بهترین سرور برای استخراج بیت کوین چیست؟

بیت کوین یک شبکه توافقی است که یک سیستم پرداخت جدید ویک نوع پول کاملاًدیجیتال رابه وجودآورده است. این اولین شبکه پرداخت نقطه به نقطه تمرکز زدایی شده است که توسط کاربرانش بدون هیچ گونه اختیارمرکزی و یاواسطه ای،نیرومندشده است. ازنقطه نظریک کاربر، بیت کوین بسیارشبیه پول نقداینترنتی است. بیت کوین هم چنین میتواند بعنوان مهم ترین سیستم دفترداری باسه ورودی موجودبه شمارآید.

استخراج،فرآیندصرف توان محاسبه برای پردازش تراکنش ها،ایمن سازی شبکه وهم زمان نگه داشتن همه باهم درسیستم است. میتوان آن رابه منزله مرکز داده های بیت کوین تصورکرد؛ به جزآن که طوری طراحی شده است که برای استخراج کنندگانی که درتمام کشور هادرحال کارهستند، کاملاًتمرکز زدایی شده باشد وهیچکسی کنترلی برشبکه نداشته باشد.به این فرآیند درقیاس بااستخراج طلا، استخراج میگویندچون مکانیسم گذرایی داردکه باآن بیت کوین های جدیدصادر میشوند. امابرخلاف استخراج طلا،استخراج بیت کوین درازای سرویس های مفیدی که برای عملکردیک شبکه پرداخت امن لازم است، جایزه ای هم درنظر میگیرد. تاوقتی آخرین بیت کوین صادرنشده باشد،استخراج بیت کوین هم چنان الزامی است.

استخراج بیت‌کوین چگونه انجام می شود؟

برای استخراج نیازبه منابع سخت افزاری متصل به اینترنت داریدکه سرورمجازی این نیاز رابرطرف می سازد ومی توانید بانصب واجرای نرم افزار های مختلف درسرور مجازی های مخصوص استخراج بیت کوین می توانیدپردازش های بیت کوین راانجام دهیدو بیت کوین استخراج کنید.نرم افزارهای مختلفی برای استخراج وجوددارند مانند:نرم افزار CGminer ،نرم افزار GUIminer ونرم افزار BFGminer که برروی سرور های ماتست واجراشده اند.

باتوجه به افزایش روزافزون محبوبیت وقیمت رمز ارزها، بخصوص رمز ارز مشهور بیت کوین Bitcoin،شاهدآن هستیم که بسیاری ازافراد رابه استخراج این دسته ازرمز ارزها کرده وتلاش میکنند تابا اینکار درآمد های دلاری بسیارزیادی کسب کنند. عموماکسانیکه قصد این یااستخراج بیت کوین دارند،برای انجام اینکار بسراغ خریددستگاههای ماینر رفته وتلاش میکنند تابااستفاده ازاین دستگاههااقدام به استخراج کنند. اماغیراز روش سنتی ماینینگ،امروزه میتوان باخرید یک سرورمناسب نسبت به استخراج بیت کوین اقدام کرد.

باوجود اینکه استخراج بیت کوین بااستفاده ازدستگاه ماینریک روش مرسوم است امایکی از روشهای جذابی که میتوانیداز آن برای استخراج رمز ارز استفاده کنید،خریدسرور مناسب وانجام اینکار بصورت ابری است. امروزه شرکتهای بسیارزیادی درسراسر دنیااقدام به ارائه سروربرای ماین بیت کوین میکنند. شمامیتوانید باتوجه به بودجه اولیه خوداقدام به خریدسرور استخراج بیت کوین کرده وازاین راه کسب درآمد کنید.

اگریک سرور مناسب برای استخراج بیت کوین پیداکردید، میتوانیدشروع به استخراج کنید.البته یک سوال مهم این است که بیت کوین ماین شده راچگونه بفروشیم؟ باتوجه به محبوبیت روزافزون بیت کوین شاهدافتتاح وب سایت های بسیارزیادی برای فروش ارز دیجیتال هستیم وشما میتوانید ازاین وب سایت هاکمک بگیرید.

البته مراقبت افرادکلاه بردار وفریب کار نیزدراین زمینه باشید، چراکه بسیاری ازکلاهبرداران با بوجودآوردن وب سایت های تقلبی اقدام به فیشینگ کرده وحساب رمز ارز کاربران راخالی میکنند. استفاده ازیک کیف الکترونیکی امن ورعایت نکات ایمنی درهنگام خرید وفروش بیت کوین باعث میشود تاشما دردام افرادکلاهبردار ومتقلب نیافتید.

سرویس های ابری چیست؟

اگرشماقصد استخراج بیت کوین ویاسایر ارزهای دیجیتال راداشته باشید، دو راه پیش روی شمااست. استخراج ازطریق دستگاههای ماینینگ واستخراج بااستفاده ازسرویسهای ابری میباشد. ارزهایی مانند بیت کوین ازچیپ های ASIC استفاده میکنندکه در سخت افزارهایی مانند: Antminer استفاده شده است.این چیپ هادرایران بسیارکم یاب وپرهزینه هستند وبدون این چیپ کاربرای شماحتی درصورتیکه چندین کارت گرافیک فوق العاده قدرت مندداشته باشید،غیرممکن خواهدبود.

وجودمزایا جذاب وفوق العاده باعث شده تابسیاری ازافراد بسراغ ماین کردن بیت کوین بااستفاده ازسرورهای ابری بروند. دربخش اول بایدگفت که استفاده ازسرویسهای ابری سبب میشود تاشما براحتی و بدون سر وصدادائمی دستگاههای تهویه ودستگاه ماین، اقدام به کسب درآمدکنید. ازسوی دیگربرق مصرفی شمانیز بواسطه استفاده ازدستگاههای مختلف افزایش پیدانمیکند.

یکیدیگر ازمزایای مهمی که بایدبدانیداین است که ممکن است درآینده شرایطی بوجود آیدکه دیگر ماین بیت کوین صرفه اقتصادی نداشته باشد وبسیاری ازافراداقدام به فروش دستگاه ماینینگ بیت کوین کنند.دراین شرایط هرزمانیکه استخراج بیت کوین برای شماسودآور نبود، نیازی نداریدتا بصورت فیزیکی اقدام به فروش دستگاه ماین خودکنید. چراکه تمامی این موارد بصورت ابری هستند.تمامی این مزایا باعث شده تامحبوبیت روش استخراج بااستفاده ازسرور به طرزچشم گیری افزایش پیداکند.

البته بایدبه این نکته توجه کنیدکه ممکن است بدلیل مجازی بودن تمامی فرآیند ها بامشکلات مختلفی درطول مسیرمواجه شوید. امااگر برای ماین بسراغ یک سرورمناسب، معتبر وحرفه ای بروید، میتوانید بدون مشکل اینکار راانجام دهید.اماتوصیه مابه شمااین است که اگرقصد خریدیک سروربرای استخراج بیت کوین رادارید، ابتدازمانی راصرف مطالعه وتحقیق نمایید.

برای خریدسرور بایدهزینه های زیادی رابصورت سالانه پرداخت کنید.بنابراین بهتراست ابتدا باویژگیهای یک سرورمناسب بخصوص برای استخراج بیت کوین آشناباشید. اگرچه شایدبرخی ازاین ویژگیهابرای شماساده وبدیهی باشد. امادرادامه به بررسی چندمورد ازمهمترین ویژگیهای یک سرورمناسب استخراج بیت کوین پرداخته ایم.

مشخصات سرور مناسب برای استخراج بیت کوین

گفتیم که یکی ازروشهای محبوب برای استخراج بیت کوین استفاده ازسیستم های ابری است. اگرقصدداشته باشید تاازسرویسهای ابری بیت کوین استفاده کنید،بایدویژگیهای آن رابشناسید. یک سرور مناسب برای استخراج کردن بیت کوین بایدچند ویژگی بسیارمهم داشته باشد. نبودهر یک ازاین ویژگیها دریک سرور باعث میشود تااستخراج نمودن بیت کوین بخوبی انجام نشود.

امکان داشتن سخت افزاری قوی

بی شک تمامی فرآیندهای استخراج بیت کوین به پارامتر قدرت سخت افزاری بستگی دارد. به هر میزانی که قدرت سخت افزاری یک سرور بالا باشد، به همان اندازه شما می توانید با سرعت بیشتری اقدام به ماین بیت کوین کنید. به همین دلیل برای خرید سرور حتماً به سراغ سرورهایی بروید که دارای سخت افزار قدرتمندی هستند.

امکان بررسی هزینه

بررسی هزینه ها و سود ناشی از ماین پارامتر بسیار مهمی است. شما باید هزینه ای که برای خرید سرور و انجام فرایند ماین پرداخت می کنید را در کنار سود خود از فروش هر بیت کوین قرار داده و بررسی کنید. آیا انجام این کار برای شما به صرفه است یا خیر؟ برخی از سرورها قیمت بسیار زیادی دارند و همین موضوع سبب شود تا استفاده از آن ها برای استخراج بیت کوین به صرفه نباشد.

مطالب مفید  چگونه از هک شدن سایت جلوگیری کنیم؟

استخراج بیت کوین با سرور مجازی VPS

بسیاری ازافراد درقدم اول به فکراستفاده ازسرور مجازی وی پی اس هستند. امادراین خصوص بایداشاره کنیم که استفاده ازسرورمجازی برای اینکار خیلی منطقی نیست. بدلیل عدم استفاده ازپردازنده های ASIC ماین، استخراج ارزهای دیجیتال باVPS بسیاربیهوده است. ازطرف دیگربدلیل اینکه ادمین سروربعد ازمدت کوتاهی متوجه لودبالای سرور میشود. بنابراین بابررسی لاگ های سرور شمارامسدود خواهدکرد. درنتیجه استفاده ازسرور مجازی VPSتوصیه نمیشود.

سرویس(Mining Colocation)

بااین سرویس کولوکیشن ماینینگ شمامیتوانیدسروری که خریداری کرده اید ودارای پردازنده گرافیکی است رابه شرکت میزبانی وب موردنظر تحویل دهیدتادربهترین دیتاسنترهای ایران میزبانی کنند. استفاده ازاین سرویس ضمن مزیتهای بالایی که دارد، هزینه های برق رابشدت کاهش میدهد.

ازدیگرمزایای این سرور بایدبه موارد زیراشاره کنیم.

مزایای ماینینگ کولوکیشن:

  1. اتصال به اینترنت بصورت ۲۴ ساعته و همیشگی
  2. پشتیبانی و مانیتورینگ ۲۴ساعته
  3. مدیریت کامل سرور وعدم نیاز به داشتن دانش فنی
  4. پهنای باند ۱ترابایت اختصاصی بصورت ماهانه
  5. امنیت فیزیکی سرور
  6. وغیره.

سخن نهایی

دراین مطلب به اختصار درخصوص سرورهای مناسب ماینینگ واستخراج بیت کوین پرداختیم.امیدواریم که مطالعه این مطلب برای شمامفیدبوده باشد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *