جاوا و جاوا اسکریپت چه تفاوت هایی دارند؟

بعدازمطالعه این مقاله تفاوت جاوا وجاوا اسکریپت رابه خوبی درک خواهید کرد.جاواو جاوا اسکریپت دوزبان برنامه‌نویسی هستندکه هرکدام درحوزه‌های مختلفی استفاده میشوند.ازجاوااسکریپت معمولابرای طراحی سمت کاربرو ازجاوا معمولا برای ایجادبرنامه‌های کاربردی ویاایجاد برنامه‌های تحت وب دربخشBackend استفاده میشود.دراین مقاله کاملابه تفاوت جاوا و جاوا اسکریپت خواهیم پرداخت.پس تاپایان این مقاله باماهمراه باشید.

جاوا چیست ودرچه زمینه‌ای کاربرد دارد؟

جاوا یک زبان برنامه‌نویسی شی‌گرااست.این زبان بصورت رایگان دردسترس است ویکی ازبهترین زبانهای سطح بالا میباشد.شعاراین زبان برنامه‌نویسی یکباربنویس و همه جااجراکن میباشد.درواقع کدهای نوشته شده دراین زبان رامیتوان بایک سری تغییرات کوچک برروی هرپلتفرمی که امکان نصب JDkبرروی آن وجودداشته باشداجراکرد.جاوا درسال 1991 توسط جیمز گاسلینگ ایجادگردید.

همگام باپیشرفت فناوریهای دیگر،این زبان‌ برنامه‌نویسی هم ارتقاء پیداکرده است.وقتی زبان برنامه‌نویسی جاوا ایجاد شد تحول بزرگی دردنیای برنامه‌نویسی شکل گرفت.درحال حاضرجاوا دربیش ازسه میلیارد سیستم استفاده میشود.همچنین بیش از1000 جلدکتاب دررابطه باآن نوشته شده است.

کاربردهای جاوا:

ازجاوا درحوزه‌های بسیارمتنوعی استفاده میشودکه مهمترین آنهاعبارت است از:

  1. هوش مصنوعی:درزبان جاوا کتابخانه‌های بسیارگسترده‌ای برای هوش مصنوعی وجود دارد که میتوانیدازآنها استفاده کنید.
  2. شبکه:برای کارکردن درحوزه شبکه بااستفاده ازجاوا میتوانیدازنسخه EE استفاده کنید.
  3. برنامه‌های موبایل:برای نوشتن اپلیکیشن‌های تحت اندرویدشرکت گوگل زبان جاواراپیشنهاد میکند.همچنین ایجاد نرم‌افزاربرای پلتفرم‌های دیگرهم بااین زبان امکانپذیراست.
  4. برنامه‌های دسکتاپ:درحال حاضربااستفاده ازجاوا میتوان برای بسیاری ازپلتفرم‌های مختلف برنامه‌های کاربردی ایجادکرد.

نسخه‌های مختلف جاوا:

  1. Java SE:ازاین نسخه ازجاوابرای نوشتن برنامه‌های بزرگ دسکتاپ استفاده میشود.این نسخه برای محیط های کاری بسیارمناسب است.استفاده ازاین نسخه ازجاوا بسیارمتداول است.
  2. java Card:برای کارتهای هوشمند وارتباط بین درگاه‌های بانک وترمینالها مورداستفاده قرارمیگیرد.این نسخه ازجاواهم بسیارپرکاربردبوده ویادگیری آن میتوانددرآمدی سرشاری رابرای شما بهمراه داشته باشد.
  3. JAVA ME: این نسخه ازجاوا درمحیط‌هایی مانندتلفنهای همراه مورداستفاده قرار میگیرد.معمولا ازاین نسخه زمانی استفاده میشودکه منابع مامحدود باشد.
  4. Java EE:معمولا برای برنامه‌های بزرگ که درشبکه‌های بزرگ اجرا میشوندکاربرد دارد.به عنوان مثال اگرمیخواهیدیک شبکه اجتماعی بااستفاده ازجاوا درسطح اینترنت راه‌اندازی کنید میتوانیدازاین نسخه ازجاوا استفاده کنید.ازاین نسخه برای محیط‌های سازمانی نیزاستفاده میشود.

ازنسخه‌های مختلف جاوا درتخصص‌های مربوطه استفاده میشود.یادگیری هرکدام ازاین نسخه‌ها بستگی به نوع علاقه شمادرحوزه علوم کامپیوتردارد.

شروع یادگیری جاوا:

برای یادگیری جاوا میتوانیدازمنابع مختلفی استفاده کنید.یکی ازاین منابع وب سایت wschoolsاست.این وب سایت درحوزه‌های مختلف وبه زبان ساده اقدام به آموزش برنامه‌نویسی کرده است.فقط کافی است کمی زبان انگلیسی یادداشته باشیدتابتوانید به راحتی مطالبی که گفته میشود را خوب درک کنید.یادگیری زبان برنامه‌نویسی جاواساده است اماکمی زمان میبرد.برای یادگیری یک زبان برنامه‌نویسی اولین پیش‌نیازصبرواستقامت است که بایدبه آن توجه داشته باشید.

جاوااسکریپت چیست ودرچه زمینه‌هایی کاربرددارد؟

زبان برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت یک زبان کاملامتفاوت بازبان جاوا میباشد.این زبان برنامه‌نویسی معمولابرای تغییرکدهای صفحات وب استفاده میشود.تفاوت جاواوجاوا اسکریپت بسیارزیاداست.چه در syntax وچه درزمینه استفاده دربازارکار ازاین زبانها به صورت متفاوتی استفاده میشود.

جاوا اسکریپت زبانی است که کدهای صفحات html, css راتغییر میدهد.این زبان برنامه‌نویسی بسیار به کاربران برای ایجاد صفحات جذاب وحرفه ای وب کمک کرده است.

html یک زبان نشانه گذاری است که برای طراحی uiازآن استفاده میشود.ازاین زبان برای ایجاد تمامی صفحات وب دردنیااستفاده شده است.

css درواقع تعیین کننده این است که هرکدام ازعناصر htmlبه چه شکلی نمایش داده شود.ازcss برای تعیین یک سبک نمایشی برای هر بخش از المان‌های htmlاستفاده میگردد.

زبان جاوا اسکریپت یک زبان مفسری و شی گرا است.مفسری بودن یک زبان به این معناست که کدها بصورت خط به خط اجرا میشود.یعنی بعد ازاجرای هرخط ازکدبه خط دیگرمیرود.این موضوع باعث کند شدن رونداجرای کدها درهنگام اجرا میشود.اما زبانهای مفسری وابسته به سیستم عامل نیستند ازاین رو اززبان برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت برای کدنویسی frontend استفاده میشود.

کاربردهای جاوا اسکریپت:

ازجاوا اسکریپت درحوزه‌های مختلفی استفاده میشودکه مهمترین آنها عبارت است از:

1.برنامه‌نویسی FronEnd:مهمترین استفاده جاوا اسکریپت برای ایجاد صفحات وب میباشد.ازاین زبان برنامه‌نویسی برای افزایش جذابیت صفحات وب استفاده میشود.

2.webscraping: ازجاوا اسکریپت برای نوشتن خزشگروب نیزاستفاده میشود.

3.بخش FrontEnd برنامه‌های کاربردی:میتوانیدازاین زبان برای ایجادیک uiحرفه‌ای استفاده کنید.

شروع یادگیری جاوا اسکریپت:

برای یادگیری زبان برنامه‌نویسی جاوااسکریپت منابع متفاوتی وجودداردکه میتوانیدازآنهااستفاده کنید.میتوان گفت که یکی ازبهترین منابع برای زبان جاوااسکریپت وب سایت w3schoolsاست.دراین وب سایت بصورت کاملاحرفه‌ای ودسته‌بندی شده به آموزش این زبان پرداخته شده است.

یادگیری زبان جاوااسکریپت آسان است اماکمی بایدحوصله کنیدوهم چنین نبایددرابتداانتظارداشته باشیدکه تمامی دستورات رابطورکامل حفظ باشید.بهتراست دستورات این زبان برنامه‌نویسی رادریک منبع مانندیک دفترچه یایک فایل نوشتاری درکامپیوترخودتان بصورت چک نویس نگهداریدتابعدادر زمان لازم ازآن استفاده کنید.

تفاوتهای جاوا وجاوا اسکریپت:

تنها وجه اشتراک دو زبان جاوا وجاوااسکریپت دراسم این دوزبان است.این دوزبان رامیتوان به سیب زمینی و سیب درختی تشبیه کرد.هرکدام ازاین دورا میتوان درزمینه‌های خاص خوداستفاده کرداما وجه اشتراکی باهم ندارند.اگر به تازگی واردحوزه برنامه‌نویسی شده‌اید وعلاقه‌مندهستید که یک زبان برنامه‌نویسی رابیاموزیدبهتراست یکی ازاین دو راانتخاب کنید.

همان طورکه باهم دیدیم زبانهای جاوا وجاوا اسکریپت تفاوتهای بسیارزیادی راباهم دارند.تنهاوجه اشتراک این دوزبان درنام آن‌ها است.یادگیری هردو زبان بسیار ساده است.کافی است براساس میل وعلاقه خودتان مسیر راانتخاب کنید.یادگیری یک فرآیندذهنی است.پس سعی کنید براساس میل و علاقه خودتان بدنبال یادگیری هرکدام ازاین دو زبان باشید.تفاوت اصلی این دوزبان دراستفاده آنهااست.زبان جاوا اسکریپت رادرطراحی وب استفاده میکنند.اززبان جاوا هم برای ایجاد برنامه‌های کاربردی وطراحی backend استفاده میشود.

اگرازمطالعه این مقاله رضایت داشتید حتما انتقادات و پیشنهادات خود را دربخش نظرات باما درمیان بگذارید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *