آموزش ارسال ایمیل سفارش ووکامرس WooCommerce

آیا از ارسال ایمیل های سفارش توسط فروشگاه WooCommerce خود ناراضی هستید؟

هنگام راه اندازی یک فروشگاه تجارت الکترونیک ،بایدبدانیدکه مشتریان شمارسید هاوهر گونه ایمیل بروزرسانی سفارش رابه سرعت وبااطمینان دریافت میکنند.دراین مقاله ،مابه شماراه آسان تعمیرعدم ارسال ایمیل سفارش WooCommerce رانشان میدهیم.

دلایل ارسال ناموفق ایمیل های ووکامرس چیست؟

اگر درحال اجرای یک فروشگاه آنلاین هستید، سپس به ایمیل اعتمادمیکنید تاتجارت خودرا بدون مشکل ادامه دهید.شما ازایمیل برای استقبال ازمشتریان جدید وایجاد ارتباط خودباآن هااستفاده میکنید. ایمیل هایی برای تأییدسفارشات وپیگیری سبدهای خریدرها شده ارسال میشود. وایمیل لازم است تامشتریان بتوانندرمزهای عبورخود رابازنشانی کنند.

اما بیشتراوقات ، مامیشنویم که فروشندگان تجارت الکترونیک باارسال ایمیل WooCommerce مشکل دارند.برخی اوقات بدلیل مشکلاتی درتنظیمات WooCommerce شما بااین اتفاق روبه رو میشوید.ماابتدا نحوه بررسی آن تنظیمات رابه شما نشان میدهیم.

درموارددیگر این مسئله عمیقتر درمورد نحوه ارسال ایمیل وردپرس است. بطورپیش فرض ،وردپرس ایمیل هارااز طریق ایمیل PHP ارسال میکند. متاسفانه نه همه سرورهای میزبانی وردپرس بدرستی پیکربندی شده اند تاازنامه PHP استفاده کنند.حتی وقتی ایمیل های شماباموفقیت ارسال میشوند ،ممکن است به اشتباه بعنوان اسپم شناخته شوند. این به این معنی است که آن هامیتوانند بطورخودکار بدون مشاهده شدن حذف شوند.

بهترین راه برای اطمینان ازارسال ایمیلی ایمیلهای شماارسال آن هاازطریق ایمیل است سرویس SMTP به بعداًدراین راهنمانحوه راه اندازی سرورSMTP رابه شمانشان میدهیم ، اماابتدا،مطمئن شوید مشکلی درتنظیمات WooCommerce شماوجودندارد.

بررسی تنظیمات ایمیل و سفارش WooCommerce

اولین موردیکه بایدبررسی کنید،تنظیمات ووکامرس برای ایمیل هاوسفارشات است. اگریکی ازتنظیمات شمااشتباه باشد، ایمیل سفارش شماارسال نمیشود.

نحوه بررسی تنظیمات ایمیل ووکامرس

ابتدابررسی کنیدکه ایمیلهای شما بطورتصادفی غیرفعال نشده باشند.برای انجام اینکار، به “ووکامرس” سپس “پیکربندی” درپیشخوان وردپرس مراجعه کرده وسپس برروی تب ایمیلهاکلیک نمایید.

دراین قسمت لیستی ازتمام ایمیلهای اعلانی که ووکامرس ارسال میکند رامشاهده خواهیدکرد. برخی ازآن هابرای شماوبرخی برای مشتریان شماارسال میشوند. بایدحتما تنظیمات هرایمیل رابررسی کنید. ازبالاشروع کنید وباکلیک برروی دکمه “مدیریت”درسمت چپ،ایمیل “سفارش جدید” رابررسی نمایید.

شمابایددو مورد رابررسی نمایید. ابتدامطمئن شویدکه ایمیل فعال است. برخی اوقات بطورتصادفی غیرفعال میشود واگرگزینه “فعال سازی اطلاع رسانی ازطریق ایمیل”علامت زده نشود،ایمیل ارسال نمیشود.

 

دوم ، شمابایدمطمئن شویدکه آدرس ایمیل گیرنده درست است.این تنظیم رافقط برای ایمیلهایی که برای شماارسال میشوند پیداخواهیدکرد. هنگامیکه یک ایمیل به مشتری ارسال میشود ،آدرس ایمیل صحیح بطورخودکار استفاده میشود.

شمامیتوانید همین کاررابرای هرنوع ایمیل موجود درلیست انجام دهید. اگرهمه چیزخوب بنظرمیرسد ، بایدوضعیت هرسفارشی رابررسی نماییم که WooCommerce ایمیل سفارش راارسال نکرده است.

بررسی وضعیت پرداخت WooCommerce

برای بررسی وضعیت سفارشات اخیر،بایدبه “ووکامرس” سپس “سفارشات” مراجعه نمایید. اگرهنوزهیچ سفارشی ندارید، میتوانیدیک سفارش آزمایشی ایجادنماییدسپس به همان مسیرقبلی برگردید.

 

اگروضعیت سفارش مانندعکس فوق “درانتظارپرداخت” باشد،ایمیل ارسال نخواهدشد. بطورپیش فرض، ووکامرس برای سفارشات درحال انتظار،ایمیل ارسال نمیکند. سفارشات معلق،منتظراقدامات بعدی هستند.ممکن است مشتری چیزی به سبدخرید خوداضافه کرده باشد وسپس آن رارهاکند یانیازبه پرداخت دستی، مانندواریز به حساب یاکارت به کارت داشته باشد.

امااگروضعیت سفارش “درحال انجام” باشد،مشکلی درارسال ایمیل وجوددارد. بایدایمیلی برای شما ومشتری ارسال شده باشد واگربه صندوق ورودی (inbox)نرسیده است، حداقل درپوشه اسپم دریافت شود.این موضوع یک مشکل رایج درایمیلهای ووکامرس ووردپرس است. بهترین راه حل این است که ایمیل خودرا بااستفاده ازپروتکل SMTP ارسال نمایید.

رفع عدم ارسال ایمیل وردپرس با افزونه سرور SMTP

SMTP پروتکل استانداردارسال ایمیل ازطریق اینترنت است ،اما بطور پیش فرض وردپرس نیست. متأسفانه،اغلب موجب میشود ایمیلهای وردپرس بعنوان هرزنامه تلقی شوند.ارسال ایمیل ازطریق سرور SMTP قابل اطمینان تراست زیراازاحراز هویت مناسب استفاده میکند. نرم افزار ایمیل مشتری شمامطمئن خواهدبودکه ایمیلهای شمااصلی هستند واحتمال این که به پوشه ناخواسته منتقل شوندکم تر است.

WP Mail SMTPبهترین افزونه SMTP برای وردپرس و WooCommerce است. این ساده ترین راه برای اطمینان ازاین است که ایمیلهای سفارش شمادرواقع به صندوق پستی مشتری شماتحویل داده میشود.

برای رفع عدم ارسال ایمیل سفارش WooCommerce ،بایدافزونه WP Mail SMTP رانصب وفعال کنید.

 

توجه داشته باشید:که نسخه رایگان WP Mail SMTP برای این آموزش کافی است اماپلن Elite شامل تنظیمات White Glove است که درآن یک متخصص، افزونه رابرای شماتنظیم میکند.

پس ازفعال شدن، راه اندازی اولیه WP Mail SMTP بطورخودکار شروع میشود. بایدبرروی دکمه “Let’s Get Started” کلیک نمایید.

 

درمرحله بعد، بایدسرویس SMTP موردنظر خودراانتخاب نمایید. پیشنهادمیکینم از SMTP.com و Sendinblue استفاده نماییدزیرا قادر به ارسال امن تعدادزیادی ایمیل بدون قرارگرفتن درلیست اسپم هستند. علاوه براین، Sendinblue به شمااین امکان رامیدهد، که روزانه حداکثر300 ایمیل بصورت رایگان ارسال نمایید.

 

پس ازانتخاب سرویس، بایدبرروی دکمه “Save and Continue” کلیک نمایید. درادامه ازشماخواسته میشود، برخی ازاطلاعات مربوط به سرویس ارسال ایمیلی که انتخاب کرده اید راکپی کرده سپس درفرم قراردهید. مراحلی که برای تنظیمات اولیه سرویس ایمیل انجام میدهید،بستگی به سرویس ارسال ایمیلی که انتخاب کرده ایددارد.

 

درراه اندازی اولیه نیزازشماخواسته میشودکه یک “ایمیل ارسال کننده” تنظیم نمایید. دراین بخش نیازاست آدرس ایمیلی که درهاست خودایجاد کرده ایدرا واردنمایید.

 

هم چنین توصیه میکینم که گزینه “Force From Email” راعلامت بزنید.این امر موجب میشوداز یک آدرس ایمیل یکسان درسراسر وب سایت استفاده شود.هم چنین این گزینه میتواندبه شمااطمینان دهدکه ایمیلهای ووکامرس شمابه پوشه اسپم نمیروند.

سپس ازشماسوال میشودکه کدام ویژگیهای ایمیل رامیخواهید که فعال کنید. برای رفع مشکل عدم ارسال ایمیل ووکامرس به “Improved Email Deliverability” و”Email Error Tracking” نیازدارید. این گزینه ها بصورت پیش فرض انتخاب شده اند.

 

اگر WP Mail SMTP Pro راخریداری کرده اید،به چندویژگی دیگردسترسی خواهیدداشت. بعنوان مثال،ویژگی “Detailed Email Logs” به شما این امکان رامیدهد که ایمیل هاراتک به تک بررسی کنیدتااز ارسال شدن آن هامطمئن شوید.

 

هم چنین نسخه Pro به شماامکان میدهدیک ایمیل ناموفق رادوباره ارسال نمایید. این ویژگی وقتی مشتری آدرس ایمیل خودرااشتباه تایپ میکند، واقعا مفیدخواهدبود.

ارسال کردن ایمیل آزمایشی

تبریک میگوییم ،شمااکنون همه چیز راتنظیم کرده اید!اجازه دهیداز ارسال ایمیل آزمایشی مطمئن شویم که کارمیکند.

بایدبه منوی “ایمیل” سپس “Tools”مراجعه کرده وبرروی تب “آزمایش ایمیل” کلیک نمایید. ایمیل مدیر وب سایت بطورپیش فرض واردشده است امادرصورت تمایل میتوانیدایمیل آزمایشی رابه آدرس دیگری ارسال نمایید. درمرحله بعد، برروی “ارسال ایمیل” کلیک نمایید.

 

اگر همه تنظیمات به درستی انجام شده باشد، باید پیام “Success!” را مشاهده کنید سپس صندوق ورودی (inbox) ایمیل خود را بررسی نمایید تا مطمئن شوید ایمیل دریافت شده است.

 

امیدواریم این آموزش به شما کمک کرده باشد که چگونه نحوه ارسال ایمیل سفارش WooCommerce را بیاموزید.

باعث افتخارمان است که روزانه وبمستران، برنامه نویسان، طراحان، دیجیتال مارکتران و کاربران زیادی از مقالات و آموزش های این گروه آموزشی استفاده می کنند. لازم میدانیم تعدادی از سرفصل موضوع هایی که گروه وب سایت 30 در مورد آنها محتوا ارائه می دهد را در اینجا لیست کنیم: آموزش دیجیتال مارکتینگ، بازاریابی دیجیتالی، اینترنتی و تجارت الکترونیک، آموزش امنیت، آموزش طراحی وب سایت، آموزش سئو وب سایت، آموزش غول موتور های جستجوگر یعنی گوگل، برنامه نویسی و طراحی نرم افزار و اپلیکیشن، عکاسی و طراحی گرافیک، کسب درآمد و راه اندازی کسب و کار اینترنتی،ارائه پوسته و قالب وب سایت، آموزش تولید محتوا، آموزش شبکه های اجتماعی، هاست و دامنه و اس اس ال، سرور اختصاصی و مجازی، علم و تکنولوژی، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و رباتیک و بسیاری موضوع های دیگر که می توانید آنها را در وب سایت مجموعه مشاهده نمایید. تمام تلاشمان را میکنیم که در ارائه مطالب انتخاب های مناسبی داشته باشیم،

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *