زبان برنامه نویسی Php چیست؟

تاریخچه زبان برنامه نویسی پی اچ پی (PHP) 

اگر بخواهیم تاریچخه زبان پی اچ پی (PHP) رابررسی کنیم باید بگوییم همه چیزاززمانی شروع شده است که (Rasmus Lerdorf) دانمارکی درسال۱۹۹۴تعدادی اسکریپت به مقصود هدف مدیریت یکسری ازکارهادر وب سایت شخصی خودبازبان برنامه نویسی (Perl) نوشت. (Lerdorf) بااستفاده ازاین اسکریپت‌هاکه طبق استاندارداسکریپت‌نویسی (Common Gateway Interface)نوشته شده بودند،آمارافرادی راکه درحال خواندن رزومه اش بودندمحاسبه وذخیره کرد.اوبااینکارتوجه افراد بسیار زیادی رابه اسکریپت های خودجلب نمایدوازاودرخواست کردندتااسکریپت‌هارابرای آنهاهم ارسال نماید.وبنابراین (Lerdorf) تصمیم گرفت که نام اسکریپتهای خود را پی اچ پی (PHP) گذارندکه مخفف عبارت (Personal Home Page) بود.اگرشماهم از دسته کسانی هستیدکه بازبان های مختلف طراحی وب آشنایی داریدقطعاً بسیاربرای شمااین سوال پیش آمده که ‏پی اچ پی (PHP) چیست؟ما دراین مقاله قصد داریم که به این سوال شما عزیزان پاسخ دهیم.وهرآن چیزیکه درباره زبان برنامه نویسی پی اچ پی برای شماموردنیازاست،رایادمیگیریدودرباره هرکدام از خوبی هاوبدی های پی اچ پی اطلاعاتی کسب نمایید.

‏پی اچ پی (PHP) چیست؟

ابتدابهتراست زبان پی اچ پی (PHP) رابه شکل جامع تری برای شماعزیزان معرفی نماییم که حتی افرادمبتدی هم بتواننددرباره پی اچ پی اطلاعاتی بدست آورند. ‏پی اچ پی (PHP) یک زبان برنامه نویسی اپن سورس میباشد،‏open source بودن به این معنی است که استفاده از پی اچ پی (PHP) به شکل رایگان میباشدوشمابرای اینکه ازآن استفاده نمایید،وبه هیچ وجه هزینه ای پرداخت ننمایید.نکته‌ای بسیار جالبی که وجود دارداین است که پی اچ پی (PHP) دارای کدهای متفاوتی است واین کدهابایدهمیشه برروی سروراجراشوند،بااینحال این سرورامکان داردسروری واقعی باشدویاسروری باشدکه درروی کامپیوترشماوجودداشته باشد.کاربردپی اچ پی (PHP) جهانی میباشد وبسیاری از وب سایت های بزرگ دنیاازآن استفاده مینمایند.

داینامیک و استاتیک چیست؟

قصد داریم درباره‌ی دو موضوع صفحات وب داینامیک(Dynamic)واستاتیک (Static)صحبت کنیم وخیلی ساده آنهاراتوضیح دهیم.تصورکنیدکه شمابرای وب سایت خودتان بخشی راطراحی نماییدکه مربوط به اخباراست،ومیخواهیددرآنجااخبارشرکتتان راپخش نمایید.برای اینکه اخباررانمایش دهید،میتوانیدازدوروش استفاده نمایید:

 • روش اول:به شکل دستی کدهای html وب سایت خودتان رادستکاری کنیدواخباررادرکدهای html به شکل دستی وارد نمایید.دراصل درروش اول شمابصورت دستی اخبارخودرادرصفحات وب سایتتان منتشر مینمایندکه به این روش استاتیک میگویند.وصفحه وب سایت شمارااستاتیک وب پیج می‌گویند.
 • روش دوم:دراین روش شمااول اخباری راکه میخواهیدمنتشر نماییدواردپایگاه داده یادیتابیس مینمایدوبعدازاینکه اینکار راانجام دادیدوبااستفاده کردن اززبان برنامه نویسی مثل پی اچ پی (PHP) اخباری راکه میخواهیدازدیتابیس میخوانیدوبه کاربرهای وب سایت شمانمایش میدهید.امادرروش دوم که شمااخبارواطلاعات مختلف راازپایگاه داده میخوانیدوبه کاربران خودنمایش میدهید،درواقع صفحه وب سایت خودرابه صفحه داینامیک وب پیج تبدیل کرده اید.

مزایا و ویژگی زبان برنامه‌نویسی پی اچ پی (PHP)

 • مفسری:
  این زبان برنامه‌نویسی یک زبان مفسری است. به این معنی کدهابصورت خط به خط توسط مفسر(interpreter)تفسیر واجرامیشوند.که زبانهای مفسری برعکس زبانهای کامپایلری هستندوهرکدام  معایب ومزایای خودرادارند.
 • شی گرا
  این زبان ازنسخه‌ی ۵به بعدازشی‌گرایی پشتیبانی مینماید.وبرنامه‌نویسی شی‌گرایی برعکس روشهای رویه‌ای هستند.که درروشهای رویه‌ای کدشماخط به خط وبه ترتیب ازبالابه پایین اجرامیشوند.
  روش شی‌گرایی موجب میشودکه باتعریف انواع کلاس وشی مجبوربه چندباره نویسی کدها نباشید.بتوانیدکدهای نوشته شده رادرپروژه‌های دیگرهم استفاده نماییدوسرعت کدنویسی رابالاببرید.
  البته انتخاب روش نوشتن کدبه سبک رویه‌ای وشی گراتوسط خودشما تعیین میشودواجباری درآن نیست.
 • مولتی پلتفرم:
  یکی ازمزیتهای زبان پی اچ پی (PHP)‌ این است که میتوان آن راروی ویندوز،لینوکس،مکینتاش و…اجراکردودراین زمینه محدودیتی برای شماایجادنخواهدکرد.
 • پشتیبانی ازدیتابیس‌ها:
  این زبان ازبیشترپایگاه‌ داده‌ های معروف پشتیبانی مینمایند.شماحین کاربا پی اچ پی (PHP)‌ میتوانیداز mysql Oracle ،mangoDB،و… استفاده نمایید.باتمام سرورهایی که امروزه استفاده میکنند (مانند Apache و IIS) سازگاری کامل دارد.
 • یادگیری آسان:
  زبان پی اچ پی (PHP) یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالااست که بسیاری ازدستورات آن شبیه جملات زبان انگلیسی هستند.این زبان منابع بسیار زیادی برای یادگیری داردوانجمن‌های مختلفی برای رفع مشکلات برنامه‌نویسان ایجادشده است.کاربا پی اچ پی (PHP) بسیارساده است وبرای برنامه نویسی باآن تنظیمات ابتدایی خاصی لازم ندارید.فقط کافی است که یک سرور یاشبیه‌سازسرور داشته باشیدتابتوانیدباآن کدهای پی اچ پی (PHP) خودتان رااجرا نمایید وازدیدن نتیجه‌ی آن لذت ببرید.

قابلیت های زبان پی اچ پی (PHP)

 • می تواندبرای شماصفحات داینامیک تولید نماید.
 • می توانداطلاعات رابه دیتابیس بفرستد،ازدیتابیس اطلاعات رابخواندوهمین طوراطلاعات موجوددردیتابیس راویرایش ویاحذف نماید.
 • می تواندبافرمهای HTML شماارتباط برقرارنمایدواطلاعات ورودی کاربران درفرمهاراپردازش کندوکارهای مدنظرشماراروی آ‌نهاانجام دهد.
 • به شماامکان کاربا Cookie هاو Session هارامی دهد.
 • امکان رمزگذاری کردن اطلاعات حساس راداردواین امکان نیزدرآن تعبیه شده است.
 • بااسفتاده از پی اچ پی (PHP) شمامی توانیدفایلهای txt،pdf، jpgو…تولیدو ویرایش نماییدواین یک امکان فوق العاده است که پی اچ پی (PHP) دراختیارشماقرارمی دهد.
 • رمزگذاری برروی داده ها
 • محدودیت دسترسی به برخی از صفحات وب سایت
 • پردازش اطلاعات فرمهای HTML
 • خواندن،بازکردن،ونوشتن،بستن وایجادفایلهادرسمت سرور
 • اعمال تغییرات براطلاعات دیتابیس
 • اجرای اسکریپت هاازطریق کامندلاین بااستفاده از پی اچ پی (PHP)

تعریف MySQL و ارتباط آن با پی اچ پی (PHP)

اما در اینجا اگر بخواهیم یک تعریف خیلی کلی از MySQL بدهیم، میتوانیم بگوییم که MySQL یکی از پایگاه های داده‌ای است که پی اچ پی (PHP)  میتواند با آن کار کند.وهمیشه درکنار پی اچ پی (PHP) ازعبارت مای اسکیو ال استفاده میشودوامکان نداردکه این اسم تابحال به گوش شمانخورده باشد.که درتعریف کلی از مای اسکیوال،میتوانیم بگوییم که ماهستیم که ازپایگاه های داده پی اچ پی (PHP) ازآن استفاده مینماییم.دراصل وقتیکه شمااز پی اچ پی (PHP) استفاده میکنیدکه این توانایی راداریدبه پایگاه داده مای اسکیو ال متصل شویدوتمام اطلاعاتی راکه میخواهیدبرروی صفحه وب سایت خودنمایش داده شودراروی آن واردکنیدوهمان گونه تمام اطلاعات واردشده است ودرگذشته راازآن بخوانیدودرهر صفحه از وب سایت خودکه دوست داریدنمایش دهید.

گروه آموزشی وب سایت 30 برای همه کاربران سرزمین عزیزمان ایران در سراسر دنیا به صورت کاملا رایگان و بدون هیچ چشم داشتی می باشد، و تمام عزیزانی که در این مجموعه کمک میکنند با میل و اراده خودشان به خانواده و گروه آموزشی وب سایت 30 ملحق شده اند. باعث افتخارمان است که روزانه وبمستران، برنامه نویسان، طراحان، دیجیتال مارکتران و کاربران زیادی از مقالات و آموزش های این گروه آموزشی استفاده می کنند. لازم میدانیم تعدادی از سرفصل موضوع هایی که گروه وب سایت 30 در مورد آنها محتوا ارائه می دهد را در اینجا لیست کنیم: آموزش دیجیتال مارکتینگ، بازاریابی دیجیتالی، اینترنتی و تجارت الکترونیک، آموزش امنیت، آموزش طراحی وب سایت، آموزش سئو وب سایت، آموزش غول موتور های جستجوگر یعنی گوگل، برنامه نویسی و طراحی نرم افزار و اپلیکیشن، عکاسی و طراحی گرافیک، کسب درآمد و راه اندازی کسب و کار اینترنتی،ارائه پوسته و قالب وب سایت، آموزش تولید محتوا، آموزش شبکه های اجتماعی، هاست و دامنه و اس اس ال، سرور اختصاصی و مجازی، علم و تکنولوژی، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و رباتیک و بسیاری موضوع های دیگر که می توانید آنها را در وب سایت مجموعه مشاهده نمایید. تمام تلاشمان را میکنیم که در ارائه مطالب انتخاب های مناسبی داشته باشیم، و لازم میدانیم که بابت پشتیبانی و حمایت های شما عزیزان تشکر و قدردانی داشته باشیم، به امید پیشرفت روزافزون تک تک مردم عزیزمان در ایران و در سطح بین الملل و آرزوی موفقیت همه عزیزان را داریم.

 

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *