداره میکنند،میتواندگزینۀ واقعآً مناسبی باشد.

قالب Wimpie Lite قابلیتهای بسیارزیادی دارد:ازنصب شدن آسان پلاگینهای مختلف برروی آن گرفته تااسلایدرهای قدرتمند،ویجت های دقیق ومرتبط،ShortCodeهای کاربردی.نمایش ویدیو به صورت کاملاً بهینه‌شده و … درکل میتوان گفت سطح کیفیت قالب Wimpie Liteنسبت به قالبهای وردپرس بسیارمتفاوت است و به کمک آن به راحتی میتوانید رتبۀ خوبی رادرموتورهای جستجوگرکسب کنید.

قالب وردپرس #2: RESPONSIVE BRIX

اگربدنبال قالبی برای WordPress میگردیدکه هم انعطاف پذیری بالایی داشته باشد وهم برای موتورهای جستجوگربهینه شده باشد،مطمئن باشیدبهترازقالبRESPONSIVE BRIXنخواهیدیافت.این قالب تعدادبینهایتی طراحی‌های مختلف برای صفحات،هدر وفوتردراختیارشما میگذاردتاازبین آن هاانتخاب کنید.بعلاوه،ویرایش قالب Responsive Brix برای افرادغیرحرفه‌ای هم ساده است،چراکه برای همه مخاطبان طراحی شده است و هدف آن صرفاً طراحان و برنامه‌نویسان نیستند.برای این منظوریک سیستم Drag & Dropخوب برای این قالب طراحی شده است که به شمااجازه میدهد درلحظه قالب خودرا ویرایش کرده وتغییرات آن رامشاهده کنید. به این ترتیب،دروقت شما صرفه‌جویی بسیاری میشودودست شما برای خلاقیّت بیشترکاملاً بازاست.

صبر داشته باشید!هنوز ویژگیهای خوب این قالب تمام نشده است.نه تنهاخودقالب Responsive Brix کاملاً رایگان است، که تابه امروز،افزونه‌های رایگان بسیاری نیز برای آن تولید شده است. بعلاوه،این قالب کاملاً واکنش‌گراست ودرگوشی وتبلت به بهترین شکل نمایش داده میشود.

قالب وردپرس #3: Hamza Lite

برنامه‌نویسان ادعا میکنندکه قالب Hamza Lite پر‌سرعت‌ترین قالب موجودبرای WordPress است وخب،چندان بی‌ربط هم نمیگویند.

بگذارید پیش ازآنکه بطور مفصل درباره سرعت این قالب حرف بزنم،یک آمارمهم رابا شما درمیان بگذارم:بیشتر کاربران اینترنت صفحات وب سایتی که بازنمیشوندیادیرباز میشوند رامطالعه نمیکنند.این یعنی اگرمحتوا وقالب وب‌ سایت شماازنظرسرعت بارگذاری بهینه‌ نشده باشد،ممکن است مشتریان خودرااز دست بدهید.خوشبختانه،باقالب Hamza Lite هیچوقت دراین زمینه به مشکل برنمیخورید.چراکه این قالب تنها طی چند ثانیه بارگیری میشود.

همچنین این قالب به خوبی طراحی وکدنویسی شده است.بنابراین نصب آن راحت است.بعلاوه،تمامی بخشهای آن تنها بایک کلیک قابل ویرایش خواهندبود.این ویژگی،توانایی شخصی‌سازی زیادی رادر اختیارکاربران کم تجربه قرارمیدهدوآنها میتوانندتنهاباچندکلیک تغییرات لازم را در وب‌ سایت خود اعمال کنند.

مامطمئنیم که قالب Hamza Lite می‌تواند یک تجربه کاربری خوب رابه مخاطبان شماارائه دهد.بعلاوه، سازندگان آن بطورمرتب مشغول بروزرسانی آن متناسب بانیازهای روزورفع اشکالات مختلف آن هستند. ا

قالب وردپرس #4: Sparkling

هرچه هم که راجع به قالب Sparkling بگوییم،بازهم نمیتوانیم این قالب رابخوبی توصیف کنیم.Sparkling قالبی کاملاًمدرن،ویرایش شده،یکپارچه و زیبا،انعطاف‌پذیر،سبک وریسپانسیو است.پس میتواندبرای وبلاگها ومجلات اینترنتی یک انتخاب عالی باشد.

هم چنین بایداین موضوع رابه شما بگویم کهSparkling کاملاً باابزارWordPress Live Customizerهماهنگی دارد وبنابراین شما میتوانیدبصورت لحظه‌ای به ویرایش وبهینه کردن آن برای کاربران خود بپردازید. توجه داشته باشیدکه ابزارWordPress Live Customizer نزدیک به 250امکان مختلف رادراختیارشما قرارمیدهدتابااستفاده ازآن ها تمامی المان‌ها وابعاد وب‌ سایت خودراتغییردهید.بعلاوه،Sparkling کاملاً برای موتورهای جستجوگر بهینه‌سازی شده است واین یعنی موتورهای جستجوگر ارزش بیشتری برای محتوای شما قائل خواهند بود.

قالب وردپرس #5: AccessPress Basic

 

اگرکیفیت برای شمااهمیّت زیادی دارد،پیشنهاد میکنیم بسراغ قالبAccessPress Basicبروید.بکمک این قالب شمامیتوانید یک وب سایت باکیفیت وزیبا رابه کاربران خودارائه دهید.خبرخوب این است که سازندگان این قالب به هیچگونه افرادی که تابه حال وب‌ سایت نداشته‌اندرا فراموئش نکرده‌اند واین قالب دارای یک فایل داکیومنت آنلاین است که درآن دربارۀ تمامی ویژگیهای آن توضیح داده شده است (البته به زبان انگلیسی!).همچنین درصورت بروز مشکل میتوانیدبه فروم پشتیبانی قالب مراجعه کنید واز آن ها مشاوره بگیرید.این فروم دارای اعضای بسیارخوب وحرفه‌ای است وموضوعات بحث شده درآن برای افرادی که ازقالب AccessPress Basicاستفاده میکنند،میتواندواقعآً مفید باشد.

هم چنین باید به شما بگویم که به کمک ابزارOnline Template Builder،امکان شخصی‌سازی و ویرایش قالب به صورت آنلاین نیزممکن شده است.قالب AccessPress Basicدارای 18دموی شگفت‌انگیز است که تمامی آن هامیتوانندبا یک کلیک بر روی وب‌ سایت شمانصب شوند.بعلاوه، بااین قالب مطمئن میشویدکه وب‌ سایت شما باصفحه نمایش گرتبلت وموبایل همسازگارخواهدبود. (در چند سال اخیر، داشتن یک وب‌ سایت ریسپانسیو یکی از اصول مهم سئو بود.)

قالب وردپرس #6: Hueman

Huemanیک قالب شگفت انگیز بایک طراحی حرفه‌ای،روان وسیال ویک کدنویسی دقیق است. بعلاه این قالب دارای المان گرافیکی تطبیق‌پذیر وقابل شخصی‌سازی است.بنابراین این قالب میتواندبرای وب‌ سایت‌ های خبری ومجلات اینترنتی واقعاًمناسب باشد.

شمابایک قالب قدرتمند وخلاقانه برای وردپرس روبرو هستیدکه به وبمستران اجازه میدهد به راحتی وحتی بدون داشتن دانش کدنویسی،وب‌ سایت خودراایجاد نمایند.قالبHueman تمام کارهای سخت را انجام میدهدتاشما بتوانید تمام تمرکز خود رابرروی ظاهر وب‌ سایت ومحتوای آن بگذارید.هم چنین مجموعه‌ای ازافزونه‌ها(یاپلاگین‌های)مختلف برای این قالب وجود دارندکه برای راحتی کارشما وکاملاًرایگان در اختیارتان قرارمیگیرند.

قالب وردپرس #7: Ward

Ward قالبی زیبا و تمیزبرای WordPress است که مخصوص مجلات اینترنتی میباشد.طراحی این قالب بسیار زیباست،آن قدرکه میتواندبازدیدکننده راترغیب به ماندن در وب سایت شماکند. بعلاوه،برخلاف اکثر قالبهای وردپرس،بارگذاری قالب Wardتنها چندثانیه طول میکشد.

هم چنین بایدبدانیدکه این قالب به خوبی برای موبایل وتبلت بهینه‌سازی شده است وهم چنان سرعت خود راحفظ میکند.ازامکانات دیگر این قالب نیزمیتواندبه سیستم نظرسنجی خوب وهمین طور مگامنو های (Mega Menu) آن(باقابلیت ویرایش بالا)اشاره کردکه مطمئناً استفاده‌های خود راخواهند داشت.البته قالب Ward یک ویژگی منحصربفرد دیگرهم دارد وآن سبکهای مختلفی است که میتوانیدازبین آنها یکی راانتخاب کنید.این یعنی اگرشما آیتم‌ها و قسمتهای پیش‌فرض را دوست نداشته باشید،به راحتی میتوانید آن ها راتغییرداده یاحتی حذف کنید.

البته یک نسخه دمو ازاین قالب وجودداردکه شما میتوانید قبل ازانتخاب کاملاً آن رابررسی کنید.

قالب وردپرس#8:Dazzling

قالب Dazllingبدون شک ازآن قالبهای وردپرس است که به راحتی میتواندبازدیدکننده راتحت تاثیرقراردهد ویک تجربه خوب رابه اوارائه دهد.اگرکمی به این قالب دقت کنید،متوجه میشویدکه تمام المان‌هاو آیتم‌های موجود درآن بانهایت دقت وتوجه به اصول کاربری جایگذاری شده‌اند.همین موضوع باعث میشوداین قالب یک انتخاب عالی ازمنظر تجربه کاربری وحتی سئو وب سایت باشد.

همچنین پیشنهادمیکنم همین الان به سراغ نسخه دمواین قالب بروید وخودتان آن رابررسی کنید.

قالب وردپرس #9: Evolve

پیش ازهرچیز به شما خبربدهم که نسخه انگلیسی قالب Evolve بصورت پولی عرضه شده است.اماقیمت آن واقعاً درمقابل امکانات وزیبایی‌اش هیچ است.البته خوشبختانه قالب Evolveنیزدارای دموی کاملی است که راه کارخوبی برای شناخت این محصول پیش ازخریداست.

قالب Evolveعلاوه برزیبا بودن،بسیارتمیزهم پیاده‌سازی شده است.این یعنی لازم نیست نگران بهینه‌سازی آن برای موتورهای جستجوگریاسرعت بارگذاری آن باشید.بعلاوه،این قالب امکان ساخت مگامنوهای(Mega Menu)مختلف راهم به شما میدهدتادسترسی به دسته‌بندی‌های مختلف رابرای کاربران خودساده کنید.

قالب وردپرس #10: AccessPress Mag

AccessPress Magیک قالب زیبای وردپرس است که دارای ساختارمستحکمی بوده وبرای گوشی ها وتبلت‌ها بهینه‌سازی شده است(البته ممکن است نسخه فارسی از این نظر کمی مشکل داشته باشد).

همان طورکه ازاسمش پیداست،این قالب برای کسانی طراحی شده که میخواهندیک مجله اینترنتی داشته باشند(البته نسخه‌های شرکتی وساده این قالب هم موجود هستند).یکی ازویژگیهای خوب این قالب،درنظرگرفته شدن مکانهایی برای تبلیغ درآن است.همچنین یک بخش دیدگاه‌ها نیزدرصفحه اصلی برای بازدیدکنندگان وجود دارد تاشما ازنظرات آن هامطلع باشید.

قالب وردپرس #11: Sleeky Lite

اگرمیخواهید یک وب‌ سایت رسمی برای کسب وکار خودداشته باشند،قالبSleekyبهترین گزینه است.چراکه آیتم‌ها وامکانات بسیارمتنوعی رادراختیارشما قرارمیدهد.پس درصورتیکه به دنبال یک قالب رایگان وزیباباشید،بدنیست حتماً نگاهی هم به این قالب بیندازید.

طراحیSleeky کاملاً واکنش‌گراست ووبلاگ آن قابلیت ویرایش وشخصی‌سازی بسیاری دارد.چندین قالب صفحه،فرمتهای متنوع برای مطالب،المان‌های تایپوگرافی،هزاران جایگان مختلف برای افزودن بخشهای جدید،پشتیبانی اووکامرس وجت پک، ودرنهایت وجود یک آموزش ویدئویی برای این قالب تنهابخشی ازامکانات آن هستند.

قالب وردپرس #12: MesoColumn

MesoColumnیک قالب وردپرس است که بازبانهای HTMLو CSS کدنویسی شده است وخب همان طور که درعکس میبینید،واقعاً پرانرژی وزیباست.بعلاوه،ازتمام افزونه‌های BuddyPress، BBPress، WooCommerce و Jigoshop هم پشتیبانی میکند.

البته هیچ لزومی به استفاده ازرنگ‌بندی پیش‌فرض این قالب نیست.هنگام استفاده ازMesoColumn،شما این امکان راداریدکه رنگ‌بندی مورد علاقه خود رابرای صفحات،منوها،سایدباروحتی فوترانتخاب کنید. بعلاوه این قالب ازفونت‌های بسیارمتنوعی پشتیبانی میکند.قالبMesoColumnبصورت فلت طراحی شده است وکاملاً برای موتورهای جستجوگربهینه است.علاوه براین،هنگام استفاده ازآن،ابزارهای شخصی سازی متنوعی دراختیارشماست تاتمام ویرایشهای موردنظرخود رااعمال کنید.

قالب وردپرس #13: Magzimum

قالب Magzimum،قالبی ساده،ریسپانسیوو کاملاً مطابق بااصول سئو است که برای رفع نیاز مجلات اینترنتی،وبلاگها و وب سایت های خبری طراحی شده است.هنگام استفاده ازقالبMagzimum،شما میتوانیدبه راحتی تمام بخشها راشخصی‌سازی کنید.اگربخواهیم دقیقتربگوییم،شما میتوانیدبه راحتی لوگوی خود،فاویکون،آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی،تصویر پس زمینه،ویدیو،اسلایدر،بخش خبرهای مهم،بخش مطالب بیشترو… رابه قالب خود اضافه کنید وآنها راویرایش دهید.

نکته دیگری که به آن بایدتوجه داشته باشیم،طراحی جذاب ورسمی این قالب است که میتواندتاثیرخوبی برروی کاربران شماداشته باشد.

قالب وردپرس #14: ProfitMag

ProfitMagیک قالب تمیزو ریسپانسیو مخصوص مجلات اینترنتی است که برای وب‌ سایت‌ های خبری ووبلاگهامیتواند انتخاب بسیارمناسبی باشد.این قالب دارای پنل ویرایش بسیارقدرتمندی است که به شماامکان میدهددرلحظه قالب خودراادیت کنید.بعلاوه،قالب ProfitMag شامل اسلایدری پارتیشن‌بندی شده است که برای نمایش5 مطلب مهم شمامیتواندکارآمدباشد وتوجه کاربر رابه آن ها جلب کند.

علاوه برموارد گفته شد،این قالب کاملاً برای موتورهای جستجوگر بهینه‌سازی شده است و ازسرعت بارگذاری بالایی برخوردار است.

قالب وردپرس #15: Surfarama

قالب Surfarama باالهام از وب سایت معروف Pinterestطراحی شده است.شمابایک قالب جذاب وتماشایی روبرو هستیدکه ازسبک لایه‌ای Mason برای صفحه نخست ودسته‌بندی‌های صفحات خود استفاده میکند.این ویژگی باعث میشود وب‌ سایت شما ازنظرگرافیکی جلوه‌ای زیباپیدا کند.قالبSurfaramaبرای افرادی که میخواهندیک سفرنامه راه بیندازندیامجله ای وبلاگ‌گونه داشته باشندکه ازتصاویر زیادی استفاده میکند،انتخاب مناسبی است.

یک ویژگی خوب دیگردرقالبSurfaramaاین موضوع است که دست شمابرای ویرایش کاملاًبازبوده وبه راحتی میتوانیدلوگو خودرا آپلود نمایید،رنگ پس‌زمینه راتغییردهید وحتی رنگ‌بندی اصلی وب سایت خود را بر اساس نیازهایتان ویرایش کنید.بعلاوه،همان طورکه انتظاردارید،این قالب کاملاً برای موتورهای جستجوگربهینه‌سازی شده است.

قالب وردپرس #16: Rowling

Rowling یک قالب تمیز،ساده وشیک وردپرس است که میتواندبرای مجلات خبری و وبلاگهاانتخاب بسیارمناسبی باشد.طراحی سادۀ قالبRowling ودرعین حال،ویژگیهای قابل توجهی ازجمله طراحی واکنش گرا،پشتیبانی ازفونت‌های مختلف،پشتیبانی ازمنوی شبکه های اجتماعی،پشتیبانی ازرنگ بندی های مختلف،ویجت مطالب اخیربه همراه تصاویر Thumbnail و … باعث میشوداین قالب تبدیل به یک انتخاب مناسب برای بسیاری افرادشود.بعلاوه،فراموش نکنیدکه این قالب به خوبی برای موتورهای جستجوگر بهینه شده است.

قالب وردپرس #17: Bizlight

Bizlight یک قالب تمیز، شیک و سبک برای وردپرس است. این قالب نه تنها تمام استانداردهای لازم برای وب‌ سایت‌ های شرکتی وسازمانی رادرخودگنجانده،که ازپایه برای کاربران نه چندان حرفه ای WordPress طراحی شده است.پس به کمک آن میتوانید بدون داشتن تخصص فنی، وب سایت خودرا درزمان کوتاهی ایجادکنید.

البته،سادگی استفاده ازبلیزلایت به معنی ضعیف بودن آن نیست.این قالب امکانات بسیارزیادی ازجمله واکنشگرابودن،پشتیبانی ازBootstrap،HTML5،CSS3،پشتیبانی ازفونتهای مختلف گوگل،امکان مدیریت رنگ‌هاولایه‌ها،آپلودنشان تجاری و بسیاری موارددیگر رادراختیارشماقرارمیدهد.بنابراین،اگربرای وب‌ سایت شرکت یاسازمان خود به دنبال یک قالب خوب هستید،حتماًBizlight رامشاهده کنید.

قالب وردپرس #18: I-max

I-max یک قالب ریسپانسیو وRetina Ready(به زبان ساده،یعنی بهینه شده برای صفحه نمایشهای باکیفیت بالا)است که برای ساخت وب سایت های تجاری،شخصی،وبلاگی ونمایشگاهی دروردپرس طراحی شده است.باقالب I-max شمایک پکیج کامل دراختیارخواهید داشت وازامکانات ویرایشی متنوعی نظیررنگ‌بندی نامحدود،پس‌زمینه قابل تغییر،انتخاب بین چندین Layoutبرای وبلاگ،لینکهای شبکه‌های اجتماعی،اسلایدرو …برخوردارشوید.همچنین،قالب I-maxباافزونه“TemplatesNext Toolkit” هماهنگی دارد که به شمااجازه میدهدچیدمان وب‌ سایت خودرابه راحتی ویرایش دهیدیاحتی بخش‌های موردعلاقه خود رابسازید.

درنهایت به شمااطمینان میدهم که ازنظرسئو میتوانیدکاملاً به این قالب اعتمادکنید.بااین حساب،شکی نیست که I-max یکی ازبهترین قالبهای موجود برای وردپرس میباشد.

قالب وردپرس #19: Tribute

Tributeیک قالب رایگان برای وردپرس است که برای وبلاگها طراحی شده وظاهری بسیار زیبادارد.

اولین ویژگی خوب این قالب،ریسپانسیو بودن آن است که یعنی به خوبی درصفحه‌های موبایل وتبلت به نمایش درمی‌آید.دومین مساله هم،بهینه بودن آن برای موتورهای جستجوگراست.درنهایت نیزبایدیک باردیگربه طراحی مینیمال وبسیارزیبای این قالب اشاره کنم که به شمااجازه میدهدیک وبلاگ متفاوت رامدیریت کنید.

قالب وردپرس#20:Zoner Lite

قالب Zoner Lite درواقع نسخه رایگان قالب ZONER Real Estate WordPress است.ازویژگیهای خوب این قالب میتوان به طراحی ساده وفلت،واکنش‌گرا بودن،هماهنگی باصفحه نمایش باکیفیت رتیناو هم چنین پشتیبانی از بوت استرپ 3 اشاره کرد. به علاوه، دست شمابرای ویرایش این قالب کاملاً بازاست ومیتوانید ازانتخابهای متنوع این قالب برای تغییر استایل‌بندی صفحه،هدر،اسلایدر،منو،فوترو …استفاه کنید ودرفونت آن تغییرات لازم رااعمال کنید.بعلاوه،قالب Zoner Liteکاملاً برای موتورهای جستجوگربهینه‌سازی شده است وبه راحتی میتوان ازآن برای کسب رتبه‌های خوب گوگل استفاده کرد.

سخن نهایی

همان طورکه قبل ازاین هم گفتم،مااین قالبهای وردپرس راباتحقیق در وب سایت‌ های خارجی انتخاب کرده‌ایم وبنابراین تعجبی ندارداگرتمام آن هاهنوزبه فارسی ترجمه نشده است.بااین حال امیدواریم این مقاله باعث شود تمام این قالب‌ها هر چه زودتر به فارسی ترجمه شوند و در اختیار عموم وب‌مستران قرار بگیرند.

همچنین توجه داشته باشیدکه مابرای انتخاب یک قالب وردپرس به بحث‌های مختلفی ازجمله سئو وبهینه سازی،واکنشگرابودن،تجربه کاربری وسادگی کارباآن توجه داشته‌ایم ومطمئن شده‌ایم که این قالبها میتوانند برای ایرانیها کاربردخوبی داشته باشند.

درنهایت خوشحال میشوییم،اگرنظرخود دررابطه بااین قالبها را ازطریق بخش دیدگاه‌ها باما درمیان بگذارید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *