راه کارهای موفقیت در اینستاگرام

دردنیای بزرگ وشلوغ اینستاگرام که میلیونها کاربرازآن استفاده میکنند وخیلی‌ها سعی دارند دراین دنیای دیجیتالی به موفقیت برسند وبیشتردیده شوند،هم چنان میتوان موفق شد؟چطورمیتوان به موفقیت دراینستاگرام راه یافت؟بله،میشود.امابایدبخاطرداشته باشیدکه رسیدن به طبقه‌های بالایی یک ساختمان فقط یک راه وجودداردوآن هم استفاده ازپله‌ها است!هیچ آسانسوری برای رسیدن به طبقات بالایی این ساختمان شلوغ وجود ندارد!اگرتصمیم دارید موفق شوید بایدسخت تلاش کنیدو استمرار داشته باشید وناامیدنشویدوهمچنین دست ازپاخطا نکنیدکه باالگوریتم‌ها ورباتهای اینستاگرام هستند مواجه میشوید.

دراین مقاله قصد داریم نکاتی که به شماکمک میکند تاهرچه بهتروراحت تردراین مسیرقدم بردارید ودراینستاگرام موفق شوید رابررسی کنیم.باماهمراه باشید.

نکاتی برای موفقیت دراینستاگرام لازم است.

برای موفقیت دراینستاگرام وبالارفتن بازدید درآن باید کاربر خودرا به خوبی بشناسیم وسعی کنید باتولید وساختن محتوای ارزشمندومناسب وجذاب برای آنها،به مرور زمان توسط کاربران بیشتری شناخته شوید.وهمچنین نکاتی را درهمین راستا وبرای رشد سریعترشماعزیزان دراینستاگرام معرفی کنیم:

صفحه اینستاگرام خودرا بااستراتژی دقیق وهدفمند بسازید.

حتما شماهم میدانیدکه تنهاباگذاشتن چند بار ویدیو وعکس درهفته وانتظار برای آن که روزی بالاخره گاربران  صفحه اینستاگرام شماراپیدا کنند ودوست داشته باشند،وآن رادنبال کنند،کافی نیست.برای موفقیت دراینستاگرام بایدبرنامه ونقشه منظم وروشن و دقیقی داشته باشید. دراینجا به چندنکته برای ساختن یک استراتژی مناسب ودقیق اشاره میکنیم:

تحلیل رقبای خود اولین شرط،برای ساختن برنامه مناسب ودقیق 

نیازی نیست همه چیزراخودتان ازصفر تست و آن راتجربه کنید.بلکه برای ساختن استراتژی مناسب ودقیق بهتراست چند صفحه اینستاگرام رقیب خود را بدقت کامل بررسی کنید ونیزفعالیت آنها رادرچند ماه گذشته مشاهده کنید وببینیدوایده بگیرید وبصورت کلی چه موضوعات و فرم‌های محتوایی راپوشش داده‌اند.سعی کنید تمام این اطلاعات رابصورت طبقه‌بندی شده جمع آوری کنیدتا ازآنها استفاده‌ی درستی داشته باشید.مانند پستهای بسیارموفق آنهابه همراه موضوع آن،تعدادهشتگ هاوکپشن ،همه اینهارا دریکجا یادداشت کنید.درنهایت قرارنیست کاری که رقبایتان برای موفقیت خودشان انجام داده‌اند راکپی کنید،اماجمع‌آوری این اطلاعات یک منبع الهام‌بخش ومفیدبرای تدوین استراتژی و تولید محتوای باکیفیت میشود.

خلق هویت منحصر بفرد،دومین شرط ،موفقیت دراینستاگرام

ترند جدید وبروز شبکه‌های اجتماعی این است که خودتان باشید!امروزه فضای مجازی به سمتی رفته که صفحات یک حرف تکراری رابا قالبهای وتوانایی متفاوت خوددوباره تولیدمیکنند.تاحدممکن این الگو را پیش نگیرید وسعی کنید محتوایی متعلق به خود وجدید ایجاد کنید.یکی ازصفحاتی که به خوبی وحرفه ای توانسته تم جدید ومنحصر به فردی درمحتوای تصویری خود ایجادکند،صفحه Reynolds Wrap  است.راه‌های بسیار زیادی برای خلق ایده‌های جدیدوجود دارد.توصیه مابه شما عزیزان این است که ابتداساخت فروشگاه اینستاگرام،صفحه شرکتی رابیاموزیدبعدبفکر تولید محتوای مناسب باشید.

ازابزارهای حرفه ای کمک بگیرید.

همیشه فکر کنید که چرابایدکاربران اینستاگرام صفحه شمارادنبال کنند؟شرط جذب توجه کاربران اینستاگرام استفاده ازتصویرهاومحتوای درست است که ازلحاظ  هم بصری وهم گرافیکی دلنشین وزیباباشد. این واقعیت رانادیده گرفت که اینستاگرام شبکه اجتماعی مبتنی برتصویراست واگر تصاویر شما کیفیت خوبی نداشته باشند،احتمالا زمان بیشتری برای رشد وپیشرفت نیازدارید.ازهمه ابزارهای لازم مانند فتوشاپ و ایلاستریتور ودیگر برنامه‌هایی که درتولید محتوای بصری به شما کمک میکنند،استفاده کنید. ممکن است درنگاه اول این حجم ازنیازبه هزینه زمان ومنابع مالی وحشتناکی باشد،اما مطمئن باشید بااستمرار وتولید محتوای مناسب وارزشمندنتایج درخشانی رارقم میزنید.

هشتگ اختصاصی خود را بسازید.

بعنوان یک برند شخصی یایک کسب وکاردراینستاگرام بایدبدانید تنهامحتوایی که تولید میکنید،برای ویو خوردن وبه یادماندن دراین فضا کافی نیست.یکی از راه‌های مناسبی که میتواندجلب توجه بیشتر کاربران کمک کند،استفاده ازهشتگ اختصاصی و هشتگ اینستاگرام پربازدید است.به گفته وب سایت sproutsocial ازهر۱۰ هشتگی که دراینستاگرام استفاده میشود،7هشتگ اختصاصی وبه قصدبازاریابی دیجیتال استفاده میشود.هشتگی که انتخاب میکنید بایدبه خوبی در ذهن کاربران جای گیردو خاص باشد وکاربران را درگیر خودکند.مانندصفحه thrive market ازهشتگ #letsthrive (بیاشکوفا شویم) استفاده میکند. همانطورکه مشاهده میکنیداین برند یک هشتگ مناسبو درستی راانتخاب کرده است.

کال تو اکشن (Call in action)مناسبی داشته باشید.

اولین سوالی که بایدبرای داشتن یک برنامه خوب دراینستاگرام ازخودبپرسیداین است که چه محتوایی درمخاطبان شمااشتیاق بیشتری ایجادمیکند؟به جواب این سوال اشاره کردیم وبه نتیجه رسیدیم که در نهایت بایدمحتوای ایده‌آل وارزشمندی برای صفحه خودپیدا کنید.امامرحله بعدی که برای کاربران خوددرنظردارید چه چیزی است؟دراستراتژی خودجایگاه خاصی رابرای کال تو اکشن(Call in action)مناسب درنظرداشته باشید.ونیز میتوانید ازکپشن‌ اینستاگرام که اکانت‌های موفق برای ایجاد کال تواکشن‌های جذاب،استفاده میکنند.وهمچنین علاوه برآن قسمت بیو(تلفظ دیگربایو، درزبان انگلیسی (bio)اینستاگرام تنهابخش این شبکه اجتماعی است که امکان قراردادن لینک درآن وجود دارد.بنابراین حتماصفحه لیندینگ مناسب وخوبی راانتخاب کنید ودراین قسمت قراردهید.وهمچنین برای رسیدن به نتیجه بهتردربخش بیو یک کال تو اکشن مرتبط بالینک رابنویسید.

باکاربران خود ارتباطی عمیق و صمیمی برقرار کنید.

اگردرابتدای مسیرهستید وقصد داریدیک صفحه پربازدید بسازیدلازم است گام‌های کوچکی راکه باعث رسیدن شمابه مقصد میشود،باجدیت انجام دهید.اگربرند شخصی یا کسب و کار کوچکی دارید میتوانید مخاطبان خود رادنبال کنید وسعی کنید باآنها ارتباط نزدیکتری برقرارکنید.سعی کنیددرفرآیندتولید محتوای خودمخاطبان رانیزدرگیرکنیدوبابرگزاری کمپینها ومسابقات مختلف ومتنوع آنها راتشویق به تولیدمحتوای مناسب برای خودکنید.گاهی اوقات بهترین محتواهای شماتوسط کابران خودتولید میشود،نه خودشما!سپس نرخ تعامل دراینستاگرام راحساب کنید.

مانند ربات عمل نکنید.

پیامیکه ازپیش تعیین شده وتوسط ربات فرستاده میشود رادریافت کندولطفا تمام تلاش خود را انجام دهیدتاربات نباشید.حتی برندهای بزرگ و صفحات شلوغی مثل Dr. Pepper هم وقت خالی رابرای برقراری ارتباطی گرم وصمیمی و ودوستانه وپاسخ‌های هوشمندانه به کابران خود پیدا میکنند.نبایدحتما ساعتها باکاربران خود گفت وگوکنید،اماهمین که جوابی گرم وصمیمی رابصورت اختصاصی برای یک کاربرآماده کنید،نتیجه های بسیارخوبی رادرپی خواهدداشت.توجه داشته باشید پاسخ به دایرکت اینستاگرام بسیار مهم وضروری است.

براساس یک گزارش در وب سایت sproutsocial،ازهرسه کاربری که توسط شما درشبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار نمیگیرند،یکی ازآنهابه صفحات رقیب شما مراجعه خواهند کرد!

کامنتها و سوالات کاربران خود را باصبر وحوصله پاسخ دهید اگر به انها جواب ندهیدنتایج بسیار بدی را در درازمدت برای شما به همراه خواهد داشت،بنابراین حتما این مسئله راجدی بگیرید.

درنهایت باید بدانیدکه اینستاگرام یک فضای جمعی وبستری برای برقراری ارتباط بایکدیگراست.بنابراین برای موفقیت درآن باید روی مهارت ارتباطی وروابط اجتماعی خود کارکرده وبرای ساختن ارتباطات بیشتر زمان صرف کنید.

اینفلوئنسرها (Influencers) را دریابید.

اگرمیخواهید سریعتر دیده شوید!ابتدا باید بگوییم که لطفا خواهش میکنم برای رسیدن به این مرحله خیلی عجله نداشته باشید.سعی وتلاش کنید محتوای مناسب خود راپیدا کنید،استراتژی درستی بسازیدو ارتباطات خود رادراین فضا افزایش دهید.درنهایت پس ازانجام همه اینکارها،زمانیکه به اصطلاح «روی غلطتک افتادید»شاید بخواهید جدای ازرشدارگانیکی که دارید،کمی سریعتررشدکنیدوکاربران بیشتری باصفحه شماآشناشوند.

راه اندازی مسابقه وکمپین،چالش

درنهایت صفحه‌ای برنده است که بیشترین نرخ تعامل باکاربران راداشته باشد.برای درگیرکردن بیشترمخاطبان،یکی ازبهترین‌ راه‌های پیش پای شما،طراحی مسابقه یاکمپین‎‌ است.گاهی وقتها ممکن است با یک طراحی دقیق کاربران اینکار رابدون داشتن هیچگونه چشم‌داشتی انجام دهند.جدا ازآن میتوانید مسابقاتی همراه باجایزه رابرای کاربران خودطراحی کنید تاباانگیزه بیشتری بامحتوای شما درگیرشوند.

برای استفاده ازکمپینها وچنین مسابقاتی روشهای مختلفی وجوددارد.متداولترین روشی که استفاده میشود،دعوت کاربران به تگ کردن دیگران است.اماراه‌های دیگری مثل درخواست برای استوری کردن شما توسط کاربران یابازیهایی که طراحی میشود نیزوجود دارد.درمجموع سعی کنید سرگرم کردن مخاطبان را یاد بگیرید تابتوانید ازاین طریق نیزصدای خود رابه کاربران بیشتری برسانید.

این جاست که میتوانید ازاینفلوئنسرها،افرادی که تعداد دنبال‌کننده‌های قابل توجهی دارند،کمک بگیرید.دراین مسیر حتما به نکات زیر توجه کنید:

نکته هایی که اینفلوئنسر حرفه ای و موفق در اینستاگرام انجام میدهد.

بخاطرهمکاری با افرادی که تعدادزیادی دنبال‌کننده دارند،احتمالابه نتیجه بسیارخوب ومناسبی نمیرسید،درکناراین موضوع لازم است نکات زیر رانیزدرنظرداشته باشید:

  • ممکن است افراد دیگری درهمکاری بایک اینفلوئنسر تعداد زیادی دنبال‌کننده جذب کرده باشند،امااین موضوع موفقیت شما رادرتکرار همکاری باآن‌ها تضمین نمیکند.حتماشرایط صفحه اینفلوئنسر را ببینید وبررسی کنیدوصفحاتی راانتخاب کنیدکه جامعه مخاطب نزدیک به شماراداشته باشید.
  • درانتخاب صفحه‌ای که جامعه کابران نزدیکی به شما داشته باشد،تنها به کلیات توجه نکنید.مثلااگرکسب و کاری داریدکه مخاطبان خانم بیشتری دارد،همکاری بااینفلوئنسری که مخاطب خانم زیادی دارد،باعث نتیجه‌گیری نخواهد شد!سعی کنید همه ویژگیهای کاربرخودتاجای ممکن ریزشویدتابتوانیدازحداکثرهزینه‌ای که میکنید،بهره‌مند شوید.
  • تجربه نقش بسیارمهمی رادرهمکاری بااینفلوئنسرها بازی میکند.بنظربهتراست قبل ازآنکه هزینه بسیار زیادی را دراین مسیرخرج کنید وبااینفلوئنسرهای بزرگ همکاری کنید،ازچندتبلیغ کوچک وبا آزمون وخطا این بخش از کار را شروع کنید.
  • مذاکره و پیداکردن اینفلوئنسرهای مناسب،ممکن است زمان زیادی راازشمابگیرد.یابرای بررسی عمیق صفحات مختلف ومذاکرات طولانی وقت خالی کنید وباتمرکز بیشتری اینکار راانجام دهیدتامنابع مالی خودراهدرندهید،یابصورت کلی این بخش ازکاررا برون سپاری کنید.

جمع‌بندی کلی

درنهایت بایدبدانیم دراینستاگرام چطورموفق شویم؟اگرراستش رابخواهیدبخش بزرگی ازجواب این سوال به خودشما برمیگردد.جواب این سوال،مثل داستان موفقیت افرادبسیارمعروفی است که هریک فرمول جادویی مخصوص خودراداشتند!اماچیزی که دراین مقاله بررسی کردیم همان نکات مشترکی بودکه دراین داستانهای موفقیت وجود دارد.کلام آخراینکه برای رشد دراینستاگرام درکنار همه‌ی این نکاتی که بررسی کردیم،سعی وتلاش،صبر،استمرار وآزمون وخطا درکنار تدوین استراتژی تولید محتوا ارزشمندبرای اینستاگرام شمارابه موفقیت میرساند.

سوالات متداول

چطورمیتوانیم پیج موفقی دراینستاگرام داشته باشیم؟

برای داشتن یک صفحه موفق دراینستاگرام بایداستراتژی دقیق ومناسبی ایجادکنید،وهمچنین ازعکسهای باکیفیت استفاده کنید وباکاربران خودارتباطی عمیق وصمیمی برقرارکنید.

چطور میتوانیم پیج زیبادراینستاگرام داشته باشیم؟

ازتصاویر ومحتوای درستی که ازلحاظ بصری وگرافیکی چشم نوازباشد.برای ساختن چنین تصاویری ازابزارهایی مانندبرنامه ادیت عکس وفتوشاپ استفاده کنیدوبه سایزپست اینستاگرام وسایزاستوری اینستاگرام توجه کنید.

چطورامکان موفقیت درایسنتاگرام وجود دارد؟

باوجودآنکه اینستاگرام دریای محتوا است وافراد زیادی دراین بستر برای دیده شدن تلاش میکنند،باداشتن برنامه مناسب میتوانیددراینستاگرام موفق شوید.

چطوردراینستاگرام محبوب ودلنشین باشیم؟

اینستاگرام یک بستراجتماعی است که ایجادارتباط بادیگران درآن اهمیت بسیارزیادی دارد.سعی کنیدباکاربران دیگرارتباطی عمیق برقرارکنید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *