روشهای افزایش لایک اینستاگرام

همانطورکه میدانید لایک دراینستاگرام یکی ازفاکتورهایی است که نشان میدهدکه مخاطب پست شما راپسندیده است.تعدادلایک اینستاگرام یکی ازفاکتورهایی است که هرگرداننده پیج اینستاگرامی برای بالابردن آن تلاش میکند.البته فاکتورهای زیادی وجودداردکه نشان میدهدکه آیاپست شمابرای مخاطب مفیدوموردپسندبوده است یانه وتنها به لایک نمیتوان اکتفاکرد. بایدگفت لایک اینستاگرام مانندگذشته تاثیرزیادی درالگوریتم های جدیدآن نداردوحتی اینستاگرام بدنبال حذف کردن نمایش لایک اینستاگرام است.ولی اگربازهم بدنبال بالابردن لایک اینستاگرام هستید،درادامه این مقاله همراه ماباشید.

لایک اینستاگرام یکی ازفاکتورهای نرخ تعامل

نرخ تعامل یکی ازمهمترین عوامل درمیان معیارهایی است که دررتبه‌بندی پیجها وپستها درشبکه‌های اجتماعی موثراست.دراینستاگرام هم نرخ تعامل هرحساب اینستاگرام،حاصل‌ جمع تعدادلایکهاوتعدادکامنتها بخش برتعداد دنبال‌کنندگان است؛این نسبت بصورت درصدنیز بیان میشود.بنابراین،تعدادلایکها درافزایش نرخ تعامل تاثیردارند.برای حساب کردن نرخ تعامل هر پست بایدجمع تعدادلایک،کامنت وسیو راتقسیم برتعداد ایمپرشن آن پست وسپس در۱۰۰ضرب کرد.

چگونه تعدادلایک اینستاگرام رابالاببریم؟

نحوه افزایش لایک اینستاگرام به راهبردها وسیاست‌هایی احتیاج داردکه اخیراًباتوجه به تحولات جدیدالگوریتم‌های اینستاگرام دستخوش تغییراتی شده است.

ایجادپستهای باکیفیت بالاکه لایکهای واقعی ازافراد واقعی دریافت کنند،نیازبصرف زمان مناسب ودقت کافی دارد.درنهایت،هدف ازارسال پست ومحتوا درهرشبکه اجتماعی،بالابردن کیفیت،افزایش آگاهی،برندسازی،ایجادارزش برای مخاطبان وافزایش نرخ تعامل است واینستاگرام نیزازاین قاعده مستثنی نیست.

۱.ارسال پست درزمان مناسب وصحیح

ارسال پستهادرزمان درست ومناسب ازاهمیت خاصی برخورداراست.آگاه باشیدکه مخاطبان شمادرچه زمانی محتوای ارسالی رامشاهده میکنند؛الگوریتم‌های اینستاگرام نیزبه این مساله حساس هستند.ابزارتحلیل اینستاگرام(insight)درتعیین زمان مناسب ارسال پست به شماکمک میکند.

۲.پست کردن عکسهای جذاب

عکاسی یک هنراست؛ قبل ازاستفاده ازعکسهابعنوان ابزاری برای بازاریابی به این مساله دقیق وظریف توجه کنیدکه برخی اوقات سلایق ازمهارتهافراترمیروند.عکسهای باکیفیت بالا جذابیت ویژه‌ای برای کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه اینستاگرام دارند،بنابراین،درتهیه عکسهای باکیفیت وجذابیت بالادقت کنید.

۳.استفاده ازهشتگهابرای افزایش لایک اینستاگرام

بااستفاده ازهشتگهای صحیح ومرتبط،پستهای شما درسرچ اینستاگرام ظاهرمیشوندوکاربران باسرچ هشتگ میتوانندپست شما رامشاهده کنند.بانوشتن هشتگ‌ درست ومرتبط به محتوا،امکان دیده شدن پست توسط مخاطبان جدیدودرنتیجه افزایش لایک اینستاگرام وجوددارد.

۴.باکپشنی عالی کاربران خودراتحت تاثیرقراردهید.

عناوین یاکپشنهامحتوای بسیارمهم وتاثیرگذارهستندکه درموفقیت پستهای ارسالی سهم بسزایی دارند.عناوین پیام یاپست شمابایدجذاب،مرتبط،تاثیرگذار،قانع‌کننده،اغواکننده وهدفمند باشند.

۵.تگ کردن افراد

باتگ کردن کاربرانی که به کسب‌وکارشمامرتبط هستند برای آنها ارزش قائل میشویدوبطور مستقیم توجه آنها راجلب وآنها راوادار میکنیدباپیج شماتعامل داشته باشند.هم چنین،دوستان خودراتگ کنید وازدیگران درخواست کنیددوستان خود رانیزتگ کنند تابیشتردیده شوید.

۶. افزایش ارتباط وتعامل بااکانتهای دیگر

الگوریتمهای اینستاگرام برتعامل پیجها بشدت نظارت دارد.باهرابزاری برای افزایش ارتباط اکانت اینستاگرام بااکانتهای دیگربهره ببرید؛برای ارتباط بااکانتهای دیگر،اولویت بااکانتهایی مرتبط با نرخ تعامل بالااست.این گونه مخاطبان دیگرپیجهانیز ازوجودشما آگاه میشوند.

۷. استفاده ازلوکیشن

یکی ازراههای افزایش لایک دراینستاگرام،تگ کردن مکان جغرافیایی راهی برای یافتن افرادبیشتر،تمرکزبیشترآنها برپستهای شماوافزایش بازدید پیج اینستاگرام است.مخاطبانی که بر اساس لوکیشن سرچ میکنندبامحتوای صفحه شماآشناشده وپستهای موردنظرخود رالایک وسیو میکنند.

۸. صفحه اکسپلور

اگرمحتوای شمابه اندازه کافی جذاب باشد وتوسط مخاطبانتان بخوبی دیده شودوامکان ورودبه اکسپلوراینستاگرام وجوددارد.وقتی وارداکسپلوراینستاگرام شویدتعداد مخاطبان بیشتری پست شما رادیده وامکان بالارفتن لایک اینستاگرام بالامیرود.

۹. ارسال پستهایی بامحتوایی که کاربران ایجادکرده‌اند

ارسال وبه‌اشتراک‌گذاشتن پستهای محبوب افراددیگروتگ کردن آنها(شرکردن پست دیگران)باتوجه به اینکه موردعلاقه وموردتاییدکاربران است،روشی مطمئن برای افزایش بازدیدپیج اینستاگرام وافزایش نرخ تعامل محسوب میشود.

۱۰.ترغیب کاربران به ارسال محتواودیدگاه‌ها

کاربران راباهرروش ممکن واداروترغیب کنید برای متون،عکسهاوویدئوهای ارسالی شمامحتوایی مرتبط،جذاب که بیانگردیدگاه‌ها،پیشنهادات ونظرات درقالب کامنت است،ارسال کنند؛این کامنتها برای افزایش کیفیت پیج اینستاگرام بسیارمفیدهستندوباعث افزایش تعامل میشوند.

همچنین اگرپیج شمابیزینسی است ومخاطبی ازمحصول شما رضایت دارد،بااستوری کردن رضایت خود ازمحصوب شما وتگ کردنتان،میتواندشمارابه بقیه معرفی کند.

۱۱.قدرت واعتباربخشی باایفلوئنسرهاواسپانسرها

ازقدرت واعتباری که ایفلوئنسرهاوحمایت‌کنندگان مالی به برندشما میدهند،غافل نشوید.تبلیغ محصولات برای برخی سازمانهاتوسط ایفلوئنسرهاوحمایت‌کنندگان مالی ایده‌آل وازاهمیت بسیارزیادی برخوردار است.

۱۲.برگزاری مسابقات

یکی از راه های افزایش لایک در اینستاگرام، برگزاری مسابقات برای افزایش نرخ تعامل است.اطمینان حاصل کنید که جایزه تعیین‌شده درمسابقه برای هواداران ومخاطبان به‌اندازه کافی و واقعاًجذاب،تحریک‌کننده وتاثیرگذارباشدتامسابقه شماشرکت کنند.

خریدلایک اینستاگرام،درست یاغلط؟

خریدلایک فیک اینستاگرام یکی ازاشتباهاتی است که باعث خراب شدن نرخ تعامل صفحه شمامیشود.اینستاگرام قادربه شناسایی اسپمهایی مانندخریدلایک وکامنت فیک است.در ضمن باخریدلایک فیک فقط خودراگول زده وتاثیری درتامل بهترمخاطب باصفحه خودندارید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *