بهینه سازی شبکه اجتماعی SMO چیست؟

همان طورکه میدانیم شبکه های اجتماعی یکی ازموثرترین روشها در بهینه سازی و سئو وب سایت وهم چنین اصول سئو وب سایت میباشد وتقریباهمه ی افرادی که صاحب وب سایت هستندخواهان آن هستندکه دربین موتور های جستجوگر نظیر گوگل و یاهو درلینک های اول قراربگیرند که برای رسیدن به این هدف ازعلم سئو وب سایت استفاده میشود.

امروزه باتوجه به گسترش روز افزون شبکه های اجتماعی علاوه بر سئو وب سایت بایددر یک پدیده دیگریعنی همان بهینه سازی شبکه های اجتماعی یابعبارتی SMO هم دانش لازم رابدست آوریم.

درپاسخ به بهینه سازی شبکه های اجتماعی یا smo چیست بایستی گفت smo مخفف Social Media Optimization میباشد واستفاده از شبکه های رسانه های اجتماعی برای مدیریت ورشد پیام سازمان وحضور آنلاین را smo میگویند. به عنوان یک استراتژی بازاریابی دیجیتال میباشد، بااستفاده از بهینه سازی رسانه های اجتماعی میتوان برای افزایش آگاهی ازمحصولات وخدمات جدید، ارتباط بامشتریان و بهبوداخبار بالقوه استفاده کرد.

درراه کارهای SMO طراحان ومدیران وب سایت ها طراحی وب سایت خودرا بگونه ای بهینه سازی میکنند تابتوانند ترافیک کاربران شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک، توییتر، گوگل پلاس ودیگر شبکه های اجتماعی رابه سمت وب سایت خود آورند.

بهینه سازی شبکه های اجتماعی برای اولین باردرسال ۲۰۰۶ مطرح شد وازهمان زمان به ندرت وباپیشرفت های شبکه های اجتماعی معانی جدیدتری به خودگرفت. اماهمان طورکه درویکی پدیا اشاره شده، SMO رامیتوان این گونه نیزتعریف کرد:

بهینه سازی شبکه های اجتماعی شبیه بهینه سازی موتورهای جستجوگر گوگل است که هدفش افزایش ترافیک وآگاهی درمورد یک وب سایت مشخص است. بطورعام، بهینه سازی شبکه های اجتماعی یعنی بهینه سازی یک وب سایت ومحتوای آن درحیطه ی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی می باشد.

باتوجه به اهمیت روزافزون شبکه های اجتماعی، موتورهای جستجوگر گوگل نیزبه این شبکه هاتوجه میکنند واتفاقاتی که در شبکه هایی مثل فیس بوک وتوییتر وگوگل پلاس رخ میدهد میتواند تاثیرمستقیم روی امتیازیک وب سایت درصفحات نتایج موتور های جستجوگر گوگل یاهمان SERP داشته باشد. به بیان دیگر هرچه سئو وب سایت روی ترکیب فنی وب سایت هاتمرکز داشته باشد، SMO بیشتربه کیفیت محتوا، اعتبارنویسنده وتجربه ی کاربران درارتباط بامحتوا ونویسنده میپردازد. مشخصاتمامی این ویژگی های SMO میتواند روی سئو وب سایت تاثیر بسیاری داشته باشد.

بهینه سازی در شبکه های اجتماعی، سیگنال هایی درراستای راهنمایی موتور های جستجوگر گوگل برای رسیدن به نتایج دقیقترارسال میکنند تابتوانند کیفیت نتایج جستجوگر گوگل راافزایش دهند. هرچه وب به سمت اجتماعی ترشدن پیش میرود، سیگنال های اجتماعی نیزبهتر میتوانند تعیین کنندکه چه چیزهایی در وب ارزشمندهستند. تحقیقات بسیارزیادی دراین زمینه انجام شده واین نتیجه ثابت شده است که عملکردیک وب سایت یاوبلاگ در شبکه های اجتماعی روی امتیاز آن در موتور های جستجوگر گوگل تاثیر میگذارد وهرچه یک وب سایت یایک مطلب ازیک وبلاگ بیشتردر شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شود، امتیازبهتری از موتور های جستجوگر گوگل دریافت میکند، البته نمیتوان گفت که میزان اشتراک گذاری مطالب تاثیرمستقیم درارزش گذاری موتور های جستجوگر گوگل داردچون بررسی های جدیداین موضوع رانفی کرده اند. موتور های جستجوگر ازمحاسبات بسیارپیچیده تری استفاده میکنند وفقط به میزان به اشتراک گذاشته شدن مطالب در شبکه های اجتماعی بسنده نمیکنند، امابدون شک بهینه سازی شبکه های اجتماعی دراین دوران روی سئو وب سایت بی تاثیرنیست.

 

اهداف بهینه سازی شبکه اجتماعی SMO چیست؟

بدیهی است، SMO با شبکه های اجتماعی واهمیت روبه رشدآن هادر کسب وکار ارتباط دارد. این جنبه ی بهینه سازی باافزایش حضورشرکت شما وشهرت آنلاین ازطریق جوامع تعاملی نه تنها فیسبوک و توییتر واینستاگرام، بلکه وبلاگها، انجمنها وهرجاییکه ممکن است به کسب وکارشما مربوط باشد انجام میشود.

کارکردن در زمینه SMO میتواندبه تقویت نام تجاری وافزایش دیده شدن شماکمک کند، هم چنین منجربه افزایش تولید وفروش میشود. بهینه سازی رسانه های اجتماعی شما،آشنایی واعتماد به کسب و کارشما راتقویت میکند، زیرامصرف کنندگان متوجه میشوندکه نه تنهانام شرکت شماذکرشده است، بلکه توسط دیگران نیزتوصیه شده است.

 

اشتباهاتی در بهینه سازی شبکه اجتماعی SMO چیست؟

اگربدنبال بهینه سازی شبکه های اجتماعی هستید، مهم است بدانیدکه ایجادتعداد بسیار زیادی لینک به وب سایت شمادر شبکه های اجتماعی به معنی بهینه سازی نیست. پیوستن به هرصفحه فیس بوک، انجمن گوگل پلاس وگروه لینکدین فقط برای پیونددادن به مطالب شما، درواقع برای SMO و SEO وب سایت میتواند اثرنامناسب داشته باشد. اشتراک گذاری در شبکه­­ های اجتماعی زمانی که توسط شخص دیگری انجام شودمفید تراست. علاوه براین، اشتراک لینک ­ها بصورت تصادفی وبدون توجه کافی باعث نارضایتی کاربران وآنفالوشدن شمامی شودکه موجب کاهش اعتبارشما می شود. برای بهبود SMO درکسب وکار کوچک، شماباید بامخاطبان علاقه ­مندبه زمینه ی کاری خود، درارتباط باشید ومطالب معتبر درزمینه کاری خودرا به اشتراک بگذارید.

 

مرغ مگس خوار گوگل در بهینه سازی شبکه اجتماعی SMO

موتورهای جستجو گر گوگل درسال ۲۰۱۳ یک بازسازی عمده بر روی الگوریتم جستجوی خودانجام داده است. این الگوریتم بدلیل سرعت ودقت بسیارزیاد آن مرغ مگس خوار گوگل نام گرفته است. این الگوریتم نحوه ی تفسیرکلمات در موتورهای جستجو گر گوگل راتغییرداده است ووزن برخی ازعوامل راکه در رتبه بندی جستجوگر تاثیردارند راتغییر داده است.

اشتراک در شبکه ­های اجتماعی درحال حاضر درمحاسبه رتبه بندی مهم ترهستند وپیش بینی می شودکه درآینده نقش بیش تری نیزداشته باشند. الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل محتوایی راکه مرتبط، معتبرو قابل اشتراک گذاری باشدرا ارزشمندمی داند. بنابراین هر چه محتوای شمابیشتردر شبکه­ های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده باشدمحتوای شماباکیفیت ترمحسوب می شودو رتبه بالاتری خواهد داشت.

مزیت های بهینه سازی شبکه اجتماعی SMO چیست؟

برای این که بتوانیم وب سایت خودرا در زمینه ی شبکه های اجتماعی بهینه سازی درست کنیم دانستن یکسری ازمزیت های SMO واقعا لازم است تابدانیم که چگونه برروند سئو وب سایت تاثیر خواهد گذاشت، درادامه به چندنمونه ازآن اشاره خواهیم داشت.

  • افزایش ترافیک وب سایت شما
  • تسریع دراطلاع رسانی ودرنتیجه ایندکس شدن سریعتر مطالب وباارزش قلمدادشدن آن ها ازهمان ابتدا
  • ایجادلینک به وب سایت (گرفتن بک لینک)
  • جذب سریع و راحت تر بازدید کننده ازسراسر جهان
  • سرعت دراشتراک پذیری مطالب
  • دردسترس بودن نظرات کاربران ومخاطبان (درنتیجه ی تحلیل بهتربازار ازفیدبک ها در شبکه های اجتماعی)

تاثیری که شبکه های اجتماعی دررتبه بندی وب سایت و سئو وب سایت میگذارند درطول زمان متفاوت ومتغیراست. درمقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر سئو وب سایت دقیقتربه این موضوع پرداخته ایم. در گذشته موتورهای جستجو گر گوگل برای شبکه های اجتماعی تاثیری رادرنظر نمیگرفت (حدودا تا سال2007) وفعالیت شبکه های اجتماعی نیزتاثیری در رتبه بندی وب سایت ها نداشت. ولی باگذر زمان موتورها ی جستجو گر گوگل نیزفاکتورهایی راجهت این که شبکه های اجتماعی نیزتاثیرگذارباشند در بهینه سازی وب سایت و سئو وب سایت نیزدرنظر گرفت که وزن این فاکتور هابرای برخی ازکلمات کلیدی افزایش پیداکرد.

 

 تفاوت میان SEO وب سایت و بهینه سازی شبکه اجتماعی SMO چیست؟

دیده شدن وهوشیاری دوفاکتور بسیارمهم دربازاریابی آنلاین به شمارمیروند. دراکثر مواقع مردم باتجارت آنلاین شمااز طریق سه روش زیرآشنا میشوند.

  • شرکت شما درنتایج اول موتور های جستجوگر گوگل به کاربران نشان داده شود.
  • شماتوسط شرکت وشخص دیگری که شمارا پیشنهادداده است، دیده شوید.
  • مخاطبان درحال حاضرشرکت شما را میشناسند وبه شمااعتماد دارند.

SMO یا بهینه سازی شبکه های اجتماعی  مجموعه استراتژی هایی است که  به جذب تعدادکاربران بیشتربه سمت وب سایت شما ازطریق روش اول کمک میکند. بهینه سازی شبکه های اجتماعی میتواندبخشی از بهینه سازی و سئو وب سایت باشد. امادرعین حال به هرسه روشی که دربالا ذکرکردیم کمک میکندکه کاربران بیشتری شمارا بصورت آنلاین پیداکنند.

 

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *