نرخ تعامل( Engagement Rate)دراینستاگرام چیست؟

برای اینکه بفهمیددربرنامه اینستاگرام خودتاچه حدموفق هستید،باداشتن تعدادزیادی فالوور کافی نیست؛بلکه نیازبه اندازه‌گیری کمیت دیگری دارید.تعامل دراینستاگرام یا اینگیجمنت(Engagement)کمیتی است که میزان موفقیت دراینستاگرام،محبوبیت وکاربردی بودن محتوادراینستاگرام رابه شما نشان میدهد.چطورمیزان تعامل دراینستاگرام را حساب میکنید؟اینستاگرام درسیستم خوداین امکان رابه شما میدهدکه میزان اینگیجمنت هرپست را مشاهده کنید.آیا هرگز به این توجه کرده‌ایدکه اینستاگرام میزان تعامل را برچه اساس حساب میکند؟آیا روش اینستاگرام برای محاسبه میزان اینگیجمنت روش درستی وخوبی است؟

اجزای تشکیل‌دهنده تعامل دراینستاگرام

حساب کردن اینگیجمنت دراینستاگرام بسیارساده بودکافی تعدادلایکها وکامنتهای هرپست راباهم جمع کنیدتابه میزان تعامل آن پست پی ببرید.اما بتدریج اینستاگرام گزینه‌های دیگری راهم برای ایجادتعامل به سرویس خود اضافه کرد سِیو (ذخیره) و شِیر (به‌اشتراک‌گذاری).

اگربه بخش insight اینستاگرام مراجعه کنید، گزارش دقیقی ازتعدادلایک،کامنت،سیو وشیر هرپست خواهید داشت. هم چنین میتوانید میزان تعامل هرپست را ببینید.با یک جمع ساده متوجه خواهید شدکه اینستاگرام تعامل رابصورت زیر محاسبه می‌کند:

می‌بینیدکه دراین فرمول،تعداد شِیربرای محاسبه میزان تعامل دراینستاگرام به کارنمی‌آید.

بااین حساب آیافرمول اینگیجمنتی که اینستاگرام درنظر میگیرد را میتوان فرمول دقیقی برای سنجش میزان جذابیت یک پست دانست؟

برای تحلیل بهتراین موضوع بهتر است معنی دقیق هریک ازاجزای تعامل و ارزش آنها را بررسی کنیم:

تعداد لایک(Lik)

لایک ازجمله قدیمی‌ترین قالبهای نشان‌دهنده تعامل درشبکه‌های اجتماعی است.مفهوم آن نیزاز روی اسمش مشخص است.شما یک محتوا رالایک میکنید زیرابه آن علاقه دارید.

اما ارزش لایک دراینستاگرام چقدراست؟

شما میتوانید با double tapهای ساده دراینستاگرام،یک پست رالایک کنید.اما همین ساده بودن لایک کردن،موجب میشودکه دم‌دستی‌ترین وکم ارزش‌ترین حالت ایجادتعامل دراینستاگرام باشد.اگربااین موضوع مخالفید،به تمام دفعه‌هایی فکر کنیدکه پست‌های دوستان وکسب‌وکارهای آشنا رابدون مطالعه وتنها به دلیل آشنا بودن آن شخص لایک کرده‌اید.برعکس،به دفعه‌هایی فکرکنید که پستی دراکسپلور توجه شماراجلب میکند.احتمال اینکه این پست راسیو یاشیرکنیدازلایک کردن آن بیشتراست.چراکه به جای منتشرکننده آن،به خود محتوا توجه میکنید.

تعداد کامنت(Comment)

کامنت هم به اندازه لایک قدیمی والبته ازلایک بسیارباارزش‌تراست.چراکه یک تعامل دوطرفه رابین مخاطب وکسب‌وکاربه وجود می‌‌آورد.مخاطب درکامنت ازشما سوال می‌پرسد، جواب سوال شما رامیدهد،ازشماتعریف یانقد میکند؛شما هم پاسخ اورا میدهید وبه این ترتیب یک مکالمه باارزش به وجود می آید.به همین خاطر است که کامنت میتواند موقعیتی برای ایجادمحتوای تولیدشده توسط کاربر(UGC)شود،بسیارارزشمنداست.پس بهتراست درپستهای خودشرایطی راایجاد کنیدکه افرادرابه کامنت گذاشتن ترغیب کند.

تعداد سیو(Save)

سیو یکی ازگزینه‌های جدید وکاربردی اینستاگرام است وزمانی به کار شما می‌‌آید که بخواهید یک محتوارابرای گم نکردن ومطالعه دوباره،ذخیره کنید.به عبارتی سیو نشان می‌دهدکه یک محتوا چقدربرای شما کاربردی است وهمین موضوع،این جزو تعامل در اینستاگرام را بسیار باارزش میکند.

 تعداد شِیر(Share)

اینستاگرام شیرکردن را به عنوان یکی ازاجزای تعامل محسوب نمی‌کند؛اما به هرحال شیر کردن محتوا یکی ازعوامل مهمی است که نشان می‌دهد محتوای شما چقدرارزشمند است. اگر سیو معیاری ازکاربردی بودن محتوا برای یک کاربراست،شیر معیاری ازکاربردی بودن محتوا برای چندین کاربر است.زمانی که محتوای شما دراینستاگرام شیر میشود، نشان میدهدکه ازنظرکاربراین محتوا برای سایرین نیز جذاب است و به همین دلیل آن را برای دیگران نیز ارسال کرده است.

اشتباهاتی که درمحاسبه تعامل اینستاگرام به وجود می آید.

همان طورکه دیدید،اینستاگرام درحال حاضرشیر رایکی ازاجزای تعامل درنظر نمیگیرد.چرایی این موضوع مشخص نیست امابایداین نکته رادرنظر داشت که سیو نیززمانی جزو تعامل دراینستاگرام نبودوسپس به این فرمول اضافه شد.پس شایددرآینده شیرنیزبه فرمول اینگیجمنت اضافه شود.به علاوه، واضح است که شیر ارزش خیلی بیشتری نسبت به لایک دارد. خود اینستاگرام نیز مدتی است تعداد لایک‌های هر پست را در زیر آن پست نشان نمی‌دهد تا توجه مخاطب را بیش از پیش به محتوای یک پست جلب کند و از قضاوت درباره محتوا تنها با تعداد لایک جلوگیری کند. این موضوع، بیش از پیش این سوال را پیش می‌‌آورد که چرا اینستاگرام در محاسبه تعامل، تغییری ایجاد نمی‌کند؟

نحوه حساب تعامل در اینستاگرام

یک راه ساده این است که از فرمول زیر استفاده کنید

اماموضوع به همین جا ختم نمیشود.مادرباره ارزش هرجزو تعامل دراینستاگرام صحبت کردیم.اماموضوع مهمتراین است که ارزش هریک ازاین مواردباتوجه به نوع کسب‌وکارمدل بیزنسی شمامتفاوت است.هم چنین مهم است که عمده کاربران شمادرکدام قسمت قیف فروش ونقشه سفرمشتری قراردارند.به عنوان مثال،اگرشما یک برندتازه هستیدونیاز داریددراولین قدم ایجادآگاهی کنید،احتمالا گزینه شیربرای شماازسایرگزینه‌ها مهمترخواهدبود.

نرخ تعامل چیست؟

علاوه برمحاسبه تعامل،محاسبه نرخ تعامل دراینستاگرام هم مهم است.نرخ تعامل عددی است که نسبت یادرصدتعامل رانسبت به فاکتورهای دیگری می‌سنجد.استفاه ازنرخ تعامل موجب میشودشمامتوجه شویدکه کدام پست‌هایتان جذابتر هستندوبایدروی تولیدچه نوع محتواهایی انرژی بیشتری بگذارید.روش‌های مختلفی برای محاسبه نرخ تعامل وجود داردکه هر روش مزایا ومعایب خاص خود رادارد.درادامه چند روش مختلف رابه شما معرفی میکنیم.

انواع محاسبه نرخ تعامل در اینستاگرام

۱.تعامل براساس تعداد reach (ERR)

این فرمول که بنام Engagement Rate by Reach (ERR)،معمولترین روش برای محاسبه نرخ اینگیجمنت است ومحاسبه میکندکه چه درصدی ازافراد بعدازدیدن پست‌ شماباآن تعامل میکنند.فرمول آن به شرح زیر است:

هم چنین میتوانید میانگین تعامل به ازای reach رابافرمول زیرمحاسبه نمایید.

فرمول تعامل به ازای هرپست به شمادرباره جذابیت تک به تک پست‌ها اطلاعات میدهد درحالی که فرمول تعامل میانگین به شما میگویدکه به ازای افرادی که محتوای شمارا میبینند،به صورت میانگین چقدر تعامل باپستهای شما انجام میشود.

مزایا
 ازآن جایی که تمام فالوورهای شما الزاما پستهای شما رانمی‌بینند،استفاده ازreach معیاردقیق‌تری برای سنجیدن میزان اینگیجمنت دراینستاگرام است.هم چنین این فرمول موجب می‌شود شما بتوانید حتی افرادی که فالوورشما هم نیستند پستهای شمارا به صورت اتفاقی (مثلا در اکسپلور) ببینندرا تعامل حساب کنید.
معایب
 بخاطر تغییرات مداوم الگوریتم اینستاگرام،reachمعیاری است که میتواند به سرعت تغییرکندوبه همین دلیل محاسبه شمادرست نیست مثلاتعداد خیلی کمی ازافرادیک پست شماراببینندودرصدبالایی ازآن‌ها باآن تعامل کنند.به این ترتیب شمانرخ تعاملی برای آن پست بدست می‌آوریدکه عدد درست ودقیقی نیست.

۲- نرخ تعامل براساس تعداد فالوور (ERF)

حساب کردن این نرخ تعامل(Engagement Rate by Follower)شبیه به نرخ تعامل براساسreachاست،بااین تفاوت که برای هرپست به جای عددreachازتعدادفالوورهای کل پیج استفاده میکنیم.به عبارتی این فرمول به شما میگویدکه چه درصدی ازفالوورهایتان باپستهای شما تعامل میکنند:

و به صورت مشابه برای میانگین نرخ تعامل براساس فالوور خواهیم داشت:

مزایا
همان طور که دربخش قبل اشاره کردیم،reachمعیاری است که میتواندبه شدت نوسان داشته باشد.درمقایسه بااین مقیاس،تعدادفالوور عموما نوسان کمتری داردوافزایش و کاهش ناگهانی نخواهد داشت.به همین دلیل استفاده ازفالوور به جای reach باعث می‌شود.
معایب
ازآن جایی که این فرمول فقط شامل حال فالوورهای شما میشود،نمی‌توانیدبااستفاده ازآن نرخ تعامل رابرای پستهای وایرال‌شده حساب کنید.هم چنین درصورتی که رشد ناگهانی فالوور داشته باشید،ناگهان نرخ تعامل شماافت خواهدکرد.

۳-نرخ تعامل براساسImpression (ERI)

Impressionیک معیارمخاطب‌محور دیگراست که میتوانیدازآن استفاده کنید.برخلاف reachکه تعدادکسانی رانشان میدهد که پستهای شما رادیده‌اند،Impression نشان میدهدکه محتوای شما چندبارروی صفحه‌ اینستاگرام افراد نمایش داده شده است.

به همین ترتیب، نرخ تعامل براساس Impression  یا Engagement Rate by Impression نشان می‌دهد که چه درصدی از نمایش داده شدن پست‌های شما منجر به ایجاد تعامل مخاطب در اینستاگرام شده است.

مزایا
در صورتی که ازتبلیغات اینستاگرام استفاده کرده‌اید یا محتوای خود را برای معرفی به اینفلوئنسرها سپرده‌اید، می‌توانید با استفاده از این فرمول متوجه شوید هزینه‌ای که داده‌اید چقدر به‌صرفه بوده است.
معایب
مقدارتعامل براساس Impression معمولاازتعامل براساس Reach وفالوور پایین تراست.هم چنین این عددهم مانند reach میتواندنوسان کند. توصیه میکنیم که ازاین فرمول درکنار فرمولِ reach استفاده کنید تا بهترین ودقیق‌ترین نتیجه رابگیرید.

۴.نرخ تعامل روزانه (Daily ER)

این فرمول به شما نشان میدهدکه فالوورها درهرروز چقدرباشما تعامل میکنند.حواستان باشدکه دراین فرمول به دلیل افت وخیزهای reach نمیتوانید ازآن استفاده کنید ومعیار مناسب برای سنجش،تعداد فالوورهااست.

مزایا
نرخ تعامل روزانه دراینستاگرام بجای اینکه میزان تعامل کل یک پست رانشان دهد،نشان میدهدکه رفتار روزانه فالوورهای شما دررابطه بامحتوایی که منتشر میکنید چطوراست. بااستفاده ازاین فرمول میتوانیدببینید فالوورهای شما درچه روزهایی ازهفته یاچه مناسبت‌هایی بیشتر به تعامل با شما علاقه دارند.
معایب
خطای این فرمول بالاست.چراکه یک کاربر ممکن است دریک روز ده مرتبه باپستهای شما تعامل داشته باشد،یک کاربر پنچ بارو یک کاربریک بار.هم چنین،عدد آن به ازای تعداد پستهایی که روزانه منتشر میکنید متفاوت خواهد بود پس بهتراست زمانی ازنرخ تعامل روزانه استفاده کنید که تعداد پستهای روزانه‌تان ثابت است.

۵.نرخ تعامل براساس View

اگر ویدیوها برای برند شما خیلی مهم هستند میتوانید ازاین فرمول استفاده کنید.

مزایا
اگرمحتواهای ویدیویی ووایرال شدن آنها یکی ازاهداف شما دربازاریابی محتوایی واینستاگرام مارکتینگ هستند،این فرمول به دردتان خواهد خورد.
معایب
بزرگترین عیب استفاده ازviewاین است که این معیار منحصر بفرد نیست.یعنی تعداد بازدیدهای تکراری ازویدیو راهم جزو آمارحساب میکند وبه این ترتیب ازدقت فرمول میکاهد. یک کاربرممکن است سه باریک ویدیو راببیند وتنها یک بار باآن تعامل کند.

۶.نرخ تعامل وزن‌دار

درمواردی ممکن است شما بخواهید تعامل رابه صورت وزن‌دار حساب کنید.یعنی به هریک ازموارد تشکیل‌دهنده تعامل،وزن وارزش خاصی دهید وبا کمک آن نرخ تعامل در اینستاگرام راحساب کنید.به این حالت،نرخ تعامل وزن‌داریا Factored Engagement Rate (FER) میگویند.

به عنوان مثال اگر به کامنت‌ها ارزشی سه برابر سایرفاکتورها دهید،فرمول نرخ تعامل وزن‌دارشما به شکل زیردرمی‌آید:

استفاده ازاین فرمول چندان معمول نیست وماپیشنهاد میکنیم به جای استفاده ازآن،تعداد کل یک فاکتور مثلا کامنت‌ها رابرای پستهای مختلف حساب کنید.

نرخ تعامل ایده‌آل چقدر است؟

نکته مهم درباره محاسبه نرخ تعامل دراینستاگرام این است که انتظارفضایی ازآن نداشته باشید.حتی بهترین پیجهای اینستاگرام هم نمیتوانندبه نرخ تعاملی بالای ۲۰درصد برسند.همین طوربایددقت داشته باشیدکه ازکدام فرمول محاسبه نرخ تعامل استفاده میکنید.مثلانرخ تعامل براساس فالوورها اکثراوقات ازنرخ تعامل براساس reach بیشتراست اما ازآن طرف دقت کمتری دارد.یاپستهای دارای مسابقه حتماتعامل بسیاربیشتری نسبت به پستهای معمولی خواهند داشت.

به یادداشته باشیدکه حتی بهترین اینفلوئنسرها هم به سختی میتوانند به نرخ تعاملی بالای ۱۰درصد دست پیدا کنند. بهتربگویم،این کارتقریبا غیرممکن است!

معمولا طبقه‌بندی زیربرای سنجیدن بهترین نرخ تعامل دراینستاگرام استفاده می‌شود:

کمتر از۱٪ = تعامل پایین

بین۱٪ تا۵/۳٪ = تعامل نرمال و خوب

بین۵/۳٪ تا ۶٪= تعامل بالا

بالای۶٪ = تعامل خیلی بالا

پیشنهادمابه شما این است که تلاش کنیدتعامل پست‌هایتان را حدود۲٪ نگه دارید.این عددنسبتا معقول است و میتوانید بامقداری تلاش واختصاص دادن زمان مناسب،به آن برسید.

هم چنین بایددرنظرداشته باشید که نرخ تعامل دراینستاگرام به تعداد فالوورهای شما همبستگی دارد.به گفته سایت phlanxمیانگین نرخ تعامل براساس تعداد فالوور به شرح زیر است:

بهترین نرخ تعامل در اینستاگرام

هرچه تعداد فالوورها بیشتر باشد نرخ تعامل هم طبیعتا پایین‌تراست.

سایت‌ های محاسبه نرخ تعامل در اینستاگرام

بهترین راه این است که نرخ تعامل رابااستفاده ازفرمول‌هایی که دراین مقاله به آنها اشاره کردیم،محاسبه کنید.تحلیل داده‌های اینستاگرام بااستفاده ازابزارهایی مثل اکسل معمولا بسیاردقیقتر ازاستفاده از وب سایت‌ هایی است که این کاررا انجام میدهند.

با این حال،اگرخواستید نگاه سریعی به اکانت اینستاگرامتان درحال حاضر داشته باشید،در ادامه سایت‌ های زیررابه شما معرفی میکنیم.به یاد داشته باشیدکه هرکدام ازاین وب سایت‌ هامزایا ومعایب خودشان رادارندوهرکدام ازمعیارخاصی برای محاسبه نرخ تعامل استفاده میکنند.

Inbeat.co

وب سایت inbeat به صورت رایگان دردسترس است وچه شما ادمین پیجی باشید وچه نباشید میتوانید ازآن برای محاسبه نرخ تعامل دراینستاگرام استفاده کنید.تنها کافیست آیدی پیج مورد نظررابه این وب سایت بدهید تانرخ تعامل را برای شما محاسبه کند.

بزرگترین ایراد این وب سایت آن است که تنهالایک‌ها و کامنتها را درفرمول محاسبه تعامل استفاده میکند.هم چنین فرمولی که برای حساب کردن اینگیجمنت ازآن استفاده میکند، فرمول تعامل براساس reach است.این وب سایت همچنین میانگین تعداد لایکها وکامنتها به ازای هرپست،نسبت تعدادکامنت‌ها به هر۱۰۰۰لایک ونمودارروندلایک وکامنت گرفتن پستها رابه شما نمایش میدهد.

Phlanx.com

این وب سایت محاسبه نرخ تعامل هم تقریبا مانند inbeat عمل میکند وهمان معیارها را دارد،بااین تفاوت که اطلاعات خلاصه‌تری رابه شما نمایش میدهد.مزیت سایت Phlanxاین است که میتوانید ازآن علاوه براینستاگرام برای محاسبه نرخ تعامل درسایر شبکه‌های اجتماعی هم استفاده کنید.

Grin.co

این  وب سایت یکی ازجامع‌ترین وکامل‌ترین محاسبه‌ها وآمار رادرباره اینستاگرام به شما نشان میدهد.بااستفاده ازسایت Grin شما میتوانید آماری ازجمله روندتغییرات تعداد فالوور وفالووینگ،میانگین تعداد view ویدیوها،نرخ تعامل ومتوسط تعدادکامنت برای هرپست را ببینید.هم چنین این وب سایت گزینه share را هم درمحاسبه لحاظ میکند وبه این ترتیب محاسبه آن دقیق‌تر است.

سایت محاسبه نرخ تعامل در اینستاگرام

سوالات متداول

تعامل دراینستاگرام چیست؟

هرعملی که کاربران اینستاگرام روی محتوای شماانجام میدهندتعامل محسوب میشود.لایک کردن،کامنت گذاشتن،ذخیره کردن(save)وبه اشتراک‌گذاری(share)همگی تعامل محسوب میشوند.

نرخ تعامل دراینستاگرام چگونه محاسبه می‌شود؟

روشهای مختلفی برای محاسبه نرخ تعامل دراینستاگرام وجود دارد.یکی ازمعمول‌ترین ودقیق‌ترین فرمولها استفاده ازفرمول نرخ تعامل براساس reachاست.دراین فرمول میزان تعامل برای هرپست برمیزانreachهمان پست تقسیم شده وسپس در۱۰۰ضرب میشودتانرخ تعامل برحسب درصدبه دست بیاید.

چه وب سایت‌هایی برای محاسبه نرخ تعامل وجود دارد؟

وب سایت‌های مختلفی وجوددارندکه به شمااجازه میدهندبه صورت رایگان و تنهاباوارد کردن id اینستاگرام نرخ تعامل رامحاسبه کنید.امابایددقت داشته باشید که معیارهای این وب سایت‌ هاباهم متفاوت است واکثرآن‌ها فقط لایک وکامنت رادرمحاسبه لحاظ میکنند.

بهترین نرخ تعامل دراینستاگرام چقدراست؟

نرخ تعامل خوب به نسبت تعداد فالوورهای شما تعیین میشود.معمولا نرخی بین۱تا۳درصد،نرخ معمول وخوبی برای نرخ تعامل است. هرچه فالوورهای بیشتری داشته باشید نرخ تعامل هم پایین‌ترخواهدآمد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *