بالابردن بازدید وب سایت بدون لینک سازی- قسمت اول

صاحبان وب سایت هاووبلاگ هارویای قرارگرفتن دررتبه یک گوگل (Google) برای کلمات کلیدی خاصشان رادرسر میپرورانند. اماچرا بیش ترآن هاتلاش خودرامتوقف میکنندزیرا ازتلاش برای بدست آوردن لینک ازطریق تکنیکهای مختلف خسته شده اند. شکی نیست که درست کردن لینک سازی هنوزهم مهمترین فاکتوررتبه بندی محسوب میشونداما این موضوع به این معنی نیست که لینک های مورد نیازخود را ازهر وب سایتی بدست آورید.

دراین مقاله باروشهای قدرت مندی برای تحلیل ونوشتن مقالاتی که ترافیک طبیعی بسیاری وارد وب سایت میکند وشمارا به رتبه های بالادر گوگل (Google)میرساند،آشنا خواهیدشد. تمامی این روشها بدون فرآیند لینک بیلدینگ (لینک سازی) صورت میگیرد. حتمابرای شمااین سوال پیش می آیدمگر میتوان بدون لینک بیلدینگ به رتبه های بالادر موتورهای جستجوگر گوگل (Google)دست یافت؟باخواندن این مقاله قطعا اینکار امکانپذیر می شود.

چگونگی لینک سازی برای سئو وب سایت (SEO)

ابتداباید بدانیم که همه چیز به لینک سازی مرتبط نمیشود.پیش ازانجام هرکاری بایدبنیان واساس قدرت مندی برای وب سایت یا وبلاگ خودایجادکنید. بطورمثال اگر وب سایت شماازسیستم مدیریت محتوای وردپرس استفاده میکند، میتوانیدازصدها پلاگین وافزونه موجود بصورت رایگان استفاده کنید وازمزایای آنها بهره مندشوید.بدست آوردن ترافیک زیادبه معنای داشتن لینک های زیادنیست بلکه بمعنای داشتن یک محتوای باکیفیت وارزشمنداست.

نکته مهمترازهمه این است، اگرمحتوای شماکیفیت پایینی داشته باشدشانس بدست آوردن رتبه های بالادر نتایج جستجوی گوگل (Google)بسیار پایین خواهدبود. قبل ازاین که بخواهیداز استراتژیهای موجود دراین مقاله بخوانید واستفاده کنیدباید مراحل زیررا بدقت دنبال کنید.

بهینه سازی کردن (Rich Snippets)

اطلاعات مرتبط واصلی درمورد وب سایت خودرا دراختیار موتورهای جستجوگر قراردهید.ریچ اسنیپت ها کدهای نشانه گذاری شدۀ کوچکی برای صفحات شماهستندکه بعنوان متن درزیرعنوان لینک درنتایج موتورهای جستجوگر ظاهر میشوند.آن هادقیقا ظاهری شبیه زیرخواهندداشت.

زمانیکه موتورهای جستجوگر گوگل (Google)محتوای موجوددر صفحات شمارا بخوبی درک کرد وموضوع وب سایت شمارافهمید، یک ریچ اسنیپت برای صفحۀ شماایجاد میکند . وب سایت MOZ بیان کرده است که ریچ اسنیپت ها بگونه ای درست شده اند تادردرک بهترموضوع صفحه توسط کاربران کمک کنند.

هدف شماافزایش نرخ کلیک است. البته این راهم بخاطرداشته باشیدکه این گزینه برای رسیدن به رتبه های بالایی واول گوگل (Google) کافی نیست. شماباید هرکاری که میتوانیدانجام دهید تامخاطبانتان برروی وب سایت شماکلیک کنند. ریچ اسنیپت ها اینکاررا برای شماانجام میدهند. گوگل (Google) از ریچ اسنپیت ها برای محتواهای زیرپشتیبانی میکند:

 • نقد و بررسی ها
 • موسیقی
 • دستور العمل ها
 • محصولات
 • افراد
 • کسب وکارها و سازمانها

نکته مهم:محتوای شماباید بااهداف ونتایج جستجویی که توسط کاربران انجام میشودمرتبط باشد. بیش تراوقات، گوگل ریچ اسنیپت هایی رابراساس محتوای موجوددر وب سایت شماایجاد میکند. اگر محتوای خوب وباکیفیتی ایجادشود، گوگل میتواند کارخودرا بدرستی انجام دهد ورضایت کاربران رابدست آورد.

بازگشت به نتایج جستجو

اگرمیخواهید ترافیک وب سایت خودرابدون لینک سازی افزایش دهید،بایداثر Pogosticking رابحداقل برسانید. زمانیکه کاربران از طریق موتورهای جستجوگر وارد وب سایت میشود وبدون بازدیداز وب سایت شمابه نتایج جستجو برمیگردد،Pogosticking یا بازگشت به نتایج موتورهای جستجوگر صورت میگیرد. Pogosticking ( گفته میشودکه میتواند برای موتورهای جستجوگریک سیگنال منفی ازجانب وب سایت شماباشد. چون شمانتوانستید مشکل کاربر راحل کنید وکاربربرای جستجوی بیش تروپیدا کردن پاسخ مناسب دوباره به صفحه ی جستجو بازگشته است.بازهم لازم است تاکیدی داشته باشم برروی محتوای باارزش وباکیفیت، سرعت بارگذاری وتجربه ی کاربری خوب. پس به رتبه هایی که درصفحات نتایج جستجو داریددلتان را خوش نکنید.)براساس یافته های وب سایت Foster Web Marketing، گوگل از pogo sticking بیش ترازبونس ریت بالامتنفراست.

آیا تابحال برایتان پیش آمده است که بدنبال موضوع خاصی در گوگل (Google) باشید، برروی ۱۰نتیجه اول کلیک کنید وازنتایج نمایش داده شده ناراضی باشید؟ دراین شرایط بسرعت دکمه بازگشت رافشار میدهید وبه نتایج جستجو برمیگردید وبرروی لینک وب سایت دیگری کلیک خواهیدکرد.

این همان Pogosticking است که درآن کاربر ازیک نتیجه به نتیجه دیگری میرود زیرانیازش برطرف نمیشود.

 

“سایروس شپارد” Pogosticking را این چنین توضیح میدهد:

بطورخلاصه، Pogosticking زمانی رخ میدهدکه یک وب سایت یاصفحه خاص درده نتیجه برتر گوگل (Google) نمایش داده شودامانتواند آن نیازکاربرکه جستجو شده است رابدرستی برطرف کند.

گوگل (Google) نیزاین گزینه رادوست ندارد.دلیل این امرنیزبسیار واضح است: زمانیکه کاربر بطورمداوم از محتوای صفحه شمابازدید میکند امازمانی راصرف مطالعۀ محتوای شما نمیکند، واضح است که محتوای شماقادربه راضی نگهداشتن کاربران وبازدیدکنندگان نیست. درنتیجه، وب سایت شمابتدریج رتبه وترافیک طبیعی خودرا ازدست میدهد. زمانیکه کاربر بطورمداوم از محتوای صفحه شمابازدید میکنداما زمانی راصرف مطالعۀ محتوای شما نمیکند، واضح است که محتوای شماقادر به راضی نگهداشتن کاربران وبازدیدکنندگان نیست.

نکته:بایدبه این نکته توجه داشته باشیدکه Pogosticking متفاوت ازبانس ریت بالااست. نرخ بانس ریت بالا زمانی رخ میدهدکه وب سایت شمامخاطب درستی راازطریق موتورهای جستجوگر، رسانه های اجتماعی وسایرمنابع بدست می آورداما بازدید کنندگان از سایرصفحات وب سایت شمابازدید نمیکند.

ازسوی دیگر Pogosticking زمانی رخ میدهدکه کاربرازطریق موتورهای جستجوگر وب سایت شماراپیدا میکند اما بسرعت وب سایت تان راترک میکند زیرا محتوا، طراحی یامتن موجود،نیازهای وی رابرطرف نمیکند.

بعبارت دیگر Pogosticking ترافیکی است که ازطریق موتورهای جستجوگر بدست می آیداما بانس ریت ازهمه منابع (موتورهای  جستجوگر،شبکه های اجتماعی و …) بدست می آید. زمانیکه رضایت کاربران خودراجلب میکنید، بتدریج تعدادکاربرانی که وب سایت شمارا ترک میکنندکاهش پیدا میکند. زمانیکه وب سایت شما محتوای موردنیاز کاربر راتامین میکند بازدیدکننده دلیلی برای ترک وب سایت تان نخواهدداشت.

دراین مقاله، باروشهایی آشناخواهید شدکه به شماکمک میکند ازطریق ایجاد محتوای باکیفیت، از Pogosticking وب سایت خود بکاهید. دراین شرایط دیگرلازم نیست برای بدست آوردن نتایج خوب از گوگل (Google) به ساخت بک لینک های متعددروی بیاورید.

روش هایی برای دیده شدن و ترافیک وب سایت شما بدون استفاده از لینک بیلدینگ

خب حالاکه باتاثیر ریچ اسنیپت ها برروی رتبه بندی موتورهای جستجوگر وترافیک حاصل ازآن آشناشدیم ، میتوانیم ازچهارروش تاییدشده برای افزایش ترافیک وب سایت بدون نیازبه لینک سازی استفاده کنیم.

مقاله ای از خبرهای جدید در زمینه فعالیت خود بنویسید.

آیامیتوانید به سرعت درمورد آخرین اخبارحوزه تخصصی خودمطلب بنویسید؟ اگرچنین است، قادرخواهیدبود ازاین مهارت برای بهبود ترافیک حاصل از موتورهای جستجوگر ورتبه بندی استفاده کنید.

“استیون لِوی” درکتاب خودتوضیح میدهدکه چگونه مهندسان گوگل (Google) رضایت مشتری رابادرک وآنالیزداده های حاصل ازرفتارهای کاربران موردبررسی قرار میدهند. گوگل (Google) این داده هارا ازطریق کلیک های طولانی پیگیری میکند. کلیکهای طولانی زمانی رخ میدهدکه یک کاربر ازطریق نتایج موجوددر موتورهای جستجوگر برروی آدرس وب سایت شماکلیک میکند ودوباره به صفحه نتایج برنمیگردد.

یکی ازروشهایی که باعث میشود صاحبان وب سایت ازبرنگشتن بازدیدکنندگان به نتایج جستجوگر مطمئن شونداین است که از استراتژی بروزرسانی اخباراستفاده کنند. مقالاتی که شبیه اخبارهستندمعمولاَ قابل لینک دادن میباشند. اگرشما اولین وب سایتی باشید که اخبارجدید حوزه تخصصی خودراپوشش میدهد، سایر وب سایت های معتبر نیزمیتوانندبه محتوای شمااشاره کنند.

اجازه دهیداین موضوع رابایک مثال توضیح دهیم. زمانیکه بدنبال تغییرات الگوریتمی وکوئریهای مرتبط باپاندا، پنگوئن، هامینگ برد گوگل هستید، چه وب سایت هایی بهترین نتایج رابرای شمانشان خواهندداد؟ بله درست حدس زدید: وب سایت هایی هم چون MOZ، Search Engine Journal، Search Engine Land و Search Engine Watch اخباراین حوزه رابخوبی پوشش میدهند.

 

این وب سایت ها معتبرند واعتباردامنۀ بسیاربالایی دارند.مهمترین دلیلی که این وب سایت ها درنتایج اول گوگل (Google) قراردارنداین است که اخبارجدید وفوری حوزه سئو وب سایت (SEO) راپوشش میدهند. این وب سایت ها معمولاآخرین بروزرسانی های موجود درحوزه سئو وب سایت (SEO) ودیجیتال مارکتینگ رامنتشر میکنند.آن هابیش تراوقات کنفرانسهای مرتبط با سئو وب سایت (SEO) وکارگاه های آموزشی را برگزار میکنند. ازآن جاییکه ۴۸% از جستجوها منجربه کلیک طبیعی میشود، پس شماباید باآخرین اطلاعات واخبارحوزه خودبروز باشید وبطورمداوم درمورد آن هامطالبی منتشرکنید. دراینصورت قادرخواهید بود درنتایج اول گوگل باشید واطلاعات مرتبطی در اختیارکاربران خودقراردهید.

وبلاگ هایی که مرتبط بافناوری هستند براحتی میتوانند ازاین گزینه به نفع خوداستفاده کنند. بعنوان مثال وب سایت TechCrunch در صفحه اصلی خودبخشی رابرای اخبار اختصاص داده است. این بخش همان جایی است که بیش ترافرادبرای آشنایی بااخبارجدید به آن مراجعه میکنند.

 

بخاطرداشته باشید، زمانیکه بسرعت محتوای باارزش ومفید درمورد اخبارتولید میکنید، کاربران بطورطبیعی به شمالینک خواهندداد. خب، حالاسوال این جاست که ازکجا میتوان اخبارجدید حوزه تخصصی خودرا پیداکرد؟

سعی کنید همیشه آماده و در دسترس باشید.

اگربازاریاب دیجیتال، وبلاگ نویس یاتولیدکننده محتوا هستیدبایدهمیشه گوش به زنگ باشید.درحوزه تخصصی خود بدنبال اتفاقات جدیدباشید ودرمورد آن مطلب بنویسید.مطلبی که بتواندسروصدای زیادی برپاکند.

حتی اگراین اخبارنتواند درمیان افرادبخوبی توسعه یابد، بازهم میتوانید ازیک مقاله خوب به نفع خوداستفاده کنید وازاین طریق به کاربران خودکمک کنید تابه اطلاعات موردنیازشان دسترسی داشته باشند. خوانندگان، تولیدکنندگان محتوایی راکه بطورمداوم مقالات مفیدی ارائه میدهد ودرمورد رویدادهای فعلی مطلبی منتشر میکنندرا بعنوان یک فردحرفه ای خواهندشناخت.

همان طورکه میدانیدهزاران موضوع جدید درحوزه اخباروجوددارد که میتوانید هم اکنون آنهارا پوشش دهید. برای مثال هم اکنون که شمادرحال مطالعۀ این مقاله هستید،این دوموضوع سرتیتر اخبار وب سایت Search Engine Land است.

هرکدام ازاین موضوعات میتواندمحتوای خوبی برای کاربرفراهم کندالبته اگرتحقیقات خوبی برروی آن انجام شود. اگرهنوزهم قانع نشده اید که بروزرسانی اخبار میتوانداستراتژی مفیدی برای شماباشد، باید تجربه برایان دین (مدیر وب سایت Backlinko) که با استفاده ازاین روش نرخ تبدیل خود را تا ۷۸۵% افزایش داده است را در نظر بگیرید.

اگربرای اجرای این استراتژی آماده هستید، باسرتیترهاکار خودراآغاز کنید. فقط باید بخاطرداشته باشیدکه اخبارموجود رابه محتوای باارزش ومنحصر بفردتبدیل کنیدکه عناوین خوبی دارد.درادامه برایتان توضیح خواهیم دادکه چگونه میتوان یک سرتیترعالی نوشت.

عنوان اصلی خبر: گوگل محتوای غنی پزشکی را به قاب دانش (Knowledge Graph) تبدیل میکند.

عناوین جذابی که میتواندباعث کلیک کاربران برروی خبرشود:

 • ۱۰مورد ازمهمترین چیزهایی که بایددر موردمحتوای پزشکی گوگل بدانید.
 • چه چیزهایی بایدد مورد محتوای پزشکی گوگل درقاب دانش بدانید؟
 • چگونه محتوای پزشکی گوگل درقاب دانش میتواند رتبه بندی شمارابهبود ببخشد؟

استفاده کردن از ایده های عملی در مقالات خود

شما میتوانیدایده های جدیدبرای بروزرسانی اخباررا دروبلاگ ها، مجلات، بخش دیدگاه های وب سایت وپادکست ها پیداکنید. بعنوان مثال نگاهی به جلدمجلاتی بیندازیدکه درحوزه تخصصی شماکار میکنند. این مراحل رادنبال کنید(بعنوان مثال):

مرحله اول: به وب سایت magazines.com بروید.کلمه کلیدی خودراتایپ کنید(مثلا بازاریابی) وسپس روی آیکون جستجو (Search) کلیک کنید.

 

مرحله دوم: نتایج بدست آمده رامطالعه کنید. برروی جذابترین مواردکلیک کنید.

مرحله سوم: جلدمجلات رابررسی کنید. سرتیترهای عملی راانتخاب کنید وسپس به توسعه آن فکرکنید. سعی کنیدتیتر یاعنوانی را بنویسیدکه کاربررا به کلیک کردن تشویق کند.

اجازه دهیداین موضوع رانیزبا مثالی توضیح دهیم:

عنوان اصلی: مدل استارت آپی که برای همه افرادکارساز است.

سرتیترهای مختلف:

 • بهترین مدل استارت آپی برای بازاریابان محتوایی که بدنبال سودبیش ترهستند.
 • چگونه یک مدل استارت آپی ساده درعرض شش ماه بیش از۵۶۰۰ مشترک ایجادکرد؟

ازمنابع مختلف کمک بگیرید

شماباید اخبارمرتبط رااز منابع قابل اعتماد بدست آورید وازآن هابرای تولید محتوای باارزش، عمیق،مفید وقابل کلیک استفاده کنید. اولین مکانی که میتوانیدبهترین اخبارحوزه تخصصی خودراپیدا کنید بخش اخبار گوگل (Google) است:

مرحله اول: ابتدابه صفحه Google News بروید.کلمه کلیدی(مثلاً Email Marketing) موردنظر خودراتایپ کنید. برروی آیکون جستجو کلیک کنید یاکلید Enter رابزنید.

مرحله دوم: اخبارجدید برای آن کلمه کلیدی رابررسی کنید.

همان طورکه مشاهده میکنید. گوگل اخبارجدید راایندکس میکند وسپس آن رادراین بخش نمایش میدهد. برخی ازاخبارممکن است اخیرامنتشر شده باشد وبرخی نیزدرعرض چنددقیقه منتشر میشوند. دراین جاباید هوشیارباشید.

زمانیکه اخبارمرتبط باحوزه شمامنتشرشد، میتوانید هرکدام ازمحتواها رابخوانید وبهترین روش رابرای بهبودآن بدست آورید.هم چنین میتوانیداخبار مشابه راازمنابع مختلف جمع آوری کنید وبه شکل یک مقاله واحد دربیاورید. به عناوین زیرتوجه نمایید:

 • ۱۳متخصص بازاریابی ایمیلی که روشهای افزایش ایمیل رابیان میکنند.
 • چگونه ۵وبلاگ، ۱۸۹۷۷بازدیدکننده رادرعرض ۷روز وازطریق بازاریابی ایمیلی بدست آوردند؟

نکته: زمانیکه درحال جمع آوری منابع هستید،بدنبال صداقت، شفافیت وکامل بودن محتوا باشید.هدف این است که بااستفاده ازنتایج و کاوش درآن هابتوانید مقالۀ مختص بخودرا بنویسید.

هم چنین بایددرمقاله خودبه اخباراصلی لینک دهید.هرگزسعی نکنید محتوای جمع آوری شده راتنها برای خودنشان دهید.این گزینه بسیارمهم است. به تلاشهای دیگران نیزاحترام بگذارید. وب سایت دیگری که میتوانید درآن موضوعات خوبی برای نوشتن پیداکنید وب سایت alltop.com است.

استفاده کردن از اینفوگرافیک ها

اینفوگرافیک یکی از ۱۵نوع محتوایی است که میتواندترافیک زیادی تولیدکند. به اشتراک گذاری منظم اینفوگرافیکهای جالب با طراحی خوب، میتواندترافیک حاصل ازجستجو رابه سطح بعدی منتقل کند.شما میتوانیداز اینفوگرافیک هابرای بدست آوردن ترافیک های طبیعی وبازدیدکننده ازرسانه های اجتماعی استفاده کنید.

بطورمتوسط، هراینفوگرافیکی که ایجادمیشود قادراست ۵۳۰۰۰بازدیدکننده معتبر و۸۰۰ بک لینک ازدامنه های منحصربفردایجاد نماید. اینفوگرافیک ها هم چنین میتواننداشتراک های خوبی درشبکه های اجتماعی تولیدکنند.

اگر اینفوگرافیکی که تولیدمیکنید باکیفیت ومفیدباشند، افرادبه شما لینک خواهندداد. بعنوان مثال مطالعات انجام شده نشان میدهدکه توییت های حاوی تصاویر، ۱۵۰درصد ریتوییت بیش تری دریافت میکنند.

دردنیای بازاریابی اینترنتی، افراد وشرکتهاباید بارقبای خودمقابله کنند. اماحقیقت این است که مقالات وتمامی محتواهای متنی،بسیار رقابتی تراز محتواهای مبتنی برتصویرهستند. به هرحال نوشتن یک مقاله (خوب یا بد) راحتتر ازایجاد تصویر وگرافیک است. هر چقدربتوانیدتولید اینفوگرافیک راسریعتر آغازکنید بهترخواهدبود. بیش از۱۰ دلیل برای ادغام عناصربصری بابرنامه های بازاریابی وجوددارد. یکی ازاین دلایل این است که محتوای بصری میتواند ۹۳% ازتمامی ارتباطات انسانی رابخوداختصاص دهد.هم چنین مغزانسان عناصربصری را ۶۰۰۰۰بار سریعتراز متن پردازش میکند.

 

اگربرای استفاده از اینفوگرافیک درتولیدترافیک طبیعی ورتبه بندی بالاآماده هستید، بدنبال مقالات مفید دراین زمینه باشید.

استفاده از عنوان بهترین ها در محتوا

پستهایی که درآن مواردمهم وبرترارائه میشود نزدخوانندگان بسیارمحبوب هستند. این گونه پستها میتواند ترافیک حاصل از موتورهای جستجوگر را افزایش دهد بخصوص اگرعمیق نوشته شود وبرای اثبات گفته ها،ازحقایق استفاده کند.

زمانیکه تصاویر،فیلم ها واسلایدهارا به پست خوداضافه میکنید؛ قادرخواهیدبود ۴۰%ازمخاطبان راوادار به پاسخگویی براساس اهداف خودکنید. زمانیکه لیستی ازمواردمهم را تهیه میکنید، بایدبرای هرکدام ازآیتم هاعددی رافراهم کنید(بخصوص اعداد فرد).

استفاده کردن اعداد فرد در محتوا

روزنامه گاردین (Guardian) نظرسنجی ای راباحضور ۴۴۰۰۰شرکت کننده انجام داده است تاتمایل افرادبه اعداد فرد وزوج را تشخیص دهد.نتایج این نظرسنجی نشان میدهدکه عدد ۷واضح وشفاف است. حتی درکشورهای دیگری هم چون چین هم بیش ترافراد معتقدندکه اعدادفرد هوشمندانه هستند یاحتی اعدادی آسمانی اند.

این افرادمعتقدندخوشبختی درپشت اعداد فرداست. به همین خاطرقبل ازنوشتن لیست برترین ها، درمورداعداد فردی که میتواندنظر خواننده رابخود جذب کندفکرکنید. براساس یافته های Harp Social،اعدادفرد بهترازاعداد زوج عمل میکنند. بنابراین درپست خوداز اعداد فرداستفاده کنید تانتایج بهتری بدست آورید.

 

جستجوکردن درموضوعات مشابه رافراموش نکنید. شمامیتوانید لیست خودراتهیه کنیداما بایدمطمئن شویدکه مقاله وپست شمااستثنایی است وازسایر مقالات متمایزاست.

 

 

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *