آموزش تگ کردن در instagram

دسته بندی وتگ گذاری، هردو کاربردهای خود رادر ارائه مطالب وب سایت یا وبلاگ داراهستند. برای حفظ سادگی ودسترسی بهترکاربران به مطالب وب سایت پیشنهادمیشود که تعداددسته‌ها رابیش تراز پنج عدد قرارندهید. کاربران برای دسترسی به موضوع مشخصی در وب سایت شمااز دسته‌ها استفاده میکنند وزیادبودن تعدادآن میتواند موجب سردردگمی آنهاشود. هم چنین محدودبودن آن به نویسنده این امکان رامیدهد تاموضوع مقاله بعدی خودرا براحتی انتخاب کرده ومحل نمایش صحیح آن راتعیین کند. برچسب گذاری نیزبا هدفی مشابه بکار میرود وترکیب این دو میتواند راهنمای مناسبی برای کاربران دریافتن مطالب موردنظرشان در وب سایت شماباشد.

تگ در اینستاگرام به این معنی است؛فرض کنیدشما یک عکس زیبا بایکی ازدوستان خودگرفته اید حال می خواهید درحین آپلودکردن عکس موردنظر دوست خودرا به عکس یافیلم خاصی تگ کنیم. تا دوستمان متوجه قراردادن این پست شود وفالورهای دیگربتوانند ازطریق این پست پروفایل او رامشاهده کنند.

تگ کردن در اینستاگرام یکی ازقابلیتهای جذابی است که دراختیار کاربران این شبکه اجتماعی پرطرفدارقرار گرفته است. با تگ کردن افرادمیتوانید آنها را ازمحتوایی که ایجادکرده اید مطلع سازید. برای کسب وکارهای مختلف استفاده ازاین قابلیت میتواند مفیدباشد. درواقع افراد بااستفاده ازقابلیت تگ کردن در اینستاگرام میتوانند تعاملات بیش تری رابادوستان خود داشته باشند. تمامی کسانیکه آی دی اکانت اینستاگرام شمارا دارند میتوانند اکانت شمارا روی پستهای خود تگ کنند. تگ کردن  یادراصطلاح منشن کردن در اینستاگرام بمعنای معرفی کردن یک شخص یااطلاع دادن به یک شخص است. بطورکلی در تعریف تگ در اینستاگرام باید بگوییم که به برچسب زدن آی دی اکانت دیگران دربخشهای مختلف اینستاگرام مثل استوری، پست، کامنت و… تگ کردن در اینستاگرام میگویند. قابلیت منشن کردن یا تگ کردن در اینستاگرام یک روش بسیارمناسب برای اشاره کردن کاربران به یک پست یااستوری خاص وبه اشتراک گذاری آن بادوستان وفالورهای خوداست. یکی ازروشهای تگ کردن در اینستاگرام تگ روی پستهای عکسی یاویدیویی اینستاگرام است. بعنوان مثال اگر میخواهیدیک عکس گروهی رابه اشتراک بگذارید، میتوانید تمام افرادیکه درعکس حضوردارند راروی عکس تگ کنید. دراینصورت افراد تگ شده در پست اینستاگرام متوجه این موضوع شده ودیگر کاربران نیزباضربه زدن روی آیکون آدمک ظاهرشده روی عکس، نام افرادرا مشاهده کرده ودرنهایت با لمس نام اکانت بحساب کاربری شخص موردنظر هدایت میشوند.

صفحات اجتماعی همان طورکه از اسمشان مشخص است بایدباعث اجتماعی‌تر شدن مردم شوند ودرواقع، ارتباط مردم راباهم بیش ترکنند. تگ کردن در اینستاگرام یکی ازراههای پیوندزدن ونزدیکترکردن واز تجربیات جمعی دررسانه‌های اجتماعی محسوب می شود. وقتی شمایک نفر رادر اینستاگرام تگ میکنید، یک اعلان (Notification)برای آن فرداز طرف اینستاگرام فرستاده می شود. البته باید اطلاع داشته باشیدکه اگر شمااز طریق یک حساب شخصی (Private Account) کسی که فالوور شما نیستند را تگ کنید، این اتفاق نمی افتد! دراینصورت آن فرد، اعلانی که گفتیم رادریافت نمیکند.

خب، ما می خواهیم در این مقاله هر آن چه که شمابرای تگ کردن والبته هشتگ زدن نیازدارید را دراختیار بگذاریم وبه این پرسش شماکه چگونه در اینستاگرام تگ کنیم؟ پاسخ دهیم.

تگ کردن افراد در اینستاگرام

درسیستم گوشیهای iPhone وAndroid، چهارروش برای tag(یا mention) افرادوجود دارد. این راهها خیلی سخت وگیج کننده نیستند. به شما اطمینان می دهیم که برای ماکه وقت زیادی رادر دنیای مجازی می گذرانیم، فهمیدن این که چگونه در اینستاگرام تگ کنیم؟ اصلاً سخت وپیچیده نیست.

تگ کردن افراد در یک پست جدید اینستاگرام

وقتی شماکسی راروی یک پست تگ میکنید، آن پست درقسمت عکسها و ویدئو‌های شما ظاهر می شود. حالافرض می‌کنیم که شمامیخواهید یک پست جدیدبه اشتراک بگذارید وروی آن عکس یاویدیو، فرد یاافرادی را تگ کنید. پس مراحل زیر را انجام دهید:

برنامه اینستاگرام را بازکنید. بافشردن علامت به علاوه، وبعد عبوراز مراحل ویرایش عکس (Edit the photo) وفشردن Next، یک پست جدید ایجاد کنید. بعد ازاینکه عکس خودتان رابه سلیقه خودتان ویرایش کردید، بازهم روی Next کلیک کنید. اگردوست داشتین میتوانید درقسمت Caption یامتن، چیزی بنویسید. اماقبل ازاین که پست رابه اشتراک بگذارید روی تگ کردن (Tag People) کلیک کنید. درآن قسمتی ازعکس که میخواهید علامت تگ باشد ضربه بزنید. بعداسم یااسم کاربری فردی که میخواهید تگ کنید راوارد کنید تا جستجوشود و وقتی پیدا کردید آن راانتخاب کنید.
در گوشیهای آیفون روی گزینه Done ودر گوشیهای اندروید روی تیک که بالای صفحه هست، ضربه بزنید.وسپس روی گزینه Shareبزنید وپست خودتان رابه اشتراک بذارید. چطوری کسی رادریک پست اینستاگرام که ازقبل وجود داشته تگ کنیم؟حالا یک زمانی هم هست که شما میخواهید یک نفر راروی پستی که قبلاًبه اشتراک گذاشتیدتگ کنید. برای آن هم راه حل وجوددارد:

ابتدا برنامه اینستاگرام راباز کنید.به profile خودتان روید وپستی راکه میخواهید کسی راروی آن تگ کنید پیدا کنید. روی سه نقطه ای که بالای پست هست کلیک کنید وگزینه ویرایش یاEdit راانتخاب کنید.
روی تگ کردن (Tag People)بزنید واسم فردرا جستجو کنین وبعد ازپیدا کردن، آن را انتخاب کنید.

تگ کردن افراد در کامنت های اینستاگرام

خب ببینید! باید درنظر داشته باشیدکه ازنظر فنی وقاعده اینستاگرام، شما نمیتوانید درقسمت نظرات ویا کامنت، کسی را تگ کنید. ولی میتوانید اسم کاربری کسی راmention کنید که درواقع همان کار تگ کردن را میکند. خب حالا mention کردن راهم برای شما مرحله به مرحله می پردازیم:

روی علامت ایجادکامنت (speech bubble icon) که زیرپست هست، ضربه بزنید.پیام یاهرچیزی که میخواهید آن راکه منشن میکنید ببیند راتایپ کنید. بعد ((@))راتایپ کنید واسم کاربری آن فردمورد نظر خودتان راوارد کنید. بعداز این که اسم کاربری مورد نظرتان پیداشد، انتخاب کنید تابتوانید آن فرد را درکامنت خودتان تگ کنید.

تگ کردن افراد در استوری اینستاگرام

استوری قابلیتی است که چندسالی به اینستاگرام اضافه شده است وطرفدارهای زیادی هم دارد. استوری 24 ساعت روی پروفایل شما ماندگاری دارد وبعد از آن، به قسمت Archive اینستاگرام منتقل می شود. شماروی عکسها و ویدئوهایی که استوری می گذارید هم میتوانید کسی یاکسایی رو تگ کنید:روی نماددوربین که درقسمت بالا سمت چپ قراردارد، کلیک کنید و(یاصفحه اینستاگرام خودتان را از چپ به راست بکشید)
یک عکس یاویدئو بگیرید (ویا روی عکس کوچیکی که پایین گوشه چپ هست کلیک کنید واز بین آخرین عکسها و ویدئو های خود یکی را به دلخواه انتخاب کنید)بعد روی نماد ((Aa)) که گوشه بالای راست هست کلیک کنید.((@))را تایپ کنید واسم کاربری فردمورد نظر خودرا وارد کنید. اینطوری، کسی راکه میخواهید تگ کنید را انتخاب کنید. وقتی کسی را دراستوری خودتان تگ میکنید، یک لینک برای فرد ساخته می شود وروی پروفایل آن فردظاهر می شود.

کسی که شما درقسمت استوری تگ میکند، یک اعلان (push notification) دریافت میکند وهم یک پیام درقسمت direct message برای شمامی روید. آن استوری که شماآن فرد راتگ کردید برای آن فرد هم پیام ارسال می شود. یک پیش نمایش از استوری که آن داخل تگ شده را هم میبیند. فقط این راهم اضافه کنیم که شمامحدودیت دارید وفقط میتوانید 10نفر را دراستوری خودتان تگ کنید.

آموزش تصویری تگ کردن در اینستاگرام

برای تگ کردن دراستوری، دو روش پیش رودارید. اولین روش همانندروش تگ درکپشن میباشد که دربالا برای شما بطورکامل توضیح دادیم. یعنی ابتداعکس یاویدیوی موردنظر خودرا که قصداستوری کردن آن رادارید، انتخاب کنید. سپس روی آیکون Aa کلیک کرده وبا استفاده ازکاراکتر @آی دی فردرا بنویسید. اماروش دوم چگونه است؟برای روش دوم، مراحل زیررا دنبال کنید:

1.پس ازواردشدن به اینستاگرام، درصفحه‌ی اصلی(Home) باانگشت، صفحه رابه سمت راست بکشیدتاوارد بخش استوری شوید.

استوری موردنظر راانتخاب کنید وتایید رابزنید. دربالای صفحه آیکون استیکر رالمس کنید.

درمرحله‌ی بعدی ، گزینه‌ی منشن(Mention@) رازده وآی دی فرد راوارد کنید. سپس استوری رامنتشرکنید.

غیر فعال کردن قابلیت تگ شدن در اینستاگرام

احتمالابرای شماپیش آمده است که درپستی تگ شوید، درصورتی که آن پست موردپسند شمانبوده ویا به هردلیلی نخواهیدتوسط کسی تگ شوید. باماهمراه باشید تانحوه‌ی غیرفعال کردن ویژگی تگ در اینستاگرام رابا هم بررسی کنیم.

واردصفحه‌‌ی پروفایل شوید.
بالای صفحه ودرسمت راست، آیکون سه خط رابزنید.


درنیم پنجره‌ی بازشده گزینه‌ی Settings راانتخاب کنید.


سپس گزینه‌ی Privacyرا انتخاب نمایید.


درمرحله‌ی بعدی، گزینه‌ی Post رابزنید.


حال درصفحه‌ی بازشده باچندگزینه که به شرح زیراست، روبه روخواهید شد:

Everyone: باانتخاب این گزینه همه میتوانند شمارا درزیر پست یااستوری خود،تگ کنند.
People You Follow: تنهافالوورها یافالووینگ‌ها میتوانند شمارا تگ کنند.
No One: بافعال کردن این گزینه، کسی قادربه تگ کردن شمانخواهدبود.

چک کردن پست‌هایی را که در آن‌ها تگ شده‌اید.

ممکن است در اینستاگرام افرادی بخواهندشما رادر پستهای خودتگ کنند. برای این که از تگ شدن درسایر پستهاآگاهی داشته باشید وپستهایی راکه درآن ها تگ شده‌اید راببینید این مراحل رادنبال کنید:

ابتداتمام مراحلی که برای غیرفعال کردن قابلیت تگ در اینستاگرام رادربالا ذکر کردیم، انجام دهید.
سپس ازآیتم Tagged Posts، گزینه‌ی Manually Approve Tags رابزنید.


درمرحله‌ی آخر بافعال کردن Manually Approve Tags، درصورتی که درپستی تگ شوید، برای شمانمایش داده میشود.


روش ساده‌تری که میتوانید باآن از تگ شدن خود درپستهای دیگر باخبر شوید بشرح زیر میباشد:

باوارد شدن به صفحه‌ی پروفایل، طبق شکل زیر پستهای منتشرشده‌ی خود رامشاهده میکنید.


سپس بالمس آدمک در تصویر زیر، پستهایی که درآن ها تگ شده‌ایدرا نیزخواهید دید.

حذف کردن تگ ما از پست افراد

شایددرپست‌هایی تگ شویدکه برای شماناخوشایند باشند وبه هردلیلی نخواهید آی دی شمادر پست قراربگیرد. برای پستهایی که قبلا تگ شده‌اید وحال می خواهیدآن تگ را ازروی پست مربوطه حذف کنید، کافی است مراحل زیر راانجام دهید:

درابتدا به پستی که درآن شمارا تگ کرده‌اندرفته وهرقسمت ازپست راکه میخواهید لمس کرده تا تگ مربوط به اکانت خودرا مشاهده کنید. سپس همانندشکل زیر برروی تگ ضربه بزنید.

درمرحله‎‌ی بعدی ازکادر باز شده که درتصویر زیر میبینید، گزینه‌ی Remove Me From Post راانتخاب نماییدتا تگ مربوط به اکانت شما،ازروی آن عکس یاویدیو حذف شود.

درصورتی که میخواهید تگ اکانت شماحذف نشود، امادرگالری اینستاگرامتان پاک شود مانندقبل برروی تگ مربوطه لمس کرده وگزینه‌ی Hide From My Profile راانتخاب کنید. درنتیجه تگ شمادرپست حذف نشده وفقط درگالری پروفایل اینستاگرام تان برای عموم نمایش داده نمیشود.

مراحل تگ کردن در کامنت ها

حتمابرای شما در اینستاگرام پیش آمده است که بادیدن پستی یادیکی ازدوستان خودافتاده باشید یابه هردلیلی بخواهیدزیر پست به شخصی اشاره کنید. حتی ممکن است یک پست مسابقه‌ای دیده باشیدکه با تگ کردن افراددر زیر پست برنده مسابقه خواهیدشد.
حال دراین مواقع بایستی بازدن آیکونی که درتصویر زیر میبینید به قسمت کامنت‌هابروید.

سپس باقرار دادن کاراکتر @ ونوشتن آی دی فردموردنظرتان را تگ کنید.

 

افرادی که میتوانند ما را در اینستاگرام تگ کنند.

تمام کاربران اینستاگرامی به جزآن افرادیکه شماآن ها رابلاک کرده‌اید، قادربه تگ یامنشن کردن شمادر پست یااستوری میباشند.

سخن نهایی

مادر این مقاله تمام تلاش خودرا کردیم تانحوه‌ی تگ کردن افراد درهر جای اینستاگرام رابطور کامل برای شما توضیح دهیم. جالب است بدانیدگاهی حتی درپیج‌های بزرگ وپرطرفدار، از تگ یامنشن کردن به عنوان راهی برای معرفی شرکاو نیزبه اشتراک گذاشتن فالوورهای دوپیج بکار میرود؛ چراکه فالوورهای دوطرف میتوانند در پیج موردعلاقه ی خود، پستهایی راکه این پیج درآنان تگ شده است،مشاهده نمایند. امیدواریم مطالب گفته شده موردپسند شماواقع شوند. درصورت بروزهر گونه سوال یامشکلی درخصوص تگ اینستاگرام درقسمت کامنت‌ها باما درمیان بگذارید. ازاین که وقت خودرا برای مطالعه‌ی این مقاله گذاشتید، سپاسگزاریم

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *