چگونگی استفاده از کلمات کلیدی برای رتبه ی سئو وب سایت

در سئو وب سایت و بهینه‌ سازی وب سایت عوامل بسیار مختلفی وجود داردکه هر یک ازآنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.ولی باتوجه به الگوریتم هایی که وجود دارد. به این معنی است که بعضی از الگوریتم های سئو وب سایت اهمیت بسیار فراوانی را دارند و رعایت کردن ابن الگوریتم ها بسیار مهم است ولی بعضی موارد دیگر از اهمیت چندانی برخور دار نیست و به کار بردن آنها تاثیر مثبتی برای شما به همراه خواهد داشت .البته باتوجه به رقابت های بسیار سنگین امروز که بین وبمستران وجو دارد رعایت الگوریتم ها تنها یک مزیت به حساب می آید بلکه از اهمیت بسیار بالایی دارد و به عنوان یک ضرورت محسوب می‌شوند.

کلمه ها و عبارات کلیدی هدف اصلی و اساسی تولید محتوای شما را مشخص میکند، در نهایت استفاده صحیح و مناسب از کلمه ها و عبارات کلیدی نقش بسزایی در سئو وب سایت شما دارد. در این میان امکان دارد  افرادی ادعا کنندکه نحوه ی استفاده درست از کلمه ها و عبارات کلیدی، مهارتی است که در طول زمان وبراساس تجربه خود فرد بدست می‌آید. به عنوان مثال اگرشما وب سایتی را برای فروش مبلمان اداری داشته باشید، در مرور زمان این را درک خواهید کرد که کلید واژه «طبی» یکی از اساسی ترین و اصلی ترین کلمه‌ها برای مشتریان شما می باشد. البته داشتن چنین علمی نیازمند شناخت کافی و درست از کاربران هدف خود است، در حقیقت شمادر قدم اول بایستی کاربران خود رابشناسید و سپس به دنبال هدف آنها باشید؟ تولید محتوا کردن با به کار بردن از کلمات نامرتبط و تکراری در متن نوشته یا استفاده از تگ متا از جمله اشتباهات رایجی است که تعداد زیادی از کم تجربه ها و افرادی که تازه وارد این زمینه ی شغلی شده اند مرتکب می شوند. توضیحات نادرست ونامطلوب متا (متا دیسکریپشن)  باکلمه ها و عبارات کلیدی غلط، سبب ورود کاربران به وب سایت شده اما این کابران هدف دیگری داشتند و با محتوای کاملا اشتباه به این سمت کشیده شده اند و سریع وب سایت شما را ترک خواهند کرد و نرخ برش وب سایت بالارفته و آسیب های بسیار جدی به وب سایت وارد می نماید.

سئو وب سایت و بهینه سازی وب سایت به عنوان یک حرفه، ازآن دست مشاغلی است که بسیارقابل توجهی ازمردم معنا وماهیت آن راندانسته وهمه افرادی که دراین حوزه فعالیت دارندعادت کرده اندکه پس ازذکر عنوان شغل خود، توضیحی هم درباره آن واین که دقیقاًچه کاری انجام میدهدارائه کنند.

درهمین رابطه به عنوان رویدادی که بارهابرای خودمن پیش آمده است، بارهاسعی کرده ام از روش های مختلف به افرادگوناگون این فعالیت واثرات آن راتوضیح بدهم، اماهمواره به اهمیت کلمات کلیدی سئو وب سایت ولزوم اشاره به آن رسیده ایم، درنتیجه این که برای بنده اثبات شده است که سئو وب سایت بدون وجود کلمات کلیدی یااشاره به آن حتی قابل تعریف هم نمیباشد.

وقتی نتیایج اعمال سئو روی یک وب سایت رابالارفتن پایگاه مذکور درمیان نتایج گوگل ودیگر موتورهای جستجوگر میدانیم، این مسأله همیشه مطرح میشودکه درازای جستجوی چه مطلبی این سورت انجام میپذیرد؟ چه عامل مشترکی میان وب سایت های حاضردراین تقسیم بندی وجوددارد ؟ موتورهای جستجوگر گوگل چگونه تشخیص میدهدکه حوزه فعالیتی شماچیست؟

برای پاسخ به این سوالات بایدگفت که سئو وب سایت پیرامون یک یاچندکلمه یاعبارت های کلیدی میگردد، عنوان هایی که به موتورهای جستجوگر گوگل درخصوص تولید محتوا ودرون مایه تارنمای مذکور اطلاعاتی رامیدهد.

درنتیجه طبقه بندی بین سایت هایی که این کلمه یاعبارت رابه عنوان کلیدواژه خود قرارداده اند انجام میشود. باعنایت به این توضیحات است که سوالات یاجستجوهایی مرتبط وپیرامون یک کلمه کلیدی در SERP نشان داده میشوند، رقابت سایت های همکار برسربهبود شرایط برگه متصل به این کلمه بوده ونهایتاً همه فعالیتهای درون سایتی – به ویژه تولید محتوایی – درراستای تقویت آنها انجام میشوند.

پس میتوان گفت که کلمات کلیدی سایت اصلیترین عبارت هایی هستندکه موضوع فعالیت شمارا توصیف میکنند. ازمنظری دیگر، میتوان کلمات کلیدی سئو وب سایت را ازپرجستجوترین عبارت هایی دانست که عموم مخاطبان اینترنتی درحوزه ای خاص به آن مراجعه کرده وبه این ترتیب اعلام داشته اندکه خواهان دستیابی به این پدیده هستند، تجسسی که به مشاغل مختلف این پیغام رامیدهدکه مشتریانشان بیش از هرچیزدرپی چه بوده وباید تمرکزخود راروی چه چیزهایی بگذارند.

 

استفاده از کلمات کلیدی صحیح و مناسب برای بهینه سازی و سئو وب سایت

یکی ازروش‌های بسیار راحت و آسان، نوشتن کلمات کلیدی در نوار موتورهای جستجوگر گوگل است. باوارد کردن آن میتوانید نتایج جستجویی که برای کلمات مورد نظر شماوجود دارد رامشاهده نمایید. آن کلماتی که بیش ترین نتایج جستجو رابه خود اختصاص داده یعنی ازطرفداران بیش تری برخوردار است وباید رقابت رابرای آن آغاز نمایید.
نکته ی اصلیاین است که برای انتخاب کردن کلمات کلیدی خودشک دارید باوارد کردن کلمه ی اول میتوانید، کلمات وعبارات کلیدی پیشنهادشده موترهای جستجو گر گوگل را ببینید.

 

استفاده از کلمات کلیدی با حجم بسیار بالا برای داشتن رتبه بندی سئو وب سایت خود

در گزارشاتی که توسط SEMRush درسال ۲۰۱۷ انجام شد، تعیین شد کلمات و عبارات کلیدی باحجم بسیاربالا ارتباط بیش تری بانمایش درصفحات برتر موتورهای جستجو گر گوگل دارند. این گزارش ها عوامل رتبه بندی رامورد تجزیه وتحلیل قرارداده اند، بااین بخش بطور خاص به استفاده ی از کلمات وعبارات کلیدی دربرچسب های عنوان، توضیحات متا و تولیدمحتوای بدنه پرداخته شده است:
بیش از۷۵ درصد ازبالای ۲۰صفحه دارای کلمات کلیدی دربدنه ی خودهستند وبیش از۶۰ درصد آن ها رادر عنوان خود قرار داده اند.
این نتایج این را بازگو می کند که موتور های جستجو گر گوگل به جای تراکم صفحات ویا مقاله های کلمه های کلیدی، ارزش بیشتری به ارتباط اصطلاحاتی به دفعات زیاد جستجو شده اند میدهد.
با به کار بردن کلمات کلیدی هدفمند خود، آنها راگسترش داده وکلمات کلیدی با معنا ومفهومی رانیز برای تشکیل دادن کلمات وعبارات کلیدی بسیارطولانی بگنجانید. این مورد بسیار کمک خواهدکردکه ترافیک های مرتبط تر به وب سایت خودرا وارد نمایید، همانگونه که درتجزیه وتحلیل کلمه های کلیدی توسط موتور های جستجو گر گوگل نشان داده می شود.

 

نمودار بالا نشان میدهدکه کلمات کلیدی بسیار طولانی چگونه نرخ کلیک بالاتری (CTR) رابدست آورند و بسیار سودمند تر بوده اند، در صورتی که کلمات وعبارات کلیدی باحجم بسیار بالا کلیکهای بیشترو رتبه بندی صفحات بهتری رابه همراه می آورند.
تحقیق وتجزیه وتحلیل منظم و درست کلمات کلیدی رابااستفاده ازابزارهای سئو وب سایت همانند Keyword tool به شماکمک میکنند فرصتهایی رابرای کلمات وعبارات کلیدی باحجم بسیاربالایی پیداکنید. البته برای ایجاد کردن کلمه ها و عبارات کلیدی طولانی به شماپیشنهادهایی برای کلمه های کلیدی وایده های مرتبط ارائه می کنندکه بهتر میشوند.

 

استفاده از کلمات کلیدی جدید و تازه برای سئو وب سایت

بهتر است بدانید که شمابایستی کلمه ها و عبارات کلیدی رادر برچسب های عنوان ومحتوای بدنه ی خود جای دهید، اما اعتدال را رعایت کنید.
نکته بعدی این است که شما فقط با تکرار کردن یکی و یا دو بار می توانید رتبه ی عالی را به دست آورید. گرچه بصورت کلی ، بازاریابان های دیجیتال اکثرا محدوده ی مناسب برای تراکم کلمه های کلیدی را حدوداً ۱ درصدقرار میدهند. از طرف دیگر، Yoast SEO یکی از عالی ترین افزونه های وردپرس برای سئو وب سایت، تراکم کلمه های وعبارات کلیدی را بین ۰٫۵ تا۲٫۵درصد را توصیه می کنند.

 

استفاده از کلمات کلیدی هدفمند در نتایج جستجو برای سئو وب سایت

شما تولید محتوا را برای کاربرانی که به وب سایت شما وارد میشوند انجام می دهید واین نوشته ها که کاربران هدف شما است از تولید نوشته برای افراد نوشته می شود و الگوریتم های موتور های جستجو  گر بسیار اهمیت بالاتری دارد.
زمان تولید محتوا، تلاش کنید خودرا به جای کاربرانی که قرار است محتوای شما بخوانند بگذارید. آن را با صدای رسا بخوانید آیا محتوایی که تولید کردید مورد پسند خودتان است اگر  جواب شما بله است ، پس در مسیر درستی قدم گذاشته اید. وگرنه بهتر است دوباره این کار را انجام دهید.
آپدیت و بروز رسانی  الگوریتم  مرغ مگس خوار موتور های جستجو گر گوگل درسال ۲۰۱۳ تأکیدکرده است: “نوشتن طبیعی به جای کلمات کلیدی اجباری”. امروزه تلاش براین است که به جای متمرکز شدن تنها بر کلمات کلیدی هدف نتایج جستجوی کاربران خود را دریابید تا صفحه های مناسب با آنها را جستجو کنید.
زمانیکه شما تنها به یک زبان طبیعی مینویسید، نه تنهایک سیگنال هدفمند به الگوریتم های موتورهای جستجوگر گوگل می دهید بلکه موجب میشودآن هم برای کاربران معمولی نیز جذابتر باشد وبیشتر آن را بخوانند.

نتایج تجربه های کاربران:
نرخ بانس ریت پایین = کاربران طول مدت طولانی تری در وب سایت جستجو می کنند.
نرخ خروج کمتر = کاربران شانس زیادتری برای جستجو در صفحات دیگر دارند.
موتور های جستجوگر گوگل  این معیارهارا به عنوان نشانه ای ازصفحه باارتباط بالایی میخوانند وبه آن رتبه های بهتری در SERP میدهند.

 

استفاده از کلمات کلیدی برای داشتن عنوان های ارزشمند و سئو وب سایت

موتور های جستجو گر گوگل میزان درگیری کاربران از مطالب شما برای تشخیص این که آیا تولید محتوای شما همان چیزی است که کاربران در جستجوی آن هستند.
اگر برچسب عنوان ها و توضیحات متا شما دارای کلمه های کلیدی هست که در حال سرچ نتایج جستجوگر هستند، احتمال بسیار زیادی داردکه کاربران بر روی آن کلیک نمایند. در نهایت، نوسته ی شمانرخ کلیک بسیاربالایی دریافت خواهند کرد وبعدا نتایج مثبت را به خرنده های موتورهای جستجو گر گوگل میدهد. همچنین توصیه می کنیم که در هنگام تهیه کردن برچسب عنوان های خود، تلاش کنید از عنوان های کلیک نامرتبط بامحتوای خود بپرهیزید. قطعاً کاربران به سرعت صفحات وب سایت شما را ترک میکنند موتورهای جستجو گر گوگل آن را نمی پسندد.

 

استفاده از کلمات کلیدی منحصر به فرد برای سئو وب سایت

اگر کاربران زیادتری، وقت خودرا برای خواندن و مطالعه نوشته های شمابگذرانند، مونورهای جستجوگر گوگل صفحات وب سایت شمارا باعنوان مربوط به همان دسته ازسؤالات در نتایج جستجو رتبه بندی خواهد کرد. این هنگامی است که هدف کاربران جستجو بامحتوای موجود در وب سایت شمامطابقت دارد.
هیچ ابهامی و شبهه ای نیست که تراکم کلمه های کلیدی تاحدی ضروری است، اماآن چه اهمیت ویژه ای در بالا بردن رتبه نتایج جستجو دارد.ایجاد محتوای متراکم است.

 

روش های مختلف پیداکردن کلمات کلیدی سئو وب سایت

حال که دانستیم کلمات کلیدی چیست ،چگونه آن راپیدا کرده ،ازکجابدانیم این عبارت ایده آل بوده وکسب رتبه درآن به رونق کسب وکار مامی انجامد؟

 

ایجاد موضوعات جدید

تفاوتی نمیکندکه برای وب سایت به دنبال کلیدواژه هستید یایک مقاله هفتگی! برای یافتن موضوع موردنظر ابتداباید همه ی جوانب آن رابسنجید.

یادتان باشد وجودیک نقشه بدون این که بدانید درحال حاضر کجای آن قراردارید شمارا به مقصد موردنظرتان نخواهدرساند.

درخصوص کلیدواژه های یک پایگاه اینترنتی ازخود بپرسیدکه موضوع فعالیت سایت موردنظر دقیقاًچیست؟

هدف ازبرپایی آن چیست؟

درچه حوزه ای فعالیت میکند؟

تمرکزآن برروی عرضه چه کالا یاخدمتی میباشد؟

همچنین درخصوص موضوع یک متن نیز ازخودبپرسید که آیااین موضوع موردپرسش عموم مردم قرارگرفته است؟ آیاراه حل های شمادردی ازایشان دوا میکند؟

آیاحرفی که میزنید بادیگر منابع موجودمتفاوت بوده وازسرفصل هایی جدیدپرده بر میدارد یاهمان سخنان رابه بیانی دیگربازگو میکند؟

 

جمع آوری اطلاعات درباره موضوعات

همه ی کلمات وعباراتی راکه فکرمیکنید درکسب وکار شمامطرح بوده ودرپی عرضه آنهاهستید رادر یک لیست گردهم آورید. به عنوان مثال اگردر پی بهینه سازی جایگاه وب سایت یک آموزشگاه زبان فرانسه هستیداز عباراتی مانند آموزشگاه زبان فرانسه، آموزش زبان فرانسه، دوره های زبان فرانسه، آموزشگاه …. و … استفاده کرده وهمه آنهایادداشت کنید.

 

یررسی و چک کردن موارد مختلف

میدانیم که بنابه محدودیتهایی که گفته شدامکان کار برروی همه کلمات کلیدی وجودندارد، ازطرف دیگر وطی خبری خوش، گاهی تقویت یک کلیدواژه میتواندبه بهبودجایگاه چندین وچندعبارت دیگرنیز بیانجامد

بعنوان مثال اگردرمثال بالا، سایت مذکور باعبارت کلیدی “آموزشگاه زبان فرانسه” بالاآمده ورتبه خوبی بیابد، به احتمال خیلی زیاد درهنگام جستجوی عبارتی مانند “آموزشگاه زبان فرانسه ارزان” هم درجایگاه های اولیه ورتبه ای قابل قبول نتایج دیده میشود.

درنتیجه این که باکمک کنسول جستجوی گوگل، نرم افزار یا سایت های متعددارزیابی وچگالی سنجی کلمات ودست آخر بایک سرچ ساده ومشاهده ی کلمات پیشنهادی موتورهای جستجوگر گوگل که پیش ازاین موردتجسس قرارگرفته اند، بهترین گزینه موجودرا انتخاب کنید.

ممکن است این سوالات هم برای شما پیش بیاد که کلمات کلیدی سئو وب سایت چه هستند؟ آیایک مقاله تنها یک کلمه کلیدی دارد؟

شمانمیتوانید بانصب پرچم یاطبل وبوق وشیپور یاهیچ روش دیگری، به موتورهای جستجوگر گوگل اعلام کنیدکه کلمات کلیدی متن شماچه هستند.

حتی برچسب‌ گذاری وتعریف Tag هم، بیش تربرای خودتان مفیداست تا موتورهای جستجوگر گوگل.

امایک چیزمشخص است. باوجودی که کلمات وعبارتهای متن شماممکن است درصدها پرونده‌ی مختلف ثبت شود، برای شماتنها کسب رتبه دربرخی ازآنها مهم وجذاب است.

مثلاًممکن است برای نویسنده‌ی این متن، مهم باشدکه درپرونده‌ی کلمات کلیدی در سئو وب سایت این مطلب، رتبه‌ی نسبتاًبالاتری داشته باشد ودرته لیستِ مقاله‌ها قرارنگیرد.

امابرای همین نویسنده، چندان مهم نیست که هرکس عبارت این بدان معنانیست که راسرچ کرد، به این مطلب متمم برسد.

فعلاًدر قدم اول، شماچندعبارت راکه به‌نظرتان درمتن مهم هستند ودوست دارید درپرونده‌های مربوط به آنها، رتبه‌ی خوبی داشته باشید، فهرست میکنید.

مثلاًممکن است نویسنده‌ی این مقاله، اینها راانتخاب کند:

دقت داشته باشیدکه ما دراینجا، صرفاً آرزوهای خودمان رامینویسیم.

اینکه آیا موتور های جستجوگر(و بطورخاص، گوگل) اصلاًاین‌ کلمات وعبارت‌ها رابه عنوان کلمه‌ی کلیدی ماجدی میگیرد یانه، به سلیقه‌ی گوگل وسیستم تحلیل متن آن بازمیگردد. فقط بعدازمدتی که زمان گذشت، میتوانیم بامراجعه به وبمستر تولز (کنسول سرچ گوگل)  بفهمیم که گوگل، کدام کلمات و عبارتهای متن مارا جدی ترگرفته است.

 

تولید کلمات کلیدی در هنگام ایجاد محتوا

کلمات کلیدی رامیتوان به دوشیوه انتخاب کرد.

شیوه‌ی اول که رویکردتهاجمی‌تری محسوب میشوداین است که ابتدا کلمات کلیدی راانتخاب میکنید.

مثلاًشما یک سایت برای اجاره دادن ویلا درشمال کشوردارید وتصمیم میگیریدمقاله‌ای بنویسیدکه ویلای اجاره‌ای درشمال یکی ازعبارت‌های کلیدی آن باشد.

تذکر: معمولاًحتی وقتی چنین عبارتی هم ساخته میشود، بازهم به آن کلمات کلیدی گفته میشود. ماهم همین شیوه رابکار میبریم. بنابراین، اگردیدید یک جمله‌ی طولانی نوشته‌ایم ومیگوییم این یک کلمه‌ی کلیدی است، لطفاًزیاد حرص نخورید و وسواس به‌خرج ندهید.

شیوه‌ی دوم این است که ابتدامقاله‌ی خودرا مینویسید وسپس درباره‌ی کلمات کلیدی آن تصمیم میگیرید.

این شیوه برای کسانی مفیداست که اولویت اولشان جذب ترافیک نیست. مثلاًکسی که وبلاگ شخصی خودرا مینویسد.

وقتی یک پست در وبلاگ شخصیتان نوشتید، ممکن است درپایان کار باخود فکرکنید که آیامیل داریدبرخی کلمات کلیدی هم برای آن درنظربگیرید؟

به عبارت دیگر، آیابرایتان مهم است که بابرخی ازکلمات وعبارات خاص در موتورهای جستجوگر گوگل، نوشته‌ی وبلاگ شماپیشنهادداده شود؟

طبیعتاً درچنین حالتی، پس ازتصمیم‌گیری درباره‌ی کلمات کلیدی، لازم است دوباره متن خودرا بازخوانی و ویرایش کنیدو کلمات کلیدی رابه شیوه‌ای درست وحرفه‌ای در‌آن بگنجانید.

 

انتخاب کلمات کلیدی در وب سایت خود

اگرهمین الان که این درس رامیخوانید، سایت یاوبلاگی دارید، جالب ومفیداست که بدانید درحال حاضر، کدام کلمات کلیدی درنوشته‌های شماجدی گرفته شده‌اند.

برای اینکارکافی است ازسرویس کنسول سرچ گوگل یاهمان ابزار وبمستران استفاده کنید.

اگربه قسمت Performance بروید وستون Queries رابررسی کنید، میتوانیدببینید که کدام کلمات کلیدی سایت‌تان توسط موتورهای جستجو گر گوگل بیشترجدی گرفته شده‌اند.

اعدادی که در ستون Impression میبینید، تعداددفعاتی است که مطلب شمادر نتایج موتورهای جستجوگر گوگل نمایش داده شده واعداد زیرستون Click نشان میدهندکه جستجوگران چندمرتبه روی لینک مطلب شماکلیک کرده‌اند.

 

نتیجه ی نهایی

همان طورکه گفتیم سئو وب سایت تنهاراهکاری برای سازگاری با موتورهای جستجوگر گوگل نیست، بلکه شیوه‌ای برای ایجادبهترین تعامل بامشتریان وکاربران است. زمانیکه صحبت ازبررسی وتحقیق کلمات کلیدی به میان می‌آید، بهترین نصیحتی که وجوددارد این است که صبورباشید وهیچوقت ازتحقیق کردن دست نکشید. هرچه بیشترجستجو کنید، کلمات کلیدی بهتری خواهیدیافت.

دراین مقاله وتااین لحظه، انتظارداریم مفهوم کلمه کلیدی برای شماشفاف‌تر شده باشد والبته هیچ انتظاربیشتری نداریم.

قاعدتاًپس ازشفاف شدن این مفهوم،‌ سوال‌های بیشتری برای شماایجاد شده که بایددر آینده به آنهابپردازیم.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *