تکنیکهای بازاریابی در(Twitter)

موفقیت درتوئیتر به چیزی بیش ازپست کردن توئیتهایی باتعدادکاراکترهای محدودنیاز دارد.  

این شبکه اجتماعی بعد ازتاسیس درسال2006میلادی توانست بامختصر ومفیدکردن اخبار،رویدادهای ورزشی،سرگرمی ها وآپدیت هایی اززندگی عادی مردم وتبدیل آنهابه لقمه های کوچک برای جامعه آنلاین،شکل ارتباطات جهانی رامتحول کند.

همزمان باتکامل یافتن توئیترنحوه استفاده ازاین پلتفرم وکاربردهای مختلف آن هم به مرورآشکارشد.

دراین مقاله میخواهیم به روشهاوتکنیکهای بازاریابی موفق دراین شبکه اجتماعی برای کسب وکارهای مختلف تمرکزکنم.

افتتاح حساب بیزینسی(تجاری)درتوئیتر

توئیترمیتواندفرصت جدید وبینهایت موثری برای معرفی برندشما وبرقراری ارتباط بامشتریهاتون درسراسر دنیا باشد.

برای افتتاح اکانت بیزینسی درتوئیتربایدمراحل زیر راطی کنید.

1. به وب سایت Twitter.com سربزنیدیااپلیکیشن موبایل توئیتر رادانلود کنید.

نام وآدرس ایمیل خود راوارد کنید ویک پسورد بسازید.وبه یاد داشته باشیدکه شخصی کردن اکانت (یاحساب خود)رامیشودبه بعدموکول کرد.

به ازای هرآدرس ایمیل فقط میشودیک حساب درتوئیتر بازکردبه همین خاطراگه قبلایک حساب شخصی توئیتری باآدرس ایمیل خودداشتیدبرای بازکردن حساب بیزینسی به یک آیدی ایمیل جدید احتیاج دارید.

2.بعدازبازکردن حساب،نوبت شکل دادن به تایملاین(جایی برای دیدن توئیت فالوئینگهاتون یاتوئیتهایی که آنهافالویاریت کردند).

دراین مرحله،توئیترازشما میخوادازبین5نفری که پیشنهاد میکندیاازبین 5نفرکه خودتان میشناسید3نفر را فالوکنید.

3.ومرحله آخر تأیید آیدی ایمیل باکلیک روی لینک تأییدیه است.

انتخاب یک توئیترهندل

 توئیترهندل شمابایدواضح،کوتاه،ومرتبط بابیزینسی که مد نظرداریدباشد.

توئیترهندل بایدبه وضوح منعکس کننده کسب وکارشماباشدچون سایرین ازاین طریق به اکانت شمادست پیدا میکنند.

هندل شمابا«@»شروع میشودونامی است که هنگام تگ کردن بیزینس شمادرتوئیتر مورداستفاده قرارمیگیره امانام کاربری شمانام رسمی حساب شماست.

دراینجا مثالی برای نشان دادن فرق بین هندل ونام کاربری آوردم:

 

هرچندهندل ونام کاربری اجزای جداگانه ای ازحساب کاربری محسوب میشودواغلب باهم تفاوت دارند،اماشمابرای حفظ انسجام وبرای اینکه بیزینستان براحتی پیدامیشودیک اسم برای هردوانتخاب کنید.

بااین وجوداگراکانت دیگه ای قبلاازاین نام استفاده کرده میتوانیداین دوتفاوت قائل شویدمانندنمونه پایین:

نحوه استفاده ازهشتگهادرتوئیتر

درمقاله قبلی درباره هشتگ توضیحات کاملی دادم.هشتگهانقشی کلیدی درتوئیتردارن وبرای سازماندهی توئیتهابرمبنای موضوعات خاص وقابل جستجوکردن آنهامورداستفاده قرار میگیرند.

بدنیست به اکثرتوئیت‌های خود(ولی نه همه آنها)هشتگ اضافه کنید.

موقعیکه اکانت تجاری درتوئیترایجادمیکنیدبه هشتگهای مرتبط باصنعت خودتان دقت کنیدتاببینیدچه هشتگهای معرفی درزمینه کسب وکارشماوجود داردومحتوای خودتان راهماهنگ باآنها بسازید.

برندها معمولاازهشتگهابرای تبلیغ محصولاتشان یاجمع آوری انتری برایgiveaway هایاکانتست‌هااستفاده میکند.

درتصویر پایین نحوه استفاده برندKitKat ازیک هشتگ برای تبلیغ یک کانتست نشان داده شده:

 

نحوه بدست آوردن فالوئر درتوئیتر

یکی از مهمترین کارهادرتوئیتر پیداکردن وجذب کاربرهایی است که به برندومحتوای شما علاقه دارند.

داشتن تعدادبالای فالوئر درتوئیتربه منزله معتبربودن بیزینس شمااست چون مشخص میکنه که کاربرهای زیادی به محتوای شما اعتماد دارندو ازآن لذت میبرند.

برای بالاتربردن تعداد فالوئرهای خودبه توصیه های زیر عمل کنید:

 • بطورمرتب ومستمرتوئیت کنید؛شما میتوانید چندین باردرروز توئیت کنید.
 • سعی کنیدتوئیتهایی که پست میکنیدحاوی محتوای بصری مثل عکس،گیف وویدیو باشد.
 • بافالوئرهای خودازطریق لایک کردن،پاسخ دادن،تگ کردن،و ریتوئیت کردن توئیت‌ها تعامل داشته باشید.
 • همتاهای خودتان وآنهایی راکه درزمینه صنعت شمافعالیت دارندفالو کنیدومحتوا خود را به اشتراک بگذارید.
 • معروفترین یامهمترین توئیتی که پست کردیدرابه بالای پروفایل خودپین کنید.
 • بیوگرافی خودتان راتقویت کنید:بیوگرافی شمادرتوئیترتوسط موتورهای جستجویی نظیرگوگل فهرست میشودبنابراین وقتی کاربرهاشما راسرچ میکندبیوگرافی اولین چیزی است که قابل مشاهده است(علاوه برهندل ونام کاربری شما).
 • عکس پروفایل وتصویرکاورخودرابا دقت انتخاب کنید.
 • برای کسب اعتباربیشتروافزایش ترافیک محلی،لوکیشن کسب و کارخود رادر پروفایل‌ خود قرار دهید.
 • توئیترهندل رابه ایمیل سیگنچر(امضای ایمیل)اضافه کنید،اگه درپلتفرم دیگه ای فعالیت دارید،توی پروفایل‌ آن لینک حساب توئیترخود رابگذارید.
 • ازسرازیرکردن سیلی ازتوئیت‌هابه تایملاین فالوئرهای خود دریک بازه زمانی کوتاه خودداری کنید.
 • ازهشتگها هوشمندانه استفاده کنید،ازهشتگهایی که باتوئیت شماجوردرنمیان استفاده نکنیدوبه یکباره ازتعداد زیادی هشتگ استفاده نکنید.
 • ازتوئیترآنالیتیک برای اطلاع رسانی محتواهاوزمان پست گذاری خوداستفاده کنید.

نحوه بهینه سازی پروفایل توئیتر

بهینه کردن بیوگرافی شمابه افزایش فالوئرهای شما درتوئیترکمک کند.

مشکلترین بخش بهینه سازی بیوگرافی پروفایل شما این است که بایدبرندخودراتنها با160کاراکتر توصیف کنید.

چون تعدادکاراکترها بسیارمحدوده به کلمات کلیدی که شدیدأمرتبط بابیزینس‌خود هستند تکیه کنید.کلمات کلیدی رادرلابلای محتوای رقیبای خودسرچ کنیدتادرروندانتخاب،ازآنهاکمک بگیرید.

همینطور درپروفایل‌ خود ازیکی دو هشتگ که مستقیما به بیزینس شمامرتبط هستند استفاده کنید.

عکس پروفایل

اکثربیزینسهالوگوی شرکتشان رابرای عکس پروفایل‌ خودانتخاب میکند.

هرعکسی که انتخاب میکنیدبایدبرای استفاده درشبکه های اجتماعی بهینه سازی شده باشد.

اگرلوگوی فعلی شماواضح نیست یامتنی طولانی دارد میتوانیدازیک لوگوی جدیداستفاده کنید.

توئیتر توصیه میکندکه ازعکس 400×400پیکسل برای پروفایل استفاده کنید.

عکس کاور

یک تصویر باکیفیت انتخاب کنیدتا برندخودبیشتر به چشم بیاد.چندراهنمایی برای انتخاب تصویرکاور:

 • عکس دسته جمعی ازپرسنل
 • عکسی ازیک خط تولیدجدید
 • عکس نمایشگاه تجاری
 • عکس لوکیشن

سرچ اپراتورها

مرحله بعدی بهینه کردن توئیترشماکه درموردسرچ اپراتورها تحقیق کنید. 

کارسرچ اپراتورها بهینه کردن نتایج جستجوی کاربرها درپلتفرمهای شبکه های اجتماعی است.

مثلااگه عبارتی راداخل گیومه قراربدیدفقط توئیتهای شامل همان کلمه توی نتایج جستجو نشان داده میشود.

اگربین دوکلمه (یا)تایپ کنید،نتایج جستجو برای هر دو کلمه راداشته باشید.

علامت منها(یاخط فاصله)کلمات پیشنهادی راحذف میکند.

اگه باطرزکار این جستجوگرهای پیشرفته آشنایی داشته باشید میتوانید بفهمید که عبارت یامحتوای شماچطور بایدبهینه شودتاکاربرهایی که به دنبال آن هستندراحتتر پیدامیکند.

بطورمثال اگرفکرمیکنیدکاربرها باجستجوی یک عبارت کلیدی خاص،به محتوای شمادست پیدامیکنند در توئیت‌های خوددقیقا از همان کلمات استفاده کنید.

توئیتهای پین شده

برای برجسته کردن مواردیکه ازنظر زمانی وغیره درکسب وکارشما مهم هستندازتوئیتهای پین شده استفاده کنید.

اینجاچندپیشنهادبرای پین کردن توئیتهابه پروفایل خود ارائه شده است:

 • Giveawayها
 • حراجها
 • معرفی محصولات جدید
 • ترندها
 • تبلیغات چندپلتفرمی

بهترین تکنیکهای بازاریابی درتوئیتر

دراینجا به12راهکار کلیدی که تضمین میکنید موفقیت بیزینس شما درتوئیتر باشدمیپردازم: 

1. برند خودرا بشناسید.

 از آنجاییکه استفاده اشتباه ازشبکه های اجتماعی  ممکنه نتیجه عکس به همراه داشته باشدباید قبل ازگذاشتن هرپستی دراین پلتفرمها،برندبیزینس خودرا خوب بشناسیدو درک درستی ازنحوه به تصویرکشیدن آن درشبکه های اجتماعی داشته باشید.

به اصول وارزشهایی که شرکت شماخودرا به آنها پایبند میکندو نحوه توضیح دادن آنها درتوئیترفکر کنید.

مثل گروه فست فود وندی که درتوئیتر بداشتن لحنی طعنه آمیز معروف است.

ماسی جی فیتا مدیرفروش شرکت برندینگتی گفته است:«اکانت تجاری شمابایدداری یک مشخصه وهویت منحصربفردباشد نه اینکه مثل یک اتوپایلوت برنامه ریزی شده،مرتبأیکسری جملات راتکرارکند».

2. هرتوئیتی که پست میکنید بایدارزشمند باشد.

منظوراین نیست که هرتوئیتی که پست میکنیدباید حتماوایرال شود امانباید توئیت کنیدفقط بخاطر اینکه توئیت کرده باشید.

به هدفی که ازپست کردن یک توئیت دارید فکرکنید.

آیامحصولی راتبلیغ میکنید؟

آیاتوئیت شرکتی که درزمینه صنعت شمافعالیت داره رابرای تحکیم روابط ریتوئیت میکنید؟

آیایکی ازفالوئرهای خود راکوت میکنید تا تعاملای خود را تقویت کنید؟

داشتن هدفی برای هرتوئیتی که پست میکنید کمک میکنه که توئیتهای شمامعنی دار باشدواین باعث تعامل بیشتربا فالوئرهای شما میشود.

3. به منشنهای فالوئرهای خود جواب دهید.

بهترین راه برای تقویت تعاملات درتوئیترکه فعال باشید ودرباره توئیت‌ها اظهار نظرکنید.

به این معنی که باید توئیتهایی راکه وارد تایملاینتون میشود ریتوئیت،کوت،کامنت یالایک کنید.

با اینکار به فالوئرهای خود نشان میدهیدکه کاربرفعالی درتوئیتر هستیدو بنظرات آنها اهمیت میدهید.

همیشه به فیدبکهای فالوئرهای خود توجه کنید.

4. بطورمداوم ومستمر پست بگذارید.

انواع پلتفرمهای اجتماعی،توئیتربیشتر ازهمه پذیرای چندبار پست گذاشتن درروزه.

برای اینکه مداومأ فرصتهایی برای تعامل ایجاد کنیدبطورمنظم پست بگذارید.

سعی کنیدزمان توئیت کردن شما برای فالوئرهای خودقابل پیش بینی باشد.

5. ازهشتگها بصورت هوشمندانه استفاده کنید.

یک هشتگ توئیتری میتواند یک سرمایه باارزش باشداگر بطور مناسب استفاده شود.

ازهشتگهایی استفاده کنیدکه هم به توئییت شما وهم به بیزینس شما ربط داشته باشد ولی بیش ازاندازه هشتگ بارتوئیت‌ نکنید.

6. ازقدرت توئیترآنالیتیک استفاده کنید.

توئیتر آنالیتیک یک ابزارخیلی عالی برای فهمیدن فالوئرهای شمابه چه نوع پستهایی بیشترتوجه نشان میدهد.

درضمن این ابزارچیزهای زیادی درباره بافت جمعیتی فالوئرها به شما نشان میدهدتا محتوایی متناسب با مخاطب خود تولید کنید.

7. به استراتژی که قرار است درشبکه های اجتماعی داشته باشیدفکرکنید.

قبل ازبازکردن حساب توئیتری بایداستراتژی را که درنظردارید درحسابهای شبکه های اجتماعی دنبال کنید و نحوه ربط دادن این شبکه ها به هم را مشخص کنید.

اینکارباعث میشودکه صدای واحدی ازبرندشما به گوش برسد و طوری نباشدکه استراتژی شما دریکی ازپلتفرمها درتضاد باپلتفرم دیگر باشد.

8. اهداف خود راتعیین کنید.

بخشی ازاستراتژی شما درشبکه های اجتماعی بایدتعیین اهداف‌ شماباشد.  

به این فکرکنیدکه دررابطه باپلتفرم توئیتر چه اهدافی دارید و برنامه شما برای رسیدن به این اهداف چیست.

کریستینا هاگرمدیرOvations Digitalگفته:«آیاقصد اطلاع رسانی درموردبرندتان رادارید؟

آیامیخواهیدبرای برندتان هویتی بسازید؟

آیامیخواهیدازخردجمعی بهره مندشوید؟

همینکه هدفتان راتعیین کردیدیک استراتژی وچندتاکتیک برای رسیدن به آنها اتخاذکنید وثابت قدم بمانید».

9.محتوای متناسب بامخاطب خودتولید کنید.

برای اینکه بازاریابی شمادرشبکه های اجتماعی تاثیرگذارباشه بایدمخاطب‌های خودرا بشناسیدونوع محتوایی که تولید میکنید متناسب با آنها باشد.

اینکارنشان میدهدکه شماازخواسته های مشتریهاتون درک درستی داریدو چطور باید به این خواسته ها پاسخ دهید.

یکی ازشرکتهایی که خیلی خوب اینکار راانجام میدهدگروه فست فود وندی است.

آنها بازارهدف خودرا نسلZ میدانند.لحن طعنه آمیز این شرکت منعکس کننده شوخ طبعی کاربرهایی است که توی فضای این پلتفرمها هستند.

توئیت این کاربرها به سبک صحبت کردن عادی است.وندی توانسته به همین سبک رفتار کند و جای خودش رو در بین آنهابازکند.

10.ازتوئیتر ادز استفاده کنید.

Hootsuite :گفته «ازآنجاکه شرکت ماباکمبودبودجه مواجه نیست توئتیرادزمیتواند سرمایه گذاری مطمئنی باشدچرا که گزینه های خلاقانه زیادی نظیرتوئیتهای تبلیغاتی،مومنتهای تبلیغاتی،اکانتهای تبلیغاتی و… دراختیار برندها قرارمیدهد.»

همینطورازگزینه ترند تبلیغاتی استفاده کنید.

درترند تبلیغاتی کاربرها وقتی در حال جستجوی هشتگهای معروف هستند، توئیت شما رامشاهده میکند.

مثل اغلب پلتفرمهای شبکه های اجتماعی،توئیتر به شماامکان انتخاب اینکه چه کسی محتوای تبلیغاتی شما راببینه را میدهد.

توئیتر پروموت یک قابلیت جدید در توئیتره.

برای فعالکردن این قابلیت، ماهانه مبلغی میپردازید و به این ترتیب توئیت‌ها و پروفایل شما بصورت اتوماتیک پروموت میشود.

فارغ ازاینکه چه نوع آگهی انتخاب میکنید محتوای خودراناب و مملو ازکلمات کلیدی مرتبط با بیزینس خود نگهدارید.  

توئیتر مرتب الگوریتم هاش راتغییرمیدهد پس کلمات کلیدی خودرادر فواصل زمانی مشخص آپدیت کنید.

11.ازفالوئرهای خود توئیت‌های شمارا ریت کنید.

بااینکارآنهایی که فالوئرمستقیم شمانیستن محتوای شما رو میبینند.

ریتوئیت،مستقیما درفیدفالوئرها ظاهر میشودو عملکردش شبیه شیرکردن پستها درفیسبوک است.

شمابرای درخواست ریتوئیت از کانتست ها یامشوقهای دیگه‌ای استفاده کنید.

مثلاتوی متن توئیت چنین چیزی بنویسید،«باریت کردن این توئیت،درسفارش بعدی 100 تومان تخفیف بگیرید».

12.ازامکانات مختلف،حداکثراستفاده را ببرید.گذاشتن یک عکس یاویدیو درپروفایل یافیدتون باعث بالارفتن میزان تعامل شما میشود.

کارهایی که در توئیتر نباید انجام داد

در توئیتر هم مثل هر پلتفرم دیگه‌ای، لیست بزرگی از کارهایی که نباید انجام بدین و آدابی که باید رعایت کنین وجود داره. از جمله کارهایی که نباید در توئیتر انجام بدین این موارد هستن:

گذاشتن پستی از سایر پلتفرم‌ها در توئیتر

ممکنه این کار، نوعی صرفه جویی در وقت به نظر بیاد ولی کپی کردن و گذاشتن پست های اینستاگرام یا فیس بوک درتوئیتر اشتباه بزرگیه که می تونه اعتبار بیزینس شما رو در شبکه های اجتماعی خدشه دار کنه.

توئیتهای انفجاری

توئیت انفجاری یعنی در یک بازه زمانی کوتاه چند توئیت پشت سر هم پست کنین و بعد برای حداقل یکی دو روز هیچ توئیتی پست نکنین.

این کار ممکنه برای فالوئرهای شما آزار دهنده باشه چون تایملاینشون با توئیتهای پی در پی شما اشغال میشه و در نحوه پست گذاری شما عدم توازن ایجاد میکنه.

درعوض سعی کنین در فواصل زمانی منظم توئیت کنین.

از ابزارهایی نظییر Hootsuite وTweetDeck  برای فهرست کردن و برنامه ریزی پست‌هاتون استفاده کنین تا از ارسال  پشت سرهم اون‌ها جلوگیری بشه.

فقط محتوای کاربر‌های دیگه رو شیر کنین

با اینکه ریتوئیت و شیر کردن محتوای دیگران روشی عالی برای بالا بردن تعاملات و افزایش فالوئرها است اما باید در این مورد تعادل رو حفظ کرد.

تولید محتوا توسط خود شما که فردی مطلع و با تجربه در زمینه کاری خودتون هستین می‌تونه اعتبار بیزینس شما رو بالا ببره.

توئیت کردن محتوای بی ربط

باید توجه داشته باشید که این حساب شمایک حساب تجاری است به همین خاطربایدمحتوای شمامرتبط بابیزینس یاصنعتی که دارین باشه.

اگه درباره موضوعات غیر مرتبط توئیت کنین در برآورده کردن خواسته های فالوئرهاتون موفق نخواهید بود.

تقلید از برندهای دیگه

بااینکه اینکاربنظر وسوسه انگیز باشداما انجام آن میتواندباعث بی اعتباری شما شود.

فقط محتوای تبلیغاتی پست کنین

هرچندکه محتوای تبلیغاتی درشبکه های اجتماعی جای خودرا دارد،اما اگه تنها چیزی باشدکه شما پست میکنید و به اشتراک میگذارید بسرعت فالوئرهای خود رااز دست خواهید داد

چون کاربرهای توئیتر اغلب انتظار دارن محتوای اصیل و ناب مشاهده کنند.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *