چگونگی استفاده از Google Trends درسئو

در این مقاله ماقصد داریم به شما عزیزان یاد بدیم که چگونه بایداز Google Trends درسئو برای کشف کردن لایه های مخفی داده های تحقیقات کلمات کلیدی خودتان استفاده نمایید.والبته همچنین یاد میگیریم که چگونه باید از آن برای تقویت استراتژی سئو وب سایت خودتان استفاده نمایید.بنابراین اگر قصد داریدسئو وب سایت خودتان راتقویت نماییدو وب سایت بهتری داشته باشید،بهتراست باماتا انتها این مقاله همراه باشیدتادراین مقاله بایکسری ازنکات مفیدوارزشمنددراین زمینه آشناشوید.درحقیقت Google Trends تنهاابزارتحقیقات کلمات کلیدی محسوب می شودکه میتواندبراساس داده های واقعی در جستجوی گوگل  بینشی درست وکامل به شماارائه دهد.

دراین مقاله ما برای شما عزیزان 7نکته بسیار مهم وجذاب رادرباره نحوه استفاده کردنداز Google Trends درسئو راجمع آوری کرده ایم.این نکات میتوانند به شما نشان دهندکه چگونه میتوانندیکسری کلیدواژه ارزشمندوکارآمدرابرای وب سایت خود جمع آوری کنیدوازآنهااستفاده نمایید.البته شماهمچنین بامطالعه این مقاله میتوانیدروشهاوبینشهای جذابی راکه قبلا باآنهاآشنایی نداشتیدبه دست آوریدوازآنهادربهبود استراتژیهای سئو وب سایت خود استفاده نمایید.درست است که Google Trends درسئو یک معیار دقیق وجذاب محسوب میشود،اما نمیتواندبه شمامیزان دقیق وکاملادرستی ازترافیک وب سایت شماراارائه دهد. ولی بیاد داشته باشیدکه این اعدادفقط یک برآوردی است که توسط توسعه دهندگان آن ابزارهابرای وبسایت شمابدست آمده است.بنابراین اگرخواسته باشیدکه درنظرداشته باشیدکه این نوع ازابزارها میتواندیک تخمین ازمیزان ترافیک کلمات کلیدشماارائه میدهند،Google Trends این آماررابراساس میزان واقعی بازدیدهای وب سایت خود برای شما به نمایش میگذارد.این موضوع به این معنی نیست که Google Trends ازابزارهای پولی بهتر است،بلکه میتوان به این معنی باشدکه اگراین ابزاردرکنارابزارهای پولی دیگراستفاده شودمیتواندبرای شمایک آمار درست وکامل ازعملکرد کلمات کلیدی وب سایت شما ارائه دهد.بسیاری ازعملکردهای گوناگون دیگرهم برای Google Trends درسئو وجود دارندکه میتوانندداده های کلمات کلیدی شمارابرای درک بهتربرروی مکانهای پرسودتر برای شمابخش بندی وسازماندهی نمایند. البته هم چنین شما میتوانید نیزبااستفاده ازقابلیتهای آن،کلمات کلیدی وپرطرفدارجدیدی راپیدا نماییدواز آنهادرکسب وکارهای خوداستفاده نمایید.

نحوه استفاده از Google Trends درسئو

1.مقایسه کردن کلمات کلیدی برای داشتن اطلاعات دقیق در مورد کلمه کلیدی مد نظر

Google Trends درسئو یک معیارکه میتواند برای شماترافیک نسبتا خوبی برای وب سایت ها رادرمقیاس صفرتاصدنشان دهد.ولی همیشه به این موضوع توجه داشته باشیدکه شما میتوانیدمتوجه شویدکه آمارهاو روندهایی که ازبررسی آن بدست می آورید،صدهاویاشایدهزاران کلمات کلیدی رابه شماگزارش میدهد.به دلیل اینکه آمارهایی که شمابه دست می آوریدیک مقدارنسبی بحساب می آید.این  به این معنی است که شمابهتراست وقتی که ازقابلیتهای آن استفاده مینماییدکه متوجه شویدترافیک یک کلمه کلیدی دقیقا چقدر میباشد.اگرشما مایل باشیدکه یک برآورد کامل ودرست ازمیزان جستجوی یک کلمه کلیدی خاص به دست آوردید، کلمه کلیدی موردنظرخودتان رابایک کلمه کلیدی دیگری که قبلااطلاعات درست درباره آن دارید مقایسه نماییدواطلاعات کاملتری رادرباره کلمه کلیدی موردنظرخودبه دست آورید. ولی اگرحجم بازدیدهای کلمه کلیدی موردنظرشما بسیار زیادباشد میتوانیدکه برای تشخیص یک برآوردنزدیک ازحجم ترافیک کلمه کلیدی موردنظرخودازمقایسه آن بایک کلمه کلیدی جذاب ازنظرخوداستفاده نمایید.ولی همانگونه که متوجه شدید قطعالازم نیست کلمه کلیدی ای که آن راباکلمه کلیدی موردنظرخودمقایسه مینمایید،مرتبط باشد.یعنی ب این معنی است که این دو کلمه میتوانندکاملاباهم متفاوت باشند.البته دراین قسمت مهمترین نکته این است که یک ایده جذاب ازحجم آن کلمه کلیدی داشته باشید.اگربه حجم موردنظرخود دسترسی نداشته اید،میتوانیدبه صفحه Google Trends Daily رفته وبه عبارتهای جستجوی پر مخاطب موردنظرخود دسترسی داشته باشید.یک مطالب بسیارمهم درباره این صفحه وجوددارد که آن هم این است که حجم کلمات کلیدی رابصورت یک عددمثل +100000جستجو در روزبه شمانمایش میدهد.البته هم چنین شما عزیزان میتوانیدبامراجعه به این صفحه مثالهای زیادی رادراین زمینه مشاهده کنیدوازآنها استفاده نمایید.ولی این را هم باید متوجه شویدکه اگرچه Google Trends درسئو یک مقداردقیق را به شما نشان نمی دهد،امااگرشما بتوانیدیک مقدار نسبتاتقریبی ازمیزان ترافیک آن کلمه کلیدی راهم داشته باشید،میتوانیدیک برآورد بسیارخوب ازمیزان جستجوی کلمه کلیدی موردنظرخودبه دست آوریدوازآن استفاده نمایید.البته ممکن است که اطلاعاتی ازاین روش به دست می آورید دقیق نباشند،اماشمامیتوانیدبااستفاده ازاین روش یک ایده فوق العاده قوی درباره کلمه کلیدی موردنظرخود به دست آوردید.والبته هم چنین میتوانیدازاین اطلاعات برای اعتباربخشیدن به داده های که یک ابزارتحقیقات کلمات کلیدی پولی هستنداستفاده نمایید.

2. مقایسه کلمات کلیدی براساس نگاه طرفداران

درمجموع اگرمتوجه شده باشیدکه دوروش برای دیدن داده های کلمه های کلیدی خود وجود دارد.اولین راه این است که مشاهده داده هادردوره های مدت زمان طولانی و دومین راه میتوان ازآن راه ها مشاهده داده هادردوره های مدت زمانی کوتاه تری باشد.روندهایی که دردوره های مدت زمانی طولانیتر مشاهده می شود.بعنوان مثال شما عزیزان میتوانید Google Trends راطوری تنظیم نماییدکه به شما روندهای ترافیکی مورد نظرخود راتا 2004 نشان دهد.اینکارمیتواندبرای نشان دادن اطلاعات داده هاوروندهای مشتریات شما موثرباشد.اگرشمادراین اطلاعات متوجه شدیدکه روندهای شمادرحال افزایش است،دراینصورت بهتراست که روی محتوا تولید کردن برای آن موضوع تمرکز نمایید.واگرهم متوجه شدیدکه روندهای طولانی مدت یک کلمه کلیدی روبه پایین بوده است،میتواندنشانه ای برای این موضوع باشدکه شماباید حتما آن محتوا را تغییر دهید.این که شما متوجه شویدوبدانیدکه چه زمانی این روندها نزولی است میتواندبرای شما بسیارمهم باشد.بنابراین همیشه تلاش نماییدکه به این موضوع توجه داشته باشیدودرکسب و کارهای خودبه روندهای متفاوت توجه نمایید.

3.روند های کوتاه مدت ترافیک بسیار زیادی برای شما دارند.

اگرشماروندهای کوتاه مدت رادربازه های زمانی 90روزه یاحتی 30روزه مشاهده میکنید،میتوانید به یک بینش جالب ومفیددرباره جستجوهای درحال تغییر به دست آوردید.ترافیک بسیار زیادی هم درGoogle Discover همانندGoogle News وجود داردکه شما عزیزان میتوانیدازاین جایگاه های بسیارعالی بیشترین استفاده را داشته باشید.این مسئله هم درست است که Google Discover نسبت به Google News روی مطالب پرمخاطب حساسیت کمتری دارد.اما اگرشما بخواهید مخاطبان بیشتری رابه سمت خود جلب نماییدوترافیک بسیارزیادی رو برای وب سایت خود داشته باشید،بهتراست روی هردو مورد توجه بسیار زیادی داشته باشیدواز آنهااستفاده نمایید.مانند:اگر تمایل داشته باشیددوموردازبهترین واصلیترین گرایشهای کلیدی را درجریان باشید،میتوانیدبه مواردی مثل How To و Near Me اشاره نماییم.همچنین وقتی شمانمای جستجو های خودتان رابه 90روزکاهش می دهید، همچنین میتوانیدمشاهده کنیدکه کدام موردازجستجو های موردنظرشمادرکدام روزهای هفته برای کاربران شما جالبتر بوده وشما میتوانید آنهارادراولویت خود قرار دهید.همچنین اگرشمابتوانیدروزهایی راکه مخاطبان شما جستجوی ویژه ای راموردهدف قرارمی دهند،اینکار میتواند به شما کمک کند تاکه زمانبندی انتشار نوشته های موردنظر خود را زودتر وبهتردرک نمایید.

4. موضوعات وسوالات مرتبط

Google Trends درسئو دو ویژگی بسیارخوب داردکه شمامیتوانیدازآنهابیشترین استفاده را داشته باشید.یکی ازآنها مطالب مرتبط ومورد دوم هم میتواندپرسشهای مرتبط با آنها باشد.

موضوعات

موضوعات گوناگونی که نمایش داده می شوند،میتواندعبارتهای جستجوی گوناگون باشندکه یک مفهوم  مهم ومشترک رابرای کاربران عرصه میکند.بطور واضح،این موضوعات میتواند جدا ومستقل اززبان باشند وبه زبانهای متفاوت نمایش داده شوند.ولی همیشه این موضوع مشخص نیست که آیا آن موارددرباره موضوع موردنظر شمادرست هستندیاخیر.البته همچنبن شما میتوانید مطالب مرتبط آن دسته از مطالبی هستندکه وقتی یک کاربربدنبال عبارت شمامیباشندآنها را هم جستجو مینماید.

البته شما عزیزان میتوانیدبااستفاده ازموضوعات زیر آنهارا بررسی نمایید:

محبوبترین موضوعات،دراین معیارمیزان 100بالاترین جستجوهای شمارا نشان می دهدونمره 50 رابه شمانشان می دهدکه عبارت موردنظرشما میتواندنصف میزان بیشترین جستجو شود.

موضوعات افزایشی، میتوانند موضوعاتی باشندکه بالاترین رشد رادرآخرین دوره زمانی موردنظرخود داشته باشدومیتواند برای شما بسیاراهمیت داشته باشد.والبته همچنین نتیجه هایی که باعلامت Breakout معلوم میشوندبه این معنا است که یک روندافزایش عالی را داشتند.معمولااین موضوع به این دلیل است که آنهاجدید ونوهستندوبیشترجستجوها رابه خودشان اختصاص دادند.

سوالهای مرتبط

دراین قسمت میتوانید بسیاری ازپرسشهایی رامشاهده کنیدکه باموضوعات موردنظرکاربران شما مشابه هستند.بطور واضح هم پرسشهای بهتروجامعتربیشتر محبوبیت رابه خودشان اختصاص می دهندو پرسشهایی که درحال افزایش آن پرسشهایی هستندکه روزانه محبوبتر می شوندوبازدیدهای بالاتری رابه خودشان اختصاص می دهند.

5.از کلید واژه کلمات کلیدی براساس موقعیت جغرافیایی خود استفاده نمایید.

اطلاعات جغرافیایی ومکان هایی که میتوانیدبااستفاده از Google Trends درسئو به دست آورید،برای تعیین مکان های مناسب برای یک تبلیغات ویژه ویامتناسب بامحتوای خودتان برای آن مناطق استفاده نمایید. بعنوان مثال اگریک نوعی ازمحصولات شمادرتهران وکرج محبوب شده است،شما باید حتما جامعه هدف تبلیغاتی خودراروی همان منطقه هاتنظیم نماییدوتلاش نماییدکه مشتریان زیادتری ازآن مناطق رابه سمت محصولات خود جلب نمایید.البته همچنین اطلاعاتی که ازمیزان محبوبیت بهضی ازکلیدواژه هادریک مناطق خاص به دست می آوریدمیتواندبه شمادرزمینه پیشرفت کسب وکارشماکمک بسیار زیادی نماید.و همچنین اگرشمامحتوای موردنظر خودرابومی سازی نمایید وخاص همان افراد آن منطقه تولید نمایید،تعدادافراد علاقمند به محتوای شماهم افزایش پیدا می کندو همچنین بنابراین بازدیدهای وب سایت شماهم افزایش پیدا میکند.گوگل هم صفحات شما رابراساس متناسب و مخاطب پسند بودن بیشتر رده بندی مینمایدوبنابراین اگرشمادرنوشته های وب سایت خودمکان جغرافیایی مخاطب خود را هم مدنظر داشته باشید.اینکار میتواندموجب این شود که رضایت آنهاوهمچنین خواستن آنهابرای استفاده از وب سایت ما رابیشتر کندودرنتیجه گوگل هم شما رادرجایگاه های عالی به مخاطبان نمایش می دهند.

6. کلمات کلیدی را دسته بندی کنید.

Google Trends درسئو این قابلیت راداردکه کلمات کلیدشمارابراساس دسته بندیهای متفاوت محدود نماید.بااین ویژگی شما میتوانید داده های کاملتری وبهتری رابه دست آوریدواز آنهادرکسب وکارهای خود استفاده نمایید.همچنین برگه دسته های گوناگون نیزهم بسیارمهم هستندچونکه میتوانیدتحقیقات کلمات کلیدی خودرااصلاح نماییدو آنها را بهبود ببخشید.ویامثلا اگر درزمینه کلمات کلیدی شمادربخش اتومبیلهاطبقه بندی می شود،دراینصورت منطقیه که Google Trends رابطورکامل ودرست دراین زمینه اصلاح نماییدتا بتوانیدفقط داده هایی در این زمینه اتومبیل رابه شما نمایش دهد. امااگراطلاعات نمایش داده شده Google Trends رابراساس دسته بندی خودطبقه بندی نمایید،میتوانید اطلاعات کاملتری رادرباره مطالبی که داریدروی آنهاتحقیق انجام می دهید،پیدا نمایید.

7.نتایج جستجوی براساس دسته بندی های مختلف بیابید.

Google Trends میتواند به شمااین  اجازه را دهدکه داده های کلمات کلیدی موردنظر خود رابهتروبیشتربراساس نوع جستجوها اصلاح نماییدوبتوانیدکاربران زبادی تری ازخودراضی نگه دارید.این میتواند یک روش بسیارعالی برای درک اهداف جستجوی کاربران شما بحساب بیاید.البته همچنین انواع گوناگون جستجوها میتوانندبه شما یک بینش بسیارجذاب رادرزمینه اهداف جستجوگرهای گوناگون دهندوبنابراین دید شمارانسبت به مخاطبان وسلیقه های آنهاافزایش دهند.

البته همچنین شمامیتوانید داده های Google Trends رابااستفاده کردن ازمواردزیراصلاح وبهینه سازی نمایید:

  • جستجوی وب.
  • جستجوی تصویر.
  • جستجوی اخبار.
  • Google Shopping.
  • جستجوی YouTube.

البته همچنین بهتر است که این موضوع را هم متوجه شویدکه جستجوی YouTube میتواندیک روش عالی برای شناسایی محتواهایی بحساب بیایدکه درآنهاازعبارت How to استفاده می کنند.

Google Trends درسئو هم میتواندبه شماکمک نمایدکه جستجوهایی که درآنهاازعبارتهای چه چیزی،چگونه،درچه زمانی،کجا،چه کسانی و… استفاده مینمایندرابهتر وزودتر درک نمایید.اگرعبارت های کلیدی شمابیشتر درموردیک محتوای آموزشی بحساب می آید،میتوانیدجستجوی کلمات کلیدی خودرابااستفاده ازYouTubeبهینه سازی نماییدو به بینشی عالی درموردکلمات کلیدی موردنظرخود برسید.البته همچنین دراین زمینه بهتراست که این مطلب راهم توجه داشته باشیدکه روندهای جستجو درGoogle News  اختلاف های بسیار زیادی باالگوهای جستجو درYouTube دارد.این مطلب به این خاطراست که درGoogle News افراد تمایل دارندکه بیشتردرباره جستجوهایی که باچه وچگونه آغاز می شوندوالبته بنابراین شما بهتراست که این موضوع راپیش ازاستفاده ازاین ابزار توجه داشته باشید.البته موضوعاتی که درمطلب گفتیم مربوط به داده های جستجوی 90روز گذشته هستند.البته اگرشما مایل باشیدکه نمای جستجوی خودرا دریک بازه با مدت زمان طولانیتری مثل بازه 5 ساله در نظر داشته باشید، متوجه می شویدکه کلمات کلیدی ازنوع چه زمانی درحال افزایش میزان بازدیدهستندوبنابراین میتوانیدیک مورد بسیارمناسب برای تحقیقات کلمات کلیدی خود داشته باشید.البته بیشترین جهشی که دراین زمینه اتفاق افتاده است مربوط به روزهای بعدازانتخابات ریاست جمهوری 2020 بوده است.بنابراین شما بهتراست که درتحقیقات کلمات کلیدی خودموارد متفاوتی راکه گفته شده است رامدنظربگیریدوبایک دیدوبینش بازتری دراین مسیر جالب فعالیت نمایید.

Google Trends درسئو بسیارمفید باشد.

Google Trends یک ابزاربسیارمفیدی و کاربردی است که میتواندمیزان خلاقیت برای بینشهای متفاوت بازاریابی رابه همراه خود داشته باشد.تلاش نماییدکه مقداری ازوقت خودرابرای Google Trends گذاشته وازامکانات بسیار زیادوجالبی که دراختیارشما عزیزان میگذارد بهره مند شوید.مااطمینان داریم که شما عزیزان میتوانیدبااینکاربینشهای بسیارخوبی درباره نحوه ایجادوتبلیغات محتوای خود دراینترنت به دست اوریدوکسب وکار خودرا بهبود بخشید.دراین مقاله سعی داشتیم که شما عزیزان بهتر بتوانیدبااین ابزارمفید وجذاب آشناشویدوازآن نهایت استفاده را نماییدوباز هم تشکر میکنیم که تا انتهای این مقاله  همراه ما بودید.سعی براین داشتیم که تا ازاین ابزار جذاب وحرفه ای نهایت استفاده را ببریدوبااستفاده ازمطالبی که درباره آن جمع آوری کردیم وب سایت خود رادرجایگاه های  عالی قرار دهید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *