تاثیراتی که اینستاگرام بر سئو وب سایت دارد؟

همان طورکه مطلع هستیدامروزه بسیاری ازافراد زمان خودرا درون شبکه‌های اجتماعی ورسانه‌های مجازی میگذرانند. درایران نیز همینطوراست. دربین شبکه‌های اجتماعی مختلف، شبکه اجتماعی اینستاگرام ازطرفداران بیشتری برخورداراست. باتوجه به این موضوع استفاده از اینستاگرام میتواند به رشد وتوسعه کسب وکارهاکمک بسیارزیادی کند وآن هارا درافزایش فروش اینترنتی ویاحتی افزایش ترافیک وب سایت خودیاری کند. باتوجه به اهمیت این موضوع ماقصدداریم تادر این مقاله دررابطه باتاثیر اینستاگرام در سئو وب سایت نکات ومواردی رادر اختیار شما عزیزان قراردهیم که میتواندبه افزایش فروش وافزایش ورودی وب سایت شمامنجرشود.

اگرصاحب یک کسب وکار اینترنتی هستید وبه فکرتدوین یک استراتژی محتوا یااستراتژی سئو هستید، شایدبارها این سوال را ازخودپرسیده باشید. اینستاگرام اگر چه درنگاه اول یک شبکه اجتماعی محبوب باکاربردسرگرمی وگذراندن وقت است. امانباید ازکنار مزیتهای فوق العاده این پلتفرم ساده گذرکنید.

اینستاگرام درحال حاضر یکی ازمحبوبترین شبکه های اجتماعی درجهان است که بیش ازیک میلیاردکاربر درسر تاسر دنیادارد. همین بالابودن تعدادکاربران این شبکه اجتماعی، دلیل محکمی برتاثیرآن بر کسب وکارهای آنلاین است. بنابراین خیلی دور ازذهن نیست اگربگوییم بااستفاده از اینستاگرام میتوانید سئو وب سایت خودرا بهبوددهید.

مهمترین هدف سئو وب سایت این است که وب سایت شمابرای کاربران وبعد ازآن موتورهای جستجوگر گوگل بهینه باشد. تابتوانیدتعداد کاربران بسیارزیادی رابه وب سایت خودمنتقل کنید. امابا کمی تفکر متوجه میشویدکه تعدادکاربران موردنیاز همین حالاهم در اینستاگرام دردسترس شماهستند. شمابه سادگی وباداشتن یک برنامه ریزی درست، میتوانیداین کاربران رابه سمت وب سایت خودیا سمت بازاریابی خودمنتقل کنید.

اما سوال اصلی اینجاست که اینستاگرام چه تاثیری در سئو وب سایت میتواند داشته باشد؟ قبلا درمقاله دیگری مفصل درخصوص مزیتها ودلیل اهمیت سوشال مدیا مارکتینگ باشما صحبت کرده ایم. تبلیغات وفعالیت در اینستاگرام یکی ازروشهای بازاریابی شبکه های اجتماعی است. امابه دلیل محبوبیت بالای این شبکه اجتماعی، اهمیت بیشتری نسبت به سایرپلتفرمها دارد.

اگرقصد بهبود سئو وب سایت خودراداشته باشید، بایدانواع روشهای مختلف ونکات رابه موازات هم پیش ببرید تابتوانیدیک نتیجه مطلوب نیزبه دست بیاورید. فعالیت در اینستاگرام علاوه براین که یکی ازروش های بازاریابی است ومیتواندمستقیما به فروش منجرشود، اماتاثیراتی نیزبر سئو وب سایت شمادارد. درادامه باچند تاثیر اینستاگرام بر سئو وب سایت آشناشوید.

در ضمن بسیاری ازکارشناسان معتقدندکه لینک درون بیو اینستاگرام اثرخاصی در سئو وب سایت ندارد. البته موتورهای جستجو گر گوگل نیزبارها اشاره کرده است که لینکهای نوفالو کمکی به سئو وب سایت نمیکنند. اماموضوع مهم اینجاست که دربسیاری ازتستهای انجام شده لینک های نوفالو تاثیراتی در نتایج جستجوگر گوگل گذاشته اند. بگذاریدواضحتر بگوییم، لینک درون بیو اینستاگرام نوفالواست اما ازقدرت بسیار زیادی بهره منداست. درادامه به ترتیب کارهای لازم رابرایتان ذکر می کنیم.

  • پیج اینستاگرام خودرا تجاری نمایید.
  • لینک دل خواه خودرا درون بیو پیج اینستاگرام قراردهید (می تواندلینک صفحه ی اصلی وب سایت شماباشد یالینک یکی ازصفحات داخلی دلخواه)
  • آدرس صفحه ی اینستاگرام خودرا درون وب سایت قراردهید.
  • گاهی دربعضی ازمطالب به صفحه ی خودلینک دهی نمایید( لینک فالوباشد)
  • شروع به توسعه ی و فعالیت در پیج اینستاگرام خود نمایید.

 

تاثیراتی که اینستاگرام بر سئو وب سایت دارد؟

 

1.لینک بیلدینگ

همان طورکه میدانیدبرای اینکه یک وب سایت رشدکرده وبه رتبه های بالایی در نتایج جستجو گر گوگل دست پیداکند، بایدبه مواردمختلفی وتکنیکهای سئو توجه نمایید. بدون شک یکی ازمهمترین مواردی که میتواندبر سئو وب سایت شماتاثیرگذار باشد، میزان لینکهای دریافتی ویااصطلاحا بک لینک های شمااست.

هر چه میزان لینکهای فالو ومعتبر وب سایت شمابیشترباشد، برای شمابهتراست. اگر چه لینکهای دریافتی ازطریق اینستاگرام به صورت نو فالو است وبه گفته ی برخی ازافرادهیچ تاثیرمثبتی بر وب سایت شمانخواهدداشت. امافراموش نکنید که هنوزبسیاری ازتکنیک های سئو وب سایت والگوریتمهای جستجو گر گوگل برماپوشیده است.

قطعا موتورهای جستجو گر گوگل به لینک دریافتی ازمحبوبترین شبکه اجتماعی درجهان توجه خواهدکرد. اگر چه لینکی که درقسمت بیو اینستاگرام خودقرارمیدهید ازنوع نو فالو است. اماازقدرت بسیار بالایی برخوردار است. ازطرف دیگرتستها وبررسیهای انجام شده، نشان دهنده این موضوع است که لینک های نو فالو نیزتاثیراتی بربهبود رتبه بندی نتایج جستجوگر گوگل خواهندداشت.

بنابراین توصیه میکنیم برای مشاهده تاثیرات هر چندناچیز اینستاگرام بر سئو وب سایت، لینک وب سایت خودرا درقسمت بیو اینستاگرام قراردهید. این موضوع ازمهمترین مواردی است که درخصوص تاثیر اینستاگرام بر سئو وب سایت بایدبه آن اشاره کنیم. لینکی که شمادر بیو اینستاگرام قرارمیدهید، سیگنال مهمی برای موتورهای جستجوگر گوگل محسوب میشود.

 

2. سیگنال اجتماعی

یکی دیگرازمواردی که درخصوص تاثیر اینستاگرام بر سئو وب سایت قابل بحث وبررسی هست، سیگنال اجتماعی است. به این معنی که کسب وکار شمادر شبکه های اجتماعی چه وضعیتی دارد؟ شایددر گذشته فعالیت کسب وکارها در شبکه های اجتماعی تنهایک انتخاب بود. امادرحال حاضر چه بخواهیدچه نخواهیدبایستی در شبکه های اجتماعی محبوب فعالیت مرتبط باکسب وکار خودداشته باشید.

زیرا گوگل و موتورهای جستجوگر به شدت به سیگنال هایی که از شبکه های اجتماعی دریافت میکنند، اهمیت میدهند. اگرهنوز درخصوص تاثیر اینستاگرام بر سئو وب سایت شکی درذهن شماباقی است، اجازه دهیدتاکمی بیشتر دراین خصوص باشما صحبت کنیم. شایدبرای شماهم پیش آمده باشدکه وقتی یک عبارت به خصوصی رادر موتورهای جستجو گر گوگل سرچ میکنید، درصفحه ی اول یکی ازلینک ها، متعلق به اینستاگرام هست.

این موضوع مشخصابیان گرتوجه موتورهای جستجو گر گوگل به پست ها، محتوا، کلمات کلیدی وهشتگ های به کاررفته در شبکه های اجتماعی است. ممکن است حتی لینک هایی ازسایر شبکه های اجتماعی دیگرنظیر لینکدین وغیره نیزمشاهده کرده باشید. محبوب بودن درشبکه های اجتماعی وبه اشتراک گذاری پست های شماتوسط مردم، میتواندعامل موثری بررشد وب سایت شماباشد. بنابراین میتوان گفت فعالیت در اینستاگرام میتواند ازمهمترین مواردقابل ذکرتاثیر اینستاگرام بر سئو وب سایت است.

 

3. برندسازی شخصی

یکی دیگر ازمهمترین مزیتها وتاثیر اینستاگرام بر سئو وب سایت که میتواندتاثیر مهمی بربهبود سئو وب سایت شماداشته باشد، پرسونال برندینگ است. اینستاگرام یک پلتفرم عالی برای برندینگ وتبلیغات است. دراین شبکه میتوانیدبه راحتی ورایگان برندشخصی خودرا معرفی وتوسعه دهید.

کاربران اینترنتی در اینستاگرام ازطریق محتوایی که تولیدکرده اید ویاتبلیغاتی که انجام داده اید بابرند وکسب وکارشما آشنامیشوند. ازاین رو نام وبرند شمابه گوش وچشم ایشان آشنابوده ومیزان اعتمادآنها به شمابیشتر خواهدبود. البته بایدتوجه داشته باشیدکه برای برندینگ در اینستاگرام بایستی یک برنامه ریزی دقیق داشته وطبق آن پیش بروید.

 

راه هایی پیشرفت کسب و کار شما در اینستاگرام

در قسمتهای قبلی درخصوص تاثیر اینستاگرام بر سئو وب سایت صحبت کردیم. امااگر یک حساب کاربری مرتبط به کسب وکار خوددر اینستاگرام دارید، چگونه بایدآن راتوسعه دهید؟ درادامه روشهایی خدمت شماارائه میشودکه باتوجه به آنها میتوانید کسب وکار خودرا در اینستاگرام توسعه دهید.

 

داشتن نامی مناسب و واضح

بهتراست برای ایجادصفحه در اینستاگرام ازیک نام مناسب استفاده کنید تاضمن معرفی شما وبرندتان، برای کاربران خواناباشد. هرچه خوانایی نام صفحه واکانت شمابیشتر باشد، به یادآوردن آن برای کاربران ساده تربوده وبه راحتی میتوانند ازطریق جستجو به حساب شمامنتقل شوند.

 

ساختن تولید محتوای درست

اولین قدم برای توسعه کسب وکار در اینستاگرام، تولید محتوای جذاب و حرفه ای است. بایستی یک برنامه دقیق برای تولید وانتشار محتوا در اینستاگرام برای خودداشته باشید. برای تولیدمحتوا بایستی به مسائل روز ومواردی که روزانه ترند میشوندتوجه داشته باشید. هم چنین محتواهای تصویری و ویدیویی شمابایستی یونیک ومنحصر به فردباشند تانتیجه دلخواه رادریافت کنید.

 

به کاربردن درست هشتگ ها

بایستی یک زمانی راصرف تحقیق وپیداکردن هشتگ های پرکاربرددر اینستاگرام بکنید. هشتگ ها عبارتهای کوتاهی هستندکه محتواهای مرتبط ومشابه رادر یکجا گردهم می آورند. به نحوی که باجستجو یک هشتگ وعبارت مشخص، میتوانیدبه مجموعه ای تصاویر ومحتواهایی که برای آن عبارت تولیدشده اند، دسترسی داشته باشید. استفاده از هشتگ های مناسب میتواندبه دیده شدن پیج شماکمک کند.

 

ایجاد کردن پیج تجاری در اینستاگرام خود

اگریک اکانت برای کسب وکارخود ایجادکرده اید، بایستی آن راپیج شخصی به پیج تجاری یا Professional Account تغییردهید. پیج های تجاری امکانات ومزیتهای زیادی برای شمادارند. برای مثال میتوانیددر صفحات خودشماره تماس، آدرس وب سایت، آدرس ایمیل خودرا اضافه کنید. هم چنین این امکان برای شماوجود خواهدداشت تابتوانید کاربرانی که به صفحه شماسر میزنندرا آنالیزکرده ومتوجه تعامل آنهابا محتوای خودشوید.

 

ساختن بیوگرافی کامل و درست

موردبعدی که شدیدا توصیه میشود، نوشتن یک بیوگرافی کامل وشفاف است. شمااین فرصت رادارید که درقسمت بیوگرافی پیج اینستاگرام خودبه معرفی کامل خود وکسب وکار خودبپردازید. بهتراست که دراین قسمت ازعبارتهای کلید ویانام دقیق برند کسب وکار خوداستفاده کنید تابه عبارتی پیج شمابهینه شود.

 

پست ها و استوری خود را بهینه کنید.

فراموش نکنیدکه قسمت کپشن یاهمان توضیحات در اینستاگرام که درزیر پست شماقرار میگیرد، به مثابه تگ عنوان در وب سایت عمل میکند. بنابراین درتوضیحات پستهای خوداز عبارتهای جذاب وکلیدی به همراه هشتگ ها استفاده کنید تاتصاویر شمابرای آن عبارتهابهینه شوند.

 

سخن نهایی

فراموش نکنیدکه برای بهبود رتبه وب سایت وبهبود سئو وب سایت خودباید آزمون وخطاهای زیادی انجام دهید. زیرا سئو وب سایت یک کارتحلیلی است وهرچه زمان بیشتری صرف آن کرده وبرنامه ریزی مشخصتری برای آن داشته باشید، نتایج بهتری دریافت خواهیدکرد.

اینستاگرام وبطورکلی شبکه های اجتماعی به دلیل محبوبیت بالایی که میان مردم دارند، میتوانندبه عنوان پشتوانه خوبی برای وب سایت اصلی شماعمل کرده ومخاطبان رابه سمت آن هدایت کنند. پس هرگزعلاقه وترجیح مردم رادست کم نگرفته وبه سمت شبکه های مجازی که درمیان مردم محبوبیت بالایی دارند، بروید. امیدواریم که مطالعه مطلب تاثیر اینستاگرام بر سئو وب سایت برای شمامفیدبوده باشد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *