چت آنلاین سایت چیست؟و مزایای آن

دراین مقاله قصدداریم تاشما راباچت آنلاین درطراحی وب سایت هاومزایای استفاده ازآن برای کسب وکارهای کوچک وبزرگ آشناکنیم.

تماسهای تلفنی برای مشتریان مناطق مختلف جواب نمیدهد.پاسخ دادن به ایمیلها خیلی طول میکشد.گزینه های خودکفافاقد شخصی سازی هستند وقادربه پوشش همه سناریوهای ممکن نیستند.

جایگزین چیست؟برنامه های چت آنلاین،به رفع تمام نیازهای مشتریان کمک میکنند.

سه عامل مطرح شده درزیر باعث گردیده تا،استفاده ازچت آنلاین درطراحی وب سایت رابه محبوبترین روش برای ارتباط مشتریان وشرکتهاتبدیل نماید.

 • اول:راحت وآسان برای استفاده هستند.
 • دوم: ارتباط آنلاین همزمان اتفاق می افتد.
 • ودرنهایت،عیب یابی مشکل،سریع وشخصی است.

بازدیدکنندگان وب سایت خودرابه مشتریان راضی خودتبدیل کنید.

برنامه چت آنلاین رادر5دقیقه پس از طراحی وب سایت نصب کنیدوشاهد رشدفروش وافزایش نرخ تبدیل کاربران خودباشید.

باچت آنلاین آشناشوید.

پس ازخواندن این مقاله،همه چیز رادرباره روشهای مختلف چت آنلاین درطراحی وب سایت که میتواندبه تجارت شماکمک کند رایاد میگیرید.اماابتدا بیاییدتوضیح دهیم که چت آنلاین چیست،چگونه کارمیکندوچگونه میتوانیدازآن استفاده کنید.

 • چت آنلاین چیست؟
 • چت آنلاین چگونه کارمیکند؟
 • چگونه ازچت آنلاین استفاده کنیم؟
 • مزایای چت آنلاین در وب سایت
 • اثر بخشی چت آنلاین
 • ارائه دهندگان خدمات چت آنلاین
 • نحوه چت آنلاین در وب سایت خود

چت آنلاین چیست؟

چت آنلاین یک برنامه ارتباطی آنلاین است که به شما وبازدیدکنندگان وب سایت شمااین امکان رامیدهدتابتوانیدبصورت همزمان چت کنید.

چت آنلاین درطراحی وب سایت یک جایگزین عالی برای تماسهای تلفنی یاایمیلها است.تنهاکاریکه شما یابازدیدکنندگان بایدانجام دهیداین است که پیام رادرکادرچت تایپ کرده وارسال کنید.

امروزه 79درصدازمشتریان،چت آنلاین رابه هروسیله ارتباطی دیگری ترجیح میدهند.

خب،کافی است نظریه باشد.بیایید آن رادرعمل ببینیم.

 • مرحله1:بازدیدکنندگان شمابااستفاده ازچت آنلاین در وب سایت شما،درخواست خود راتایپ میکنند.
 • مرحله2:پیام رادریافت میکنیدوپاسخ خود راتایپ میکنید.
 • مرحله3:بازدیدکننده شما،پیام رادریافت میکند.

چت آنلاین چگونه کارمیکند؟

چتهای آنلاین درداخل یک چت باکس انجام میشودکه بخشی ازبرنامه چت آنلاین است.

آنچه بسیارمهم است این است که بازدیدکنندگان شمانیازی به نصب هرچیزی برروی دستگاه های خودندارند.برای چت باشما،نیازی به ثبت نام درهیچ سرویسی ندارند.

بنابراین چگونه بازدیدکنندگان شمامیدانندکه شماپشتیبانی چت آنلاین را ارائه میدهید؟آنها یک ویجت رادرگوشه پایین وب سایت شمامشاهده میکنند.

وقتی روی آن کلیک میکنند،یک کادرچت ظاهر میشود. توجه داشته باشیدکه شما وبازدیدکنندگان شمادیدگاه های متفاوتی ازچت آنلاین خواهیدداشت.

 • دیدگاه بازدیدکنندگان

 • این یک کادرچت است که بازدیدکنندگان هنگام کلیک روی ویجت مشاهده میکنند.
 • درداخل کادرچت،بازدیدکنندگان میتوانندمتن راتایپ کرده ویک فایل راضمیمه کنند.
 • آنهاهمچنین میتوانندتصاویر،ایموجیها وپیوندها راارسال کنند.
 • نمای اپراتورچت آنلاین

 • این قسمت بحث وگفتگو است،که اپراتورچت آنلاین میبیند.
 • وپاسخهای خودرابه چت مسنجروپیامهای ایمیل تایپ کرده وارسال میکند.
 • میتوانیدتمام چتهای ورودی رادرسمت چپ نمای اپراتورمشاهده کنید.

شماواپراتورهای چت آنلاین شما”قدرت”بیشتری دارید.

دربخش اپراتور چت امکاناتی وجودداردکه بازدیدکنندگان نمیتوانندانجام دهندازجمله:

 • دسترسی به داشبوردهای مختلف تجزیه وتحلیل.
 • بازدیدکنندگان ومشتریان خود راردیابی کنیدتاببینیدچه چیزی راوبرای چه مدت مرورمیکنند
 • برای پاسخ سریعترپاسخهای آماده راایجادکنید.
 • ببینیدبازدیدکنندگان شماچه چیزی راتایپ میکنند.
 • چت آنلاین خود رابابسیاری ازبرنامه ها وسیستم عاملها برای گردش کارکارآمدترادغام کنید.
 • اپراتورها رابه گپهای فردی اختصاص دهیدوهرزمان که نیاز بوددوباره آنها راتعیین کنید.
 • بازدیدکنندگان راممنوع کنید،بازخوردورتبه بندی بخواهیدوموارددیگر.
 • رونوشتهای چت رابارگیری کرده وسابقه چتها رامشاهده کنید.
 • ازیک برنامه تلفن همراه برای چت بامشتریان خوداستفاده کنید.

هرچه بیشتر بابازدیدکنندگان خودچت کنید،فرصتهای بیشتری برای جمع آوری برخی ازامتیازات بدست می آورید.دیریازود،تعداد مناسبی ازمخاطبین درپایگاه داده خودخواهیدداشت.

چت آنلاین درطراحی وب سایت هامهم است؟

تا زمانی که مشتریان در مورد مسائل و مشکلات به شما اطلاع ندهند، مسلما شما از آنها بی خبرید.

به عنوان مثال، ممکن است مشکلی در روند پرداخت شما وجود داشته باشد. در نتیجه، بسیاری از مشتریان بدون اینکه دلیل آن را به شما بگویند، چرخ دستی خود را رها می کنند و به فرآیند خرید پایان می دهند.

با چت آنلاین، راهی فوق العاده راحت و سریع به آنها می دهید تا تجربه خود را به اشتراک بگذارند. هرچه راحت تر بتوانند با شما تماس بگیرند، احتمال بیشتری وجود دارد که در مورد هرگونه مشکل به شما اطلاع دهند.

نحوه استفاده ازچت آنلاین

چت آنلاین ابزاری برای برقراری ارتباط است.واین یک رویکرد بسیاراساسی است.امایک گپ میتواندبه شما دردستیابی به اهداف زیادی کمک کند.

بنابراین قبل ازاینکه به مزایابپردازیم،اجازه دهیدکمی درمورد روشهای مختلف استفاده ازچت آنلاین صحبت کنیم.

 • پشتیبانی مشتری

خدمات مشتری جایی است که چت آنلاین میدرخشد.هرچیزی که شمابرای رسیدن به اهداف خودنیازدارید.

مشتریان میتوانندتصاویر،پیوندهاوفایلها رابرای درک بهترمشکل ارسال کنند.شما،بعنوان فردی که وظیفه حل مشکل رابرعهده دارید،امکاناتی رادراختیارداریدتابتوانیدمشکل آن راکوتاه کنید:

 • پاسخهای آماده.
 • تایپ زنده
 • انتقال چت به نماینده دیگر
 • تکلیف چت

امروزه،مشتریان انتظارپاسخ سریع دارند.واین دلیل اصلی این است که آنهاعاشق پشتیبانی چت آنلاین هستند.دلیل دیگراین است که چت آنلاین امکان خدمات شخصی رافراهم میکند.رویکردشخصی روابطی راایجادمیکندکه به نوبه خودحفظ مشتری رابهبود میبخشد.

آیابه کمک مشتریان مشغولیدومیتوانیدازیک جفت دست اضافی استفاده کنید؟رباتهای چت رابه چت آنلاین خوداضافه کنیدتاپشتیبانی خود رابصورت خودکارانجام دهیدوزمان انتظارمشتری راکاهش دهید.

فروش فعال-شروع به چت درصفحات محصول یاخدمات برتر

مااشاره کردیم که مشتریان ممکن است ازچیزی ناراضی باشند،اماآنها این رابه شما نمیگویند.آنهافقط فروشگاه یا وب سایت شما راترک میکنند.

خوشبختانه شمامیتوانیدکاری دراین زمینه انجام دهید.زیراچتها فقط ازیک جهت کارنمیکنند.آنهامیتوانندابتدا ازمشتریان خودبپرسندکه آیاهمه چیزمرتب است.

منظور ازفعال بودن این است چت فعال میتواندفروش بالقوه راذخیره کند.آنها هم چنین میتوانندبه شما دریادگیری کاستی های مربوط به کسب وکارشماکمک کنند.

باچت آنلاین درطراحی وب سایت،همچنین میتوانیدمشاهده کنیدکه آیاکسی صفحاتی راکه بیشتربه آن اهمیت میدهیدمرورمیکند.بعنوان مثال،اینها میتوانندصفحه ای بالیست قیمت یا محصولات یاخدمات درجه یک باشند.باشروع یک چت فعال، شانس خودراافزایش میدهیدکه شخصی درمورد آن چه میفروشید،سفارش دهد.

لیست بازدیدکنندگان آنلاین،یک ویژگی چت آنلاین برتر،تمام بازدیدکنندگان وب سایت شما رابه شمانشان میدهد.همچنین خواهیددیدکه بازدیدکنندگان شمادرحال مرور چه صفحاتی هستندتابتوانیدباآنها گپ بزنید.حتی اگرنتوانیدفروش را ببندید،میتوانیدیک امتیازارزشمنددریافت کنید!

چت باتها سریعترازانسانها هستند.درصورت وجودبازدیدکننده درهرصفحه خاص،آنها میتوانندبه شمااطلاع دهند،بنابراین میتوانیدبلافاصله گپ راشروع کنید.واگربطور اتفاقی ازمیزکارخود دورهستید،یک برنامه تلفن همراه دریافت کنیدتادرحین حرکت به مشتریان خودپاسخ دهید

باچت آنلاین بازخورد جمع آوری کنید.

بازخوردمشتریان بصیرتی است که به شمامیگوید مشتریان شماچقدرراضی یاناراضی هستند.آن رابعنوان فرصتی برای بهبودتجارت خود درنظربگیرید.

بهترین بخش این است که میتوانیدازمشتریان خودبخواهید خدمات رابلافاصله پس ازپایان چت بررسی کنند. چنین بازخوردی دقیقتراست زیرا درحالیکه حافظه هنوزتازه است داده میشود.

مزایای چت آنلاین در وب سایت

چت آنلاین درطراحی وب سایت فقط یک کانال ارتباطی نیست.این فقط درمورددادن ابزارمورد نیازبه مشتریان نیست.همچنین به شمامربوط میشود-چگونه چت آنلاین میتواندبرتجارت شماتأثیربگذارد.

مزایای نرم افزار چت آنلاین بسیاروسیع است وصحبت درباره همه آنها دریک مقاله وبلاگ دشوارخواهدبود.بنابراین،دراینجا یک خلاصه سریع وجود دارد.

مزایای چت آنلاین برای مشتریان

نکته جالب دیگردرمورد چت آنلاین درطراحی وب سایت ها؟صاحبان مشاغل تنهاکسانی نیستندکه میتوانندازآن استفاده کنند.چت آنلاین نیزیک راه حل عالی برای مشتریان است.

 • آنهامیتوانند مشکلات خود رابدون استفاده ازکانالهای ارتباطی خارجی مانندایمیل گزارش دهند.
 • آنهامجبورنیستند برای دریافت پاسخ ساعتها منتظربمانند.
 • تجربه خریدآنها لذت بخشتر ورضایت بخش تراست.
 • آنهانیازی به ارائه اطلاعات خودبطورمکررندارند.شما میتوانید داده های آنها رادرCRM خودذخیره کرده وهرزمان که به آن نیازدارید آن راجستجو کنید.داده هاشامل سابقه مکالمه،برچسبها یاصفحات بازدیدشده است.
 • اثربخشی چت آنلاین در طراحی وب سایت ها

آیاچت آنلاین واقعاًکارمیکند؟بله.

هزاران شرکت کوچک ومتوسط ازبرنامه های چت آنلاین استفاده میکنند.مشتریان آنهااز رویکرد شخصی وپاسخهای سریع قدردانی میکنند.آنهاهمچنین دوست دارندکه چت آنلاین بخشی از وب سایت باشد،که برای آنهابسیارراحت است.

کاربرانی که ازچت آنلاین استفاده میکنند،گزارش میدهند:

 • تبدیل های بالاتر
 • افزایش فروش
 • روابط قویتربامشتریان خود
 • روابط قویتربامشتریان خود

خدمات چت آنلاین برای مشاغل کوچک

چت آنلاین یک گزینه عالی برای هرمشاغل آنلاین وطراحی وب سایت هااست.حتی آنهایی که کوچک هستند.اگریک تجارت کوچک رااداره میکنید،به قیمت هاو ویژگیهای موجود توجه کنید.واگرکاملاً بافناوری چت آنلاین آشناهستید،بررسی کنید که آیایک نام تجاری آزمایشی راارائه میدهدیاخیر.

خدمات چت آنلاین برای مشاغل متوسط

بعنوان یک مشاغل متوسط،ممکن است به انعطاف پذیری بیشتری برای طراحی وب سایت خودنیازداشته باشید.همچنین ممکن است بخواهیدازچت آنلاین برای چیزی بیشترازخدمات مشتری استفاده کنید.بعنوان مثال،برای خودکارسازی برخی وظایف یااجرای کمپینهای بازاریابی.

خدمات چت آنلاین برای سازمان

بعنوان یک شرکت سطح شرکت،ممکن است به راه حل های سفارشی متناسب بانیازهای خودنیازداشته باشید.بدنبال برنامه های انعطاف پذیر وسفارشی باشید،بلکه یک محصول انعطاف پذیرنیزداشته باشید.برای انجام بیش ازخدمات مشتری،به چت آنلاین نیازخواهید داشت.برای انتخاب مناسبترین برنامه،چت آنلاین برای طراحی وب سایت ویژگیهای تک برنامه هارامقایسه کنید.

بسیاری ازراه حلهای حرفه ای چت آنلاین برای شرکتهای سطح سازمان وجوددارد.

پیامهای فوری درمقابل چت آنلاین

پیامهای فوری وچت آنلاین دو فناوری رایج برای ارتباطات آنلاین هستند.ممکن است بنظربرسدکه هردو منظور یکسانی دارند زیرااجازه میدهند پیامهای سریع ارسال شود.اماآنهاکاملاًمتفاوت هستند.

چت آنلاین بیشتربرای مشاغل آنلاین طراحی شده است درحالیکه پیام رسانی فوری برای ارتباط بین افراداستفاده میشود.

برای اینکه بتوانیدازطریق فناوری پیام رسانی فوری ارتباط برقرارکنید،هرکاربربایدبرنامه ای راروی دستگاه خودنصب کند.

برنامه های چت آنلاین بابرنامه های پیام رسانی فوری مانند مسنجرمتفاوت هستندزیرابه یک وب سایت مانندفروشگاه آنلاین اضافه میشوند،پس هنگام طراحی وب سایت خودبه آن نیازدارید.

بازدیدکنندگان میتوانندروی آن کلیک کرده وبانمایندگان شرکت ارتباط برقرارکنندودرمورد محصولات سؤال کنندیادرخواست پشتیبانی کنند.بنابراین،نیازی به نصب برنامه برروی دستگاه خودنیست.

چت آنلاین هم چنین قابلیتهای بیشتری راارائه میدهد.

بعنوان مثال،برنامه چت آنلاینTidioدارای ویژگیهایی مانندنظرسنجی پیش ازچت (الزامی برای ارسال نام وآدرس ایمیل قبل ازچت)،پاسخهای ازپیش نوشته شده برای پاسخ سریعتربه سوالات وحتی لیست بازدیدکنندگان درحال مرور وب سایت رانشان میدهد.

با این اوصاف، چت آنلاین وپیام رسانی فوری اهداف متفاوتی راارائه میدهد.

نرم افزار چت آنلاین دارای فرمهای پیش ازگفتگو،قالبهایی برای پاسخهای خودکاروسایر ویژگیها برای ارائه خدمات بهتربه مشتریان آنلاین میباشد.

چگونه درطراحی وب سایت خود چت آنلاین داشته باشیم

برای امتحان چت آنلاین ونصب آن هنگام طراحی وب سایت خودآماده هستید؟اگرنه،دراینجا یک حرکت ظریف است که هیچ چیزی رابخطر نمی اندازید.درطول دوره آزمایشی می توانیدتمام ویژگیها راآزمایش کنید.

نحوه شروع کار به این صورت است:

 • ایجادحساب
 • چت زنده رابه وب سایت خوداضافه کنید

میتوانیددرعرض چنددقیقه ازبرنامه چت آنلاین درطراحی وب سایت خوداستفاده کنیدوازمزایای آن سالهابهره مندشوید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *