سئو اینستاگرام چیست؟

اینستاگرام یکی ازچندین شبکه اجتماعی مطرح دنیاباتعداد کاربران فعال میلیاردی است،که مثل گوگل دارای یک سری الگوریتم هااست،اماچون مانندگوگل به کاربر وتجربه کاربری بااستفاده ازاطلاعات هوش مصنوعی وتعاملات قبلی کاربر،اهمیت بسیاری میدهد،بحث سئو رابه آن واردکرده اند.

درحال حاضر،اینستاگرام بعنوان محبوبترین رسانه اجتماعی درسرتاسرجهان میباشدکه تمام بازاریابان وهم چنین برندهای بزرگ برای معرفی محصولات،خدمات وفروش محصولات خوداز این ابزاراستفاده میکنند.به همین دلیل است که درک این کمی سخت ودشواراست که بدانید از13 درصدانسانهای زنده برروی کره زمین،80درصدآن هابرند ها وافراد محبوب رافالو کرده اندو این درحالی است که هیچوقت برای تلاش ورسیدن به هدف دیرنیست وشماهم میتوانید بعنوان یکی ازاین فروشگاه هاچه درسطح جهانی وچه درسطح منطقه ای شناخته شوید.

سئو اینستاگرام به معنی بهینه سازی محتوای اینستاگرام جهت نمایش درنتایج جستجو است.زمانیکه یک شخص کلمه کلیدی ویاهشتگ مرتبط باموضوع موردنظر رادربخش جستجوی اینستاگرام سرچ میکند،حساب یامحتوایی که به بهترین شکل سئو شده باشد،درابتدای لیست نتایج ظاهرخواهدشد.

سئو اینستاگرام دومعنی دارد:یکی سئو اینستاگرام در گوگل ودیگری یعنی بهینه سازی پیج اینستاگرام است.که هدف مورداول ارتقای رتبه پیج اینستاگرام در گوگل است ومورددوم مربوط میشودبه بهینه سازی پیج ویاپروفایل برای بیشتر دیده شده پست ها وافزایش فالوور میباشد.

1.صفحه خود را عمومی کنید .

اولین قدم برای سئو اینستاکرام خود این است که پروفایل خود را عمومی ویاهمان تجاری کنید.تجاری بودن اینستاگرام دارای امکاناتی ازجمله Insights وتبلیغات اینستاگرام است که میتوانندبرای تحلیل داده وتعاملات خودبا کاربر بسیارمفید باشند.علاوه براین شمامیتوانید دکمه عملیاتی رابه پروفایل خوداضافه نمایید ویاساعت ولوکیشن خاصی رابرای نمایش اکانت تجاری خودتنظیم نمایید تامجبور باشیدتمام روز اکانت خودرا چک نمایید .

2.پست خود را یصورت منظم منتشر کنید.

برای اینکه شمابتوانید شناخته شده شوید،باید یکسری پست رابه صورت مرتب ودرساعات مشخصی ازروز منتشر کنید.ولی شرکتهای معروف جهانی درطول روزچندتا پست میگذارند؟جواب این سوال خیلی واضح  است!ابتدا برندی که هم سطح ویا دوسطح بالاتر ازشما میباشد رابه مدت یک هفته فالونمایید وتمام فعالیتهای آن اعم ازتعداد پستهاو… رامدنظر داشته باشید.به طورکلی برای شروع کارشما بایددر طول روز1 ویا2 پست رادرساعتهای گوناگون درپیج اینستاگرام خودمنتشر نماییدکه ساعت اشتراک پست بسیار اهمیت دارد ونباید آن را فراموش کرد.زمانهای پیشنهادی که مامد نظرداریم برای 2پست میباشد که اولین پست بین ساعات 8تا9 وپست دوم هم بین ساعات 2تا5 بعدازظهر به صورت دقیق پست شود وهیچ الزامی براین وجودندارد که حتمادراین دوبازه پست بگذارید چونکه باید رفتار وعملکرد فالورهای خودرا چک نمایید وباتوجه به این شرایط پستهای کاربردی ومفیدرا منتشر نمایید.دقت داشته باشیدکه ماگفتم 1 ویا2 پست درطول روز منتشر نمایید.امااین تعداد برای شرکتهای جدیدکه به تازدگی فعالیت خودرا شروع کردند. این روند ممکن است متفاوت باشد. بعنوان مثال یک پیج مخصوص فشن،ممکن است درطول روز 30پست منتشر نماید واین به این معنی است که هرنیم ساعت یک پست در صفحه پیج خود منتشر میکند وازدید فالوور های خودشاید کم هم باشد.به همین خاطر است که ما توصیه میکنیم  حتماخودتان را بجای فالوور های خودقرار دهید واز دید آنها به پیج خود نظر دهید.

3.در بیو خود از کلمات کلیدی استفاده نمایید.

بعضی عملیات در سئو اینستاگرام گوگل همانند همان سئو وب سایت میباشد مانند :عنوان وتوضیحات وب سایت میباشد.بیو ویا بایو اکانت معادل همان توضیحات وب سایت است.که این یک بخش مهم برای استراتژی بهینه سازی حساب کاربری شمامیباشد.دربیوگرافی بایدکلمات کلیدی مرتبط اصلی و مهم قرار بگیرد.اماتوجه داشته باشیدکه بیش ازاندازه نباشد وخوانایی خوبی نیزداشته باشد.این بیوگرافی یا توضیحات همانندیک چراغ راهنمابرای شما عمل میکند وموجب میشود مشتریان شمارا پیدانماید.که اگراصولی آنرا بهینه نمایید؛صفحه شمادر لیست برترنتایج جستجو قرارمیگیرد.

4.از هشتگ ها مناسب وکاربردی استفاده نمایید.

بایدابتدا رقبای خودرا درزمینه فعالیتتان درنظر داشته باشید،بعد بدنبال این باشیدکه رقبای شمااز چه هشتگهایی استفاده می نمایند درمیان این هشتگها یکسری بسیارکاربردی ومفید هستند که میتوانید با پیداکردن آن ها ازطریق رقبای قوی خودآن هارا بصورت یک لیست برای خود آماده نمایید ودرپستهای خوداز آن هااستفاده نمایید.بااستفاده آن دسته ازهشتگ هایی که کاربرد کم تری دارندخیلی زودترمیتوانید بازدید ازپست وصفحه خودرا بیشترکنید.دراستفاده ازهشتگهابه اینصورت انجام دهیدکه 4هشتگ پراستفاده و جذاب رااستفاده نماییدو 3هشتگ بااستفاده کم ترسعی کنیدبین 6 تا7 هشتگ بیشتربرای پست های خودقرار ندهیدوقتی شما ازهشتگهایی باکاربرد کم تراستفاده میکنیدبه احتمال زیادجز 9پست برتر وتاپ آن هشتگ قرار میگیرید.

5.هایلایت ها در نظر داشته باشید.

هایلایت هاهمان دایره های رنگی هستندکه پایین پروفایل شما نشان داده می شوند.وبرای ساخت آن هاباید ابتدااستوری منتشر نمایید،سپس استوری ها رابه کمک گزینه (Highlight)که درصفحه استوری شما وجوددارد،به بخش هایلایت هااضافه نمایید.درادامه هم می توانیدیک نام وعکس برای آن هاانتخاب نمایید.این هایلایت هامثل استوری زمان انقضانداشته وهمیشه باقی می مانند.درواقع از هایلایتها می توانیم استفاده های بسیار زیادی داشته باشیم.

  • اول ازهمه این که هرچه هایلایتهای زیبا وجذابتری داشته باشید،احتمال دنبال کردن شما بیشتر میشود.
  • دوم این که می توانیددر هایلایتها خود نمونه کارها وبیوگرافی و… رابا فالورهای خودبه اشتراگ بگذارید.
  • سوم این که می توانیددراین بخش پاسخ سوال های فالور های خودرا بدهید.مانند نحوه ارسال محصول،شرکت درفلان دوره و…
  • چهارم می توانید دراین قسمت آدرس کسب وکارخودرا در هرزمینه ای که فعالیت دارید قراردهید،
  • ودرآخر هرچیزیکه به نظرخود وجودش میتواندبه افزایش اعتمادکاربران به شماکمک کند راهایلایت نمایید.

6.محتوای باکیفیت و خلاق منتشر کنید.

شمابایدبرای محتوایی که میخواهید منتشر کنیدوقت بگذاریدوبادقت انجام دهید که خلاق وحرفه ای باشدونه فقط تبلیغاتی باشد.اگر مرتب درمورد نام تجاری خودصحبت کنید،ازاین طریق مشتری خودرا از دست خواهیدداد ودرنتیجه ممکن است او پستهای شمارا جدی نگیرد.بهترین راه برای بازاریابی نام تجاری خود،سرمایه گذاری درقراردادن محتوای مبتنی برتعامل است.این در حقیقت یک اقدام عالی برای افزایش آگاهی ازنام تجاری شمادر اینستاگرام است.تمام کاری که شمابایدانجام دهیداین است که روی محتوای خودتمرکز داشته باشید وبه روش درست وعالی به اشتراگ بگذارید.

7.نام کاربری ساده ومشخص استفاده نمایید .

برای پروفایل خود ازنام کاربری ساده وقابل تشخیص استفاده نماییدتاافرادبتوانند آنرا براحتی پیدا نمایند.بخاطر داشته باشیدکه اینستاگرام بیش ازیک میلیاردکاربر دارد!درحالت ایده آل بهتراست نام تجاری خودرا استفاده نمایید.اماممکن است نام تجاری شماقبلا گرفته شده باشد.دراین صورت میتوانید پسوند هایی به آن اضافه نمایید.برای تغییرنام اینستاگرام خودبه قسمت(Edit Profile )رفته وفیلد نام راتغییر دهید.

8.از تصویری که مرتبط با فعالیتتان است استفاده نمایید.

تصویر پروفایلتان بایدشما را به کاربران معرفی نماید.میتوانید ازیک برند وولوگوی خاص  ومنحصر بفرد خوداستفاده نماییدکه فوراقابل تشخیص باشد.اگریک اینفلونسر،وبلاگ نویس ویاکارآفرین هستید،یک تصویر باکیفیت ازخود انتخاب نماییدکه بافعالیت  در کسب وکارتان مرتبط باشد.

در حال حاضر گروه آموزشی وب سایت 30، به پشتیبانی و لطف کاربران و وبمستران محترم و ارزشمند خود به یکی از مراجع برتر در صنعت دیجیتال مارکتینگ تبدیل شده است، و این باعث افتخارمان است که در کشور عزیزمان ایران هر چه در توان داریم و از دستمان بر می آید را انجام دهیم تا به مقالات و آموزش های داخلی و بین المللی حرفه ای تر ، آپدیت و بروز تر ارائه دهیم و به افراد بیشتری کمک کنیم. ایده گروه آموزشی وب سایت 30 با هدف کمک به مردم سرزمین عزیزمان ایران تولید و راه اندازی شده است، و در ابتدا توسط کادری مجرب شکل گرفت و روز به روز در حال توسعه است به نحوی که در حال حاضر کارشناسان زیادی به این کادر اضافه شده اند و در تولید محتوا ی حرفه ای و بروز کمک میکنند، لازم به ذکر است ارائه تمامی مقالات و آموزش های ارائه شده در گروه آموزشی وب سایت 30 برای همه کاربران سرزمین عزیزمان ایران در سراسر دنیا به صورت کاملا رایگان و بدون هیچ چشم داشتی می باشد، و تمام عزیزانی که در این مجموعه کمک میکنند با میل و اراده خودشان به خانواده و گروه آموزشی وب سایت 30 ملحق شده اند. باعث افتخارمان است که روزانه وبمستران، برنامه نویسان، طراحان، دیجیتال مارکتران و کاربران زیادی از مقالات و آموزش های این گروه آموزشی استفاده می کنند.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *