بهینه سازی وب سایت

امروزقصد داریم نمونه ای ازوب  سایت های تحلیلگر سئو رامعرفی کرده وتوضیح مختصری ازکاربردوتوانایی آن ارائه دهیم.برای درک بهتر عکسهایی ازمحیط کاری آن نیزقراردادیم.درپایان این مطلب شمادرک بهتری ازوضعیت سئو وب سایت خودخواهید داشت ودرنتیجه بازدهی تبلیغات اینترنتی شماافزایش چشمگیری مییابد.

بهینه سازی وب سایت

Woorankیک ابزار رایگان رادراختیارشما قرارمیدهدکه بااستفاده از آن میتوانیدهرهفته یک گزارش کامل رادرمدت زمان کوتاهی از وب سایت خودداشته باشید.هم چنین این وب سایت یک اکانت آزمایشی رایگان باامکانات کامل رابه مدت یک هفته به شماعرضه میکندکه امکان بررسی تعدادنامحدود وب سایت را دراین هفته به شما میدهدودرصورتیکه علاقمند به استفاده بیشترازاین وب سایت باشیدباپرداخت ماهانه 49دلاربه تمامی امکانات آن دسترسی خواهیدداشت.

دراینجا به بررسی گزارش این وب سایت ازوضعیت بهینه سازی وب سایت شمامیپردازیم.

هرگزارش به 12 قسمت اصلی تقسیم میشود:

5 اولویت اصلی درسئو–این 5بخش مهمترین فاکتورهادر بهینه سازی وب سایت راشامل میشوند

بازدید کنندگان–دراین بخش آماری ازمیزان بازدیدکاربران ازصفحه شما واطلاعاتی درموردآنها ارائه میشود.

عملکرد درشبکه های اجتماعی–این بخش محبوبیت شما درشبکه های اجتماعی پرکاربرمانندتوییتر ولینکدین رابررسی کرده گرازشی ازعملکردشمامیدهد.

موبایل–نحوه نمایش وب سایت شما درگوشی های تلفن همراه وتبلت هارابه شمانمایش داده وتبعیت کدنویسی وب سایت شماازاصول بهینه سازی این دستگاه ها رابررسی میکند.

اصول اولیه بهینه سازی–این بخش اصول اولیه دربهینه سازی رابرای شمابررسی میکند(مانندوجودنقشه وب سایت،جلوگیری ازچند آدرس بودن وب سایت و…)

بهینه سازی مطالب–مهمترین فاکتورهای سئو برای هر وب سایت مانندعنوان صفحه وتوضیحات صفحه که بسیار موردتوجه موتورهای جستجوگرهستند دراین بخش بررسی میشوند.

بهینه سازی کلمات کلیدی–این بخش تعدادی ازمهمترین کلمات کلیدی وب سایت شما که توسط موتورهای جستجوگرمانندگوگل شناخته میشوند رابه شمانشان میدهد.

اعتبار وب سایت–بااستفاده ازرنک وب سایت شما،میزان ایندکس گوگل از وب سایت شما وتاریخ ثبت دامنه اعتبار وب سایت شمارامیسنجد.

 بک لینک–این بخش تعداد وب سایت هایی که درآنها لینکی به وب سایت شماموجوداست رامحاسبه کرده وبه شمانشان میدهد.

کاربردی بودن وب سایت–فاکتورهای کاربری وب سایت شمامانندسرعت لودشدن وب سایت،حجم صفحات ولینکهای خراب موجود در وب سایت شما دراین بخش ارزیابی میشوند.

امنیت–اصول امنیتی سایت شما در این بخش سنجیده می شود.

فناوری–این بخش به بررسی اصول کدنویسی واستانداردهای مربوط به آن در وب سایت شمامیپردازد.

درپایان به همراه یک نمره کلی از100،گزارشی کامل وبراساس رعایت اصول بهینه سازی وسئو در وب سایت شماتحویلتان داده وشمارا دررفع مشکلات آن وبهبودوضعیت وب سایت یاری میدهد.

درادامه،دراین مقاله قصدداریم تادررابطه بابهترین ابزارهای رایگان بهینه سازی وسئوی وب سایت مطالب ونکات مهمی رابرایتان عنوان کنیم.ازاین رو خواهشمندیم تاانتهای این مقاله همراه ماباشید.

فرقی نمیکند!چه وب سایت تان درصفحه ۷گوگل باشدکه مانندشبکه چهارکسی آن راتماشا نکندوچه درصفحه یک باشد و درآنجا برای خودش پادشاهی کند.ممکن است فردارتبه‌تان زیرو رو شود واززمین تا آسمان باامروز فرق داشته باشد.هیچ شخصی آینده سئو رانمیداند،ولی بصورت کامل وواضح معلوم است که گوگل دررتبه بندی هرروزبیشتر ازروزگذشته ری بین‌تر وسختگیرتر میشود.

پس لازم داریم که پیش ازاینکه گوگل به حسابمان برسد،خودمان را زیرذره بین بگذاریم وسئوی خود رازیرنظر داشته باشیم تابهانه‌ای دست گوگل ندهیم.اکنون که بهینه سازی وب سایت وسئو وب سایت را بلدید،بهترمیباشدکه ابزارهای بهینه سازی وب سایت وسئو وب سایت برای کنترل ومدیریت آن راهم بشناسیدتاهمه چیزمانند موم دردست شماباشد.

در این مقاله 17ابزاررایگان بهینه سازی وب سایت و سئو وب سایت که رایگان وپرکاربرد میباشند رابه شمامعرفی میکنیم.ماتلاش کردیم که این ابزارها همه بخشهای سئو وب سایت راپوشش داده باشد.

گوگل آنالیتیکس

چرابایدازاین ابزارسئو وب سایت استفاده کرد؟پاسخ این سؤال خیلی راحت وساده است:چون شمابایدازهرچیزی که دررابطه بابازدیدکنندگان ومخاطبین وب سایت شمامیباشد رابه خوبی بشناسیدوازآنها مطلع باشید.بانصب گوگل آنالیتیکس شمامیتوانید داده‌های موجودرادرچندین طبقه گوناگون بررسی کنیدوسپس به پیگیری کردن آنهابپردازید.

 • Conversions (نرخ تبدیل):دراین بخش میتوانیدبیبنیدکه نرخ تبدیل شماچقدربوده است یابعبارتی چه تعدادازکاربران شمابه مشتری تبدیل شده‌اند.
 • Behavior(رفتار):این بخش به شمانشان میدهدکه بازدیدکنندگانتان درزمان ورود به وب سایت شما،دقیقاً چه صفحاتی رامشاهده میکنندوچکاری انجام میدهند.
 • Acquisition(نحوه جذب):این بخش به شما میگویدکه بازدیدکنندگان وب سایت تان ازچه طریقی جذب وب سایت شماشده‌اندوترافیک ورودی شما ازچه راه‌هایی بدست است.
 • Audience (مخاطبان):دراین بخش شما میتوانیددرمورد بازدیدکنندگان وویژگیهای آنها اطلاعات مهمی وزیادی کسب کنید.اطلاعاتی مانند تعدادکاربران آنلاین،جنسیت آنها،علاقمندی‌هایشان،مدت زمان ماندن در وب سایت، بانس ریت و…
 • Real-Time(بررسی لحظه به لحظه):این قسمت به شما اطلاعات لحظه‌ای رانمایش میدهد؛اطلاعاتی مثل نحوهٔ ورودکاربران،تعداد صفحات دیده شده توسط آنها،صفحات فعال،مکان فعلی آنهاو … دراین بخش قابل دسترسی است.مثلاٌمیتوانیدببینید که درهمین لحظه چندنفردر وب سایت شماهستند وچکاری انجام میدهند؟

اینه فقط بیاناتی کلی ازابزارهای گوگل آنالیتیکس میباشدکه هرکدام زیرمجموعه‌های کاملی ازداده‌ها رادراختیارتان قرارمیدهند.

 مثالی درمورد بهینه سازی وب سایت و سئو وب سایت

در قسمت Acquisition روی گزینه چنل کلیک کرده تا صفحه‌ای مثل عکس پایین به شما نمایش داده شود:

با استفاده از این اطلاعات شما می‌توانید متوجه شوید که ترافیک موجود از چه طریقی به سایتتان وارد شده است. بدین ترتیب به گونه‌ای استراتژی بازاریابی‌تان را تنظیم کنید که از همه ظرفیت کانال‌های پرطرفدارتان به بهترین شکل ممکن استفاده شود. در این مثال سایت مورد نظر بیشترین ترافیک سایتش را از سرچ طبیعی مخاطبین در گوگل به دست آورده است.

در حدود 15329 نفر به صورت مستقیم و 21921 نفر از طریق شبکه‌های اجتماعی وارد سایت شما شده‌اند. این سایت بیشترین ترافیک اش را از طریق شبکه های اجتماعی به دست آورده است که یعنی روی شبکه های اجتماعی این سایت به خصوص اینستاگرام به خوبی کار شده است.

بعد از اینکه گوگل آنالیتیکس را نصب کردید، شما می‌توانید از مزیت‌های آن بهره ببرید. گوگل آنالیز همه کارها را به تنهایی انجام می‌دهد، فقط اندکی به آن وقت بدهید تا داده‌های موجود را جمع آوری کند و فرآیند بررسی را شروع کند.

Google PageSpeed Insights یکی از ابزار های بهینه سازی و سئوی سایت

در روزهای نخست سئو هیچ شخصی حتی خود گوگل به سرعت سایت‌ها اهمیت نمی‌داد. ولی اکنون داستان خیلی متفاوت است؛ زیرا گوگل به صورت واضح می‌گوید که از سرعت بارگذاری سایت‌ها در رتبه بندی سایت‌ها استفاده می‌شود. شما با استفاده از ابزار Google PageSpeed Insights می‌توانید سرعت بارگذاری صفحات تان را در دسکتاپ و هم در موبایل چک کنید. بعد از این که آدرس سایتتان را وارد کردید، صفحه نتایج اطلاعات متعددی را به شما نشان می‌دهد.

ما برای مثال در page speed سایت گوگل را وارد کردیم. همانگونه که می‌بینید، این غول مرورگر اینترنتی با این حجم از اطلاعات در نسخه دسکتاپش امتیاز 72/100 را در سرعت بارگذاری به خود اختصاص داده است.

قطعاً شما هم دوست دارید نمره سایتتان تا جایی که ممکن است به صد نزدیک شود. برای رسیدن به این هدف، پایین‌تر از این امتیازات، پیج اسپید یا سرعت صفحه، توصیه‌هایی برای شما دارد که می‌تواند به بهبود سایتتان کمک کند.

 نکته ای در مبحث یکی از ابزار های بهینه سازی و سئوی سایت

یادتان نرود به سرعت سایتتان را برای دستگاه‌های موبایل و دسکتاپ بررسی کنید. باید برای هر دو دستگاه رتبه بالایی داشته باشید.

Similar Web یکی از ابزار های بهینه سازی و سئوی سایت

در مبحث بهینه سازی و سئوی سایت به اضافه اینکه باید حواستان به بهینه سازی و سئوی سایت باشد و به صورت مداوم عملکرد سایتتان را مورد بررسی قرار دهید، باید حواستان به اطرافتان نیز باشد که ببینید دیگران چه کاری انجام می‌دهند و شما در میدان رقابت کجای کار هستید.

این ابزار نه تنها ابزاری رایگان برای انجام چنین کاری است، بلکه استفاده از آن خیلی راحت و ساده می‌باشد. شما می‌توانید با استفاده از این ابزار بررسی کنید که ترافیک رقیبانتان چقدر است و رتبه صفحات رقیبانتان چقدر است؟ و اطلاعات دیگری که دید خیلی خوبی برای برنامه ریزی به شما می‌دهد. در ضمن همه آمارها و داده‌ها با فرمت‌های قابل خوانده شدن به شما ارائه می‌شود.

اطلاعات خیلی زیادی از طریق این ابزار به دست می‌آید. پس تلاش کنید صفحه نتایج را با جزئیات و به دقت مورد بررسی قرار دهید؛ زیرا این داده‌ها برای بهبود بهینه سازی و سئوی سایت و استراتژی بازاریابی شما در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 مثال

به قسمت داده‌های مرتبط با جستجو بروید؛ شما از طریق این قسمت می‌توانید متوجه شوید که از کجا ترافیک سایتتان تأمین می‌شود، روی چه کلمه‌هایی بیشترین ترافیک را دارید و تبلیغات شما روی کدام کلمه‌ها بیشترین بازده را داشته است.

محدودیتی که این نسخه دارد، این می‌باشد که شما می‌توانید تنها ۵ مورد را باهم مقایسه کنید، اما با همین پنج مورد همه اطلاعات لازم را به دست می آورید.

SEO SiteCheckup

فکر کنید بهینه سازی و سئوی سایت خود را انجام داده‌اید، ولی هنوز آن گونه که باید مورد توجه گوگل قرار نگرفته‌اید. از کجا باید ایرادها و عیب‌های سایتتان را بیابید؟ شاید با خودتان بگویید که کاش برنامه‌ای بود که می‌گفت اشکال کار من کجاست. این ابزار همان برنامه‌ای است که در چنین مواقعی به شما کمک می‌کند. این ابزار بهینه سازی و سئوی سایت قابلیت‌های گوناگونی دارد. بعضی از این قابلیت‌ها را در ادامه این مقاله برایتان شرح می‌دهیم.

 قابلیت‌های ایجاد گزارش‌های مرتبط با بهینه سازی و سئوی سایت

 •  بررسی رقیبان
 •  مانیتورینگ بهینه سازی و سئوی سایت
 •  تجزیه و تحلیل مشکلات مرتبط با بهینه سازی و سئوی سایت

اگر شما می‌خواهید بدانید که کارایی این ابزار چیست، بهتر است جستجوی نام خود را انجام دهید. کافی است آدرس سایتتان را در باکس سرچ وارد کنید. نتیجه های به دست آمده در یک صفحه به نمایش در می‌آید و بررسی آنها خیلی راحت می‌باشد.

اگر شما خوش شانس باشید، سایتتان نمره کامل را می‌گیرد. این مسئله به معنی این است که از دید یک متخصص بهینه سازی و سئوی سایت همه کارها به درستی انجام شده است و هیچ مشکلی وجود ندارد. البته شما نباید انتظار داشته باشید که چنین نمراتی را بگیرید.

 نکته

یادتان نرود بررسی بهینه سازی و سئوی سایت فقط مرحله اولیه کار می‌باشد. این ابزار مشکلات وجود داشته را نمایش می‌دهد. سپس می‌توانید بر روی دکمه How to Fix کلیک کنید تا این برنامه توصیه‌هایی در رابطه با حل مشکلات به شما نمایش دهد.

با استفاده از این ابزار شما می‌توانید موقعیت‌های بهینه سازی و سئوی سایت خود را بررسی کنید. اگر شما توصیه‌ها و پیشنهادات ارائه شده از طریق این ابزار را انجام دهید، می‌توانید از شر مشکلات خلاص شوید و در موتورهای جستجو رتبه بهتری بگیرید.

گوگل سرچ کنسول (Google Search Console)یکی از ابزار های بهینه سازی و سئوی سایت

بارها و بارها پیش آمده است که از مدیران سایت سؤال کرده‌ایم که آیا از ابزار گوگل سرچ کنسول استفاده می‌کنند یا نه؟ باور کنید که تعداد جوابهای منفی آنقدر که زیاد بوده است از خاطرم رفته.

یکی از ابزارهای رایگانی که توسط گوگل ارائه می‌شود، کنسول جستجوی گوگل یا همان وبمستر تولز سابق می‌باشد. این ابزار اطلاعات و آمارهای سایتتان را خیلی مرتب و ساده به شما نشان می‌دهد. داشبورد گوگل سرچ کنسول می‌تواند اطلاعات سرسری در رابطه با سلامت کلی سایتتان را فراهم کند.

همانگونه که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، ایمپرشین ها، کلیک‌ها، میانگین جایگاه در گوگل، نرخ کلیک سایتتان در هر بازه زمانی که انتخاب کنید قابل مشاهده می‌باشد. امکان دارد اطلاعات موجود در این قسمت برای شما کافی باشد؛ ولی بهتر است پا را فراتر از مرزها قرار دهید و سری به همه قسمت‌های سرچ کنسول بزنید.

 •  قابلیت استفاده از سایت در موبایل
 •  هدف گیری بین المللی
 •  جریمه‌های دستی
 • لینک‌های داخلی
 •  لینک‌های داده شده به سایت شما
 •  تجزیه و تحلیل جستجو

در قسمت search result یعنی همان صفحه‌ای که عکسش را در قسمت بالا مشاهده می‌کنید، یکی از قسمت‌های پرکاربرد سرچ کنسول می‌باشد که شما می‌توانید عملکرد سایتتان را در گوگل بررسی کنید. برای مثال شما می‌توانید به تفکیک هر عبارت، کشور، صفحه، تاریخ و وسیله جستجو و نوع جستجو را بدانید که چقدر بازدید و کلیک گرفته‌اید، نرخ کلیک سایتتان چگونه است و رتبه سایتتان چقدر است؟

کنسول جستجوی گوگل یکی از دقیق‌ترین و بهترین روش‌ها برای پیگیری لینک‌هایی می‌باشد که به سایتتان داده می‌شوند. همانگونه که می‌دانید، این کار برای رتبه‌بندی بهتر در موتورهای جستجو خیلی مفید می‌باشد. شما باید مطمئن شوید که نه تنها تعداد لینک‌ها را پیگیری می‌کنید، بلکه صفحاتی که بیشترین لینکها را دریافت کرده‌اند را بررسی کنید.

با  استفاده از این ابزار هر چقدر که شما بیشتر به کاوش بپردازید، به اطلاعات بیشتری می‌رسید. یادتان باشد که اطلاعاتتان خیلی سریع به روز رسانی می‌شود، بنابراین تلاش کنید هر چند وقت یکبار داشبورد سرچ کن خودتان را بررسی کنید.

SpyFu یکی از ابزار های بهینه سازی و سئوی سایت

تاکنون شنیده‌اید که میگویند دوستانتان را در نزدیکی‌تان نگه دارید بعد دشمنانتان را نزدیکتر؟

البته این موضوع به معنی این نیست که رقیبان شما دشمنانتان هستند، ولی خوب رقابت است و بهتر است که شما بدانید آنها برای بهینه سازی و سئوی سایت خود در حال انجام چه کاری هستند. اگرچه شما می‌توانید کارهای خیلی زیادی را در این مورد انجام دهید، ولی باید وقتی را برای بررسی رقیبانتان و پیگیری آنها صرف کنید. به خاطر همین بهتر است که به ابزارهایی مانند این ابزار اعتماد کنید.

با استفاده از این ابزار شما می‌توانید کارهایی که رقیبان شما در حال انجام آن هستند را ببینید، به صفحه اصلی این برنامه بروید و آدرس هر سایتی را که دوست دارید وارد کنید. از این قسمت شما می‌توانید سرچ تان را انجام دهید و سپس از اطلاعات نشان داده شده استفاده کنید. با وارد کردن آدرس سایت، نتایجی مانند نتایج پایین به شما نشان داده می‌شود.

این‌ها فقط شروع کار می‌باشد. شما می‌توانید نتیجه‌های وجود داشته در صفحه را مورد بررسی قرار دهید و داده‌های مرتبط با موارد زیر را جمع آوری کنید.

 •  لینک‌های داخلی
 •  سابقه رتبه بندی سایت
 •  کلمات کلیدی برتر
 •  کلمات کلیدی اشتراکی

شاید از خودتان بپرسید که دانستن کارهایی که رقیبان انجام می‌دهند، چه مزیتی دارد؟ جای هیچ تردید و شکی نیست که همه دوست دارند وقت کمی را روی رقیبانشان صرف کنند و بیشتر وقتشان را روی کسب و کارشان تمرکز کنند. ولی در نظر بگیرید که شما نمی‌توانید بدون شناسایی رقیبانتان موفقیتی کسب کنید. با کمک این ابزار شما می‌توانید کارهای زیر را انجام دهید:

 •  به دست آوردن اطلاعات بیشتر در رابطه با پروفایل لینک بیلدینگ رقبا
 •  به دست آوردن کلمات کلیدی جدید برای رتبه گیری در نتایج جستجو
 •  بررسی میزان موفقیت شما یا رقیبانتان در یک کلمه کلیدی خواص

در مبحث بهینه سازی و سئوی سایت کارتان را با رقیبان اصلی شروع کنید. بعد از گذشت مدتی می‌فهمید که چه تهدیدات بزرگی برای رتبه بندی در موتورهای جستجو را پشت سر گذاشته‌اید.

Dasheroo

شما هم از تلف کردن وقتتان بر روی ابزارهای گوناگون خسته شده‌اید، بهتر است این ابزار را امتحان کنید. این ابزار یکی از راه‌های کاربر پسند، تجاری و رایگان می‌باشد که همه معیارهای کسب و کار را در کنار یکدیگر می‌گذارد. برای اینکه داده‌هایتان را پیگیری کنید مجبور نیستید که به صورت جداگانه از ابزارهای گوناگون استفاده کنید.

اکنون با خود می گویید که این هم که کارایی‌اش مانند ابزارهای قبلی می‌باشد. بنابراین چه فرقی با بقیه دارد؟ فرق این ابزار، این می‌باشد که این ابزار یکی از بزرگترین کتابخانه‌های ادغامی شبکه‌های اجتماعی را در خود دارد و می‌تواند به اپلیکیشن های زیر وصل شود:

 • Shopify
 • HubSpot
 • اینستاگرام
 • گوگل آنالیز
 • یوتیوب
 • توییتر
 • فیس بوک

مطمئن باشید شما هم مانند مانند ما از بررسی داده‌های به دست آمده لذت می‌برید؛ ولی مطمئناً نمی‌توانید این کار را به صورت مداوم و پشت سر هم انجام دهید. ما به شما پیشنهاد می‌کنیم حتماً از این ابزار خوب برای کسب و کارتان استفاده کنید.

Google Keyword Planner یکی دیگر از ابزار های بهینه سازی و سئوی سایت

خوب اکنون رسیدیم به مبحث مهم بهینه سازی و سئوی سایت یعنی کلمات کلیدی که تا دلتان بخواهد، برای آنها ابزار جست و جو و تحقیق ارائه شده است. ولی اکنون قرار است که یکی از بهترین این ابزارها را به شما معرفی کنیم. ابزار کیورد پلنر گوگل که عصای دست ما دیجیتال مارکتر ها می‌باشد و کار با آن خیلی راحت و ساده است.

نکته

برای استفاده از این ابزار در نخستین گام شما باید یک اکانت گوگل ادز داشته باشید و حساب شما فعال باشد. در این صورت است که شما می‌توانید به صورت رایگان از این ابزار بدون محدودیت استفاده کنید. اگر نه اطلاعات دقیق و کاملی به شما نشان داده نمی‌شود. فقط توجه کنید که حتماً اگر نتوانید کلمات کلیدی درستی را در سایتتان به کار ببرید، با شکست روبرو می‌شوید.

بنابراین برای جلوگیری از این اتفاق و مطمئن شدن از موقعیت کلمات کلیدی بهتر است از ابزار گوگل کیورد پلنر استفاده کنید. چون که این ابزار توسط خود گوگل مدیریت می‌شود، مطمئن می‌شوید که داده‌های به دست آمده از طریق آن بسیار دقیق هستند.

برای کار با این ابزار کافیست وارد اکانت تان شوید و چند کلمه که به کسب و کارتان ربط دارد را وارد کنید. برای مثال ما در عکس بالا کلماتی مانند استراتژی محتوا، تولید محتوا، بازاریابی محتوا و مدیریت محتوا را وارد کرده‌ایم. اکنون روی دکمه Get Ideas کلیک کنید. گوگل پلنر به شما اطلاعات زیر را نمایش می‌دهد:

 •  کلمات کلیدی مرتبط با کلمه‌ای که سرچ کرده‌اید و تعداد جستجوهای ماهانه این کلمه‌ها
 •  روند جستجوی کلمه در بازه زمانی مشخص شده
 •  رقابت آن کلمه در گوگل
 •  میانگین جستجوی کلمات کلیدی در هر ماه

خوب اکنون شما یک لیست از کلمات کلیدی یا کلید واژه‌هایی دارید که می‌توانید از آنها برای چیدن استراتژی بازاریابی‌تان استفاده کنید. بهتر است پیش از شروع به کار سایت از کیورد پلنر استفاده کنید. در این صورت شما می‌توانید محتوایتان را طبق کلمات کلیدی معتبر ایجاد کنید.

GTMETRIX یکی از ابزار های بهینه سازی و سئوی سایت

این ابزار سرعت بارگذاری صفحات سایتتان را ارزیابی می‌کند و در کنار نمره عملکردی که به سایتتان می‌دهد توصیه‌های عملی هم برایتان دارد تا سرعت صفحاتتان را بیشتر کنید.

Google mobile friendly test

در مبحث بهینه سازی و سئوی سایت گوگل خیلی واضح و روشن گفته است که سایت‌هایی که ریسپانسیو نیستند، رتبه کمتری در نتایج می‌گیرند. حتی با الگوریتم موبایل فرست index ابتدا نسخه موبایل صفحات را ایندکس می‌کند تا اشخاصی که به کاربران موبایلی خود هم توجه می‌کنند در جایگاه بالاتر قرار دهد.

گوگل ابزاری طراحی کرده است که موبایل فرندلی بودن سایتتان را مورد بررسی قرار می‌دهد تا ببینید که کاربر سایتتان را در صفحات نمایش کوچک مانند موبایل درست می‌بیند یا نه.

xml-sitemaps از ابزار های بهینه سازی و سئو وب سایت

نقشه وب سایت یا وب سایت مپ،یک صفحه از وب سایت میباشدکه بالیست کردن آدرس همه صفحاتتان،به رباتهای موتورهای جستجوگرکمک میکندتاآسانتر وب سایت تان راموردبررسی قراردهدوایندکس کند.اگر وب سایت تان وردپرسی میباشد،بدانیدکه افزونه های زیادی برای ساخت وب سایت مپ برایتان وجوددارد.ولی اگر وب سایت‌ هایی باcmsهای اقتصادی استفاده میکنید،احتمالاً برای ساخت نقشه وب سایت به مشکل میخورید.دراین شرایط میباشدکه ابزار بهینه سازی و سئو وب سایت رایگانxml-sitemapsکمکتان میکند.

همان گونه که درعکس بالامشاهده میکنید،میتوانیدآدرس وب سایت خو رادرکادرمشخص شده واردکنیدوسپس بازدن دکمه استارت منتظرساخته شدن فایل وب سایت مپ سایتتان باشید.پس ازاینکه فایل ساخته شد،بایدآن رادرآدرسی مانندexample.ir/sitemap.xml قراربدهید ومنتشر وسپس آدرس دقیق صفحه وب سایت مپ راازطریق سرچ کنسول به گوگل معرفی کنید.

keywordtool

درمبحث بهینه سازی وسئو وب سایت دربخش قبل گفتیم که کیوردپلنر وقتی برای شما قابل دسترسی ورایگان میباشد که ازتبلیغات گوگل استفاده کرده باشید.البته کیورد پلنر چندسال قبل که ابزارگوگل در اختیارهمه وبمستران بود،کسی نیاز به ابزاردیگری برای تحقیقات کلمات کلیدی نداشت.ولی زمانی این ابزار ازدسترس مخاطبان عادی خارج شدکه وبمستران به ابزارهای رایگانی نیازپیداکردندکه بتواننددر پیداکردن کلمات کلیدی مرتبط به کسب وکارشان به آنهاکمک کند.

بیشترابزارهایی که اکنون برای اینکارساخته شده است،غیررایگان وپولی میباشد.ابزارkeyword toolنیزهمینطور میباشد.ولی درحالت رایگان نیزاین ابزاراطلاعات خیلی خوبی دررابطه باکلمات که مخاطبان کسب وکارجستجو میکنندبه شمامیدهند.مثلاًبه تصویر زیرنگاه کنید.

همانگونه که مشاهده میکنیدباسرچ کلمه آموزش سئو در این ابزارتعدادخیلی زیادی واژه مشابه که توسط مخاطبان سرچ میشودبه مانشان داده میشود.درنسخه پولی اطلاعات زیادتری مانند تعداد جستجوی کلمات وهمچنین کلمات بیشتربه شمانشان داده میشود.

Ahrefsیکیدیگرازابزارهای بهینه سازی و سئو وب سایت

این وب سایت به معنای واقعی یکی ازقدرتمندترین وتوانمندترین ابزارهای مانیتور وبررسی بک لینک‌ها درکل سطح وب رادراختیاردارد.البته خوب قطعاًحاضرهم نیست که این ابزارفوق العاده اش رابصورت رایگان دراختیارهمه مخاطبین بگذارد.ولی این وب سایت به شمااجازه میدهدکه بصورت رایگان اطلاعاتی رادررابطه با وب سایت تان یارقیبان به کمک ابزارbacklink checkerبدست بیاورید.

اطلاعاتی مانندامتیازدامنه،میزان لینکهای فالو ونو فالو،تعدادبک لینکهای دامنه وغیره بصورت رایگان تعدادی ازبک لینکهای ساخته شده برای وب سایت راهم به شما نشان میدهد.به اضافه،وب سایت ahrefs، وب سایت مازهمچنین قابلیت شبیه به این رابصورت رایگان دراختیارتان میگذارد.البته برای استفاده ازابزاربررسی بک لینک مازشما نیا دارید که ثبت نام کنید.

moz bar

شایدشما چندباری واژه های PA و DA را اززبان سئوکاران شنیده باشید.اینهاشاخصهایی هستندکه ازطرف وب سایت معتبرمازکه براساس آنهااعتباردامنه وصفحات وب سایت پیش گوگل مشخص میشود. وقتیکه گوگل شاخص معروفش رایعنی پیج رانک درآن راازدسترس وبمستران خارج کرد،دامین وپیج اتوریتی مازبعنوان شاخصهای معتبردرمیان سئوکاران شناخته میشوند.

دراین میان مازبرای اینکه دسترسی مخاطبین رابرای بررسی اعتباردامنه‌های سطح وب راحت کند،برای آنها یک افزونه مرورگرکروم ساخته است. شما میتوانیدبادانلود ونصب این افزونه روی مرورگرتان اطلاعاتی رادررابطه باهر وب سایتی که درسطح وب میبینید بدست بیاورید.

همانگونه که میدانید،به کمک مازبارتوانستیم اطلاعاتی دررابطه بادامین اتوریتی وپیج آتوریتی وهمین طورنرخ اسپم وتعدادبک لینکهای وب سایت موردنظر رادرکوتاهترین زمان بدست بیاوریم.وقتیکه درگوگل کلمه‌ای راسرچ کنید،پایین هر وب سایت هم به شمانشان داده میشود.

Screaming frog

ابزاررایگان بهینه سازی وسئو وب سایت Screaming frogیکی ازپرکاربردترین ابزارها برای کسب وکارهاو وبمستران میباشد.شماباکمک این ابزارمیتوانیدیک نگاه جزئی وسریع به سئو داخلی وب سایت تان داشته باشید.برای مثال:

 • لینکهای خروجی
 • لینک وریدایرکت صفحات
 • توضیحات متای صفحات
 • عنوان هرصفحه
 • تعدادتگهای اچ درهرصفحه
 • و…

توجه کنیدکه این ابزاریکی ازابزارهای آنلاین درسطح وب نیست وبرای استفاده ازآن بایدنرم افزارش رادانلودکنید وسپس روی کامپیوترتان نصب کنید.

Brocken link checker

یکیدیگرازمواردی که بشدت میتواندروی کم شدن قدرت بهینه سازی و سئو وب سایت شماتأثیرداشته باشد،وجود لینکهای شکسته در آن وب سایت میباشد.منظورمان ازلینکهای شکسته لینکهایی است که به صفحات ۴۰۴ وحذف شده میرسد.اگرشما میخواهید لینکهای شکسته وب سایت تان رابیابید،بایدازابزارسئورایگانBrocken link checkerاستفاده کنید.

درعکس بالاپس ازآنالیز وب سایت،2لینک شکسته نشان داده میشود.باکلیک کردن روی گزینه urlکه جلوی هرلینک قراردارد،میتوانیدصفحه از وب سایت که این لینکهای شکسته درآنها قرارگرفته است را ببینید.

Google Light House

ابزارلایت هاوس گوگل عملکردصفحه یا وب سایت تان رااز۵جهت ارزیابی میکندوبه شما میگویدکه کدام قسمتهامشکل دارند.این ۵موضوع عبارتنداز:

 • وب اپلیکیشن پیش‌روند(PWA):برنامه‌های وب پیشرونده درحقیقت وب‌ سایت‌ های میباشندکه ماننداپلیکیشن های نصبی قابل استفاده هستند.گزارش لایت هاوس درموردسرعت وکارایی،بهینه سازی وسئو وب سایت وقابلیت نصب این وب سایت‌ هامیباشد.
 • بهینه سازی وسئو وب سایت(SEO):گزارش لایت هاوس درموردسئو،یک چک لیست ازاصول اولیه میباشدکه هر وب سایت بایدآن رارعایت کنند.
 • دسترسی‌پذیری:(Accessibility)
 • تجربه برتر(Best Practices):نکته‌هایی که بررسی میکندبرای تجربه بهترکاربران،سئو،بهبودعملکرد وب سایت وغیره مؤثرهستند.به اضافه مشکلات احتمالی،که شایدکاربران عادی آن رامتوجه نشوند راکاهش میدهد.
 • اجرا(Performance):این آزمون بررسی میکندکه روندبارگذاری وسرعت بارگذاری صفحه موردنظرچقدراست.

این ابزارها هرکدام ازاین بخشها،شاخصهای گسترده‌ای داردکه دراینجا فقط به یک نمای کلی اشاره کردیم.ولی چطورباید ازاین ابزارهااستفاده کرد؟

دوراه ساده برای گرفتن گزارشات لایت هاوس موجودمیباشد.اولین راه استفاده ازخودمرورگرکروم میباشد.برای اینکارکافیست روی صفحه وب سایت کلیک راست کنیدوInspect راانتخاب کنیدویااینکه دکمه اف۱۲رابزنید.تب آخرلایت هاوس میباشدکه باانتخاب نوع گزارش ودستگاه موردنظرمیتوانیدگزارش مربوطه رابگیرید.پس اززدنGenerate report این ابزارنتایجی رابه شما نشان میدهد.

دومین راه استفاده ازابزارنصب افزونه لایت هاوس روی مرورگرکروم میباشد.برای نصب این افزونه به وب استور خودگوگل بروید.پس ازنصب افزونه درهرصفحه‌ای که دوست داشتید،میتوانیدآن راازگوشه بالای سمت راست اجراکنید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *