WildCard چیست ؟

وایلد کارد چیست ؟

وایلد کارد بااسمهای مختلفی مانندWildcard subdomainsیازیردامنه های وایلد کارد یاWildcard DNS و … شناخته شده که همگی یکسان میباشند.یک WildCard DNS Record،رکوردی میباشدکه درDNS Zone ایجادمیگردد وتمامی درخواستهایی که برای نام دامنه های غیرموجودرابادامنه ی اصلی مطابقت میدهدویادرصورت وجودساب دامین درخواستی نمایش داده میشود.

وایلد کارد کاربردهای مختلفی درسطح وب داردودو موردی که بیشتر مورداستفاده قرارمیگیرد وممکن است باآنهاتاحدی آشناباشید،استفاده جهت سیستمهای وبلاگ دهی،وردپرسهای چندبلاگی وسیستم های همکاری درفروش میباشدکه نیازمندارائه تعدادزیادی ساب دامین میباشد.وایلد کارد به شماامکان شبیه سازی ساب دامینهای واقعی رامیدهدیعنی میتوانیدتعدادی نامحدود دامنه مشابه ساب دامین داشته باشیدبدون اینکه مجبورباشیدبصورت دستی ساب دامین ایجادکنیدکه البته اینکاربااستفاده ازامکانات برنامه نویسی قابل انجام میباشدمانند سیستمهای وبلاگ دهی که هزاران ساب دامین یعنی هزاران بلاگ برروی یک دامنه ایجادمیشود.

برای سیستمهای وبلاگ دهی مثلBlogfaیاشبکه های اجتماعی مثلCloobنیازداریدبرای هرکاربریک ساب دامین ارائه دهیدکه بااین روش بازدیدکنندگان یاکاربران باواردکردن ساب دامین مربوطه درمرورگر بعنوان مثال website30.blogfa.irبه همان آدرس وبدون تغییربه blogfa.com/websiteکاربران نمایش داده میشود.

*.example.comنمونه ایWildCardمیباشدکه در قسمتEdit dns zoneدرسی پنل میتوانیدآن راایجادکنیدوبصورت نامحدودساب دامین ارائه دهید.برای فعالکردن وایلدکارد لازم است ازطریق RootسرورباIP اختصاصی یاابزارdns zone editor اقدام نماییدتاکلیه درخواستهابه سرورموردنظرارسال شوند.درادامه ی این آموزش مثالی دراین زمینه خواهیم داشت.

همانطورکه درمثال فوق مشخص میباشدرکورد وایلد کارد DNSبااستفاده ازکاراکترستاره«*»بعنوان بخش سمت چپ ازیک نام دامنه مثل*website30.ir میباشد.

طریقه تنظیم WildCard DNS روی دامین

*توجه داشته باشید،همانطورکه قبلا هم اشاره شدقبل ازهرچیزی برای استفاده از وایلد کارد باید به سروردسترسی Rootداشته باشیدویادسترسی Edit DNSراداشته باشید.

اولین روش ازطریق دسترسی Rootبه سرور

درصورتیکه امکان دسترسی به ابزارZone Editor درهاست شماوجودنداردبایدازبخش پشتیبانی هاست خودبخواهیدبرایتان رکورد وایلد کارد ایجادکنند وباتوجه به دسترسیهای خاصی که داردتوسط شماقابل انجام نمیباشد.

دومین روش بااستفاده از کنترل پنل هاست

  • واردCpanelشوید
  • ابزارAdvanced Zone Editor راانتخاب کنید

 

  • ازقسمت Domain،دامنه ی موردنظرتان راانتخاب کنید
  • درقسمت Add a record،Type رابرروی Aقراردهید
  • در کادرNameکاراکتر*راواردکنیدکه پس ازکلیک دربخشهای دیگربصورت خودکارتبدیل به*.example.comخواهدشد
  • درقسمت TTLعدد14400 راواردکنید
  • درقسمت Address نیزآدرس ipهاست موردنظر راواردکنید
  • برروی Add Recordکلیک کنید.

 

هم اکنون رکوردشماایجادشده ومیتوانیدازقابلیت وایلد کارد هاست خود براحتی استفاده کنید،اماحتمابه این نکته توجه داشته باشیدکه استفاده از وایلد کارت درهاست اشتراکی مجازنیست وبسیاری ازشرکت های هاستینگ این امکان رابرروی سرورهای خودبسته اندوبرای اینکه بتوانید wildcard بصورت آزادنه ایجادکنیدبایدیک سرورجداگانه برای خودتان تهیه کنید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *