15 نکته برای تولید محتوای جذاب در شبکه های اجتماعی

محتوا نویسی برای شبکه های اجتماعی بسیاراهمیت دارد ورعایت کردن این اصول باعث بیشتردیده شدن برندشماخواهد شد.درسال 2021 با بوجودآمدن بیماری کرونا،افرادمختلف شاید ساعتها اززمان خود رادرشبکه های اجتماعی سپری میکنند وبه تولید محتوا مشغول هستند،درحالیکه بکار خودآگاه نیستند.شما زمانیکه درحال ایجادیک تبلیغ هستید، تولید محتوا میکنید، زمانیکه کسب وکار خودرا برای کاربران معرفی میکنید، تولید محتوا میکنید.اماتنها تولید محتوا مهم نیست بلکه تولید محتوای درست اهمیت دارد وبرای شبکه اجتماعی ارزشمند است.شمابرای تولید محتوای درست برای اینستاگرام ودیگر شبکه های اجتماعی بایدبانکات محتوا نویسی برای شبکه های اجتماعی آشناباشید.

ویژگی داشتن محتوای عالی

 • جذابیت محتوا
  محتوای خوب باید برای مخاطب جذاب باشد و از مطالعه آن لذت ببرد. جذابیت تنها به معنی زیبایی ساختاری نیست و یک محتوای جذاب باید اطلاعات مفیدی را در اختیار مخاطب قرار دهد.
 • ساختار درست ومتناسب
  یک محتوای خوب ساختار بندی مناسب و قابل درکی دارد،  مخاطب هنگام خواندن محتوا باید سادگی نوشتار را ببیند و در جریان چارچوب بندی و زوایای مختلف مطلب قرار بگیرد.
 • ارتباط برقرار کردن با کاربر 
  محتوای خوب باید با مخاطب ارتباط برقرار کرده و وی را به تعامل و مشارکت در بحث تشویق کند. به این ترتیب که مخاطب به مطالعه متن تشویق می‌شود و ضمن مطالعه کل محتوا در بحث مشارکت کرده و نظریات و تجربیات خود در مورد موضوع محتوا را با نویسنده و سایر خوانندگان به اشتراک می‌گذارد.
 • داشتن نویسنده حرفه ای وکاربلد
  یک محتوای خوب توسط یک کارشناس محتوا تولید می‌شود و تبحر نویسنده به سادگی و جذابیت هر چه بیشتر محتوا کمک می‌کند. هر چه شرکت تولید محتوا شناخته شده تر باشد محتوای تولید شده توسط او از اعتبار و جایگاه بهتری برخوردار خواهد بود.

اهمیت داشتن هدفی مشخص در تولید محتوا جذاب

ازمهم ترین اصول محتوا نویسی برای شبکه های اجتماعی،داشتن هدف است.شمازمانی میتوانیدیک نوشته موثر وخواندنی بنویسیدکه یک هدف مشخص ازنوشتن محتوا داشته باشید.مسلماهدف از نوشتن یک محتوای تبلیغاتی یانوشتن یک محتوای آموزشی متفاوت است.

اهمیت منتشر کردن محتوای باکیفیت وخواندنی در تولید محتوا جذاب

یکیدیگر ازنکته های اصول محتوا نویسی برای شبکه های اجتماعی،کیفیت است.مهم نوشتن یک محتوا مهم نیست.شماباید یک محتوای باکیفیت راارائه نمایید.برای نوشتن یک محتوای باکیفیت باید ازیک محتوای جذاب درحوزه کاری باموضوع مرتبط استفاده نمایید تابتوانید کاربر رابه خواندن ادامه مطلب مجاب نمایید.دربیشتر محتواهای باکیفیت،محتوا نویسی ازویدیو وپادکست برای ارائه متن خوددر شبکه های اجتماعی به همراه محتوا استفاده میکند.

اهمیت نداشتن حاشیه در تولید محتوا جذاب

داشتن مقدمه،متن اصلی،جمع بندی جزاصول محتوا نویسی برای شبکه های اجتماعی است.امادراین میان بایداطلاعات مفید وخلاصه رابیان کنید، ازبیان محتوا بصورت داستان خود داری نمایید ومحتوای مد نظرخود رابدون حاشیه باهدف مشخص به مخاطب انتقال دهید.

اهمیت استفاده از موضوع جذاب در تولید محتوا جذاب

انتخاب موضوع مهمترین بخش نوشتن یک محتوای باکیفیت وحرفه ای است،شمابایدبرای نوشتن محتوای خودبهترین موضوع ممکن راانتخاب نمایید،هرمقدار هم که شمایک محتوا نویس عالی باشید،اگر موضوع مناسبی برای تولید محتواانتخاب نکنید،محتوای باکیفیتی ارائه نخواهید داد.درمتن هاوتیتر های محتوای خود ازکلمات کلیدی جذاب استفاده نمایید،استفاده ازکلمات کلیدی جذاب باعث میشود که تا مخاطب به خواندن ادامه متن شماعلاقمند شود.

اهمیت داشتن مطالب مفید برای کاربران در تولید محتوا جذاب

برای نوشتن محتوا تلاش کنید،تحقیقات کافی راانجام دهید.تحقیقات راجب موضوعی که قصدنوشتن محتوا درباره آنرا دارید میتواندبه شما درتولید یک محتوای کاربردی وموثرکمک کند.تلاش کنید برای جمع آوری اطلاعات ازمطالب آموزنده استفاده نمایید،تادرنتیجه شما نیزیک متن آموزنده منتشر کنید.

اهمیت عنوان ارزشمند در تولید محتوا جذاب

هرچقد محتوای شماکوتاه ویا طولانی باشدباید از عنوان های عالی ومهم استفاده نماییدتادر شبکه‌های اجتماعی گزینه ای مناسب و خواندنی به اشتراک گذاری بگذارید.چراکه اولین چیزی که ازیک مطلب ویا پیامی که توجه را به خود جلب میکند است معمولاًبرای همه مهمترین بخش محسوب میشود،عنوان یامطلب اصلی آن پیام میباشد.

اهمیت بهتر کردن عملکرد کلی در تولید محتوا جذاب

توجه شده است که هر چه محتویات شمابیش ترباشد کنترل کیفیت آن پیچیده ترمیشود.سعی کنیدهوشمندانه ولی ساده عمل کنید وبیاد داشته باشیدطولانی بودن ملاک نیست بلکه کیفیت مهم اساسی است.پس کیفیت رابه کمیت ترجیح دهید.زمان بندی مناسب وثابت قدم بودن درتولید محتوا یک اصل اساسی است که بایدبه آن مقید باشیم.

اهمیت بیان کردن توضیحات کامل درمورد کسب وکار خود در تولید محتوا جذاب

هرکسب وکاری برای خوددارای راز ها وافسانه های زیادی است که گاهی این مسائل باعث اشتباه کاربر واطلاع نادرست به آن هامیشود.شماباید تمامی این رازها وشایعات رابیان کنید وبیان ودلیلهای کافی آن هارا رد یااثبات کنید.

اهمیت مدیریت کردن زمان درتولید محتوا جذاب

متنهای تبلیغاتی برای جلب‌ توجه،زمان کوتاهی دراختیاردارند.به عنوان نمونه کاربران اینستاگرام تنهاشش ثانیه به پستها توجه میکنند.بنابراین شماباید برای تبلیغ نویسی در شبکه های اجتماعی تلاش کنید که بااستفاده ازجملات ساده ودرکم ترین زمان،پیام‌ خودرا به مخاطب انتقال دهید.به عبارت دیگرهر چه متنهای تبلیغاتی بامفهوم وقابل درک باشد،کاربران بارغبت بیش تری مطلب رامیخوانند.یکی از اصول برای ساده‌ سازی متن تبلیغات،استفاده نکردن از صفت‌ها وکلمات پیچیده وناخوانا است.

اهمیت دادن به موضوع اصلی درتولید محتوا جذاب

یکی ازمشکلات اصلی بیشتر محتوانویسی برای شبکه های اجتماعی این است که نوشته راکاملا تیتروار وبدون بیان جزییات مطرح میشود.اگرشما به مساله تخصصی میپردازید،بایدتلاش کنید تمامی اطلاعات ومسائل جزآن رابیان نمایید.جزیی پرداختن به موضوع اصلی باعث تمایز پیج شمابا دیگران میشود.

اهمیت ویرایش کردن درتولید محتوا جذاب

برخی ممکن است بدلیل سهل انگاری اشتباهاتی درمطلب تبلیغات شماوجودداشته باشد. بنابراین بهتراست قبل ازمنتشر کردن متن تبلیغاتی، حتما باتمام دقت وتوجه  آن رابررسی وویرایش کنید.درفرآیند تبلیغ نویسی در شبکه های اجتماعی،بررسی وارزیابی متن ممکن است باعث ایجادیک متن تبلیغاتی بسیار جذاب ومنحصر بفردشود وبرذهن کاربران تاثیرگذاری بسیاری داشته باشد.تاکید میکنیم همیشه یک فردخاص بجز نویسنده ،وظیفه بررسی وویرایش متنهای تبلیغاتی رابر عهده داشته باشد.زیرا مطالب برای آن فرد تازه وجدید بوده وچشمش به متن عادت ندارد،بنابراین ممکن است ایرادهای متن رابا دقت وتوجه بیش تری پیدا کند.

اهمیت استفاده کردن از کلمات وعبارت جدید در تولید محتوا جذاب

اگر می‌خواهید روی یک کلمه کلیدی تمرکز کنید و از آن در چند مطلب یا چند پست استفاده کنید، بهتر است از تکرار کردن ایده اصلی محتوای مرتبط با آن کلمه پرهیز کنید. هیچ وقت سعی نکنید با تکرار زیاد کلمات یا جملات و عبارات خاص، ایده ذهنی خود را به خوانندگان تحمیل کنید.

اهمیت استفاده کرن از تصاویر باکیفیت وجذاب در تولید محتوا جذاب

برای اینکه بتوانید کاربر بیشتری رابه مطالب و نوشته های خود علاقه مند کنید ووبادقت وتوجه بخوانندواگر میخواهید آنها ازخواندن مطالب طولانی شماخسته نشوند حتما بایدآنها رابا عکسها وتصاویر زیبا و قشنگ تشویق نمایید.عکسهای جالب بازدیدکنندگان بسیاری رابه خود جلب میکند ومشتاق به توجه کردن به متن مربوط به آنها میکنند.نه فقط عکسها وتصاویر،بلکه استفاده از موارد دیگرگرافیکی نیزبسیار موثر میباشد.

نکته بسیار مهم این است که باید ازکیفیت ومتناسب بودن آنها باپست ومحتوای نوشته خود مطمئن باشید.واینکار باعث میشود که کاربران بسیاری وسوسه به ایجادارتباط میکند.آمار تحقیقات نشان میدهد استفاده ازتصاویر باکوالیتی بالادر فیس بوک به افزایش میانگین 53درصدی اشتراک گذاریها منجرشده است.هم چنین استفاده کردن ازتصاویرباعث شده است که نظرات وکامنهای مطالب نیز بابیش از104% افزایش رو بروشود.

اهمیت استفاده نکردن از آرایه های ادبی درتولید محتوا جذاب

متون تبلیغاتی،تفاوت بسیاری بامتنهای ادبی دارند.متن تبلیغاتی اصول وقواعد خاصی دارندکه یک تبلیغ‌نویس حرفه‌ای بایدبااین اصول وقواعد آشنایی داشته باشد.یکی ازاصول مهم تبلیغ نویسی در شبکه‌ های اجتماعی،استفاده نکردن از آرایه‌های ادبی وکلمات پیچیده ومبهم میباشد.بنابراین عبارت‌های پیچیده وناخوانا راباکلمات ساده‌ جایگزین کنید.

اهمیت شناخت سلیقه کاربران در تولید محتوا جذاب

امروزه بهینه‌ سازی برای موتورهای جستجوگر بسیارفراگیر شده است.الگوریتم هادر شبکه‌های اجتماعی براساس معیار‌های خاصی،‌متن‌هارا بررسی ورتبه‌بندی میکند.اماشما بایددقت داشته باشیدکه متن شمادرنهایت توسط کاربران مطالعه خواهدشد وکاربر بایدمتن رابپسندد.بنابراین نیازمخاطب رامورد توجه قراردهید.

مزایای تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی :

 • ارتباط باتمامی جهان بااستفاده انتشار محتوا درشبکه های اجتماعی
 • معرفی محصولات در محتوا وفروش محصولات درمحتوای شبکه های اجتماعی
 • آشنایی بامحتوای های علمی وآموزنده
 • آشنایی باسلایق مختلف
 • تبلیغ رایگان کسب وکار

گروه آموزشی وب سایت 30، با همکاری کارشناسان متخصص و با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی احساس نیاز به ایجاد بستری آموزشی برای علاقمندان حوزه دیجیتال مارکتینگ کرد، امروزه تقریبا گسترش نامحدود بازار صنعت دیجیتال مارکتینگ برای همگان آشکار شده است، و خیلی واضح است که نیاز به مراجع آموزشی در حوزه دیجیتال مارکتینگ هر روزه بیشتر و بیشتر می شود، با توجه به اهمیت این موضوع شما تنها با جستجو در اینترنت شمار زیادی از وب سایت هایی را می یابید که در این حوزه فعالیت میکنند و مقالات و آموزش های تخصصی ارائه می دهند، احساس نیاز برای تولید بستری کاملا تخصصی در صنعت دیجیتال مارکتینگ توجه و انگیزه ما را به ایجاد یک وبگاه کاملا آنلاین و رایگان بیشتر کرد.

تمام تلاشمان را میکنیم که در ارائه مطالب انتخاب های مناسبی داشته باشیم، و لازم میدانیم که بابت پشتیبانی و حمایت های شما عزیزان تشکر و قدردانی داشته باشیم، به امید پیشرفت روزافزون تک تک مردم عزیزمان در ایران و در سطح بین الملل و آرزوی موفقیت همه عزیزان را داریم.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *