تبلیغات در اینستاگرام چیست؟

تبلیغات دراینستاگرام چیست؟

تبلیغات اسپانسری اینستاگرام نوعی ازتبلیغات دراینستاگرام است که فیسبوک، کمپانی اصلی اینستاگرام،برای شما انجام خواهدداد.اگرپیج اینستاگرام شمادرحالت Business است،دکمه آبی‌رنگ Promote رادرپایین هرتصویر نگاه میکنید.این دسترسی ساده واولیه‌ای که به‌وسیله آن می‌توان محتوارادربین کاربران اینستاگرام پخش کرد.

فیسبوک این امکان رامیدهدکه کمپین تبلیغاتی خودرابرای جامعه هدف دلخواه وباانتخاب تارگت دقیق تنظیم ومدیریت نمایید.به این معنی که آن دسته ازکاربران اینستاگرام که تابحال شمارا نمیبینند،تبلیغ شما رادرصفحه Home یادرمیان استوریهای دیگر خواهند دید.

درتبلیغات اینستاگرام میتوانیدلینک دلخواه خود رادرتبلیغ قرارداده.بنابراین امکان بازدید از وب سایت،خریدمحصولات،دانلوداپلیکیشن،ثبت‌نام،مراجعه به کانال تلگرام و… براحتی برای کاربران فراهم کنید.

تبلیغات اسپانسراینستاگرام کجادیده میشود؟

هرکمپین اسپانسراینستاگرام بنابه انتخاب کارفرما دراستوری یاصفحه homeنشان میدهند.به این معنی که جامعه هدف،تبلیغ شمارادرمیان پستهای دوستان وسایرکسانی که فالو کردند،نشان داده اند واگرگزینه نمایش دراستوری را انتخاب کنید،کاربران تبلیغ شما رادربین استوریهای سایرفالوینگهای خود نگاه میکنند.

تبلیغات دراینستاگرام چگونه انجام میشود؟

وقتی صفحه اینستاگرام شما درحالت بیزینس است،احتمالاًدکمه آبی‌رنگ promote پایین هرپست را می‌بینید.باکلیک روی این دکمه بایدمراحل ایجادکمپین اسپانسراینستاگرام راطی کنید.امامشکل اصلی کاربران ایرانی،نداشتن این امکان دراینستاگرام بدلیل تحریم است.بدلیل اینکه امکان انتخاب گروه هدف ایرانی،واریز هزینه واستفاده ازداشبورد فیسبوک درایران نیست،بسیاری ازکسب‌وکارها دراستفاده ازاسپانسر اینستاگرام ناتوان میشوند.

آیاتبلیغات دراینستاگرام مناسب کسب ‌‌و کارمااست؟

مشارکت کاربران بابرندتان را افزایش دهید.

شماازطریق تبلیغات اسپانسر اینستاگرام میتوانید،باجامعه هدف ارتباط داشته باشیدوباارائه محتواهای جذاب تصویری (عکس و ویدئو)وجلب مشارکت (لایک و کامنت) باکاربران ارتباط ایجاد کنید.

کاربران را به انجام کاری ترغیب کنید.

اینستاگرام به کاربران این امکان را داده است که روی تصویر شما کلیک کرده وخریدمستقیم از وب سایت شماانجام دهند،به دانلود و نصب اپلیکیشن ترغیب شوند، از وب سایت شمابازدیدکنند،ثبت‌نام کنند،باشما تماس تلفنی برقرارکنند و …

به ارتقاء جایگاه برند و آگاهی ازآن کمک کنید.

شما میتوانیدتصاویر منحصر‌بفردی ازبرند خود به کاربران عرضه نماییدودرآن فرهنگ ومحصولات شرکت خود رابه نمایش بگذارید.

بهترین بازخورد را داشته باشید.

تبلیغات اسپانسری در اینستاگرام بهترین نوع تبلیغات دراین پلتفرم است؛به این دلیل که مجری تبلیغات،صاحب این پلتفرم هستند.

مزایاو ویژگیهای تبلیغات در اینستاگرام

 • پرداخت هزینه درازای کسب نتیجه
 • پرداخت هزینه براساس نتیجه تارگت
 • افزایش بودجه درصورت کسب نتیجه بهتر
 • راه‌اندازی و مدیریت کمپین در لحظه
 • شروع کمپین درکمتر از ۱۰دقیقه
 • ویرایش محتوا،تارگت وجامعه هدف کمپین درلحظه
 • توقف کمپین درهرساعت ازشبانه‌روز
 • گزارشگیری وتحلیل عملکرد کمپین درهرلحظه
 • انتخاب دقیق جامعه هدف اینستاگرام
 • منطقه جغرافیایی
 • سن وجنسیت
 • فیسبوک
 • علاقه‌مندی
 • نوع کسب وکار

چگونه تبلیغ اسپانسری اینستاگرام بسازیم؟

دراین مقاله تصمیم داریم تابه این موضوع بپردازیم که چگونه میتوانیم تبلیغ اسپانسر اینستاگرام (پروموشن اینستاگرام) انجام دهیم.تمام مراحل ساخت تبلیغ اسپانسر اینستاگرام را بصورت گام به گام وکاملا تصویری به شما آموزش خواهیم دادتادیگر نیازبه هیچ آموزشی نباشد،پس با ماهمراه باشید.

✔ تبلیغ اسپانسراینستاگرام

تبلیغ اسپانسر اینستاگرام بعنوان فرصتی تبلیغاتی به کسب‌وکارها کمک میکند پیامهای درست را به افراد مناسب درلحظه‌ی مناسب برسانند.تبلیغات دراینستاگرام بخشی ازیک استراتژی بازاریابی یکپارچه است وشیوه‌ای برای رسیدن به کاربران عام یابسیارخاص درسراسر اینستاگرام است.اگراخیراً علاقه‌مندبه استفاده ازامکانات پروموشن اینستاگرام یاهمان اسپانسر اینستاگرام شده اید.ما دراین مطلب به شما مراحل ساخت تبلیغ اسپانسر اینستاگرام را آموزش خواهیم داد.

✔ مرحلۀ اول: حساب کاربری اینستاگرام خود را به صفحۀ فیسبوک خود پیونددهید

اولین گام برای ایجاد تبلیغ اسپانسراینستاگرام این است که حساب کاربری اینستاگرام خودرا به صفحۀ فیسبوک خود وصل نمایید.به قسمت تنظیمات صفحۀ فیسبوک رفته (شما باید مدیرصفحه باشید)وروی Instagram Ads کلیک کنید.

سپس برای اضافه‌شدن حساب کاربری اینستاگرام خود رویAdd کلیک کرده وبخش ورودبه سیستم اینستاگرام خودراپرکنید.پس ازاتمام، روی گزینۀ تأیید (confirm) کلیک کنید.

✔ مرحلۀ دوم: یک کمپین ایجاد کنید

سپس به مدیریت تبلیغات فیسبوک (Facebook Ads Manager) رفته وروی «+ ایجاد کمپین (+Create Campaign)» درنزدیکی گوشۀ بالاسمت چپ صفحه کلیک نمایید.

این قسمت جایی است که هدف کمپین خودرا انتخاب میکنید.

بخاطرداشته باشیداگرهدف شماافزایش تعداد conversionsها باشد،بایدیک پیکسل (conversion pixel )در وب‌ سایت خود نصب کنید.

شمامیتوانید اینکاررا باانتخاب «ایجاد پیکسل (Create a Pixel)»درصفحۀ ایجادتبلیغات جدید انجام داده.

✔ مرحلۀ سوم: آگهی خود را ایجاد کنید

هنگامیکه یک هدف راانتخاب میکنید،وقت آن رسیده که مجموعۀ آگهی خود راایجاد کنید.اینجا جایی است که شما تعریف خواهیدکردکه میخواهیدچه کسی آگهیهای شما را مشاهده کندوقصد داریدچه مقدار پول هزینه کنید.اگردرحال حاضر کاربر سنتی ایجاد کردید،میتوانید دراین بخش آنها رابرای هدف‌ قراردادن تبلیغات خودانتخاب نمایید.

دوگزینه برای بودجۀ شما موجود است: بودجۀ روزانه و بودجۀ کلی.

 • بودجۀ روزانه: بودجۀ روزانۀ آگهی شما تنظیم مینمایدکه تبلیغ شما درطول روز،بطور مداوم چندباراجرا شود.به این معنی که این الگوریتم بطورخودکار هزینه‌های شما رادرهر روز محاسبه خواهدکرد.
 • بودجۀ کلی: مشخص مینمایدکه آگهی شما برای چه مدت‌زمانی اجرکنید.به این معنی که الگوریتم تبلیغاتی هزینه‌های شما رادرطول تمام دورۀ زمانی تبلیغات حساب میکند.

اگرتازه شروع به کار کرده‌اید،بهتراست باکمترین هزینه تبلیغات خود راشروع نمایید.اگرتبلیغات شما بخوبی انجام شود،میتوانید بعداً بلافاصله بودجۀ خود را افزایش دهید.

هنگامیکه انتخاب میکنیدچه کسانی را هدف قراربگیرد وچقدر هزینه کنید،روی دکمۀ ادامه درپایین صفحه کلیک نمایید.

درصفحۀ بعدی،گزینه‌ای برای اینکه آیا میخواهید ازیک تصویر یاویدئو درتبلیغات خوداستفاده نماییدیا ازچندین عکس برای آگهی خوداستفاده کنید،مشاهده خواهیدکرد.هنگامیکه تصمیم گرفتید،تصاویر وویدئوهای خود را آپلود نمایید.

پس ازاینکه تصاویر خود راآپلود کردید،برای اضافه‌کردن متن به آگهی خود،به پایین صفحه رفته.دراینجا شما میتوانیدعنوان ومتن خود را انتخاب نمایید.

اگربعنوان هدف انتخابی خود،ترافیک یاconversions راانتخاب کردید،میتوانید دردکمۀ لینک خود،CTAراانتخاب کنید.گزینه‌های مختلفی برای دکمۀ شما هستندکه این دکمه‌ها براساس صفحه‌ای که بازدیدکنندگان خود رامیفرستید،متفاوت اند.

دکمۀ CTA تأثیر زیادی روی میزان کلیک و نرخ conversions برنامۀ شمامیگذارد؛بنابراین مطمئن شوید چیزی راانتخاب کرده ایدکه مربوط به پیشنهاد شماوکاربران مدنظر شماست.

همچنین میتوانید برای گزینه‌های خلاقانه‌تر،روی نمایش گزینه‌های پیشرفته‌تر (Show Advanced Options) کلیک نمایید.بااینحال،درنظر بگیریدکه گزینه‌های خلاقانه ممکن است براساس هدف مدنظر شمامتفاوت باشند.

درنهایت، درسمت راست ویرایشگر متن،شما قادر است پیش‌نمایش تبلیغات خود دراینستاگرام رامشاهده نماید.همچنین میتوانید ببینید که آگهی شما در فرمتهای دیگرچگونه بنظر میرسد.

شما میتوانید تبلیغ خود رادر فیسبوک و اینستاگرام اجرا نمایید؛اما اگر می‌خواهید آن را فقط در اینستاگرام اجرا کنید، مطمئن شوید گزینه‌های اجرا در جاهای دیگر حذف شده‌اند.

وقتی همه‌چیز خوب به نظر می‌رسد، روی تأیید کلیک کنید.

✔ تعامل و Conversion های خود را در تبلیغ اسپانسر اینستاگرام پیگیری کنید.

به استثنای اینکه شما خوش‌شانس باشید و از روز اول یک کمپین موفقیت‌آمیز داشته باشید، راه‌اندازی تبلیغ اسپانسر اینستاگرام و امید به بهترین‌ها، نتیجۀ خوبی نخواهد داشت.

شما در هنگام اجرای تبلیغات خود، به ویرایش و بهینه‌سازی کمپین تبلیغاتی‌تان نیاز دارید.

هنگام انتخاب ابزار برای پیگیری کمپین تبلیغاتی خود، می‌بایست هر دو اندازۀ شرکت و تعداد تبلیغاتی را که قصد دارید اجرا کنید، در نظر بگیرید:

 • اگر تعداد زیادی از کمپین‌ها را مدیریت می‌کنید یا به‌دنبال کنترل دقیق کمپین‌های خود هستید، ممکن است بخواهید از Power Editor استفاده کنید.
 • اگر بخشی از یک تیم بزرگ هستید، احتمالاً مدیریت کسب‌و‌کار فیس‌بوک (Facebook’s Business Manager) بهترین گزینه است.

اگر فقط از تبلیغات اینستاگرام شروع می‌کنید، مدیر تبلیغات سنتی فیس‌بوک (Facebook’s traditional Ads Manager) باید مناسب نیازهای شما باشد.

