معرفی مدل کسب و کار

 

دراین مقاله قصدداریم دررابطه بابیزینس مدل وچگونگی طراحی یک بوم مدل کسب وکارمطالب ونکات مفیدی رابرایتان ارائه کنیم.خواهشمندیم تاانتهای مقاله باماهمراه باشید.

بطورکلی مدیریت کسب وکاریک راه پرپیچ وخم وطولانی میباشد.درصورتیکه چشم بسته وارداین راه شویدودرآن قدم بردارید،مطمئناً گم میشود.یامقدارزیادی وقت خودراتلف خواهیدکرد.دراین مسیرباید محصولات خودرا مدیریت کنید وآنهارا به بخش برندینگ برسانید.درکنارآن به کارمندان رسیدگی کرده ومدام درحساب وکتاب باشید.شماموظفید برای سودآوری،برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشید.هزاران کاردیگر نیزدراین حوزه حائزاهمیت است که بایدانجام دهید.

بنظرشما چگونه میتوانیم بطورهمزمان تمام اموری که نام برده شدرادرکنارهمدیگرانجام دهیم وبه موفقیت درکسب وکارمان دست یابیم؟درصورتیکه شمایک نقشه راه داشته باشیدویامدل کسب وکاری برای خودطراحی کنید؛میتوانیدبصورت کاملاً یکپارچه وهماهنگ تمام امورمهم دربیزینستان رامدیریت کنید.ازاین رودراین مقاله به معرفی بیزینس مدل خواهیم پرداخت.تابتوانید براحتی مدیریت کسب وکاروبازاریابی خودبپردازید.

مقاله امروزبدرد افرادی میخوردکه:

 • صاحب کسب وکارهستند ومیخواهند دیدی یکپارچه به آن داشته باشند.
 • تمامی افرادیکه به فکررشدکسب وکارخودهستند.
 •  همه افرادشجاعی که تمایل دارندکسب وکارخودرا راه اندازی کنند.
 • دانشجویان وافرادکنجکاوی که مشتاق یادگیری هستند.
 • بیزینس مدل یامدل کسب وکارچیست؟

بطورکلی برنامه‌ای که شما برای پول درآوردن ودستیابی به سرمایه کلان طراحی میکنید،بیزینس مدل یامدل کسب وکاردرنظرگرفته میشود.هنگامیکه فردی خیلی صریح ازشمابپرسدکه مدل کسب وکارتان چیست درواقع منظورش این است که:

 • هدف کسب وکارتان چیست؟
 • مخاطب هدفتان چه کسی است؟
 • چه ارزشی رابرای مشتریان فراهم میکنید؟
 • چگونه وازطریق چه راهکارهایی مشتریهای خود راحفظ میکنید؟
 • روشتان برای توزیع محصولات چه روشی است؟
 • حاشیه سودتان چقدراست؟
 •  هزینه مصرفیتان چه میزانی میباشد؟
 • چگونه بازاریابی میکنید؟
 • و…

مدل کسب وکار درسه بخش خلاصه میشود.

 • هرچیزی که باعث تولید وبه وجود آمدن ارزش میشود.(مانند مواداولیه،فرایندتولید،طرح تولید،نیروی انسانی و…)
 • هرچیزی که فروش ارزش کمک میکند.(مانند بازاریابی خدمات،حل مشکلات،توزیع،بررسی روندفروش و…)
 • هرچیزی که به پرداخت منجرمیشود.(استراتژی قیمت گذاری،روشهای پرداخت،اقساط بندی و…)

ازاین رو میتوان اینطوربیان کردکه بیزینس مدل یامدل کسب وکارهزینه‌های شمارامشخص وکنترل میکند.ازطرف دیگرجریان کسب درآمدشما رانیز تعیین میکند.تمامی مواردگفته شده مانند قطعات پازلی هستند که درکناریکدیگر قرارگرفته وبیزینس مدل یامدل کسب وکار راکامل میکند.

تفاوت بیزینس مدل بابیزینس پلن

بطورکلی وبه بیان ساده میتوان این طوربیان کردکه بیزینس مدل همانندنقشه‌ای است که شمامیتوانید آن رابه دیوار اتاقتان بچسبانید وهرروزصبح بانگاه به آن کارتان راشروع کنید.اما بیزینس‌پلن کمی متفاوت ازاین قضیه است.

بطورکلی بیزینس پلن یک پرونده کامل وباتمام جزئیات ازتمام فعالیتهایی است که قراراست درکسب وکارخود راانجام دهید.درواقع بیزینس پلن یک برنامه طولانی مدت است که تمامی فعالیتهاواقدامات چند سال آینده درآن جمع آوری شده است. درصورتیکه بیزینس مدل یک برنامه کوتاه مدت است که شما رابه سودایده آلتان هدایت میکند.

درنظرداشته باشیدکه اگربدنبال جذب سرمایه گذارهستید،روش مناسب شمابرای اینکاربیزینس پلن میباشد.چراکه استراتژیهای مالی،مدیریتی ونیروی انسانی چشم اندازی چندساله دارند.امادرمقابل در صورتیکه میخواهیدساختارکسب وکارخود رابه شرکا،مدیران ویاسهامداران ارائه دهید؛روش وگزینه مناسب شمابیزینس مدل یامدل کسب وکاردرنظرگرفته میشود.

دلایل اهمیت بیزینس مدل یامدل کسب وکار

لازم است بگوییم که هربیزینس موفقی یک مدل کسب وکاربرای خود طراحی کرده است ومطابق آن پیش میرود.صاحبان کسب وکارباگذشت زمان درمدل کسب وکاری خودتجدیدنظر میکنند.تابتوانندتغییرات محیطی وشرایط بازار رادرآن منعکس نمایند.

ازاین رو به همین دلیل است که بیزینس مدل یامدل کسب وکاراغلب کوتاه مدت طراحی میشود.تابتواندسریعاًبا شرایط بازارهماهنگ شود.درادامه این مقاله قصدداریم دلایل اهمیت بیزینس مدل یامدل کسب وکاررا برایتان معرفی کنیم.خواهشمندیم تاانتهای مقاله باماهمراه باشید.

مشخص کردن مزیت رقابتی

آیامشغول به فعالیت دربازاری هستید که رقابت درآن زیاد است؟ آیا برای برنده شدن دراین رقابت برنامه‌ای دارید؟بطورکلی بایدبیان کنیم که دربازارهای رقابتی،مزیتی که برای مشتری ایجاد میکنید میتواندبه عنوان برگ برنده شمامحسوب شود.

لازم بذکراست که دربرندهای متفاوت مزیت رقابتی تفاوت دارد.بعنوان مثال برای یک شرکت طراحی سایت،پشتیبانی قوی ویایادآوری دقیق برنامه‌های پرواز،یک مزیت رقابتی درنظرگرفته میشود.تصورکنید برای کسب وکارخودیک بیزینس مدل طراحی کرده‌ایدودرآن مدل،مزایای رقابتی درست مقابل چشمتان هستند.ازاین روشما هرروز طبق آن هابرنامه ریزی میکنید.بایدبگویم که دراین حالت رسیدن به هدف نهایی برایتان براحتی امکان پذیراست.

توسعه کسب وکاریکی ازدلایلی است که درمدل کسب وکاربسیارمهم است.

تمامی مدیران وموسسان کسب وکارهای مختلف همواره ازرویاهایشان برای پیشرفت و توسعه کسب و کار سخن به میان می‌آورند.آیاشماهم ازاین دسته ازمدیرهاهستید؟میتوانیدباطراحی بیزینس مدل یا مدل کسب وکارو همچنین بروزرسانی مداوم آن،بطورپیوسته کسب وکارخود رامدیریت کنید.علاوه برآن میتوانیدبخشی ازدرآمدخود رابه توسعه کسب وکارتان اختصاص دهید.

ثبات مالی درکسب وکار

ازجمله عواملی که میتواندموفقیت درکسب وکار رابرایتان تضمین کند،پایداری مالی ویاثبات مالی درهرشرایطی میباشد.درواقع اینکه شمابتوانیدحتی درشرایط بداقتصادی ودررکود بازارنیزیک پایداری مالی مناسب داشته باشید،میتواندشما رابه موفقیت چشمگیری برساند.بطورکلی آمارنشان داده است که سالانه تعدادبسیارزیادی ازبیزینسهابدلیل ضعف درمدیریت مالی تعطیل میشوند.یاازکارکناره گیری میکنند.

این درحالی است که درصورتیکه شمادارای یک بیزینس مدل ویامدل کسب وکارباشید،میتوانیدمیزان سودخود رادربازه‌های زمانی متفاوت مشخص کرده وکاملاًتسلط کافی برروی کسب وکارتان داشته باشید. درنتیجه این موضوع باعث میشودکه بتوانید هزینه‌های خودرا مدیریت کرده وبه یک پایداری مالی دست یابید.ازاین رو بعنوان یکی دیگرازدلایل اهمیت ویابعبارتی مزایای بیزینس مدل یامدل کسب وکاردرنظر گرفته میشود.

افزایش سرمایه خود

درصورتیکه صاحب کسب وکارکوچکی هستید وبدنبال جذب سرمایه میگردید،اصلیترین بخشی که بایدبه آن توجه داشته باشیدبیزینس مدل و یامدل کسب وکارمیباشد.درنظرداشته باشیدکه سرمایه‌گذاران بخوبی بامیزان شکست کسب وکارهای کوچک آشنایی دارند.ازاین رو آنها درقدم اول میخواهند بدانند که برنامه شمابه چه صورت است؟

ازاین رودرصورتیکه به دنبال جذب سرمایه هستید،درنظرداشته باشیدکه بزرگترین مزیت شمانسبت به رقیبانتان میتواندطراحی وخلق بیزینس مدل ویامدل کسب وکاردرنظرگرفته شود.

مدل کسب وکارچیست؟

بوم مدل کسب وکاریا Business Model که به اختصاربه آن BMCمیگویند،اولین بارتوسط الکساندراوستروالدرمطرح شد.اودرواقع ابتدابوم کسب وکاررابعنوان هستی‌شناسی کسب وکاردرنظرگرفته بود.اما پس ازآن افراددیگر نام بهتری تحت عنوان بوم مدل کسب وکارپیشنهاد دادند.

لازم به ذکراست که بوم مدل کسب وکاربعنوان یک ابزاربرای خلق ایده‌های جدید وبررسی مداوم آنهادرنظرگرفته میشود.درواقع شمامیتوانیدبابوم مدل کسب وکار،تصویری ازایده‌ها،راهکارهاوفعالیتهایی که بایدانجام دهید رامشاهده کنید.درنظرداشته باشیدکه این تصویر توصیفی همه چیزرابصورت کاملاً روشن وواضح درمقابل چشمان شما وتیمتان به نمایش درمی‌آورد.

 مدل کسب وکارشامل چه بخش‌هایی است؟

هنگامیکه داشتیم دررابطه بابیزینس مدل یامدل کسب وکارصحبت میکردیم،عنوان کردیم که بیزینس مدل ازسه قسمت تشکیل شده است.که مانندپازل درکناریکدیگرقرارگرفته وهمدیگرراکامل میکنند.بوم مدل کسب وکاربعنوان همان پازلی است که ازکنارهم قرارگرفتن نه بخش متفاوت تشکیل میشود.لازم بذکراست که هرکدام ازاین نه بخش به عنوان بخشی ازکسب وکارشما درنظرگرفته میشوند.

ممکن است درنگاه اول این نه بخش کمی پیچیده بنظربرسنداما بامعرفی تک تک آنها خواهید دیدکه آنقدرها هم که فکر میکردیدپیچیده وغیرقابل درک نمیباشند.توجه داشته باشید که این نه بخش شامل سه بخش مهمتر میباشد.که بعنوان سرگروه بخشهای دیگردرنظرگرفته میشوند.درادامه مقاله به معرفی این سه سرگروه خواهیم پرداخت.

مطلوبیت بخشهایی ازبوم مدل کسب وکار

ویژگی خواستنی بودن یعنی اینکه بدانیم چه چیزهایی به مشتری انگیزه میدهد.درواقع چطوربایدبامشتری تعامل کردوچه چیزی باعث میشودکه اوازماخریدکند؟

نکته حائزاهمیت دراین بخش این است که باید به این اصل توجه کنید که مابه مشتری نیازداریم ومشتریها بایدما رابخواهند.چراکه درغیراینصورت نمیتوانیم چیزی بفروشیم.

چهارمین گام استارتاپ: بازاریابی استارت آپ خودراآغازکنید

امکانپذیربودن

این بخش ازبوم مدل کسب وکاربه پشت صحنه کسب وکارتان مربوط میشود.همچنین کمک میکندکه بدانید چه کسانی رابایداستخدام کنید وشریک شدن باچه کسانی به نفع شما میباشد.علاوه برآن نشان میدهدکه بایدبیشتربرروی چه فعالیتهایی تمرکزکرده وازچه ابزارهایی استفاده کنید.

 پایداری بوم مدل کسب وکار

این بخش کاملاًدررابطه باپول صحبت میکند.درواقع شمابایددراین بخش بدانید که چقدرپول درمی آوریدوچقدرخرج میکنید.درنظرداشته باشیدکه هرکسب وکاروبیزینسی برای آن که بتواند رشدکند وبه مسیر فعالیتش ادامه دهد،باید یک پایداری مالی داشته باشد.ازاین رو بهتراست بخشی ازسرمایتان رابرای روزمبادا کناربگذارید.تادرصورتیکه شرایط عوض شد ویابه مشکلی برخوردید،بتوانیدسرپابمانید.

درنظر داشته باشیدکه شمابایدبرای پایداربودن تلاش کنید. چراکه درغیر این صورت شکست خواهیدخورد.

مراحل طراحی بوم مدل کسب وکار

دربخش قبل مقاله عنوان کردیم که بوم مدل کسب وکارازنه بخش متفاوت تشکیل میشود.اما برای اینکه بتوانیم آن را بدرستی تکمیل کنیم به دو مرحله اولیه نیازداریم.این مرحله برای فهمیدن چرایی و اهداف کسب وکارما ازاهمیت بالایی برخورداراست.

چراکسب وکاربعنوان اولین قدم درطراحی بوم مدل کسب وکار

آیاتابه حال باخودفکرکرده‌ایدکه هدفتان ازکسب وکارچیست وچرااین کسب وکار رادنبال میکنید؟

لازم به ذکراست که بادانستن چرایی کسب وکار به راحتی می‌توانید بفهمید که چه بخشهایی از کسب و کارتان از اهمیت بیشتر و بالاتری برخوردار است و باید به آن توجه ویژه داشته باشید. در مقابل، همچنین میتوانید متوجه شوید که یکی ازبخشهای کسب وکارتان اهمیت چندان زیادی ندارد وبهتراست برروی آنها وقت نگذارید.چرایی کسب وکارنشان دهنده ذات ورسالت آن کسب وکار درنظرگرفته میشود.

بسیاری ازموسسان بیزینسها ممکن است دربسیاری مواقع درک روشنی ازکسب وکار خود نداشته باشند وتنها به فکرکسب درآمدازآن باشند.لازم بذکراست که دراین حالت موفقیت براحتی امکان پذیر نخواهدبود.پس ازآنکه چرایی کسب وکار وهدف خود رادانستید براحتی میتوانیدمتوجه شوید که چه تصمیماتی بگیرید.برای موفقیت خودچه اقداماتی انجام دهید ودست به چه کارهایی بزنیدکه برایتان سودآور ومناسب باشد.

چراتعیین هدف به عنوان دومین قدم درطراحی بوم مدل کسب وکار

درصورتیکه هنگام طراحی بوم مدل کسب وکارهدفی نداشته باشید،نمی‌دانیدکه کسب وکارتان به چکاری می‌آید واصلاًچگونه بایدآن راطراحی کنید!ازاین روبرای طراحی این بوم بهتراست برای خودهدفهای کوتاه مدت وبلندمدت درنظربگیرید ومسیر وبرنامه خود رابراساس رسیدن به آن هاطراحی کنید.

 چرابخش بندی مخاطبان به عنوان سومین قدم در طراحی بوم مدل کسب و کار

در این بخش، دیگر وارد بوم مدل کسب وکارشده‌ایم واولین چیزیکه بایدموردتوجه قراردهیم،این است که مشتریان مادقیقاً چه افرادی هستند.لازم بذکراست که مشتری درواقع همان افرادی درنظرگرفته میشوندکه لازم است آنهارامتقاعدکنیدو سرذوق بیاورید.درواقع بااینکارها آنهاراترغیب کنیدتاازشماخریدکنند.

درنظرداشته باشیدکه بدون شناخت مشتری وتکمیل کردن این بخش،طراحی بقیه بخشهابلااستفاده است.بعبارت دیگرشمابایددرهرکسب وکاری ابتدامشتریان خودراشناسایی کنید وبدانیدکه محصولاتتان را دقیقاًبه چه افرادی میفروشید.

برای شناخت مشتری اولین چیزی که حائزاهمیت است،ایجادیک پرسونای بازاریابی است.درمقالات قبل دررابطه باپرسنل مشتری نکات مفیدی رابرایتان ارائه کردیم.پرسوناهای بازاریابی درواقع همان مخاطبان شما درنظرگرفته میشوند.اماوجودخارجی نداشته وآنهارابراساس ویژگیهای مشتری ایده‌آل خودترسیم میکنید.

لازم بذکراست که پرسوناها ویژگیهای مربوط به مشتری،اززندگی خانوادگی گرفته تاموانع ذهنیشان را،برایتان روشن میکنندوشماباشناختی که ازمشتری پیدامیکنید میتوانیدبه بهترین شکل محصولتان را تبلیغ کنید وبه فروش برسانید.

 چراارزش پیشنهادی به مشتری به عنوان چهارمین قدم درطراحی بوم مدل کسب وکار 

بسیاری ازموسسان بیزین عقیده دارندکه این بخش قسمت سخت ماجرادرنظر گرفته میشود.دراین مرحله شماموظفید ارزشهای پیشنهادی رابرای مشتریان طراحی کنید.شایدبرایتان سؤال پیش بیایدکه ارزش پیشنهادی دقیقاً چیست؟

درپاسخ بایدبگویم که به ارزشی که برندها انتظاردریافت آن رادرذهن مشتری ایجاد میکنند،ارزش پیشنهادی گفته میشود.

آیاتاکنون باخود فکرکرده‌اید که مشتری چراباید بابت کالایاخدمات شما پول بدهد؟به نظرشماآیااوتنهااینکار رابرای این انجام میدهدکه کارش راه بیفتد؟

اگراینگونه بود هیچگاه شرکت اپل تااین اندازه موفق نمیشد. بنابراین نکته مهم این بخش قطعاً راه افتادن کارمشتریان نمیباشد؛بلکه دقیقاً همان ارزش پیشنهادی برنداپل به مشتری درنظرگرفته میشود.

ازاین رو شماترجیح میدهیدگوشی آیفون بخریدچون متفاوت است وشماتصور میکنیدکه میتوانیدبا آن یک تجربی خاص ومنحصر بفردداشته باشید.

لازم بذکراست که این موضوع دقیقاًهمان ارزش پیشنهادی شرکت اپل است که به مشتریان ارائه میدهد.

انواع ارزشهای پیشنهادی

بطورکلی ارزشهای پیشنهادی که میتوان درذهن مشتری ایجادکرد به سه دسته تقسیم می‌شود.

ارزش‌هایی که جنبه عملکردی دارند

تصورکنیدکه شمابسیارتشنه هستید وبرای خریدآب به اولین مغازه‌ای که دیدیدمراجعه میکند.دراین حالت هدف شماتنهارفع تشنگی است.ازاین رو برایتان فرقی نمیکندکه ازکدام برندآب معدنی خریدمیکنید.از این رو رفع تشنگی بعنوان یک ارزش عملکردی برای برندآب معدنی درنظرگرفته میشودکه نیازشما رابرطرف میکند.

ارزش‌هایی که جنبه احساسی دارند

بعنوان مثال،فردی ممکن است باخریدیک خودروی لوکس ازنظراجتماعی خودرابالانشان دهد واحساس خوبی پیداکند.یک نفردیگرممکن است باخریدکیف ازیکی ازبرندهای محبوبش احساس خوبی داشته باشد.درصورتیکه اگرهمین شخص کیفش رااز یک برند فیک تهیه کند، هیچ وقت احساس خوب و ایده آلی نخواهد داشت.

همانطور که مشاهده می‌کنید برخی از برندها هستند که در ذهن ما احساس لوکس و خاص بودن را جا می‌اندازند. از این‌رو ارزش‌هایی را که جنبه احساسی دارند برایمان فراهم می‌کنند.

ارزش‌هایی که جنبه اقتصادی دارند

بسیاری از مواقع مشتری دوست دارد بداند نسبت به هزینه‌ای که پرداخت می‌کند محصولش تا چه مدت کارایی خواهد داشت. این بخش از ارزش در دسته ارزش اقتصادی قرار می‌گیرد. در صورتی که قیمت محصول شما نسبت به رقبا بهتر بوده و کارایی محصولتان در بلندمدت مناسب‌تر باشد؛ مشتری حاضر است هزینه بیشتری را بابت آن بپردازد و به عنوان ارزش‌های اقتصادی برای او در نظر گرفته شود.

لازم به ذکر است که برند اسنپ در حال حاضر به عنوان یک ارزش اقتصادی برای مردم به شمار می‌رود.

چرا شکل گیری بهبود ارتباط بامشتری  به عنوان پنجمین قدم در طراحی بوم مدل کسب وکار

لازم به ذکر است که همه برندها شیوه تعامل یکسانی با مشتریان خود ندارند. بسیاری از آنها ممکن است اتوماتیک وار پاسخ مشتری‌ها را بدهند. اما بعضی دیگر ترجیح می‌دهند به صورت مستقیم یا حداقل از طریق تلفن، ارتباط صمیمی با مشتریان خود ایجاد کنند و با آنها به تعامل مناسبی بپردازند. در بسیاری مواقع سود برندها در رابطه بلند مدت با مشتری است. در برخی موارد دیگر نیز بهتر است که این رابطه کوتاه مدت باشد.

در واقع اینکه شما چه نوع تعاملی برای ارتباط با مشتریان خود در نظر بگیرید، کاملاً بسته به نوع بازاریابی و کسب و کارتان در نظر گرفته می‌شود.

لازم به ذکر است که ارتباطی که شما مشتریان خود ایجاد می‌کنید با سه چیز مهم دیگر در رابطه است، این سه مورد مهم عبارتند از:

چرا ارزیابی کانالها به عنوان ششمین قدم در طراحی بوم مدل کسب و کار

در ابتدا بیان کنیم که منظورمان از کانال، مسیر ارتباطی می‌باشد. در بیزینس مدل و در طراحی بوم مدل کسب و کار شما باید مسیرهایی را ایجاد کنید که ارزش‌های پیشنهادی را به مشتریان مختلف برسانند. در نظر داشته باشید که شما با سه نوع کانال روبرو خواهید شد. این سه کانال عبارتند از:

کانال ارتباط با مشتری، توزیع محصولات و فروش محصولات

در نظر داشته باشید که مشتری‌ها باید بتوانند به راحتی با این سه کانال تعامل کرده و ارتباط برقرار کنند. همچنین تجربه کاربری خوبی از ارتباط با برند شما به دست آورند. تا شما را به دوستان و آشنایان خود معرفی سازند.

چرا تعیین منابع کلیدی به عنوان هفتمین قدم در طراحی بوم مدل کسب و کار

لازم به ذکر است که منابع کلیدی در کسب و کارهای مختلف و بیزینس های مجزا، با یکدیگر تفاوت دارند و این موضوع حتی اگر در یک صنف یکسان فعالیت کنید نیز صادق است. با وجود این موضوع منابع کلیدی متفاوت در کسب و کار وجود دارند که در این قسمت از مقاله قصد داریم شما را با آنها آشنا کنیم. این منابع عبارتند از:

 • محل کسب و کار
 • حق امتیاز
 •  منابع انسانی
 • اسرار شرکت
 •  پروژه‌های شرکت
 • و…

چرا برنامه ریزی برای فعالیت‌های ضروری به عنوان هشتمین قدم در طراحی بوم مدل کسب و کار

اگر دقت کرده باشید هر کسب و کاری پر از هدف‌ها، تفکرات، ایده‌ها و فعالیت‌هایی است که باید انجام شوند. از این رو طراحی بوم مدل کسب و کار بسیار حائز اهمیت است. چرا که بهتر است شما تمامی برنامه‌های ماهانه و هفتگی خود را بر روی این بوم طراحی کنید و مطابق با آن پیش روید. نکته‌ای که وجود دارد این است که کدام فعالیت‌ها باید در بوم مدل کسب و کار قرار گیرند؟

در پاسخ باید بگویم برخی از فعالیت‌ها هستند که با وجود اهمیت بالا، جزء روتین شرکت قرار می‌گیرند و به عنوان فعالیت‌های کلیدی محسوب نمی‌شوند. بنابراین فعالیت‌هایی که باید وارد بوم مدل کسب و کار شوند با دیگر بخش‌های آن نیز در ارتباط‌اند.

چرا شناسایی شرکا و همکاران  به عنوان نهمین قدم در طراحی بوم مدل کسب و کار

قطعاً در کسب و کار شما افراد و همکارانی وجود دارند که بدون وجود آنها کار شما پیش نمی‌رود. به عنوان مثال فروشگاه اینترنتی بزرگ مانند دیجی کالا را در نظر بگیرید. تأمین کننده محصولات و همکاران، منابع کلیدی این فروشگاه اینترنتی بزرگ در نظر گرفته می‌شوند. درست همانند رانندگانی که نقش همکار کلیدی در سرویس اسنپ را دارند.

شما نیز باید در کسب و کار خود این همکاران کلیدی را شناسایی کنید و از آنها جهت پیش بردن اهداف و برنامه‌هایتان استفاده کنید. لازم به ذکر است که شما افرادی را باید به عنوان همکار کلیدی در نظر بگیرید که به عنوان تامین‌کنندگان اصلی را در نظر گرفته شده و منابعی کلیدی همسویی با آنها داشته باشید.

چرا دادن ساختار مشخصی به هزینه‌ها به عنوان دهمین قدم در طراحی بوم مدل کسب و کار

تا این قسمت از مقاله منابع مهم را شناسایی کردیم. ممکن است کارمندان جدید استخدام کنید. قرار است برای فعالیت‌های شرکتتان هزینه پرداخت کنید. ارتباط با مشتریانتان را مدیریت کرده و به تأمین کنندگان پول بدهید. لازم به ذکر است تمامی این عوامل و موارد هزینه بر هستند و ممکن است ارزان تمام نشوند. از این رو نیاز داریم که هزینه‌های خود را به نحو احسن مدیریت کنیم. بهترین کار برای مدیریت هزینه‌ها این است که ساختار مشخصی برایشان داشته باشیم.

لازم به ذکر است که برای مدیریت هزینه‌ها باید بدانیم کدام هزینه‌ها تنها یکبار پرداخت می‌شوند و کدام از اینها همیشگی هستند. برخی از هزینه‌ها وجود دارند که ثابت می‌باشند و برخی دیگر ممکن است به دلایل مختلف تغییر کنند.

به عنوان مثال هزینه اجاره ماهانه دفتر و یا شرکتی که در آن فعالیت می‌کنید، به عنوان هزینه ثابت در نظر گرفته می‌شود. اما هزینه‌های ناشی از سفارش‌های شما ممکن است متغیر تلقی شود. چرا که ممکن است در کنار سفارش‌هایتان یک پاکت نامه و فاکتور نیز ارسال کنید. در صورتی که فروش شما دو برابر شود، هزینه کاغذ و فاکتورتان نیز دو برابر خواهد شد.

چرا جریان درآمدی به عنوان یازدهمین قدم در طراحی بوم مدل کسب و کار

به طور کلی این جریان درآمدی به منابع مختلفی گفته می‌شود که درآمد یک شرکت یا سازمان وابسته به آنها است. پس از هزینه‌ها نوبت آن است که منابع درآمدی مهم کسب و کار خود را شناسایی کنید. لازم به ذکر است شناخت درست و دقیق منابع درآمدی به شما کمک می‌کند تا بتوانید هزینه‌هایتان را مدیریت کنید.

معرفی برند تامز و بررسی قدم به قدم بوم مدل کسب و کار این برند

به طور کلی برند تامز یک برند معروف کفش و عینک آفتابی در نظر گرفته می‌شود. که فعالیت خود را در سال ۲۰۰۶ شروع کرده است. شاید برایتان جالب باشد که بدانید به مدل کسب و کار تامز one-for-one یا یکی برای یکی می‌گویند. به این معنی که به ازای هر یک جفت کفشی که از آن‌ها بخرید، یک جفت کفش به کودکان محروم اهدا می‌شود.

همکاران کلیدی برند تا مرز چه افرادی بودند؟

لازم به ذکر است که در بوم مدل کسب و کار این برند، چهار بخش از افراد وجود دارد که از اهمیت بالایی برخوردارند:

 • NGO ها که بخشی از کانال‌های توزیع برند تامز در نظر گرفته می‌شوند.
 • مصرف کننده‌های باهوش و دغدغه مند
 • حمایت کننده‌ها
 • داوطلبان

ارزش‌های پیشنهادی ارائه شده توسط برند تامز چیست؟

ارزش پیشنهادی این برند برای بهتر کردن زندگی میلیون‌ها آدم در سراسر دنیا می‌باشد. لازم به ذکر است که این ارزش در همان چیزی است که باعث می‌شود آدم‌های باهوش، سازمان‌های خیریه و تمامی افرادی که به فکر زندگی بهتر در جهان هستند، به عنوان مشتری این برند در نظر گرفته شوند. از این رو افراد بسیاری به عنوان مشتری این برند تلقی می‌شوند و از برند تامز کفش و عینک می‌خرند. تا هم شیک و به روز به نظر برسند و هم با کمک کردن به دنیایی که در آن زندگی می‌کنند، احساس بهتری کنند.

 در بوم مدل کسب و کار برند تامز مشتریان به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

تا این قسمت از مقاله ارزش پیشنهادی این برند و همچنین همکاران کلیدی آن را شناختیم. حال باید ببینیم که چه کسانی به دلیل این ارزش‌ها از برند تامز خرید می‌کنند. اگر بخواهیم خیلی خلاصه این موضوع را بیان کنیم می‌توان اینطور در نظر گرفت که مشتریان این برند در چهار دسته زیر جای می‌گیرند:

 • جامعه افراد و کودکانی که به کفش نیاز دارند.
 • افرادی که با کمک کردن به دیگران حس خوبی می‌گیرند.
 • طرفداران تیپ‌های هیپستر
 • وگان‌ها و حامیان حیوانات

تعامل و ارتباط برند تامز با مشتریانش چگونه است؟

به طور کلی این برند با مشتریان خود به دو صورت آنلاین و آفلاین تعامل برقرار می‌کند. ارتباط آنلاین به این شکل است که شما می‌توانید اینترنتی خرید کرده و لحظه به لحظه وضعیت سفارش خود را چک کنید. اما ارتباط آفلاین کمی پیچیده‌تر می‌باشد. این برند از طریق شرکت در فعالیت‌های خیرخواهانه و انجمن‌های حمایتی در داخل دانشگاه‌ها و دیگر لوکیشن ها با مشتریان خود ارتباط برقرار می‌کند.

فعالیت‌های کلیدی برند تامز

به طور کلی دو دسته از فعالیت وجود دارند که برای برند تامز حائز اهمیت می‌باشند. یکی از این فعالیت‌ها به تولید محصول و دیگری به فعالیت‌هایی که در رابطه با هویت برند و ارزش‌های این برند مرتبط است تقسیم می‌شوند.

در صورتی که بخواهیم فعالیت‌های کلیدی را جداگانه مشخص کنیم به موارد زیر خواهیم رسید:

 • طراحی محصول
 • توسعه محصولات
 • فرآیند ساخت محصول
 • فرایند ارسال و توزیع
 • سفارش گرفتن
 • پشتیبانی مشتریان
 • ارتباط با مؤسسات
 • فعالیت‌های اجتماعی و خیرخواهانه

چگونگی توزیع محصولات در برند تامز

این برند بیش از ۵۰۰ نمایندگی در سراسر آمریکا دارد. غیر از این نمایندگی‌ها، اینترنت هم یکی از کانال‌های توزیع برند تامز در نظر گرفته می‌شود. سایت Toms.com، شبکه‌های اجتماعی، آمازون، eBay و دیگر فروشگاه‌های آنلاین از کانال‌های توزیع برند تامز هستند.

در نظر داشته باشید که کانالهای توزیع که به عنوان یکی از مراحل طراحی بوم مدل کسب و کار در نظر گرفته می‌شوند، در همین جا تمام نمی‌شوند! همانطور که در قسمت همکاران کلیدی هم عنوان کردیم برخی از داوطلبان و خیرین وجود دارند که به توزیع و ترویج محصولات تامز کمک می‌کنند. از این رو آنها را نیز می‌توانند در بخش کانالهای مدل کسب و کار لحاظ کنیم.

منابع مهم و جریان درآمدی برند تامز

کارمندان شرکت نمایندگی‌های توزیع طراحان و طراحی‌های مدل‌های خاص آن به عنوان منابع مهم برند تامز نظر گرفته می‌شود.

از طرف دیگر جریان درآمدی برند تامز نیز از فروش کفش و عینک به دست می‌آید و در واقع درآمد این شرکت از طریق فروش این محصولات تأمین می‌شود.

در بوم مدل کسب و کار برند تامز، ساختار هزینه به چه صورت است؟

 • هزینه تولید کفش
 • هزینه تولید عینک
 • هزینه طراحان
 • لجستیک
 • زنجیره‌های تأمین کالا
 • مسئولیت‌های اجتماعی
 •  تعمیر و نگهداری
 • حقوق کارکنان

جمع بندی مطالب و نکات پایانی

پس از آنکه توضیحات کامل و جامعی در رابطه با بیزینس مدل یا مدل کسب و کار و طراحی بوم مدل کسب و کار ارائه کردیم، حالا نوبت به شماست که دست به کار شوید. در صورتی که مدیر هستید و یا تازه کسب و کاری را راه اندازی کرده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم حتماً یک بیزینس مدل مشخص برای خود در نظر بگیرید و همچنین بوم مدل کسب و کارتان را ترسیم کنید.

در پایان مقاله بهتر است بدانیم که اگر سوالی دارید یا می‌توانید با اطلاعاتتان به بهتر شدن این مطلب کمک کنید، حتماً در بخش نظرات آن را مطرح کنید. مطمئن باشید که ما از خواندن نظرات شما بسیار خوشحال شده و انرژی می‌گیریم. همچنین سعی می‌کنیم جواب سوالاتتون را به سرعت پاسخ دهیم.

ممنون از اینکه تا انتهای مقاله باما همراه بودید. امیدواریم از مطالب گفته شده لذت برده باشید و مطالب برایتان مفید، جامع، کاربردی و ضروری واقع شده باشد. شما می‌توانید با مراجعه به مقالات موجود در این وب سایت از طریق لینک‌های زیر، اطلاعات بسیار مفید و سودمندی در رابطه با موضوعات مختلف به دست آورید. همچنین به کمک این اطلاعات، علاوه بر افزایش آگاهی‌های خود، به موفقیت در کسب و کارتان دست یابید و به هدف نهایی‌تان برسید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *