برنامه نویسی باPHP یا ASP.NET

آیابعنوان مالک یک کسب وکار،بدنبال خدمات طراحی وب سایت بااستفاده ازPHPیاASP.NET هستید،امامطمئن نیستید که کدام فناوری برای پروژه شمامناسب است؟

آیابرای اتخاذتصمیم درست نیاز داریدکه مزایاومعایبASP.NET و PHP را بدانید؟

ما با مقایسه ASP.NET و PHP به روشی بسیار ساده،اینکاردشوار رابرای شماآسان میکنیم.

دراین پست،مایک مقایسه بیطرفانه بین دوعددازمحبوبترین فناوری های دنیای امروزی،یعنیPHPوASP.NET انجام میدهیم.

دریکسو،PHPقرارداردکه پرکاربردترین ومحبوبترین فناوری اینترنتی جهان است وشرکتهای طراحی وب سایت متخصص درحوزهPHPدرسراسرجهان ازآن استفاده میکنند.

درطرف مقابل،ماASP.NET راداریم که یک پلتفرم وابسته به مایکروسافت است.گاهی اوقات،انتخاب فناوری درست(Phpیا Asp.net)برای پروژه توسعه اپلیکیشن یا وب سایت خود،تااندازه ای دشوارمیشود.

دراین راهنمای مقایسه ای مفصل به شماکمک میکنیم که برای پروژه بعدی توسعه اپلیکیشن تحت وب خود،بهترین فناوری راتشخیص دهید.

مقایسه PHPباASP.NET

ماهیچ شکی نداریم که هردو فناوری به پروژه های تجاری موفقی تبدیل شده اندوطراحی وب سایت های بزرگی بااستفاده ازآنهاانجام شده است.

امابرای همه،مخصوصاً آنهایی که پیش زمینه فنی ای دراین حوزه ندارند،سؤالی همچنان بی پاسخ باقی میماندوآن سؤال این است که درزمان شروع توسعه اپلیکیشنهای تحت وب،کدام پلتفرم رابایدانتخاب کنیم؟

PHPیک پلتفرم رایگان ومتن بازاست،درحالیکهASP.NET یک پلتفرم پولی وابسته به مایکروسافت است.همچنین،PHPترکیبی ازیک زبان برنامه نویسی ویک فریمورک توسعه وب است، درصورتیکه .NETصرفاً یک فریمورک توسعه اپلیکیشن است.اکنون وقت آن است که براساس معیارهای مختلف،مقایسه ای دقیق وکامل بینPHPوDotNetداشته باشیم.

مقایسه PHPباASP.NETدرسرعت وعملکرد

اولاًباورغلط ورایجی که درباره عملکردوسرعت وب سایت وجوددارد آن است که زبان انتخابی شما برای برنامه نویسی،عملکرد کلی وب سایت تان راتعیین میکند.

بااینحال،درعمل تفاوت بسیاراندکی بین عملکرد وب سایت هایPHPوASP.NETوجوددارد.

برای مثال،یکی ازمعمولترین وظایف هراپلیکیشن تحت وبی رادرنظربگیریدکه جستجو دریک پایگاه داده ونمایش نتایج دریک سروراینترنتی ودرنهایت،درمرورگرکاربرنهایی است.

درفرض ذکرشده،زبان برنامه نویسی برای تولیدنتیجه موردنظرصرفاً باپایگاه داده وسرورهای اینترنتی ارتباط برقرارمیکند.

هردو فناوری توسعه وبPHPوASP.NET،دارای امکانات یکسانی برای دسترسی به سیستمهای فایل،یافتن تصاویر ونمایش صفحات روی سرور اینترنتی هستندوسرعت انجام این اعمال،تا حدزیادی به سرورپایگاه داده،رایانه کاربرنهایی،پهنای باندو…بستگی دارد.

بااین وجود،دراین صنعت عقیده غیرعلمی متداولی درباره ساده تروهوشمندانه تربودن زبان برنامه نویسی وبASP.NETنسبت به PHPوجود دارد.

باآنکه درواقعASP.NET،اجازه اجرای کدهای بی نظم رادراختیاربرنامه نویس قرارنمیدهد،(که این موضوع عملاًخدمات توسعه وبPHPرازبان ساده تری برای یادگیری افراد مبتدی میسازد)،اما اپلیکیشنهای تجاری واقعی ای که قادربه نوشتن”کدهای تمیزتر”باشندنیزاندک هستند.

بسیاری ازبرنامه نویسان حرفه ایPHPبه ایده ساخت یک وب سایت به وسیله PHPمیخندند،امااستفاده ازPHPبرای برنامه نویسی وب سایت های بزرگی مانندمیل چیمپ وفیسبوک می توانددلیل مناسبی برای ازبین بردن باورغلط ضعیفتراجراشدن وب سایت های PHPنسبت به وب سایت هایASP.NETباشد.

مقایسهPHPباASP.NET:مقیاس پذیری

وب سایت ها و اپلیکیشنهای تحت وبASP.NET وPHP،دارای زبانهای بسیارمقیاس پذیری هستند.موضوعی که بیش اززبان انتخابی درمقیاس پذیری اهمیت دارد،استخدام یک برنامه نویس بااستعداداست.دراین راستا،شمابایدوضعیت کسب وکارخودراموردتوجه قراردهید.

اگریک کارآفرین خودساخته هستیدومیخواهیدکه وب سایت خودراتوسعه دهید،مسلماًبرای شماPHPگزینه بهتری نسبت بهASP.NETخواهدبود،زیرااین زبان براحتی قابل یادگیری است.

اگربرای طراحی وب سایت خودبدنبال استخدام یک برنامه نویس ارشدهستید،آنگاه بایدبهترین برنامه نویس بااستعدادموجود راموردتوجه قراردهید.زبان مورداستفاده و تخصصی آن برنامه نویس بااستعداد تنهادرصورتی اهمیت داردکه فرهنگ سازمانی شماازپیش درجهت به کارگیری یکی ازاین دوزبان تغییرمسیرداده باشد.

درحالیکه منتقدان PHPبه این حقیقت اشاره میکنندکه PHP،بعنوان یک زبان،نسبت بهASP.NET سنگینترونامناسبتراست،این مسئله تنهازمانی بعنوان نقطه ضعف فریمورک کلی وب سایت شمابشمار میرودکه برنامه نویس PHPاستخدام کنید.

همچنین،این واقعیت کهASP.NET نسبت به زبان طراحی وب سایت PHP،زبان پرطرفدارتری است،به این معنانیست که درجامعه برنامه نویسان ASP.NET،احتمال یافتن برنامه نویس بااستعدادتروبهتر،بیشتر است.

مقایسهPHPباASP.NET درپشتیبانی

PHPمتن با است وجامعه برنامه نویسان بسیاربزرگتری نسبت بهASP.NET(که مبتنی برویندوزاست)دارد.بااین وجود،هردواین زبانها،دارای اعضای فعالی هستندکه بطورمنظم درانجمنهای آنلاین پست میگذارند.بنابراین،اگربدنبال پاسخ مشکلات خودهستید،مطمئناًمیتوانیدازاعضای هردوجامعه کمک دریافت کنید.

همچنین،اگرچه جامعه ASP.NET دارای برنامه نویسان متخصص بسیاری است،اماحقیقتاً افرادبسیارکمی وجوددارندکه مایل وقادربه پست مطالب درانجمنهاوپاسخگویی به سؤالات مربوط به چالشهایASP.NET باشند.

برخلافASP.NET،زبانPHPبسیارپرکاربرداست وبرنامه نویسان PHPمهربان زیادی درانجمنهای مختلف فعالندکه بسیارمایل به ارائه توصیه هاوراهنماییهای رایگان به افرادنیازمندهستند.

دراینجا نکته اصلی آن است که اگرچه درهردوجامعه قادربه یافتن پاسخ سؤالات خودهستید،امامطمئناً آن پاسخها رادرانجمنهایPHP بسیارسریعتربدست می آورید.

مقایسه PHPباASP.NETدرموردهزینه

هزینه،تنهاحیطه ای است که درآن،PHPمزیت آشکاری نسبت بهASP.NET دارد.PHPمتن بازو درنتیجه،کاملاً رایگان است،درحالیکهASP.NETمتعلق به مایکروسافت است ومستلزم پرداخت هزینه میزبانی وب است.

بااینحال،اگرازقبل یادگیریASP.NET رابرای توسعه پروژه خودشروع کرده اید،هزینه های این کارمزدها آن قدرزیادنیستندکه شماراازبکارگیری منابع وامکانات شرکت برنامه نویسیASP.NET منصرف کنند.

همچنین،لازم بذکراست که میتوانPHPرادرسیستم عاملهای مک،ویندوزیالینوکس مورداستفاده قرارداد،درحالیکه خدمات برنامه نویسی ASP.NETتنهادرسیستم عامل ویندوزقابل اجرا هستند.بااین وجود،برای بکارگیریASP.NETدرسیستم عامل مک یالینوکس میتوانیدازپروژه مونو استفاده کنید.

مقایسه PHPباASPازنظرمحبوبیت

میزان محبوبیت،تفاوت بزرگ دیگربینPHPوNET است.درزیر،محبوبیت بیشتر PHP نسبت به ASP به وضوح نشان داده شده است.

 • مقایسه PHPوASP.NET: وب سایت های مناسب

زبان برنامه نویسی PHP مناسب است برای:

 • طراحی وب سایت های کسب وکارهای کوچک
 • شرکتهای نوپا
 • ISVها(فروشندگان مستقل نرم افزار)
 • وب سایت های صدورصورتحساب/ صورت وضعیت
 • CRMهایانرم افزارهای مدیریت ارتباط بامشتریان

زبان برنامه نویسی ASP.NET مناسب است برای:

 • طراحی وب سایت های شرکتی
 • اپلیکیشنهایERPیابرنامه ریزی منابع سازمانی(واحدهای منابع انسانی)
 • شبکه داخلی
 • CRMهای شرکتی

معرفی مزایاو معایب زبان برنامه نویسی PHP:

 • مزایای PHP

 • PHPمتن بازاست،یعنی استفاده ازآن رایگان است وبیشترتوسط افرادبهبود وارتقامییابدتایک شرکت واحد.
 • جامعه برنامه نویسان پشتیبانPHPبزرگ است.
 • PHPبرای پروژه های بزرگی مانند وب سایت های فیسبوک وکاخ سفیدعالی است.
 • PHPدرزمینه دسترسی واتصال به انواع مختلف پایگاه های داده بسیارکارآمداست.این قابلیت،PHPرابرای طراحی وب سایت هامانندسیستمهای مدیریت محتوای وب سایت ایده آل میسازد.
 • PHPبشدت انعطاف پذیراست وبراحتی میتوان آن رابرحسب نیازخودتغییرداد.
 • دربازار برنامه نویسی،هزاران برنامه نویس PHPخبره وجود دارد.
 • PHPکم هزینه است ویادگیری وکدنویسی آن آسان است.
 • تعدادی گروه های پشتیبانی آنلاین وجوددارندکه به تسریع فرآیندیادگیری کمک میکنند.
 • معایب PHP

 • یکی ازمعایب اصلی PHP،آن است که معمولاً برای ساخت اپلیکیشنهای تحت ویندوزمناسب نیست.
 • درمقایسه باسایر زبانها،اپلیکیشنهای PHPمعمولاًکندتراجرامیشوند.
 • PHPامکان سفارشی سازی رافراهم میکندکه موجب نقایص فنی وکدنویسی ضعیف درمقایسه باASP.NET میشود.
 • سیستم مدیریت خطای PHP نسبت به سایرزبانهای برنامه نویسی عموماًضعیف تلقی میشود،یعنی یافتن علت اجرانشدن کامل یک کدخاص،زمان بیشتری میبرد.

معرفی مزایاومعایب زبان برنامه نویسیASP.NET:

 • مزایای ASP.NET

 • ASP.NET بسیارمقیاس پذیراست،حتی شاخص مقیاس پذیری آن تهدیدی برای رقیب تنگاتنگ آن،یعنیPHPمحسوب میشود.
 • مایکروسافت مالک ASP.NET است.
 • ازتمام زبانهای برنامه نویسی پشتیبانی میکندوبااپلیکیشنهایاسی شارپ بخوبی همکاری میکند.
 • درصورتیکه برنامه نویسان درکدنویسی اشتباهی کرده باشند،ASP.NET آنهاراپیش ازاجرای کدمطلع میکند.
 • ASP.NET ابزارهاوامکانات بسیاری برای پشتیبانی ازبرنامه نویسان دارد.
 • ASP.NETدرویندوزبسیارخوب عمل میکند.
 • ASP.NETپلتفرم فوق العاده ای برای اپلیکیشنهای سازمانی است.
 • برنامه نویسی باASP.NETسریع است ودارای امکانات بسیاری برای مرحله قبل ازاجرای کداست.
 • رابط کاربری بسیارخوبی رادراختیاربرنامه نویسان قرارمیدهد.
 • معایبASP.NET

 • یادگیریASP.NET آسان نیست وفهم آن دشوارتر است.
 • ASP.NET،جامعه پشتیبان کوچکتری دارد.
 • ASP.NETتنها روی سرورمایکروسافت عمل میکند.
 • ASP.NETبه واسطه لایسنس مایکروسافت آن تاحدودی گران است.
 • ASP.NETمبتنی برفناوری متن بسته است.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *