برندینگ

روانشناسی رنگ در تبلیغات و برند سازی چه اهمیتی دارد؟

رواشناسی رنگ شاخه‌ای ازروانشناسی است که هدف آن نشان دادن تاثیررنگها برتصمیم گیریهای روزانه است مانندروانشناسی شکل رنگهادارای قدرت هستند.شما میتوانیدازقدرت رنگهادربرندسازی خود یاکسب‌وکاراستفاده کنید. لوگو وهویت بصری یک برندشامل چندین نشانگرتصویری مانندشکلها،نمادها،شماره وکلمات است.اماجزء بصری اصلی که مردم بیشترازهمه بخاطرمیسپارند،رنگ است.درحقیقت،رنگ شناخت برند راتا۸۰٪ افزایش میدهد. رنگهامیتوانندبراحساس مشتری درهنگام نگاه …

بیشتر بخوانید »