معیارهای عملکرد برای تبلیغ در اینستاگرام در مدت کوتاهی پس از ایجاد سفارش شما در مدیریت تبلیغات (Ads Manager) در دسترس خواهد بود. شما قادر خواهید بود معیارهای کمپین، مجموعۀ تبلیغات و سطوح تبلیغاتی را بررسی کنید.

به‌علاوه قادر به برنامه‌ریزی گزارش‌ها، ذخیرۀ گزارش‌ها و تنظیم‌کردن ستون‌ها در مدیریت تبلیغ خواهید بود؛ بنابراین فقط اطلاعاتی را که مورد توجه شماست، مشاهده خواهید کرد. برای اطلاعات بیشتر، در زیر راهنمایی دربارۀ چگونگی استفاده از فیلترها برای تنظیم‌کردن اطلاعاتی که در مدیریت تبلیغات مشاهده می‌کنید، وجود دارد.

برای مشاهدۀ معیارهای تبلیغ خود،به مدیریت تبلیغات (Ads Manager) برویدو روی نام کمپین تبلیغاتی خودکلیک کنید.ازاینجا بایدیک بخش درسمت راست بالای صفحه رامشاهده کنیدکه شامل اطلاعات Performance، Audience و Placement است.

بسته به هدف مدنظرتان،نتایج مختلفی خواهید دید.به‌عنوان مثال،اگریک تبلیغ برای تعامل ایجادکردید،خواهید دید که تعداد بازدیدهای پستهای تبلیغی شماچگونه بوده است.همچنین میتوانیدمیزان هزینۀ مصرفی وهزینه برای هرنتیجه راببینیدتانحوۀ اختصاص بودجۀ خود رادرک کنید.

بعنوان قاعده‌ای کلی،اگر تبلیغی دارید که عملکردخوبی دارد،باید هرسه روز هزینۀ تبلیغ رابیشتر کنید.ازسوی دیگر،اگر آگهی شما نتیجۀ خوبی نداشته باشد بی‌ شک آن رالغو کنید.

✔ خلاصه ونکات مهم درساخت تبلیغ اسپانسراینستاگرام

 • قبل ازاینکه شروع به ایجادتبلیغ اینستاگرام نمایید،واجب است که تحقیقات رقابتی خودراانجام داده باشید.بهترین راه برای انجام اینکار این است که از طریق برنامۀ اینستاگرام از وب‌ سایت رقبای خودبازدیدکنید تاباپیکسل فیسبوک تگ شوید.
 • هدف کمپین تبلیغاتی به این معنی است که شما مایل باشیدمردم بعدازدیدن تبلیغات شما،چه کاری انجام دهند.هدفی که انتخاب مینماییدنقش مهمی درنحوۀ بهینه‌سازی تبلیغات،نحوۀ پرداخت هزینه برای آنها ونحوۀ پیگیری آنهادارد.
 • اگریک کمپین بایک هدف conversion یایک کمپین بازاریابی مجدد برای کاربرانی که وب‌ سایت شما را مشاهده میکنند،اجرا نمایید،ابتدا بایدیک پیکسل فیسبوک ایجاد ونصب نمایید.
 • هدف‌قرارگرفتن کاربرتبلیغات به‌معنی تلاش برای پیدا‌کردن افرادی است که به احتمال زیادکاری راانجام میدهندکه درهدف کمپین تبلیغاتی شمامشخص میشود.
 • تبلیغات درهمان اهداف تبلیغاتی فیسبوک را ارائه میدهند.بهترین رویکرد برای هدفگذاری ایجاد کاربران سنتی وکاربران Lookalike و همچنین استفاده از Audience Insights وGoogle Analytics هستندتابتوان به بهترین طرح کلی رسید.
 • هنگام ایجاد خلاقانۀ آگهی تبلیغاتی خود،باید هدف خود،اینکه میخواهیدچه کسانی راهدف قراردهید،وچه نوع پیام ولحنی فالوورهای شما رابرای تعامل باآگهی شما تحریک میکند،درنظرداشته باشید.
 • تاهنگامیکه کمپین تبلیغاتی شما دایرشود،باید بطورمداوم آن راویرایش وبهینه سازی نمایید.اگر مبتدی هستید،بهترین ابزاربرای اینکار،مدیریت آگهی فیسبوک هست.
 • همیشه باهزینۀ کم شروع کنید.اگر آگهی شماعملکرد خوبی داشتند،هرسه روز هزینۀ خود را افزایش دهید.اگر اینطورنیست، بی‌تردید آن را لغو نمایید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *