الان احتمالاً ازخودمیپرسید:«اما من چگونه قراراست راهکارهای سئواصولی رابشناسم؟»خب،این دقیقاً موضوع مقاله‌ای است که درحال مطالعه آن هستید.برای آنکه بتوانیدبتدریج رتبه گوگل خود راارتقا دهید،کافی است چند دقیقه درروز رابه پیاده‌سازی یکی ازروشهای سئو کلاه سفیدکه دراینجا معرفی خواهیم کردبکنید.مامطئنیم که این روشها،که توسط همکارخارجی مایعنی بک لینک معرفی شده‌اند، میتوانندتاثیرخوبی دررنک گوگل شماداشته باشند.

سئو کلاه سفیدچیست؟

منظورازسئوی کلاه سفید،استفاده ازتکنیکهایی است که موردتاییدموتورهای جستجوگر است وباعث میشود که وب سایت شما بصورت ارگانیک رتبه بهتری درنتایج گوگل بدست آورد.

سئوی کلاه سفیدبهترین ومناسبترین روش سئو است که فقط وفقط باپیروی ازدستورات وقوانین موتورهای جستجوگر ودرطولانی‌مدت منجربه نتیجه میشود.اگرالان نگران واژه طولانی‌مدت درجمله قبلی هستید،بایدبدانیدکه تمام روشهای درست سئو برای به نتیجه رسیدن نیازبه زمان دارند وتنهاروشهای نادرست واسپم هستند که میتوانندیک نتیجه کوتاه‌مدت به شماارائه دهند.امادرطولانی‌مدت چیزی جز ضرربرایتان نخواهند داشت. این روشهای نادرست درجهان بازاریابی دیجیتال بانام سئو کلاه سیاه شناخته میشوندوبه هیچ‌وجه به کسی توصیه نمیشوند.البته یک روش دیگربنام سئو کلاه خاکستری هم وجوددارد که چیزی بین این دواست.

راستی اگربجای سئوی کلاه سفید،سئوی اخلاقی راهم شنیدید تعجب نکنید؛ازبس که این روش برپایه اخلاق وصداقت ودرستی است به آن سئوی اخلاقی نیزمیگویند.

19تکنیک سئوکلاه سفید

درادامه مقاله باتکنیکهای سئوی کلاه سفیدآشنامیشویم که به شماکمک میکند ازراه‌های درست وقانونی نظرگوگل راجلب کنید ورتبه بهتری بگیرید.

1.ویکیپدیای فارسی راکامل کنید

همان طور که میدانید،ویکی‌پدیایک دایره‌المعارف اینترنتی است که توسط کاربران کامل میشود ودرهرزمینه‌ای که فکرش رابکنیدمطلب دارد.هرچندزبان انگلیسی این وب سایت بشدت کامل است ومطالب بسیارمتنوعی درآن یافت میشود،امازبان فارسی این وب‌ سایت به اندازه انگلیسی آن کامل نیست وبسیاری مطالب هستندکه هنوزاطلاعات آنهاناقص است.

شک ندارم که بسیاری مطالب درزمینه کاری شماهم هستند که بدنیست اگرصفحه آنهاکامل شود؛این یعنی یک فرصت عالی،هم برای بالابردن سطح اطلاعات کاربران،هم برای ساخت یک بک لینک ارزشمند درویکی‌پدیا.

مقالات تخصصی زمینۀ کاری شما درویکی‌پدیای فارسی

همانطورکه گفتیم،وقتیکه مقاله‌ای تخصصی درزمینه کارخودمنتشرکردید،بدنیست اگربه صفحه ویکی‌پدیای آن هم نگاهی بیندازیدواگرمطلبی درآن جاافتاده بود،این صفحه ویکی‌پدیا راکاملترکنید ولینک وب سایت خودرابعنوان منبع قراردهید.حتی هیچ بعیدنیست که صفحه‌ای برای موضوع موردنظرشمانباشد.دراین حالت میتوانیدیک صفحه جدید برای این مطلب ایجاد کنیدوتمام دانسته‌های خود رادرصفحۀ ویکی‌پدیا واردکنید.

البته پیشاپیش ازشماخواهش دارم وبه شماهشدارمیدهم که بامطالب ولینک‌های بی‌ربط سعی درگرفتن بک لینک از وب سایت ویکیپدیا نکنید.اینکارنه تنهاباعث هرچه بیشتر آلوده شدن فضای اینترنت میشود،بلکه باعث میشود وب سایت شمانزدکسانیکه این مقاله رامیخوانند،بدنام شود.بعلاوه،هرلحظه ممکن است لینک شماتوسط یک کاربردیگر(که فهمیده شمافقط قصداسپم کردن داشته‌اید)پاک شود وزحمات شمابه هدررود.

پس فقط وقتی درویکی‌پدیا فعالیت کنید که راجع به یک موضوع،حرفی برای گفتن دارید،ازآن مطمئنید وهمین حرف شمادرمقاله‌ای که به عنوان منبع ذکرمیکنیدوجود دارد.

درست است که بااینکارشما تنهایک لینک بصورت nofollow بدست خواهید آورد،اماخب همین کارنیز درطولانی‌مدت تاثیرخوبی برسئوی وب سایت شماخواهد گذاشت.

لینک‌های شکسته ویکی‌پدیا رااحیاکنید

نکته حرفه‌ای: بعضی مواقع هم وجود داردکه شمابه صفحه ویکی‌پدیای مربوط به مقاله خودرجوع میکنید ومتوجه میشویدکه باوجودکامل بودن مطلب،یک لینک خراب دربین منابع وجود دارد.دراین حالت(اگر مقاله شما مرتبط است)میتوانید این لینک خراب راباآدرس مقاله خودجایگزین کنیدتاهم به ویکی‌پدیالطفی کرده باشید وهم یک بک لینک برای خودساخته باشید.

2.محتوای قدیمی وب سایت خودرابروز کنید ودوباره منتشرنمایید

شایدعجیب باشد،امابروزرسانی یک مطلب قدیمی میتواند درافزایش ترافیک جستجو وجذب کاربران بیشترتاثیرزیادی داشته باشد.یک مثال ازموفقیت این تکینک سئو مربوط به وب سایت بک لینک واست.بااستفاده ازاین روش، وب‌ سایت بک‌لینک وتوانست113%ترافیک بیشتری رابه سمت مطلب خودروانه کند.یعنی بازدید آن رابیش از2برابر افزایش دهد.

طبق گفته‌های این وب سایت،سال گذشته یک ایمیل ازطرف شخصی بنام «امیل» برای مدیریت وب سایت ارسال شد.این شخص توانسته بودبااستفاده ازراهنماییهای وب سایت بک‌لینک و،رتبه اول گوگل رابرای یکی ازمطالب وب سایت خودکسب کند. وب سایت بک لینک وچه کرد؟برای نوشتن داستان ایمیل،یکی ازمطالب قبلی خودراویرایش دادوآن را بروزرسانی کرد.شمامیتوانید مقاله اصلی رادر زیرببینید:

مدیربک‌لینک واین مطلب راویرایش داد ودر آن ازاین داستان موفقیت گفت.بعلاوه تصاویرمختلفی ازآمار وارقام مربوط به این قضیه راهم درپست خودگنجاند.به این ترتیب توانست باصرف کمی وقت،یکی ازمطالب قدیمی خودرابرای گوگل وهمینطورکاربران جدیدش بروزرسانی کند.البته،اوبه همین کاراکتفا نکردوبا استفاده ازایمیل وشبکه‌های اجتماعی این موضوع رابه اطلاع کاربران خودرساند.تصویرمقاله ادیت شده را میتوانید درزیر ببینید:

نتیجه چه بود؟ آمار بازدیدکنندگان ازاین مطلب111.37% افزایش یافت واز5 هزار به 10هزار رسید:

پس اگر شمامطلبی داریدکه دارای محتوای غنی هستند ومیخواهیدآنها راباکاربران جدیدخود به اشتراک بگذارید،بی‌خود شک نکنید.گرد وخاک راازروی این مطلب پاک کنید وآن را بروزرسانی نمایید،تاهم دررتبه گوگل وهم درترافیک وب سایت خودتغییری ایجادنمایید.

3.برای ساخت عناوین وتگهای جذاب ازگوگل کمک بگیرید

برکسی پوشیده نیست که افرادروی عنوانها وتگهای جذاب ومتقاعدکننده،بیشترکلیک میکنند؛پس اگریک عنوان جذاب داشته باشید،بتدریج میتوانیدبه یکی ازلینکهای برتریک جستجو صعودکنید.حال این سوال پیش می‌آیدکه:چگونه میتوان بفهمیدکه مردم برروی چه چیزی کلیک میکنند؟

پاسخ بسیار ساده است:کلمه‌کلیدی مطلب خودرامشخص کنید.سپس خوداین کلمه وعبارات مرتبط با آن راجستجوکنید وبه نتایج(هم نتایج طبیعی وهم تبلیغات گوگل)دقت کنید.ببینید کدام نتایج دررتبه‌های اول نمایش داده میشوند.این همان نتایجی هستندکه کاربران دراین جستجو به دنبالشان هستند وبروی آنها کلیک میکنند. همین موضوع تاحدی درموردتبلیغات گوگل هم صادق است.شرکت‌هایی که بطورمرتب درگوگل تبلیغ میکنند،تمام مدت مشغول بهینه‌سازی تبلیغ خودبرای دریافت کلیکهای بیشترهستند.پس بعید نیست که شمابتوانیدیک متن خوب راازاین طریق پیداکنیدکه کلیکهای بسیاری بخورد.(البته به شرط آنکه تبلیغات یک جستجو زیادباشد).

البته،شکی نداریم که درجستجوهای انگلیسی(که نویسندگان آنهاهمیشه مشغول بهینه‌سازی وآزمایش عنوانهای جدیدهستند)میتوان نتایج بهتری نسبت به جستجوهای فارسی پیدا کرد.اماهمین بررسی ساده میتواندحتی یک فرصت باشدتابتوانیدعنوانی بهترازسایرین پیداکنید وگوی سبقت را ازآنهابربایید.

برای مثال،فرض کنیم که شما میخواهیدمطلبی باکلمه کلیدی “glass water bottles” دروبلاگ خودمنتشر نمایید.درابتدا میبایست نگاهی به کلمات کلیدی تبلیغات ادوردز بیاندازید:

سعی کنید عباراتی رابیابیدکه باکلمه کلیدی شماهمخوانی دارندوتوصیف خوبی ازمحصول شماهستند.بعنوان مثال برای “glass water bottles”یاهمان بطری آب معدنی ماعبارات زیررا داریم:

  • بدون ترکیب بیسفونل (BPA-free)
  • برای رفع تشنگی (Keep you hydrated)
  • مدت دار (Durable)
  • امکان استفادۀ دوباره(Reusable)

شمامیتوانیدبااستفاده ازاین عبارات کلیدی،عنوان وتگ description خودرا اینگونه بنویسید:

همانطورکه میبینید،این تگ شامل کلماتی است که تاثیرآنها اثبات شده است وکلیکها رابه خودجذب میکنند.جمله ای که درمثال میبینید تمام 4عبارت موجود دربالا رادارد.

4. در وب‌ سایت AllTopلینکهای درجه یک پیداکنید

چقدرخوب میشداگرفهرستی بروز ازوبلاگهایی که درحوزه تجاری شمافعالیت میکردندوجود داشت وشما فرصت داشتن لینکی باکیفیت رادراختیارداشتید؟خبرخوبی برایتان دارم. چنین وب سایتی وجود داردونام آن AllTop است.

وب سایت AllTopدرواقع وب‌ سایتی جدیدویک فهرست راهنما است که بهترین وبلاگهای موجود برای هرصنعت بصورت دسته‌بندی شده درآن قراردارد.برای آنکه وبلاگهای موجوددرحوزۀ فعالیت خود راپیدا کنید،کافیست به صفحه نخست آن برویدوکلمه کلیدی مورد نظر خودراجستجو کنید.

سپس، دسته بندی ای پیدا کنید که باموضوع وب سایت شما درارتباط باشد.

دراین مرحله،وب‌ سایت AllTop به شما گلچینی ازفهرست وبلاگهای مرتبط باکسب وکارشما رادراختیارتان قرارمیدهد:

اکنون فهرستی ازبهترین وبلاگهای مرتبط باتجارتتان دراختیارشماست. واین وبلاگ نویسان دقیقاً همان افرادی هستندکه شماباید باآنها روابط خوبی رابرقرارکنید.

5. ازمحتواهای سود محوراستفاده کنید

بیاید رو راست باشیم.تولیدمحتوای بیشتر وب‌ سایت‌ هابسیارضعیف است.همۀ ماتقریباً 100مطلب راجع به«هزارفیلمی که قبل ازمرگ بایددید»یا«نکات مهمی که درطراحی وب سایت باید دانست»راخوانده‌ایم یاحداقل لینک آن‌ها رادرجایی دیده‌ایم.

حال شما چگونه می‌توانید در گزینش محتوای خود بهتر از دیگران عمل کنید؟ راهکار آن ساده است. کافیست از روش گزینش محتوای متمرکز بر روی سود استفاده کنید.

گزینش محتوای متمرکز بر سود (Benefit-Focused Content Curation) شبیه به دیگر انواع گزینش و ساماندهی محتواست و فقط از یک نظر متفاوت است: گزینش محتوای متمرکز بر سود بر روی نتایجی که مخاطبان و مشتریان می خواهند تمرکز دارد.

مطمئناً می خواهید مثالی در این زمینه به شما ارائه کنیم. در زیر مثالی از مقاله ای به نام لینک سازی: راهنمای قطعی را مشاهده می کنید.

این مقاله توانست 116 هزار بازدید کننده را از طریق فروم ها، شبکه های اجتماعی، وبلاگ‌ها و موتورهای جستجوگر به سمت خود جذب کند:

ناگفته نماند که طراحی این راهنما و ارتقا آن مدیون موفقیت آن است. اما همه‌چیز از سازماندهی و ترتیب‌بندی خود محتوا شروع شد. چیزی که گزینش و ترتیب‌بندی این راهنما را خاص می‌کند این است که براساس سود سازماندهی شده است و نه بر اساس موضوع. به عنوان مثال، عنوان فصل دوم این مقاله «چگونه با استفاده از بازاریابی محتوا لینک‌های درجه 1 بگیریم؟» است.

نکتۀ مهم: عنوان آن بخش، «فصل دوم: بازاریابی محتوا» نیست و دیگر بخش‌های این فصل نیز از همین فرمول استفاده می‌کنند.

حال چرا این نکته اهمیت دارد؟

هنگامی که شخصی فهرستی از لینک‌های گزینش شده را مشاهده می‌کند فوراً از خود می‌پرسد «این فهرست چه سودی برای من دارد؟» و هنگامی که شما محتوای خود را بر اساس نتایج و منافع هدف‌بندی کنید، جواب این سوال کاملاً واضح خواهد شد.

به عبارت دیگر، پاسخ به سوال «این فهرست چه سودی برای من دارد؟» محتوای شما را بسیار ارزشمندتر از فهرستی 100تایی می‌کند.

6. از وب سایت های معتبر لینک دریافت کنید.

با وجود الگوریتم های «هامینگ برد» و «پنگوئن:، راحت می‌توان الگوریتم پرقدرت Hilltop را که گوگل در سال 2003 از آن استفاده می‌کرد، از یاد برد.

علی رغم اینکه بیشتر از ده سال است که از تاریخ الگوریتم «هیل تاپ» می گذرد، این الگوریتم نقش مهمی در دستاوردهای امروزی موتورهای جستجوگر ایفا کرد. Hilltop در واقع روش سیگنال‌دهی برای سئو است که به گوگل اطلاع می‌دهد یک صفحه منبع (hub) اطلاعات است یا خیر. خب، سوال اینجاست که گوگل از کجا می‌فهمد کدام صفحه منبع اطلاعات است؟

پاسخ ساده است: منبع اطلاعات بودن هر صفحه از کیفیت و ارتباط موضوعی لینک‌های دریافتی مشخص می‌شوند.

اگر در این باره کمی فکر کنید، متوجه می‌شوید که کاملاً درست است. صفحاتی که شما از آنها بک‌لینک دریافت می‌کنید، نشان دهندۀ موضوع صفحۀ وب‌سایت شما هستند. و همچنین صفحاتی که به منابع مفید و مطمئن لینک شده باشند، از وب‌سایت‌هایی که تنها به صفحات خودشان لینک شده اند، بهتر عمل می‌کنند.

به عبارت دیگر، صفحاتی که از منابع مطمئن و مفید لینک می‌گیرند خود را به عنوان منبع اطلاعاتی بزرگی به گوگل معرفی می‌کنند. در واقع، یک تحقیق جدید نشان داد که رابطه بسیار قوی بین رتبه وب‌سایت در گوگل و لینکهای خروجی آن وجود دارد.

نکتۀ مهم: برای هر مطلبی که منتشر می‌کنید، حداقل از 3 منبع مطمئن لینک‌های مرتبط و با کیفیت بگیرید. این کار به گوگل می‌فهماند که وب‌سایت شما منبع اطلاعاتی برای Hilltop است.

7. صفحات وب‌سایت خود که در صفحه 2یا 3 نتایج Google هستند را بهبود بخشید.

مطمئن نیستم بتوانم به شکل دیگری این مسئله را توضیح دهم: اگر صفحه‌ای از وب‌سایت شما در صفحۀ 2 یا 3 نتایج جستجوی گوگل قرار دارد. ممکن است که در صفحۀ 58 نیز قرار داشته باشد. خب شما چگونه می‌توانید این صفحات را ارتقا دهید تا به صفحۀ اول برسند؟ از یکی از محبوبترین تکنیک‌های سئوی تاریخ استفاده نمایید: چند لینک داخلی بر سر راهشان قرار دهید!

روند اجرای این کار 3 مرحله دارد:

مرحله اول: از Google Search Console برای یافتن کلمات کلیدی موجود در صفحۀ 2 و 3 نتایج جستجوی گوگل استفاده کنید. برای یافتن آنها کافیست که به حساب خود در Google Search Console وارد شوید و مسیر زیر را طی نمایید:

Search Traffic –> Search Analytics

مطمئن شوید که گزینۀ «position» را انتخاب کرده‌اید. به این ترتیب شما می‌توانید میانگین رتبه برای هر کلمه‌کلیدی را مشاهده نمایید.

سپس نتایج را بر اساس موقعیت «position» مرتب‌سازی کنید:

بعد به دنبال کلمات کلیدی باشید که میانگین رتبه‌شان در گوگل بین 11 تا 30 است. اگر لینک صفحۀ شما در صفحۀ 2 یا 3 گوگل کلیک می‌خورد، مطمئن باشید که کلمه کلیدی ارزشمندی در آن صفحه نهفته است.

برای مثال، یکی از صفحات وب‌سایت Backlinko برای کلمه کلیدی SEO checklist در رتبه 12 گوگل قرار دارد. با اینکه این وب‌سایت در صفحۀ دوم گوگل است، ماهانه بیش از 24 کلیک و 2،792 ایمپرشن از آن کلمه‌کلیدی دریافت می‌کند:

همانطور که می‌بینید گوگل پیشنهاد می‌کند که با پرداخت 5 دلار در ماه، می توان 720 کلیک برای آن صفحه دریافت نمود.

مرحله دوم: صفحات معتبر وب سایت خود را بشناسید

شما می توانید با استفاده از ahrefs به راحتی صفحات معتبر وب سایت خود را بشناسید و آن ها را ارتقا دهید. تنها کافیست آدرس وب‌سایت خود را در ابزار جستجوی موجود در ahrefs وارد کنید و بر روی دکمه جستجو کلیک کنید.

سپس بر روی گزینۀ «Top Pages» که در منوی سمت چپ قرار دارد، کلیک کنید:

اکنون می‌توانید صفحات معتبر وب‌سایت خود را ببینید:

مرحله سوم: اکنون لینک صفحه‌ای که نیاز به ارتقا دارد را درون یکی از این صفحات معتبر وب‌سایت خود قرار دهید.

8. با افزودن یک کلمه به ایمیل‌های خود، میزان مطالعه و  نرخ پاسخ خود را افزایش دهید.

هنگامی که فردی یک ایمیل ناشناس دریافت می‌کند، دو سوال برای او پیش می‌آید:

  • این ایمیل از طرف چه کسی ارسال شده است؟
  • چه چیزی می‌خواهد؟

هرچه زودتر به این دو سوال پاسخ دهید، مطمئن باشید بهتر نتیجه خواهید گرفت. اما این چگونه ممکن است؟ پاسخ بسیار ساده است: از کلمه «زیرا» در چند جمله ابتدایی ایمیل خود استفاده نمایید.

چه باور کنید، چه نه! گفتن دلیل کاری تاثیر عمیقی بر روان انسان دارد. «دکتر اسکات کی» از دانشگاه ایلینوا شمالی دربارۀ اینکه آیا افرادی که در صف استفاده از دستگاه کپی هستند اجازه می‌دهند فردی بی‌اجازه از آن‌ها جلو بزند و از دستگاه استفاده کند یا خیر، تحقیق کرد.

هنگامی که فرد غریبه از افراد منتظر در صف می‌پرسید: “آیا می توانم قبل از شما از دستگاه کپی استفاده کنم؟”، تنها 61% از افراد به او پاسخ مثبت می‌دادند.

اما هنگامی که فرد غریبه سوال خود را به «می‌توانم پیش از شما از دستگاه کپی استفاده کنم؟ چون عجله دارم» تغییر داد، 89% از افراد حاضر در صف به او پاسخ مثبت دادند.

در واقع می‌توان گفت که این 45% رشد محسوب می‌شود! حال چرا ما شاهد چنین اختلافی هستیم؟ تحقیقات نشان می‌دهد که گفتن دلیل یک کار و استفاده از کلمۀ زیرا انجام آن کار را قانونی جلوه می‌دهد. در دنیای امروزی نیز ایمیل‌ها و پیغام‌های راه دوری که مُجاز به نظر برسند، بهتر از بقیه عمل می کنند.

کافیست به ایمیل‌ها و اسپم‌هایی که به صندوق دریافت ایمیل خودتان وارد می‌شوند، دقت کنید. مطمئناً اگر این ایمیل‌ها مجاز بودند، عملکرد بهتری داشتند.

در تصویر زیر نمونه‌ای از استفاده از کلمه «چون» را مشاهده می‌کنید:

در متن تصویر آمده است: «به شما ایمیل دادم چون مطلب آخرتان را در توئیتر دیدم و واقعاً از آن لذت بردم.» فردی که این پیغام را دریافت می‌کند پس از خواندن چند کلمه می‌فهمد که چرا ایمیل دریافت کرده است. اما نکته مهمتر این است که کلمه «چون» ایمیل ارسالی را مجاز نشان می‌دهد.

9. یک پست وبلاگ در مورد توضیحات ویدیوی خود در YouTube بنویسید.

نیازی نیست به شما یادآوری کنم که ویدیوهای یوتیوب در صدر نتایج جستجوی گوگل قرار دارند. از آنجاییکه گوگل صاحب وب‌سایت YouTube است مطمئن باشید که از اهمیت این وب‌سایت تا مدت‌های طولانی کم نخواهد شد. اما بهترین نکته این است که:

تکنیک ساده‌ای برای قرارگیری ویدیوهای شما برای کلمات کلیدی خاصی در رنک بالای گوگل وجود دارد و آن نوشتن بیش از 200 کلمه برای Description ویدیو است.

هنگامی که افراد ویدئوهای خود را در یوتیوب آپلود می‌کنند با بی‌دقتی تنها چند کلمه برای توصیف آن ویدئو می‌نویسند.

این کار کاملاً اشتباه است. به یاد داشته باشید که گوگل نمی‌تواند ویدیوی شما را تماشا کند یا محتوای آن را گوش کند. در عوض، گوگل به عنوان و توصیفی که شما از ویدیوی خود می‌نویسید، اتکا می‌کند تا موضوع ویدیوی شما را متوجه شوند. به این ترتیب، نوشتن مطلب بیش از 200 کلمه همراه با کلمات کلیدی هدفمند باعث افزایش رتبه شما خواهد شد.

برای مثال می‌توانید توصیف یکی از ویدیوهای وب‌سایت «بک لینکو» را در زیر مشاهده نمایید:

این توضیحات با کیفیت شامل 200 کلمه می‌شود و همین متن نگارش شده سبب می‌شود زمانی که در یوتیوب عبارت «Link Building» را جستجو می‌کنید، این ویدیو در صدر نتایج جستجو باشد.

10. مهندسی معکوس صفحه ششم نتایج جستجوی گوگل

یک واقعیت جالب وجود دارد که نشان می‌دهد مهندسی معکوس صفحات 2 تا 10 گوگل فرصت لینک‌گیری فوق العاده ای را در اختیارتان قرار می‌دهد. فرصت‌هایی که با مهندسی معکوس صفحۀ نخست نتایج جستجو، از دست می‌روند.

ممکن است از خود بپرسید «آیا مهندسی معکوس صفحۀ ششم گوگل تاثیری در رتبه وب‌سایت من خواهد داشت؟». به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم بله!

اینکه می‌گویند صفحات 3 تا 10 گوگل تنها شامل لینک‌های بی‌کیفیت می‌باشد، دروغ محض است. در واقع، بسیاری از نتایج موجود در صفحات میانی گوگل توسط افرادی خلاق بوجود آمده است که وب‌سایت‌های جالبی راه اندازی کرده‌اند اما به علت اینکه کارها بر وفق مرادشان پیش نرفته، همه چیز را رها کرده‌اند.

نکته اینجاست: آن‌ها پیش از آنکه همه چیز را رها کنند و پروژه دیگری را راه اندازی کنند، مطالب و منابع بسیار خوبی را بوجود آورده‌اند.

از آنجاییکه این منابع اطلاعاتی با دقت نوشته نشده اند، شما می‌توانید به راحتی آن‌ها را بهبود دهید و با استفاده از روش The Skyscraper لینک‌های آن ها را بدزید. بله، بدزدید!

برای مثال، کلمه کلیدی «weight loss tips» (نکاتی برای کاهش وزن) را در نظر بگیرید. در صفحۀ ششم صفحه‌ای را پیدا کردیم که لینک‌های بسیار خوب و معتبری در آن وجود داشت.

همان‌طور که در اسکرین شات می‌بینید، این وب‌سایت می‌تواند بسیار بهتر شود. با این حال، نگارنده مطلب به وب‌سایت خود اهمیت می‌داده است و لینک وب‌سایت‌های معتبری مانند Livestrong را درون مطلب خود گذاشته است.

مطمئناً شما نیز می‌توانید چنین مطلبی را در موضوع تجارت خود پیدا کنید و آن را ارتقا دهید.

11. از کلمات کلیدی طولانی در تگ موضوعی خود استفاده کنید

اگر شما یکی از کلمات کلیدی خود را در تگ عنوانتان قرار دهید، سیل عظیمی از ترافیک راهی وب‌سایت شما خواهد شد. بگذارید توضیح دهیم: وب سایت Backlinko اخیراً مطلبی با عنوان «White Hat SEO Case Study: How To Get a #1 Ranking»

کلمه کلیدی هدفمند در تگ عنوان این مطلب، «white hat SEO» است. به این ترتیب نگارنده مطلب این عبارت را در عنوان مطلب خود قرار داده است. اما کار به اینجا ختم نشد. مطمئناً نویسنده مطلب می‌دانسته است که عبارت «SEO case study» نیز کلمه کلیدی معتبری است و ماهانه کلیک‌های بسیاری دریافت می‌کند.

به این ترتیب نویسنده با قرار دادن هر دو کلمه کلیدی در عنوان، تگ عنوان طولانی بوجود آورده است:

و به این ترتیب در طی دو هفته این مقاله برای کلمه کلیدی «SEO case study» در رتبه دوم گوگل قرار گرفت:

همانطور که انتظار می‌رفت، رقابت کم‌تری برای عبارت کلیدی «SEO case study» نسبت به عبارت کلیدی «white hat SEO» وجود دارد. به همین علت عبارت کلیدی «SEO case study» ترافیک بیشتری را در مدت زمان کوتاه‌تری به سمت وب‌سایت «بک لینکو» کشانده است و از آنجاییکه این صفحه لینک‌های بسیاری را در خود دارد، باعث شده است که برای عبارت کلیدی “white hat SEO” نیز در صفحه اول نتایج جستجوی گوگل قرار بگیرد.

نکته اینجاست که اگر این صفحه تنها برای عبارت کلیدی «white hat SEO» بهینه‌سازی می‌شد تا زمانیکه به صفحۀ نخست گوگل راه پیدا نمی‌کرد، هیچ ترافیکی وارد این وب‌سایت نمی‌شد. با استفاده از کلمه کلیدی «SEO case study» در تگ عنوان، ترافیک بسیار بالایی وارد این وب‌سایت شد.

نتیجه: از کلمات کلیدی در تگ عنوان خود استفاده نمایید. با این روش می‌توانید ترافیک زیادی را به وب‌سایت خود روانه کنید و در نهایت برای بیش از یک کلمه کلیدی در صفحه نخست گوگل قرار بگیرید.

12. ویکی پدیا را برای ایده کلمه کلیدی و موضوع هک کنید

آیا می‌خواهید از کلمات کلیدی مطلع شوید که رقبایتان حتی از وجود آنها بی‌خبر هستند؟ پس بهتر است دیگر از Google Keyword Planner استفاده نکنید و سراغ روش‌های صحیح سئو بروید. درست است که Keyword Planner گوگل برای جستجوی ماهانه کلمات کلیدی مناسب است اما در تولید کلمات کلیدی جدید واقعاً وحشتناک است. اما چرا؟

خب، Keyword Planner به شما کلمات کلیدی شبیه به کلمه کلیدی اصلی خودتان دراختیارتان قرار میدهد.بنابراین اگرکلمه کلیدی اصلی شما عبارت «weight loss» باشد،کلمات کلیدی این چنینی دریافت خواهید کرد:

اگرمیخواهیدکلمات کلیدی جدید ومرتبط باموضوع خوددریافت کنید(کلمات کلیدی که فقط بازی باکلمات نباشند)،مسلماً به ذهن یک انسان نیازدارید ی حتی بهتر،ذهن هزاران انسان که افکار خود را درقالب وب‌سایت ویکیپدیا دراختیار شماقرارداده‌اند.حال چگونه باید ازویکیپدیا برای یافتن کلمات کلیدی جدید استفاده کنید:

به وب سایت ویکیپدیا بروید وکلمه کلیدی موردنظر خودرا جستجو کنید.دراین مثال ازکلمه کلیدی ” insurance” استفاده شده است.

سپس،قسمتی که کلمات کلیدی وموضوعات درآن قراردارند رامشاهده نمایید.این قسمت Contentsنام دارد.

همچنین نوارهایی درقسمت راست یاچپ ویکیپدیا وجوددارند که کلمات کلیدی معتبری رامیتوان درآنهایافت.

و همچنین لینکهای داخلی:

همچنین،قسمت «مشاهده بیشتر»یا«See Also» رانیزمطالععه نمایید.

باسرزدن به یک صفحه ویکیپدیا تعدادزیادی کلمات کلیدی مرتبط ونایاب پیداخواهیدکردکه برای رتبه‌بندی وب‌ سایت تان مفیدهستند.اگرمیخواهیدایده‌های بیشتری برای کلمات کلیدی به دست آورید،برروی کلمات کلیدی کلیک نمایید.وسپس همان روندگفته شده دربالا رابرای آن بکارببرید.

13.برای لینک گذاری ازپستهای «بهترین‌های ….»استفاده نمایید

ازنظرمااین یکی ازبهترین روشهای سئو درتمام تاریخ است.اگرراجع به لینک سازی زیادفکرمیکنید،میدانید داشتن لینکهای باکیفیت ومرتبط مانندداشتن پول درحساب بانکی است. چیزی که نمیدانیداین است که وبلاگ نویسهای مرتبط بافعالیت کاری شمااین فهرستها رادرقالب مطالبی باعنوان«بهترینهای …:قرارداده اند.مطلب وبلاگی«بهترینهای …» معمولاًشامل فهرستی ازوبلاگها و وب سایت هایی مرتبط بایک صنعت یاتجارت خاص هستند.حال چگونه میتوانیداین مطالب «بهترینهای …» راپیداکنید؟

میتوانید ازفرمولهای جستجوی زیراستفاده نمایید:

  • [کلمه کلیدی]وبلاگهای مرتبط
  • بهترین مطالب (مقالات) [کلمه کلیدی] در سال 2016
  • برترین وبلاگهای[کلمه کلیدی]+ 2016
  • برای مثال،ماازفرمول« fitness»وبلاگهای مرتبط استفاده کردیم:

ماتوانستیم 25 وبلاگ فوق‌العاده درمورد فیتنس وبدنسازی رابا10ثانیه جستجو پیدا کنیم:

این 25 وبلاگ مکانهایی کاملاًمناسب برای تبلیغ مطالب وبلاگ شماهستند.شمامیتوانید بالینک‌گذاری دراین وبلاگها یابرقراری رابطه‌ای طولانی مدت باآنها سئوی وب سایت خود راارتقا دهید.

14.منتشرکردن مطالب بیشتراز 1،800کلمه

هیچ شکی وجود نداردکه محتوای طولانی خیلی بهترازمحتوای کوتاه300کلمه ای عمل میکند.درواقع،مانتایج تحقیق از1میلیون نتایج جستجوی گوگل نشان میدهد،میانگین تعدادکلمات صفحات رتبه اول گوگل 1،890کلمه میباشد.

حال این سوال پیش می‌آیدکه چرا مطالب طولانیتر،دربازاریابی آنلاین بهترعمل میکنند؟اول ازهمه اینکه،مطالب طولانی به گوگل نشان میدهدکه شماداریداطلاعاتی مفید وتحقیق شده را در وب‌ سایت خودمنتشرمیکنید.امااین تنها دلیل نیست.محتوای عمیق ومفید باعث میشودکه کاربران آن رادرشبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند.

دکتر جوناه برگرازدانشگاه پنسیلوانیا متوجه شدکه محتوایی که طولانی وعمیق باشد وبتواند مخاطبان رابه واکنش وادارد،30%بیشتر ازدیگرمطالب به اشتراک گذاشته میشود.

همان طورکه میدانید بامطلبی 300کلمه‌ای نمیتوان برروی مخاطبان تاثیرگذاشت ودرک عمیقی ازیک موضوع به آن‌هاداد،اما درمطلبی طولانی شمامیتوانیدبراحتی اینکارراانجام دهید.

15.به یادداشته باشیداولویت بااولین لینک است

مابسیاری ازاوقات شاهداشتباهی هستیم که بسیاری ازافراد درسئو مرتکب میشوند:

فرض کنیم شما در وب‌سایت خود دو لینک قرارداده ایدو هردو لینک دریکی ازصفحات شما قرار دارد.حال سوال اینجاست که گوگل به کدام یک ازاین لینکها توجه بیشتری نشان میدهد؟ لینک اول؟لینک دوم؟یاهردو لینک؟طبق قانون سئو،اولویت بالینک اول است.اماچرالینک اول مهم است؟فرض کنید وب‌ سایت شمانوارناوبری مانندنوارزیردارد:

چون نوارناوبری وب‌ سایت دربالای صفحه قراردارد،گوگل درابتدا آن لینکهاراشناسایی میکند.دراینجاست که مسائل کمی پیچیده‌ترمیشود:

فرض کنیم که شما دریکی ازمطالب وبلاگ خودطرزتهیه یک غذا رالینک کرده ایدوعبارت لینک شده،عبارت«healthy recipes»میباشد.

متاسفانه،متن لینک healthy recipesتوسط گوگل بزرگ نادیده گرفته میشود.گوگل تنها متن لینکهایی راکه اول ببیند،شناسایی وثبت میکند.

نکتۀ مهم:برای لینکهای نوارناوبری وب‌ سایت خودازکلمات کلیدی غنی وپرکاربرد استفاده نماییدچراکه همان‌طور که در بالا دیدیم،گوگل تنهابه لینکهایی که درابتدا میبینداهمیت میدهد.

16.کلمات کلیدی خود رابسازید

این یکی ازبهترین روشهای سئو است که بسیاری ازشماتا به حال آن رانشنیده اید:«برای کلمات کلیدی که خودتان ساخته اید،همیشه دررتبه یک گوگل قرارخواهیدگرفت».ما درباره چه چیزی صحبت میکنیم؟هنگامیکه شماچیزجدیدی راخلق میکنید،مانندیک برند،محصول یاحتی یک سیستم،شماتنها شخصی هستیدکه آن عبارت یامحصول رابهینه‌سازی میکنید. به هرحال شما آن راخلق کرده اید.درصورتیکه این محصول شمامعروف شود،شماناگهان خود رادرصدرنتایج جستجو برای کلمات کلیدی ابداعی خودخواهید دید.بگذارید یک مثال را برای شمانام ببریم:

چندماه پیش، وب سایت «بک لینکو» مطلبی با عنوان ” Link Building Case Study: How I Increased My Search Traffic by 110% in 14 Days” (تحقیقی دربارۀ لینک سازی: چگونه ترافیک وب سایت خود را طی 14 روز تا 110% افزایش دهیم) منتشر کرد.

اگر دقت کنیم متوجه میشویم نویسندۀ مطلب میتوانست،مقاله خودرابرای کلمه کلیدی “link building strategy”بهینه‌سازی کند.اما درعوض،آنها کلمه کلیدی خودرابه وجودآورده اند: ” The Skyscraper Technique”وامروزه بااستفاده ازهمین ایجادکلمه کلیدی اختصاصی،ترافیک قابل توجهی وارد وب‌ سایت شان میشود.

شماچگونه میتوانید چنین کاری را درمورد تجارت خودانجام دهید؟دفعۀ بعدی که میخواهیددربارۀ یکی ازروشهای ابداعی خود مطلبی رابنویسید،حتماً آن رانام‌گذاری کنید.

17.کلمات کلیدی ناشناخته راکشف کنید

اگرشمانیزمدتی است درسئو فعالیت میکنید،مطمئناً میدانیدابزارکلمه کلیدی به اندازه کلمه کلیدی اصلی اهمیت دارند.بعبارت دیگر،اگرشما ازهمان کلمه کلیدی اصلی که رقبایتان استفاده میکنند،استفاده کنید،کلمات کلیدی شماباکلمات کلیدی رقبایتان یکسان خواهدشد.خوشبختانه،ابزاری کوچک وناشناخته‌ای وجوددارد که میتواند شما رادراین زمینه یاری دهد: وب‌ سایت SeedKeywords.com

نحوۀ استفاده:

ابتدابه وب‌ سایت Seed Keywordsبروید وبرای خودیک سناریو ایجادکنید(سناریو درواقع همان چیزی است که مخاطبان برای یافتن تجارت آنلاین شماازآن استفاده میکنند).

برای این کارکافی است برروی دکمه «create my scenario»کلیک کنید تالینک مخصوصی به شماداده شود.

این لینک رابرای دوستان،همکاران،خانواده وبرخی ازمشتریان خودبفرستید وببینیدکه ازچه کلمات کلیدی استفاده میکنند:

به این ترتیب شمافهرستی ازکلمات کلیدی بسیارنایابی رادردسترس خواهید داشت که میتوانید آنها رادرGoogle Keyword Plannerواردنمایید.

حال زمان آشنایی بایک تکنیک سئوی دیگراست…

18.برای به اشتراک‌گذاری لینک مطالب خودازمتخصصان کمک بگیرید

ممکن است شمانیزچندExpert Roundupدیده باشید–مطالب وبلاگی که ایده‌ها وافکارعده‌ای متخصص راجمع بندی میکنند–که اخیراًسروصدای بسیاری به پاکرده اند.

بعنوان مثال،درزیرمیتوانیدRoundupهای مهم ازصنایع مختلفی که عملکردبسیارخوبی داشته‌اند رامشاهده نمایید.

مطلبی جمع‌بندی شده درباره خوانندگی با 765به اشتراک‌گذاری

مطلبی اجتماعی با 911 به اشتراک گذاری

احتمالاً تاالان بااین مبحث آشنا شده اید. این نوع مقالات جمع‌بندی به چند دلیل در شرایط ایده آل قرار دارند. کمی راجع به این مقالات فکر کنید. متخصصانی که از ایده‌های آن‌ها در مقالات خود استفاده کرده‌اید، به طور طبیعی می‌خواهند مقالۀ شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذارند.

به این معنی که اگر شما از چهره‌های سرشناس و کاربلد در مقالات خود استفاده کنید، طی چند دقیقه ترافیک بالایی به وب سایت شما روانه می‌شود و مطلب شما در شبکه‌های مختلفی به اشتراک گذاشته می‌شود. شما هم می‌توانید چنین مقالاتی را منتشر کنید:

مرحلۀ اول: وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های برتر در زمینه کاری خود را جمع‌آوری کنید. (روش پیدا کردن این نوع وبلاگ‌ها را در بالا برایتان توضیح دادیم). مانند جدول زیر نام وبلاگ، اطلاعات تماس و شبکه‌های اجتماعی آن‌ها را در یک فایل جدول‌بندی کنید.

مرحلۀ دوم: دربارۀ موضوعی در زمینه کاری خود که متخصصان مقالاتی را درباره آن‌ها نوشته اند، مطلبی تهیه کنید.

نکتۀ حرفه ای: موضوعی را انتخاب کنید که مخاطبان شما با آن مشکل دارند و به دنبال راه حلی برای آن هستند.

صدها عوامل از قیمت گرفته تا امنیت در خرید یک اتومبیل تاثیر دارند. این موضوعی است که گروه زیادی از متخصصان می توانند درباره اش نظر بدهند.

مرحلۀ سوم: برای متخصصانی که از مطالبشان در مقاله خود استفاده کرده اید، ایمیل ارسال کنید. به خاطر داشته باشید  امکان دارد متخصصانی که برایشان ایمیل ارسال می کنید، مشغلۀ کاری فراوان داشته باشند. پس روند ارسال پاسخ را برایشان آسان کنید.

در زیر قالب یک ایمیل برای مطلب جمع‌بندی خودرو را مشاهده می‌کنید:

مرحلۀ چهارم: مطلب جمعبندی خود را منتشر کنید و با ارسال یک ایمیل متخصصان و همکارانتان را از انتشار آن آگاه سازید.

و آمار بالای بازدیدکنندگان وبسایت خود را زیر نظر بگیرید.

19. با استفاده از وب سایت Flippa فرصت لینکسازی در زمینه کاری خود را به دست آورید

هیچ شکی نیست که گوگل برای ارتباط موضوعی لینک‌ها و وب‌سایت‌ها ارزش بسیاری قائل است، اما شما چگونه می‌توانید در وب‌سایت‌هایی مرتبط با فعالیت خود لینک‌سازی کنید؟ چگونه می‌توانید این وب‌سایت‌ها را پیدا کنید؟ پاسخ آسان است: Flippa.com

در واقع می‌توان گفت، فلیپا مانند eBay برای وب‌سایت‌ها عمل می‌کند و یکی از بهترین مکان‌ها در اینترنت و برای یافتن فرصت‌های لینک‌گذاری است. اما چرا؟

زیرا تمام افرادی که وب‌سایت خود را به Flippa می‌فروشند، تمام جزئیات ساخت وب‌سایت خود را نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. این به این معنی است که آنها معمولاً کلمات کلیدی، استراتژی محتوا و البته منابع لینک خود را نیز در اختیار شما قرار می‌دهند. می‌توان گفت که فلیپا مانند یک نقشه بازاریابی قابل دانلود است.

اما چگونه باید از Flippa استفاده کنیم:

در ابتدا به وبسایت Flippa بروید و مسیر زیر را طی نمایید:

Websites –>All

در مرحلۀ بعد، کلمه کلیدی که فعالیت وب‌سایت شما را تعریف می‌کند را بنویسید (در این مثال از کلمه Travel استفاده شده است).

همچنین بهتر است شما تعداد کاربران هر ماه را 500 نفر در نظر بگیرید.

حال می‌توانید نتیجه را مشاهده کنید.

صاحب این وب‌سایت فهرستی از وب‌سایت‌هایی که در آن‌ها لینک‌گذاری کرده است را داده است.

نکته اینجاست صاحب این وب سایت نه تنهابه شمامیگوید ازچه وب‌ سایت‌ هایی لینک گرفته است،بلکه به شما میگویدکه چگونه آنهارا بدست آورده است.

بیشترفروشندگان وب‌ سایت درFlippaازهمین روش معرفی استفاده میکنند.حال شمامیدانید که آنهالینکهای خودرا ازطریق روابط عمومی بالای خود بدست آورده‌اند.این به این معنی است که وبلاگ نویسها وخبرنگارانی وجوددارندکه حاضرندباشماتبادل لینک کنند.

آیانظری دربارۀ این مقاله دارید؟آیا مانکته ای رافراموش کرده ایم؟خوشحال میشویم ازدیدگاه‌های شماعزیزان برای بهترشدن وب‌ سایت خوداستفاده کنیم.اگر سوال خاصی درزمینه بازاریابی دیجیتال دارید حتماً آن را با ما درمیان بگذارید.