آشنایی با ابزار رتبه‌بندی الکسا

ابزاررتبه‌بندی الکسا،سرویسی است که آمازون آن رابرای تحلیل ورتبه‌بندی وب سایت‌ هاارائه داده است.اگرمیخواهیداز رتبه وب سایت خوددرکشورایران وجهان آگاه باشید،میتوانیددراین سرویس ثبت نام نموده وازامکانات آن استفاده کنید.دراین مقاله به مفاهیم واصطلاحات الکساخواهیم پرداخت.

الکسا چیست؟چقدرمیتوان به این رتبه‌بندی اعتمادکرد؟!

۱-بخشKEYWORD OPPORTUNITIES

Keyword Gaps

دراین بخش متوجه خواهیدشدکه چه کلمات کلیدی وجوددارندکه در وب سایت شماوجودندارد.اما وب‌ سایت‌ های رقیب ازآنهااستفاده میکنند.

–Avg Traffic to Competitors

این قسمت،میزان ترافیکی که وب سایت‌ های رقیب برای این کلمه کلیدی بدست رابصورت نمره به شماارائه میدهد.

–Search Popularity

بخش مربوطه،میزان جستجوی این کلمه کلیدی درتمام موتورهای جستجوگر رابه شمانشان میدهد.

–Easy-to-Rank Keywords

کلماتی که درحال حاضر،وب سایت شمادررابطه باآنها،رتبه‌ای کسب نکرده است رانشان میدهد.

–Relevance to this Site

تخمینی ازارتباط کلمه کلیدی با وب سایت شمادراین قسمت وجوددارد.این تخمین،امتیازی بین1-100میباشد.این میزان براساس ارتباط کلمه کلیدی باسایرکلمات کلیدی بدست می‌آید.

–Buyer Keywords

کلمات کلیدی که کاربرباسرچ آنهاقصدخرید پیدا میکند رابه شما نشان میدهد.

–Organic Competition

تخمینی ازمیزان سختی برای کسب رتبه دراین کلیدواژه هرچی عددبه 100نزدیکتر یعنی سختتر.

–Optimization Opportunities

Optimization Opportunitiesبه شمابرای افزایش ترافیک وب سایت کمک میکند.این قسمت برروی ارتقای جایگاه کلمات کلیدی که درآنها رتبه کسب کردید،تمرکزمیکند.

۲-بخش COMPETITIVE ANALYSIS

–Referral Sites

تعداد وب سایت‌ هایی که به شمالینک دادندوتوانستندازابزار الکسا رتبه کسب کنند،دراین قسمت به شما نشان داده میشود.

–Traffic Sources

دراین بخش،وب سایت شماو وب سایت رقیبی هرکدام در30روز گذشته میزان ترافیک وب سایت شان ازچه کانالهایی بوده است رانشان میدهد.این قسمت،مواردی هست که درابزار گوگل آنالیتیکس نیزنشان داده میشود.

–Top Keywords

بیشترین ورودی وب سایت شماو وب سایت رقیب ازچه کلیدواژه‌ها وکلمات کلیدی هستند؟

–Search Traffic

چنددرصد ترافیک ازکلمه کلیدی موردنظرمیباشد؟

–Organic Share of Voice

درصدترافیکی که به شکل ارگانیک توسط کلمه کلیدی موردنظرتوانسته است برای وب سایت شماایجادکند.

۳-بخشAUDIENCE ANALYSIS

–Site’s Overlap Score

دراین بخش ازاصطلاحات الکسا نشان میدهد،‌چند درصدمخاطبهاوبازدیدکننده‌های وب سایت شماباسایر وب سایت‌ هامشابه هستند؟

–Similar Sites to This Site

وب سایت‌ های مشابه وب سایت شماچه وب سایت‌ هایی هستند؟که این براساس نمرهSite’s Overlap Score به ترتیب مرتب شده اند.

۴-بخشTRAFFIC STATISTICS

–Alexa Rank

میزان محبوبیت وب سایت شمانسبت به سایر وب سایت‌ها،رتبه شمادربین سایر وب سایت‌ هارااعلام میکند.

–Country Alexa Rank

رتبه الکسا وب سایت شمادرکشوری که هستید،‌چه رتبه‌ای هست؟

–global Alexa Rank

رتبه الکسا وب سایت شمادرجهان چه رقمی است؟

–Audience Geography

در30روزگذشته بازدیدکننده‌های وب سایت شماازچه کشورها وشهرهایی بوده‌اند؟مخاطبهای وب سایت شماازچه نقطه جغرافیایی وارد وب سایت شماشدند؟

۵-بخش Site Metrics

–Engagementدر الکسا

دراین بخش ازاصطلاحات الکسا،میزان تعامل کاربران با وب سایت شمانشان داده میشود.

–Daily Pageviews per Visitor الکسا

تعدادبازدید صفحه به ازای هربازدیدکننده وب سایت شمارامیتوانیدمشاهده کنید.

–Daily Time on Site درالکسا

میانگین زمان که بازدیدکننده‌ها هرروز در وب سایت شمامیگذرانند را دراین بخش مشاهده میکنید.

–Bounce rate درالکسا

تعداد افرادیکه وارد وب سایت شماشده‌اند،اما بدون هیچ اقدامی در وب سایت شماخارج شده‌اند.نسبت این افرادبه تعدادکل افرادی که وارد وب سایت شماشدند،بانس ریت نامیده میشود.

–Site Flow الکسا

درواقع به شما نشان میدهدکه مخاطبین وب سایت شماقبل ازاینکه وارد وب سایت شوند،درچه وب سایت‌ های دیگری بوده‌اند؟وبعد ازاینکه وارد وب سایت شماشدند،وارد چه وب سایت‌های دیگری شده‌اند؟این آمارها در60 روزگذشته به شما نشان داده میشود.

–Visited just before

چنددرصد ازمخاطبین شماقبل ازاینکه وارد وب سایت شماشوند،در وب سایت دیگری بودند؟

–Visited right after

چنددرصد بازدیدکننده‌های شمابعدازاینکه وارد وب سایت شماشدند،به وب سایت دیگری سرزده‌اند؟

–Total Sites Linking In

وب سایت شما چه تعداد لینک ازسایر وب سایت‌ هابه وب سایت شمالینک داده‌اند؟

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *