اهمیت C Class ip بک لینک برای سئو

اهمیت بک لینک وارزش آن برکسی پوشیده نیست. تقریباتمامی افرادیکه ازدر زمینه سئو وب سایت سررشته ای دارندزمان زیادی راصرف یادگیری فنون بک لینک ونحوه های پیاده سازی آن می کنند. ازاین رو اطلاع روشهای جدیدایجاد بک لینک به اولین دغدغه های سئوکاران تبدیل شده است.

وقتی صحبت ازجایگاه C Class ip بک لینک ها میشود ذهن بی اختیاربه سمت دنیای متنوع وگسترده لینک، بک لینک ورپورتاژآگهی یارپورتاژ خبری میرود واین که واقعاچه گستره وسیعی راشامل میشود. این موضوع بیان گراین است که حتی کوچکترین وبنظر بی ارزشترین چیزها، نقش کلیدی وتعیین کننده دررشد وارتقای یک وب سایت دارند.

دنیای بک لینک ها ازعوامل وعناصرزیادی تاثیر میپذیرندکه برای وبمستران برخی شناخته شده تر وبرخی کم ترشناخته ویاناشناخته هستند. دراین مقاله وب سایت پول یابی درادامه آموزش لینک سازی، قصددارم تابه اهمیت C Class ip بک لینک که کم ترشناخته شده است،بپردازیم.

 ip چیست؟

همان طورکه اطلاع داریددر اینترنت هر وب سایت وفروشگاهی دارای یک IP میباشد.به زبان ساده آی پی رامیتوان به شماره پلاک خانه تشبیه کرد.برخی خانه هایک پلاک اختصاصی دارندکه مختص آن ها بوده وکسی دیگراین شماره پلاک راندارد ولی برخی دیگرمثل مجمتع های آپارتمانی یک شماره پلاک دارندکه ممکن است برای همه مجمتع بوده واشتراکی باشد.

وب سایت هایی که روی یک سرور یایک محدوده ازسرورها هستند،دارای C Class IP یکسانی هستند. وب سایت وفروشگاه های اینترنتی هم این گونه هستندبرخی آی پی اختصاصی وخاص دارند وبرخی ندارند.آن هایی که IP اختصاصی ندارندممکن است IPآن ها باIP ده ها وصدها وب سایت دیگرمشترک باشد. برای اطلاع میتوانید باباز کردن command prompt ویندوز خود (Start>cmd.exe) وتایپ ping sitenameکه sitename آدرس دامنه موردنظرتان است،IP  وب سایت موردنظر راتشخیص دهید.

کاربرد استفاده از C Class ip بک لینک

حال که ازنوع آی پی مطلع شده ایدبرای شناخت درست وبهترجایگاه C Class ip بک لینک بایدساختار آن راتجزیه وتحلیل کنیم. هر IP ازچهاربخش سه حرفی(۳عددی یاکم تر) تشکیل شده است که بانقطه جدا میشود. آی پی ها اکنون دارای دو ورژن ۴ و۶هستند .آی پی هایی که ماباآن هاسرکار داریم IP های ورژن ۴هستند (۴بایتی – ۳۲ بیتی) مانند(۱۷۸٫۲۰۳٫۲۵٫۳).

هربخش ازاین IP یک کلاس میباشد. البته کلاس دارای تعاریف دیگری نیزهست که به بحث سئوی مادراین جا فعلامربوط نمیشود. برای مثال این آی پی  ۱۷۸٫۲۰۳٫۲۵٫۳دارای ۴کلاس است که ازسمت چپ کلاس Aبا عدد ۱۷۸شروع میشود وبه ترتیب به سمت راست، عدد ۲۰۳کلاس B وعدد ۲۵کلاس C وعدد ۳کلاس Dاست.

دوجزء اول یعنی کلاس A وB به بخش Network IP ودوجزء دوم یعنی کلاس C وD به بخش Host IP معروف هستند. وب سایت ها وفروشگاه هایی که روی یک سرور یایک محدوده ازسرورها هستند،دارای C Class IP  یکسانی هستند.یعنی کلاس C آن هایکسان میباشد.

این مشترک بودن آی پی خطراتی مثل نفوذهکرها ،حملات سایبری ومشکلاتی امنیتی دیگررا به همراه داردکه ازبحث امروز ماخارج است حالا، کار بجای باریکترکشیده میشود و IP که هیچ C Class IP بک لینک هاهم مهم هستند وتاثیرگذاری زیادی دررشد وارتقای وب سایت دارند.

ارزش C Class ip از نظر موتورهای جستجوگر گوگل

همه موتورهای جستجوی بزرگ ومعروف وبویژه گوگل، به C Class IP بک لینک های وب سایت وفروشگاه توجه میکنند. ازاینجاست که ضرورت رعایت اصول مهم بک لینک گرفتن خودرانشان میدهد. درحالت عادی یک وب سایت، که دارای لینک های طبیعی است،ممکن است که از وب سایت های مختلفی با C Class IPهای متفاوت لینک گرفته باشد. اگرشما جای گوگل بوده اید،به وب سایتی که بک لینک هایش،ازIP ها یا C Class IP های خاص ویکسان است، رتبه بهتری میدادید یابه وب سایتی که از وب سایت هایی باC Class IP های متفاوت دارای بک لینک است؟

موتورهای جستجوگر گوگل به خوبی میداند ،بسیاری ازکلاه سیاه کاران ، وبمستران وسئوکاران مبتدی، مجموعه ای از بک لینک هاروی یک سرور یاروی یک C Class IPدارند. لذاباکاهش شدیداثر بک لینک هایی که روی C Class IP هستند،عرصه رابرای لینک های مصنوعی تنگ کرده است.

لذااستفاده ازچنین وب سایت هایی برای بک لینک گرفتن توصیه نمیشود. البته بطورقطع نمیتوان گفت که این بک لینک ها بد ومخرب هستند.اما دارای ریسک بوده ودست کم،اگرریسک نداشته باشد، ممکن است آن بازدهی وتأثیرکه انتظاردارید برآورده نکنند ویاسایر بک لینک های واقعاطبیعی وب سایت شمارا بی اثرترکند. زیرااین لینک ها، اگر به وفوراستفاده شود،لکه ای سیاه درمیان بک لینک های محسوب میشوند وچشم گوگل رابه عملکردهای شما درگرفتن بک لینک حساستر میکند، لذاباید مراقب بود.

روش حل C Class ip بک لینک

راه حل ساده واولیه این است که سعی کنید از آی پی های مختلف ومتنوع بک لینک دریافت کنید ویاحداقل این که درگرفتن بک لینک به جایگاه C Class ip بک لینک توجه کنید وزیاد ازیک آی پی اینکاررا انجام ندهید. به بیان بهترو وساده تر،بهتراست که بک لینک های خودرا ازC Class IP های مختلفی داشته باشند. یعنی مربوط به یک هاستینگ وسرویس دهنده خاص نباشند. بعبارت کاملتر ودقیقتر، سه Block اول IP یعنی A و B و C آن هایکسان نباشد.

برای حل این مشکل بایدتوجه داشته باشید که شرکت های هاستینگ خارجی زیادی وجودداردکه بانام Seo Web Hosting  به شماهاست هایی باC Class IP متفاوت والبته قیمتی بیش ترارائه میکنند ومی توانید ازاین نوع خدمات استفاده کنید.

بنابراین درنظر داشته باشیدکه موتورهای جستجوگر گوگل اطلاعات دامنه شمارامیتواند به آسانی ردیابی کنند. درصورتیکه میخواهیداز این سیستم استفاده کنید،آدرس تماسهای مختلفی برای دامنه های پارک شده خود برروی وب هاستینگ سئو وب سایت خود انتخاب کنیدتادامنه ها برای یک نفر درنظرگرفته نشود.

سخن نهایی در مورد C Class ip بک لینک

بحث درباره لینک و بک لینک ،اهمیت وجایگاه C Class ip بک لینک حداقل دربین سئوکاران و وب مستران ایرانی خیلی داغ میباشد ومخالفان وموافقان زیادی دارد درهرحال برای تاثیرگذاری بیش ترتوصیه میشودکه برای بک لینک گرفتن از آی پی های مختلف استفاده کنید.

البته شایدازاول این گونه نباشدکه آی پی بک لینک هایی که دارای کلاس Cهستند برای گوگل ارزشمندترباشند. متفاوت بودن کلاس آی پی ها ومتفاوت بودن بخش C آی پی بک لینک هانشان دهنده این است که بک لینک هااز وب سایت های مختلفی درسراسر یک کشور یاجهان هستند واین بهتر وتاثیرگذارتر میباشد.

نکته آخر این که ازنظراهمیت کدام بک لینک ارزشمندتر ویاتاثیرگذار تراست، هیچکس اطلاع دقیقی نداردولی عقل سلیم حکم میکندکه برای پیش گیری ازضررهای احتمالی ،کل بک لینک های وب سایت و فروشگاه از یک آی پی یایک محدوده آی پی که منحصربه یک هاستینگ میباشد ،گرفته نشود وتنوع در آی پی اعمال شود.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *