آموزش تولید محتوا در اینستاگرام

تولیدمحتوای اینستاگرام برای صاحبان پیجهای بیزینسی یک چالش بزرگ محسوب میشود.دراین مقاله به آموزش ونحوه چگونگی تولیدمحتوابرای اینستاگرام خواهیم پرداخت.

اگرقصدایجادپیج اینستاگرام پربازدیدداشته باشیدحتمابدنبال روشهایی برای تولید محتوای اینستاگرام وچگونگی تولیدمحتوا برای اینستاگرام هستید.

روشهای زیرمیتوانددستاوردهای بسیاری رابرای شماوپیج کاریتان بهمراه داشته باشد.

درضمن مطلب زیرراحتما دررابطه بادرآمدزایی از شبکه های اجتماعی ودرکل بازاریابی و .. راحتمابخونید:

تولیدمحتوای اینستاگرام یعنی چه؟

حتمابلاگرهای بسیاری رادیدیدکه درفضای اینستاگرام فعالیت میکنندودنبال کننده های بسیاری نیزآنان رادنبال میکنند،این موضوع تنهایک علت داردآن هم نحوه تولیدمحتوای اینستاگرام این افراداست.

ایده تولیدمحتوای اینستاگرام بقدری حائزاهمیت است که میتواندپیج شماراباموفقیت یاشکست رو بروکند.

برنامه ریزی برای تولیدمحتوادراینستاگرام امری بسیارضروری است|

تولیدمحتوای اینستاگرام بایدروزانه انجام شوددرغیراینصورت ممکن است شما فالوورهای خود را ازدست داده وپیج شماباعدم کارایی مواجه شود.

برای تولیدمحتوای موثرلازم است شمانکاتی رارعایت کنید.

 

انواع تولید محتوای اینستاگرام چیست؟

اگراهل گشت وگذاردرفضای اینستاگرام باشیدحتماتنوع بالای تولید محتوای اینستاگرام رابه وضوح دیده اید.

برای یک تولیدمحتوای موثربایددارای خلاقیت باشیدوازانواع تولیدمحتوااستفاده کنید.

برای مثال شمادراینستاگرام محتواهای ویدیویی رامشاهده میکنید،همچنین عکس واستفاده ازصوتها ازدیگرانواع تولیدمحتواهستند.

میتوانیدمحتوای صوتی خودراباتصویریایک ویدیو میکس کرده وآن رادراختیاردنبال کننده های خودقراردهید.

البته ازتاثیرمحتوای تصویری غافل نشوید.

شایدویدیوهای شمااگرطولانی باشند بازدیدی نداشته باشند،امااستفاده ازتصاویر بازخوردبهتری رابرای شمابه همراه داشته باشند.

البته بایدباتوجه به موضوع پیج خوداقدام به تولیدمحتواکنیدوباتوجه به علایق دنبال کننده های خودازانواع تولیدمحتوابهره مندشوید.

برای نمونه اگرپیج شمادارای مباحث انگیزشی است نبایدازتولیدمحتوا باموضوعات تبلیغات یاآشپزی استفاده کنید.

درنظرداشته باشیدمخاطبین شماباتوجه به موضوع پیج شمارادنبال کرده اند.

پس مناسب باسلایق آنان اقدام به تولیدمحتواکنیددرغیراینصورت ممکن است باریزش فالوور رو بروشوید.

 چگونگی تولیدمحتوادراینستاگرام

روشهایی موثربرای تولیدمحتوادرشبکه های اجتماعی ماننداینستاگرام وجودداردکه قصدداریم درادامه به توضیح هریک بپردازیم.

درادامه به توضیح چندین روش موثربرای تولیدمحتوای اینستاگرام خواهیم پرداخت.

برای تولیدمحتوااینستاگرام ازالگوهای آماده استفاده کنید

یکی ازفاکتورهایی که بایددرتولید محتوای اینستاگرام به آن توجه داشته باشید،استفاده ازالگوهای آماده است.

بدون‌ شک اولین تصویری که فردباآن روبرو میشودوموجب میشودکه او راترغیب به خواندن کندویاازادامه‌ پست صرف‌ نظرکندتصاویرهستند،شماباید بااستفاده ازتکنیکهایی که دراستفاده ازتصاویردراینستاگرام وجوددارد،تولید محتوای موثری داشته باشیدتاکاربران فعلیتان آن راحفظ کرده وکاربران جدید رابه سمت پیج شماجذب کند.

استفاده ازابزارهای بسیارزیادی که برای عکس‌ها ونقاشیهای اینستاگرام استفاده میشودیکی ازمؤثرترین روشهااست که میتواند درنگاه اول باعث جذب کاربران بیشتربه سمت پیج شماشود.

تصاویری که استفاده میشونددرنگاه اول بایددارای جذابیت بوده تاکاربرانی که پستهای شمارامشاهده میکنند،ترغیب شوند تاپروفایل شما رامشاهده ودنبال کنند.به این طریق میتوانیداقدامی موثربرای جذب کاربران بیشترداشته باشید.

اگرتصاویر جذابیت بصری نداشته باشند پستهای شمابدون بازدید رهاخواهند شدواین موضوع باعث شکست پیج شماخواهدشد.

برای بهترین وحرفه ای ترین تولید برای عکسها از وب سایتcanva.com استفاده کنید،البته حرفه ای بخواهیدبااین وب سایت کارکنیدباید مبالغی برای هرماه پرداخت کنید.

استفاده کردن ازتصاویرقدیمی

یکیدیگرازروش‌هایی که بسیار موثرواقع می‌شود،استفاده ازتصاویری است که ازقبل وجوددارد.

شایدفکرکنیداستفاده ازتصاویر موجود به جذب مخاطبین جدیدنمیپردازد،امااین به این معنانیست که شمانبایدازعکسهای قدیمی استفاده کنید.

بلکه بااستفاده ازخلاقیت وتکنیکهایی که درتصاویراستفاده میشوند،میتوانیدآنهارابه تصاویری جذاب تبدیل کنید که باعث جذب مخاطبین بیشترشود.

پیشنهادمابه شما این است که بانکی ازتصاویر دراختیارداشته باشیدوبااستفاده ازابزارهای مؤثری مانندبرنامه‌ های فتوشاپ سعی درتغییروجذابیت بیشتر دراین تصاویرکنید.

هیچگاه تاثیرعکسهای قدیمی رادست کم نگیرید،زیرادردل آنان میتواندکاربرانی وفاداروجدیدوجود داشته باشد.

حتماشما هم دیده ایدپیجهایی که ازعکسهای بسیارقدیمی ونوستالژی استفاده میکنندوبااستقبال بینظیری رو برو میشوند.

شمانیزمیتوانیدازعکسهای قدیمی استفاده کرده وبااشتراک آنان فالوورهای بسیاری رابسوی خودجذب کنید.

خلاق باشید

برای تولید محتوای اینستاگرام مؤثرلازم است که خلاقیت خودرابکارگیرید.

برای این‌ موضوع میتوانیم به تبدیل انواع فرمتهابه یکدیگراشاره کنیم،دراین مثال شما میتوانیدمحتواهای صوتی خودرابرروی یک تصویر قرارداده وازآن یک ویدئو تهیه کنیدویاباچیدمان چندین عکس درکنارهم یک آلبوم تهیه کرده وآن راپست کنید.

ازاین‌ دست فعالیتهابرای تولیدمحتوای اینستاگرام بشدت استفاده میشود وهمچنان دارای کاربرد بسیاربالایی است که کاربران بسیارزیادی رابسوی پیج شما جذب میکنندازتصاویرمتحرک مانندگیفهااستفاده کنیدوسعی کنید درتولید هرنوع محتوایی خلاقیت خود رابکارگیرید.

دراینصورت میتوانیداثرات شگفت انگیزتولیدمحتوای موثررابه چشم مشاهده کنید.

کم کم افراددیگر ازمحتواهای شمااستفاده میکنند وبادیگرافراد به اشتراک میگذارند.

حتمادرتولیدمحتواازنام پیج خوداستفاده کنیدولوگوی برندتان رابرروی تصاویروفیلمهالحاظ کنیدتاافرادیکه اقدام به انتشارمحتوای شمامیکنند،خودعاملی برای تبلیغ پیج شماشوند.

چه کسی است که ازافزایش فالوورودیده شدن بیشتردرفضای اینستاگرام استقبال نکند؟اینستاگرام رفته رفته بین مامحبوبیت بیشتری پیداکرده واین روزهابه بستری مهم برای درآمدزایی بیشترکسب وکارهاوافرادمختلف تبدیل شده است.

بررسی‌هاومطالب زیادی نشان میدهدکیفیت بالای محتوای درکنارتداوم رمزموفقیت صفحات محبوب دراینستاگرام است.

هرچنداستانداردجهانی برای ایده‌ یابی محتوای اینستاگرام وجودندارد،بااین وجود،انواع محتواهای گوناگونی وجودداردکه همواره برای مخاطبان اینستاگرامی جذاب است.دراین پست به بررسی مفهوم تولیدمحتواونکات مهم آن میپردازیم ودر ادامه اید‌ه‌های مناسب  تولیدمحتوای دراینستاگرام رامعرفی میکنیم که میتواندبرای پیشرفت کارشماوافزایش مخاطبهاوکسب درآمدازتولیدمحتوابسیارمفیدباشد. همچنین،تلاش میکنیم به شماآموزش بدهیم که چگونه برای اینستاگرام تولیدمحتواکنید.

منظورازتولیدمحتوادراینستاگرام چیست؟

بطورکلی به اطلاعات طبقه‌بندی شده درقالب فیلم،عکس،متن و…که پیامی رابه مخاطب منتقل میکند،محتوامیگوییم.منظورازتولیدمحتوادراینستاگرام هم ارائه همین محتواهای مناسب باشناخت درست مخاطب است.

کسب وکارهاوافرادمختلف،باتوجه به شرایط ویژه وتوجه بسیارزیادی که دراین بستروجوددارد،همواره سعی میکنندباتولیدمحتوای باکیفیت بتوانندتوجه مخاطبان رابه خودجلب کنند.

اگراین روزهاعبارت تولیدمحتوایابازاریابی محتوایی درشبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام رازیادمیشنوید،احتمالابه این خاطراست که دردنیای امروز،«توجه»بزرگترین سرمایه هرفردیامجموعه‌ای است.

چراآموزش تولیدمحتوادراینستاگرام اهمیت زیادی دارد؟

به این موضوع فکرکنیدکه هرروزچه مقدار اززمان خودرادراینستاگرام میگذرانید؟چه محتوایی شماراجذب خودمیکند؟استراتژی تولیدمحتوا وفروش کدام کسب وکاررادراینستاگرام میپسندید؟پس آموزش تولیدمحتوای رایگان بسیارمهم است.

وقتی بعنوان یک کاربرویاصاحب یک کسب وکاریابرندشخصی به این توجه کنید،متوجه میشویدکه افراد زیادی دراینستاگرام وجوددارندکه باتولیدمحتوای خوب میتوان آنهاراتشویق به فالوکردن یک صفحه کرد.

واضح است که هرچقدرمحتوای یک صفحه جذابتروحرفه‌ای‌ترباشد،تعامل فالوورهابیشترشده وبیشتردیده میشود.دراینصورت هنگامیکه یک کاربرجدیدمحتوای پستها،تعدادلایکهاوکامنتهای شمارامیبیند،ترغیب به فالوکردن صفحه‌تان میشود.

جذب مخاطب باارزشی که درنهایت باپرسونای برندشماهمراستاباشد،یک ارزش‌آفرینی دوطرفه خواهدبود.چراکه کاربران زیادی میتوانندازمحتوای شمااستفاده کنند ودراین میان بخشی ازآنهاباتوجه به نیازخود ازخدمات برندشمااستفاده میکنند.

اینستاگرام بدلیل آنکه توانسته ساختمان همین بستر تبادل ارزش راایجادکند،به یک منبع مهم برای بازاریابی محتوایی تبدیل شده است.

محتوایی که برای اینستاگرام تولیدمیکنیدبایدبه شکلی باشد که پرارزشترین المانهای تعامل یعنی کامنت وشِیر رابرای شماداشته باشد.

آموزش گامهای تولیدمحتوادراینستاگرام

تصورکنید قراراست فرداعازم سفری طولانی وطاقت‌فرساشوید.چه کارهایی انجام میدهید؟احتمالاابزارهای موردنیازخودراآماده میکنید،اتفاقات احتمالی رادرنظرمیگیریدوازهمه مهمتراینکه نقشه راه خودرابرای رسیدن به مقصدمشخص میکنید. موفق شدن دراینستاگرام دقیقامانندسفری طولانی وطاقت‌فرساست.

برای رسیدن به مقصددراین راه پرپیچ خم،چه کسب وکاری داشته باشیدویابخواهید روی پرسونال برندینگ خودتان کارکنید،نیازبه نقشه‌ای دقیق دارید.اینجاست که اهمیت استراتژی محتوادراینستاگرام یاهمان نقشه راه،مشخص میشود.برای تدوین استراتژی محتوای خودنکات مختلفی رابایددرنظربگیریدکه درادامه به چندتای آنها اشاره میکنیم:

مسیر جذب مخاطب رابشناسید.

برای موفق شدن دراینستاگرام ابتدابایدهدف خودرامشخص وسپس مخاطب خود رابشناسیدتادرنهایت بتوانیدبرندخودرابدرستی معرفی کنید.تولیدمحتواوتعامل بیشتربامخاطبان آنهارادرنهایت به مشتریان همیشگی تبدیل ‌میکند.

همچنین بایدرقبای خود رابررسی کرده تاببینیدچطور میتوان باالهام گرفتن ازمحتواهای دیگران وبدون کپی برداری ازآنها،ایده‌های خودراعملی کنیم.نکته قابل توجه اینجاست که باشناخت رقباوفعالیتهای آنان متوجه میشویم که چه فعالیتهایی هست که تابحال انجام نشده ومیتواندبرگ برنده مادرتولیدمحتواوجلب توجه مخاطبان باشد.

شخصیتی استوارداشته باشید

درباره شخصیت برندتان خوب فکرکنید؟برندشما چه ویژگیهایی دارد؟چه ارزشهایی برای شمااهمیت پررنگتری دارند؟دیگران درباره برندشماچگونه فکرمیکنند؟ویژگیهای رفتاری برندشماچیست؟بازیگوش ورفیق هستید؟ماجراجویی رادوست دارید؟جدی وحرفه‌ای رفتارمیکنید؟

درتمام شبکه‌های اجتماعی بایدهویتی استوارداشته باشید.بالحنی واحدصحبت کنید.احتمالامخاطبان شما،درصورت نوسان شخصیت شما،دیگرصفحه‌تان رادنبال نمیکند.مثلانمیتوانیدچندپست رابالحن کاملاجدی منتشرکنید ودرپستهای بعد خیلی شوخ طبع وبازیگوش باشید!شخصیتی واحدواستوار رابرای خودانتخاب کنید.

هویت بصری ویژه خودرابسازید

اینستاگرام اقیانوس محتوااست.برای آنکه درمیان این حجم گسترده ازمحتواشانس دیده شدن بیشتری داشته باشید،بایدسعی کنید پستهایی باقالب شبیه به هم داشته باشید.داشتن هویت یکپارچه دراینستاگرام باعث میشودتاچشم مخاطب به سبک پستهای شماعادت کندودربلندمدت وقتی محتوای صفحه شمارامیبیند،درهمان ثانیه اول متوجه شودکه شماداریدبااوصحبت میکنیدونه صفحه‌ای دیگر!

درگذشته برای اینکه بتوانیدطرحهای گرافیکی حرفه‌ای وزیبایی داشته باشید،چاره‌ای جزاستخدام کردن یک گرافیست حرفه‌ای یایادگیری نرم‌افزارهای نسبتادشواری مثل فتوشاپ وجود نداشت.امروزه اماوب‌ سایت های زیادی مانندکنوابوجود آمدندکه حداقل امکان شروع مستقل کاروطراحی پستهای ساده درابتدای مسیررابراحتی آب خوردن ممکن کرده‌اند!سایز پست اینستاگرام نیزبسیارمهم است وبایدبه آن توجه کنید.

تقویم محتواداشته باشید

بطورمتوسط برندها درهرهفته ۶تصویرجدید راروی صفحه خودمنتشر میکنند.بعبارت دیگر،صفحات این برندها درسال۳۰۰پست مختلف رامنتشرمیکنند!وقتی چنین حجمی ازمحتوا رادرصفحه خودمنتشرمیکنید،تشخیص اینکه پست بعدی شماچه چیزی باشدوتابحال چه پستهایی رامنتشرکردید،بسیارسخت خواهدشد.

اینجاست که بایدباساختن یک تقویم محتوایی مناسب هم دروقت خودصرفه‌جویی کنیدوهم حضور خود رادراینستاگرام بدرستی مدیریت کنید.درتقویم خودنوع محتوایی که قراراست کارکنید(موضوع پست،اینکه عکس است یاویدیو و …)را مشخص کنید وعلاوه برآن،کپشن،هشتگها وزمان انتشار پست رانیزبنویسید.تنهابابرنامه‌ریزی وتدوام است که دراینستاگرام به موفقیت میرسید.احتمالا اگرتقویم محتوایی نداشته باشید،دست به دامن پستهای لحظه‌ آخری میشویدکه خیلی از استانداردهای شمارا زیرپامیگذارند.

ازتبلیغات زیادپرهیزکنید

یکیدیگرازنکاتی که بایدبه آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم پرهیزکردن ازتبلیغات بصورت پشت سرهم است.معمولاکاربران دراینستاگرام علاقه‌ای به دیدن تبلیغات پی درپی ندارندوصفحاتیکه بصورت مداوم اینکار راانجام میدهند،آنفالو میکنند.

پس بهتراست توجه خودرابیشتر روی تولیدمحتوای باکیفیت وجذاب گذاشته ودراستراتژی محتوای خودباریتم مشخص وبه اندازه‌ای محصولات وخدمات خودرامعرفی کنیم تااحساس رضایت بیشتری رادرمخاطبمان ایجادکنیم.

نکاتی برای تولیدمحتوای موفق دراینستاگرام

ازانواع مختلف محتوااستفاده کنید

بعضی ازصفحات دریک قالب محتوایی خاص گیرمیکنند!به مرورزمان سبک محتوای شماتکراری میشودودردنیای رنگارنگ ومملو ازتنوع گم میشوید.برای موفقیت درفضای اینستاگرام لازم است ازانواع مختلف محتوااستفاده کنید.

ازویدیو وعکس،گیف وپستهای اسلایدی تاانتشاریک فایل صوتی کوتاه،همه راکنارهم داشته باشیدتابرای مخاطب تازه وخلاق باقی بمانید.

ارتباط نزدیک برقرارکنید

هرچه ارتباط بیشتری دراین فضابرقرارکنید،شانس موفقیت شمابیشتراست.ارتباط بامخاطبهاکه بطورکلی اصلی مهم واساسی برای پیشرفت درفضای اینستاگرام است.مسلم است که ارتباط صمیمی بامخاطبان وفاداری آنهارابه همراه خواهد داشت ومحبوبیتتان رابیشترخواهد کرد.

اماازطرفی دیگرارتباط باصفحات هم سو وشبیه بخود رافراموش نکنید.همواره سعی کنید به اجتماع همکاران خودملحق شویدوباساختن ارتباط بیشتربتوانیدهم‎ افزایی بیشترداشته باشید.هم افزایی که درنهایت بنفع هرسه ضلع این مثلث خواهدبود.شما،همکاران ومخاطبان.

بااینفلوئنسرها همکاری کنید

هزنکه باتولیدمحتوای مستمروباکیفیت به مرورزمان دراینستاگرام دیده میشویدوبه اهداف خودمیرسید،اماهمکاری بااینفلوئنسرهایکی ازمیانبرهایی است که به شماکمک میکندسریعتربه مقصدبرسید.

امروزه افرادوکسب وکارهای مختلفی درکنارتولیدمحتوای مناسب،باصرف هزینه بسیارسریعتربرای صفحات خودمخاطب جذب میکنند.شماهم میتوانیدباافرادیکه دنبال کننده‌های بیشتری دارندهمکاری کنیدودرازای پرداخت هزینه تبلیغات،سریعتر رشدکنید.

زمان مناسبی رابرای انتشار محتوای خودانتخاب کنید

انتشارمحتوادراینستاگرام شبیه بازی‌سازی درفوتبال است!توپ ازدروازه‌بان پاسکاری می‌شود و تا دم دروازه حریف، که همان «هدف» ما است،پیش میرود،اما اگر ضربه آخر را مهاجم درست شوت نکند، تمام زحمات هدر می‌رود! انتشار محتوا در زمان درست، دقیقا مثل شوتی است که مهاجم یک تیم فوتبال به سمت دروازه هدف می‌گیرد. اگر درست انجام نشود، زحمات شما آنطور که باید نتیجه نخواهند داد.

حتماازبخش insightیاهمان آمار برای شناسایی بهترین زمان انتشارمحتوااستفاده کنید.علاوه برآن مخاطب هدف خودراهم درنظربگیرید.مثلااگربیشتردنبال‌کننده‌های شما رازنان خانه‌دارتشکیل میدهنداحتمالاانتشار پست درصبح برای صفحه شمابهتراست.اگربیشترکسانیکه شما رادنبال میکنندازقشرکارمندان هستنداحتمالابایدزمان استراحت آنهارابرای انتشارمحتواانتخاب کنید.درنهایت باآزمون وخطاسعی کنیدبازه زمانی طلایی خودراپیداکنید.

ازهشتگهانهایت استفاده راببرید

استفاده درست ازهشتگها،راهی رایگان ومناسب برای دیده شدن بیشترپستهای شمااست.باراه‌اندازی طوفان فکری بادیگراعضای تیمتان ویاتحلیل پستهای موفق صفحه‌های رقیب یاهم موضوع خود،سعی کنید بهترین هشتگهاراپیداکنیدو آنها رابکاربگیرید.البته این راهم درنظر بگیریدکه نبایددراستفاده ازهشتگها زیاده‌روی کنید.سعی کنیدرویه طبیعی اماموثری داشته باشید.

کپشن مناسب بنویسید

به یادداشته باشید که مخاطبهای شماعلاوه برخودپست،به کپشن هم نگاه میکنند.پس بایدبه کپشن هم توجه ویژه‌ای داشته باشید.سعی کنیددرکپشن شرح بدهیدکه پست شمادرباره چه موضوعی است.قراردادن یک کال تواکشن مناسب (نوشتن نظر/پرسیدن سوال/مراجعه به لینک دربایو) هم گزینه مناسبی است.ازهشتگهای مرتبط هم غافل نشوید.

۲۳ایده مناسب برای تولیدمحتوادراینستاگرام

پس ازروشن‌ کردن چراغ راه کلی که قراراست دراینستاگرام درپیش بگیرید،احتمالابایدبفکرساختن یک تقویم محتوایی باشید.برای ساختن یک برنامه محتوایی هم نیازبه ایده‌هایی برای تولیدمحتوادارید.درادامه سعی کردیم ایده‌های مختلفی را برای تولیدمحتوادراینستاگرام گردآوری کنیم:

۱-کدتخفیف/پیشنهاد شگفت‌انگیز

کدهای تخفیف وحراجهای استثنایی ازجمله محتواهایی هستندکه به مخاطبان شماحس خاص بودن راالقامیکنند؛چراکه زودتر ازسایرین ازتخفیفها وفرصتهای خریدویژه مطلع میشوند.میتوانیدبرای تاثیربیشتر،کدتخفیف مخصوص فالوورهای اینستاگرامی تعریف کنید.تعریف کردن گزینه‌هایی مانند«ارسال رایگان برای فالوورهای اینستاگرام»،«محصول ایکس بعنوان اشانتیون برای شما»و …میتوانندافراد رابیشتربه خریدکردن ازشماترغیب کنند.

۲-نقل قول

درهرزمینه کاری،افرادمشهوری وجوددارندکه میتوانیدازنقل قولهای آنهابعنوان ایده تولیدمحتوا دراینستاگرام استفاده کنید.این نوع محتوااغلب برای مخاطبان جالب است وعلاوه برآن نشان میدهدکه فعالیت برندشمادرراستای ارزشهایی است که افرادسرشناس آن موضوع تعریف کرده‌اند.

۳-محتوای آموزشی/چراچگونه

محتواهی آموزشی بسازیدومنتشرکنید.بعنوان مثال اگرفروشنده لوازم آشپزخانه‌ای مانندغذاسازهستید،چنددستورتهیه برای انواع اسموتی راکه میتوان باغذاسازتهیه کرد،منتشرکنید.اگردررابطه باگردشگری کارمیکنید،منتشرکردن محتوای آموزشی دررابطه بادسترسی به نقاط توریستی یک شهرخاص میتواندایده جالبی باشد.این ایده تولیدمحتوا دراینستاگرام زمانی به نهایت جذابیت خودمیرسدکه آن رابصورت محتوای ویدیویی دربیاورید. به این ترتیب هم ایده محتواوهم روش اجرای آن به نهایت جذابیت خودمیرسد.

۴-پشت صحنه

خوب است که مخاطبان شماهرازگاهی بجزمحتواهای گرافیکی وازپیش آماده،چهره‌ انسانی برندشمارانیزببینند.بدیهی است که برای تولیدمحتوا دراینستاگرام نیازبه یک تقویم محتوایی دارید.بااینحال بدنیست که گاهی نیزدرلحظه عمل کنید ونشان بدهیدکارکنان شمادرچه وضعیتی هستند.اینکارباعث میشودتامخاطبان حس همدلی بیشتری باشماداشته باشند.همچنین،آنچه درپشت صحنه اتفاق می‌افتداغلب برای رفع حس کنجکاوی افراد جذاب است. به عنوان مثالی خوب از این روز‌ها، می‌توانید تصویری از یک جلسه اسکایپی یا فعالیت کردن کارکنان با ماسک و دستکش را منتشر کنید.

۵- مصاحبه

انتشار مصاحبه یک ایده تولید محتوا در اینستاگرام است که می‌تواند به خوبی توجه مخاطبان را جلب کند. این مصاحبه را می‌توانید با مدیرعامل برند یا همکارانی از برندهای همکار و حتی رقیبتان تولید کنید. برای انتشار مصاحبه در اینستاگرام، چند روش وجود دارد:

لایو: می‌توانید مصاحبه را در قالب لایو انجام بدهید. این کار به مخاطبان امکان می‌دهد تا سوال‌های خودشان را از مصاحبه‌شونده بپرسند. خبر لایو را از ۲۴ ساعت قبل در صفحه اینستاگرامتان منتشر کنید.

استوری: می‌توانید ویدیوی لایو را به صورت چند استوری پشت سر هم منتشر کنید. فقط به سایز استوری اینستاگرام توجه داشته باشید.

IGTV: برای این که از تمام قابلیت‌های اینستاگرام استفاده کرده باشید، IGTV نیز گزینه مناسبی برای انتشار مصاحبه است.

۶- ترندها

برای یافتن ایده تولید محتوا در اینستاگرام ، حواستان به انواع ترندهای روز دنیا نیز باشد. یکی از انواع ترند، انواع چالش‌هایی است که در دنیا باب می‌شود تا اتفاق‌هایی که دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یک مثال بارز از ترندهای این روزها، شیوع بیماری کرونا و تشویق کردن مردم به شستن دست‌ها و استفاده از ماسک است. می‌توانید برای همراه شدن با این ترند، محتواهای متناسب تولید کنید.

۷- پیشنهاد فیلم وکتاب

خوب است که در برنامه محتوای اینستاگرامی، بخشی را به سرگرمی مخاطبان اختصاص بدهید. معرفی فیلم و کتاب می‌تواند یک گزینه مناسب در این زمینه باشد. بهتر است کتاب‌ها و فیلم‌هایی را معرفی کنید که مرتبط با زمینه کاری برندتان باشد. مثلا اگر در زمینه هوش مصنوعی و برنامه نویسی کار می‌کنید، می‌توانید فیلم AI را معرفی کنید. معرفی مستندها و کتاب‌های خودآموز نیز گزینه‌های مناسبی هستند.

۸- نیم نگاهی به محصولات جدید

اگر محصول/خدمت جدیدی در راه دارید، می‌توانید درباره آن محتوا منتشر کنید. هیجان قضیه زمانی به اوج می رسد که محصولتان را به صورت کامل لو ندهید. مثلا یک تصویر مات‌شده یا نیمه کامل از آن منتشر کنید و از مخاطبان بخواهید حدس بزنند محصول جدید شما چیست. این ایده تولید محتوا در اینستاگرام نه‌تنها هیجان‌انگیز است که میزان تعامل مخاطبان را افزایش می‌دهد.

۹- روش تولید محصولات

محصولات شما چگونه به مرحله مصرف می‌رسند؟ لباس‌ها چگونه دوخته می‌شوند، خوراکی‌ها چطور آماده می‌شوند، و غیره. می‌توانید ویدیوهایی از مراحل تهیه محصولاتتان تهیه کنید. اگر امکانش را دارید، ساخت تایم لپس یکی از جالب‌ترین راه‌ها برای این کار است.

۱۰- سوال‌ها

سوال کردن و منتظر سوال بودن یک ایده تولید محتوا برای اینستاگرام است که می‌تواند تعامل زیادی بیش ما و مخاطبین ایجاد کند. می‌توانید در یک پست یا استوری از مخاطب‌ها سوالی بپرسید و بخواهید به آن پاسخ بدهند. یا برعکس از قابلیت question استوری اینستاگرام استفاده کنید تا مخاطبان سوال‌هایشان درباره برند و محصولات شما را بپرسند.

۱۱- محتوای وبسایت

اینستاگرام علاوه بر این که یک شبکه اجتماعی برای تولید و به اشتراک‌گذاری محتواهای تازه است، می‌تواند برای انتشار دوباره بعضی محتواها نیز به شما کمک کند. انتشار محتواهای وبسایت یا اطلاع‌رسانی درباره پست‌ّهای جدید وبسایت، تعامل مخاطب با شما را هم در محیط اینستاگرام و هم در بحث سایت و سئو بالا می‌برد.

۱۲- تستیمونیال / تجربه مشتری

یک ایده برای تولید محتوا در اینستاگرام که اعتماد مخاطب را به برند شما جلب می‌کند، تجربه مشتری‌های قبلی با برند شما است. در صورتی که مشتری از شما راضی باشد و رضایت خود را اعلام کرده باشد، می‌توانید این رضایت را در اینستاگرام منتشر کنید. برای انتشار تستیمونیال فقط به بخش رضایت از محصول اکتفا نکنید. تبدیل مشتریان ناراضی به راضی و انتشار تستیمونیال آن‌ها نیز روش مناسبی است. با این کار به مخاطب‌ها نشان می‌دهید رضایت و حل مشکلات آن‌ها اولویت شماست.

۱۳- مسابقه

برگزاری مسابقه همیشه جالب است. مسابقه، حس رقابت مخاطبان را تحریک می‌کند و در نهایت به یک تعامل شاد و مناسب در اینستاگرام می‌انجامد. مسابقه را می‌توانید به سادگی با یک مسابقه گذاشتن کامنت، یا کمی سخت‌تر با پرسیدن یک چیستان، برگزار کنید. البته از یاد نبرید که جایزه‌ای برای مسابقه تعریف کنید و در رساندن آن به دست برنده، خوش قول باشید!

۱۴- ساخت یک هشتگ اختصاصی

سعی کنید یک هشتگ منحصر به فرد برای صفحه خود بسازید و مثلا در یک روز مشخص از هفته محتوایی متناسب با آن هشتگ در صفحه خود منتشر کنید. این کار احتمالا به درگیر شدن بیشتر مخاطبان با محتوای شما کمک زیادی می‌کند.

مثلا می‌توانید در یک روز خاص تصاویری از لبخندهای کارکنان مجموعه هنگام کار منتشر کنید و مخاطبان خود را دعوت به لبخند زدن کنید.

۱۵- اشتباهات خود رابه اشتراک بگذارید!

کسب وکارشما رارباتهااداره نمیکنند.برای برقراری ارتباط عمیقتربامخاطبانتان خوب است که ارتباط انسانی بیشتری بین شماوآنهابرقرارباشید.کسب وکاریافردبی‌نقص وجود خارجی ندارد.بنابراین لازم نیست خجالت بکشید.

اشتباهات خودراهمراه یک داستان جذاب به اشتراک بگذارید.فراموش نکنید که بهترین قصه‌گو برنده است!

۱۶- تصاویرقبل وبعد

تصاویرقبل وبعدتاثیرواقعی وجودشمایاکسب وکارتان رابه مخاطبهانشان میدهد!بااین تصاویراست که دیگران متوجه میشودشمادقیقا چه ارزشی رادرحین انجام یک کاراضافه میکنید.

مثلااگرچندنفرجدیدرااستخدام کردید،میتوانیدتصاویربزرگ شدن تیمتان راکنارهم بچینید،ازفرآیند تولیدمحصول خودعکس بگیریدویااگرروی برندشخصی خودتان کارمیکنید،قبل وبعدازخلق یک اثررابه نمایش بگذارید.

۱۷-استفاده ازمحتوای دیگرشبکه‌های اجتماعی

‌تولیدمحتوای جدیدنیازمندصرف وقت وهزینه زیادی است.همیشه شایدامکان ساخت محتوای جدیدوجودنداشته باشد.سعی کنیدگاهی اوقات ازمحتوای اختصاصی دیگرشبکه‌های اجتماعی خودنیزاستفاده کنید.

مثلااگرهفته گذشته محتوای موفقی درتوییترداشتید،آن رادراینستاگرام خودبازنشردهید.یااگرویدویی برای کانال آپارات یایوتیوب خودساختید،قسمتی ازآن رابعنوان یک پست اینستاگرامی استفاده کنید.

۱۸-بازنشر محتوای مخاطبان صفحه

اگربه اندازه کافی موردتوجه مخاطبان خودباشید،احتمالا آنهانیزدرباره شما محتواهای مختلفی راتولیدمیکنند.چه محتوایی بهترازبازنشر صحبتهای آنها؟باانجام اینکارهم ارتباط نزدیکتری بامخاطبانتان برقرار میکنیدوهم باکمترین هزینه ممکن،یک محتوا ازدل مخاطبان خود بدست آوردید.

۱۹-استفاده ازنوستالوژی

نوستالوژی همیشه طعم شیرینی برای ماداشته است.سعی کنیدگاهی اوقات بامحتوای خودمخاطبان رابه یک سفربامقصدگذشته مهمان کنید وازاین طریق پیونداحساسی عمیقتری میان خودوآنهاخلق کنید.

۲۰-استفاده ازجادوی شوخ‌طبعی

برندی که ازادبیات مخاطبان خودفاصله داشته باشدوشخصیت صمیمی خود رانسازد،دردنیای امروزتقریباغیرممکن است به موفقیت برسد.مخصوصا دردنیای شبکه‌های اجتماعی که یکی ازمهمترین فاکتورهای موفقیت یک محتوا،سرگرم کردن مخاطبان است.

بنابراین بدنیست گاهی بامسائل مختلف شوخی کنیدوکمی ازجدی بودن فاصله بگیرید.

۲۱-مسئولیت اجتماعی

محیط‌زیست،دغدغه‌های اجتماعی،حقوق حیوانات وتمام مسائلی که درحیطه مسئولیت اجتماعی افرادوبرندها قراردارندبسیارمهم هستند.

سعی کنیددرصفحات شبکه‌های اجتماعی خودباتولیدمحتوای مناسب نشان دهیدشماهم نسبت به چنین مسائلی حساس هستید.

۲۲-استفاده ازمناسبتهای مختلف

مناسبتهای مختلف درتقویم فرصت بسیارخوبی رابرای شمافراهم میکنندتاخلاقیت خودرابکارگرفته ومخاطبانتان رابیشتر درگیرکنید.

کافی است تانگاهی به تقویم ومناسبتهای ملی وجهانی داشته باشیدتاکلی ایده بگیرید!

۲۳-نگاه به آماروارقام

اعدادوارقام همیشه برای مخاطبان جذاب هستند.درباره مسائل مختلف مربوط بکارخودآمارهای مختلفی راگردآوری کرده وازاین طریق محتوای جدیدتولیدکنید.

آموزش برنامه‌ریزی برای تولیدمحتوا دراینستاگرام

برای برنامه‌ریزی محتواهادراینستاگرام،پیش ازهرچیزاحتیاج به تقویم محتوایی دارید.درهمین مقاله مختصری درباره تقویم محتوا صحبت کرده‌ایم وبه همین دلیل درادامه فقط به برنامه‌ریزی برای اینستاگرام میپردازیم.

انواع محتواراتعیین کنید

ابتدابایدببینیدکه ازکدام انواع وایده‌های محتوامیخواهیداستفاده کنید.مسلماتمام ۲۳ایده‌ای که دراین مقاله گفته شده بکارشمانمی‌آید.تعدادی ازآنهارامتناسب با کسب‌وکارتان انتخاب کنید.

برنامه هفتگی یاماهانه بچینید

بعدازتعیین نوع محتوا،مشخص کنیدکه هرمحتوادرچه روزی بایدمنتشرشود.

قالب گرافیکی مشخص کنید

برای انواع محتواهایتان قالب گرافیکی مشخصی داشته باشید.تعیین این قالب به سلیقه شمابرمیگردداماخوب است که ازنظم خاصی پیروی کنید.مثلااگربرنامه هفتگی دارید،برای هرروزهفته یک قالب خاص داشته باشید.یااگرتم شطرنجی را برای صفحه اینستاگرامتان انتخاب کرده‌اید،دقت کنیدمحتواها راطوری بچینیدکه این تم رابهم نزند.

به یاد داشته باشید که موفقیت در الگوریتم اینستاگرام همیشه الگوی یکسانی ندارد. برای موفقیت بودن لازم نیست تمام ایده‌های معرفی شده را به کار بگیرید. بلکه باید ببینید کدام ایده‌ها به کسب‌وکار شما نزدیک‌تر هستند و کدام را بهتر می‌توانید شخصی‌سازی کنید.

یکی ازبسترهای عالی وقوی برای بازاریابی محتوااینستاگرام است.پس سعی کنید روزانه دراین شبکه اجتماعی فعالیت داشته باشیدوباپستهای جذاب وهیجان انگیزمخاطبان راباخودهمراه کنید.داستان سرایی درمحتوا رادرایده‌های خودبگنجانیدزیرا عکس،متن،فیلم واستوری همگی نوعی محتواهستند.

سوالات متداول درباره تولیدمحتوادراینستاگرام

بهترین ایده های تولیدمحتوادراینستاگرام چیست؟

هرپیجی که محتوای مفید،تخصصی وموردنیازگروهی ازکاربران تولیدکندموفق خواهدشد.بااین حال صفحات طنز وسرگرمی،موفقیت،سبک زندگی وفروشگاه‌های اینترنتی ازمحبوبترین صفحات دراینستاگرام هستند.پس اگرایده‌ای نداریدمیتوانیدازاین موضوعات استفاده کنید.

چطوربرنامه ریزی خوب برای پیج اینستاگرام داشته باشیم؟

ابتداهدف خودرامشخص کنید.سپس سعی کنیدکاربران خودرابشناسیدوبایک برنامه ریزی دقیق کارخود راشروع کنید.یک تقویم محتوای منعطف ماهانه وهفتگی برای اینکاربسیارمناسب است تابتوانیددر صورت لزوم نوع محتوای خودراتغییردهید.

محتواهای پرطرفداراینستاگرام چه هستند؟

محتوای آموزشی،نقل قولها،مصاحبه‌ها،معرفی فیلم کتاب،ترندها،مسابقات،تخفیفات و …ازمحتواهای پربازدید دراینستاگرام هستند.به کمک تولیدمحتوادراینستاگرام میتوانیددرآمدخوبی کسب کنید.

قیمت تولید محتوا دراینستاگرام چقدراست؟

هزینه تولیدمحتوا دراینستاگرام بستگی به تعداد پست درروز ونوع محتوامتفاوت است.برای مثال ساخت پستهای ویدئویی،اینفوگرافیک و… نسبت به عکس ساده،بسیارسختتربوده وهزینه بالاتری نیزدارد.

تولیدمحتوا دراینستاگرام چیست؟

تولیدمحتوا دراینستاگرام یعنی انتشارمحتواهای تصویری دراینستاگرام(عکس وویدیو)که متناسب بابرندشماباشند.ازآنجاکه اینستاگرام یک شبکه اجتماعی تصویرمحوراست،بیشتربارتولیدمحتوای آن هم روی تولید محتوایی ازجمله ویدیو،موشن گرافیک،انیمیشن،اینفوگرافیک وعکس قراردارد.هرچندتولید محتوای متنی برای نوشتن کپشن هم ازجمله محتواهایی است که بایددراینستاگرام ازآن استفاده کنید.

چطوربرای اینستاگرام تولیدمحتوا کنیم؟

برای تولیدمحتوادراینستاگرام علاوه برمحتوای متنی،نیاززیادی به محتواهای بصری دارید.درنتیجه بایدکمی کاربانرم‌افزارهای گرافیکی رایادبگیریدیاازبرنامه‌ها واپلیکیشنهای مخصوص تولیدمحتوابرای اینستاگرام استفاده کنید.

چه برنامه‌هایی برای تولیدمحتوادراینستاگرام وجود دارد؟

برای تولید محتوا دراینستاگرام میتوانیدازبرنامه‌های مختلفی استفاده کنید.ساده‌ترین برنامه،پاورپوینت است که البته کیفیت چندان بالایی به شما تحویل نمیدهدامابرای شروع تولیدمحتوادراینستاگرام ابزار مناسبی است.فتوشاپ،ایلاستریتور وافترافکت ازدیگربرنامه‌هایی هستند که میتوانیدبصورت حرفه‌ای‌تر ازآنهااستفاده کنید.درنهایت هم میتوانیدازبرنامه‌های آنلاین مانندCanva استفاده کنیدکه رایگان هستندو قالبهای حرفه‌ای وزیبای اینستاگرام رادراختیارشمامیگذارند.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *