آدرس آی پی (ip) و کاربرد های آن چیست؟

نشانی پروتکل اینترنت (Internet Protocol Address) یابه اختصار نشانی آی‌پی (IP Address) نشانی عددی است که به هر یک ازدستگاه‌ها و کامپیوتر های متصل به شبکه ی رایانه‌ای که برمبنای مجموعه پروتکل اینترنت کارمیکند، اختصاص داده میشوند. پیام‌هایی که دیگررایانه‌ها برای این رایانه میفرستند بااین نشانه ی عددی همراه است وراه‌یاب‌های شبکه ی آن رامانند «نشانی گیرنده» درنامه‌های پستی تعبیرمیکنند، تا درنهایت پیام به رابط شبکه ی رایانه موردنظر برسد.

توسعه آن درسال 1974 به رهبری دانشمندان کامپیوتر باب کان ووینت سرف شروع شد. این اغلب همراه باپروتکل کنترل انتقال یا TCP استفاده میشود. روی هم رفته آن هارا TCP/IP مینامند.اولین نسخه ی اصلی پروتکل اینترنت نسخه 4 یا IPv4 بود. درسال 1981، بطوررسمی در RFC 791 توسط گروه مهندسی اینترنت یا IETF تعریف شد. جانشین IPv4 پروتکل IPv6 است که توسط IETF درسال 1998 رسمی شد. ازابتدا به گونه ای طراحی شده بودکه جایگزین IPv4 شود. ازسال 2018 ، IPv6 تقریباً 20 درصد ازکل ترافیک اینترنت راکنترل میکند.

در دنیای مجازی اینترنتی، اولین موردی که باآن آشنا میشوید وسر وکار دارید IPاست. دراین مقاله، تصمیم داریم به این مطلب بپردازیم که IPچیست؟درخلال موضوع، مواردی مانندIP ثابت،آی پی اختصاصی، آی پی استاتیک وآی پی پابلیک رانیز بررسی خواهیم کرد. خواهیددیدکه IP Address چیست وچگونه میتوانید IP خودرا پیداکنید. اگربه پاسخ به این سوالات علاقمند هستید وتمایل داریدکه اطلاعات بیشتری داشته باشید، بادقت بیشتری این مطلب رادنبال نمایید.

 

تعریف IP

آدرس IP رشته ای ازاعداداست که بانقطه ازهم جداشده اند. آدرس های IP بصورت مجموعه ‌ای ازچهار عددبیان میشوند، یک آدرس نمونه ای ممکن است 192.157.1.48 باشد. هرعدد درمجموعه میتوانداز 0 تا255 باشد. بنابراین، محدوده ی آدرس دهی IP کامل از0.0.0.0 تا255.255.255.255 محسوب می شود.

آدرسهای IP تصادفی نیستند. آن ها بصورت ریاضی توسط اداره اعداداختصاص داده شده اینترنت (IANA)، یک بخش ازشرکت اینترنتی برای نام‌ها واعداد اختصاص داده شده  ICANN  تولیدوتخصیص داده میشوند. ICANN یک سازمان غیرانتفاعی هست که درسال 1998 درایالات متحده تاسیس شدتابه حفظ امنیت اینترنت کمک نماید وامکان استفاده ازآن برای همه افرادرا فراهم نماید. هربارکه هرکسی دامنه ای رادراینترنت ثبت میکند، ازطریق یک ثبت کننده نام دامنه، که برای ثبت دامنه هزینه کمی به ICANN میپردازد، مراجعه می نماید.

آدرس IP یک آدرس منحصربه فرداست که دستگاه موجود دراینترنت یاشبکه محلی رامشخص میکند. IPمخفف ” Internet Protocol” است که مجموعه ی قوانین حاکم برفرمت داده‌های ارسال شده ازطریق اینترنت یاشبکه محلی می باشد.

درتعریف IP میتوان گفت آدرسهای IP دراصل شناسه‌ای هستندکه ارسال اطلاعات رابین دستگاه‌های موجود درشبکه ممکن میسازند. آن هاحاوی اطلاعات موقعیت مکانی هستند ودسترسی دستگاه‌هارا برای ارتباط ممکن میسازند. اینترنت نیازبه راهی برای تمایزبین رایانه ها، روترهاو وب سایت‌های مختلف دارد. آدرس‌های IP راهی رابرای انجام اینکارارائه میدهند وبخش مهمی ازنحوه ی عملکرداینترنت را تشکیل میدهند.

چگونگی عمکلرد آدرس‌های آی پی(IP)

پروتکل اینترنت IPمانند هرزبان دیگری بواسطه برقراری ارتباط بااستفاده ازدستورالعمل‌های تنظیم‌شده برای انتقال اطلاعات کارمیکند. همه ی دستگاه‌هابا استفاده ازاین پروتکل اطلاعات راباسایر دستگاههای متصل تبادل میکنند. بعبارت‌دیگر، تمام کامپیوتر‌ها درهرمکانی باصحبت‌کردن به زبان IP باهم ارتباط برقرارمیکنند.

 

انواع مختلف آدرس‌ آی پی(IP)

دسته‌های مختلفی ازآدرس‌های IP وجوددارد ودرهر دسته، انواع مختلفی وجوددارد.

 

آدرس‌ آی پی(IP) خصوصی

هر دستگاهی که به شبکه اینترنت شما متصل می شود یک آدرس IP خصوصی دارد. این شامل رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند، و تبلت‌ها می‌ شود، اما هر دستگاه دارای بلوتوث مانند بلندگوها، چاپگرها یا تلویزیون‌های هوشمند را نیز شامل می ‌شود. با رشد روز افزون اینترنت اشیا، تعداد آدرس‌های IP خصوصی که در خانه دارید احتمالا در حال افزایش است. روتر شما به راهی برای شناسایی این موارد به طور جداگانه نیاز دارد و بسیاری از موارد نیاز به راهی برای شناسایی یکدیگر دارند. بنابراین، روتر شما آدرس‌های آی پی خصوصی راتولید می‌کند که شناسه ‌های منحصربه ‌فردی برای هردستگاهی هستند که آنهارا درشبکه متمایزمیکند.

 

آدرس‌ آی پی(IP)عمومی

حالکه با آی پی اختصاصی آشناشدیم، به این مبحث میپردازیم که آی پی عمومی چیست؟ این نوع IP، آدرس اصلی مرتبط باکل شبکه هست. درحالیکه هردستگاه متصل، آدرس آی پی مختص به خودرا دارد، درآدرس آی پی اصلی شبکه نیزگنجانده شده است. آدرس آی پی عمومی توسط ISP دراختیار روتر قرارمیگیرد. بطورمعمول، ISP هادارای مجموعه بزرگی ازآدرسهای IP هستندکه بین مشتریان خودتوزیع میکنند. آدرس IP عمومی آدرسی هست که همه دستگاه‌های خارج ازشبکه اینترنتی ازآن برای تشخیص شبکه استفاده میکنند.

آدرس‌های IP عمومی به دو صورت ثابت و متغیر هستند.

 

آدرس آی پی(IP) متغیر

همانطور که گفتیم، ISP هامجموعه بزرگی ازآدرس‌های IP دارند وهرمجموعه متعلق به یک کشوراست؛ البته درطول زمان، احتمال دارداین آی‌پی‌ها بین کشور های مختلف جابجاشوند. درصورت کلی، ISP تعدادزیادی IP دردست دارد ووقتی به اینترنت متصل میشوید یامودم خودرا روشن میکنید، یکی ازآن IPها رابه شمامیدهد. این IP متغیر باقطع اتصالتان ازاینترنت، آزادمیشود ودر اختیار کاربران قرارمیگیرد. منطق این رویکردایجاد صرفه‌جویی درهزینه برای ISP هست. خودکار‌کردن جابجایی منظم آدرس‌های IP به این معنی است که مثلاًدر‌ صورت نقل‌ مکان به خانه دیگری، آنهامجبورنیستند عملیات خاصی برای ایجادمجدد آدرس IP مشتریان انجام دهند. دراین تصمیم، مزایای امنیتی نیزوجود دارد؛ زیراتغییر آدرس IP هک‌کردن رابط شبکه‌تان رادشوارتر میکند.

آدرس آی پی(IP) ثابت

آدرس‌ IP ثابت تغییرنمیکند ومختص شمااست. اگر IP ثابت میخواهید، بایدآن را ازشرکت ارائه‌دهنده اینترنت ISP سفارش دهید. اکثر افراد ومشاغل به آدرس IP ثابت نیازندارند؛ امابرای مشاغلی که قصددارند سرور خودرا میزبانی نمایند، داشتن آدرس IP ثابت بسیارمهم واساسی هست. هم چنین، کسانیکه میخواهند از VPN استفاده نمایند، میتوانند VPNهایی با IPاختصاصی دریافت نمایمد. آدرس IP ثابت تضمین میکندکه وب‌ سایت‌ ها وآدرسهای ایمیل متصل به آن یک آدرس IP ثابت دارندو براحتی دستگاه‌های دیگرمیتوانند آنهارا درفضای وب پیدا نمایند.

 

انواع آی پی های (IP) وب سایت‌

برای صاحبان وب سایت‌هایی که سرور خودرا میزبانی نمیکنند ،که برای اکثر وب سایت‌ هاصادق است ،دونوع آدرس IP وب سایت وجوددارد.

 

آدرس‌ آی پی(IP) مشترک

وب سایت‌هایی که ازبرنامه های میزبانی مشترک ارائه دهندگان میزبانی وب استفاده می‌ نمایند، معمولاًروی یک سرور میزبانی میشوند. این امردرمورد وب سایت‌های فردی یا کسب و کارهای کوچک صدق می کند. جاییکه حجم ترافیک قابل مدیریت است وخود وب سایت ها ازنظر تعدادصفحات وغیره محدودهستند. وب سایت هایی که به این ترتیب میزبانی میشونددارای آدرس IP مشترک می باشند.

 

آدرس‌ آی پی(IP) اختصاصی

اما آی پی اختصاصی چیست؟ بعضی ازبرنامه‌های میزبانی وب این امکان رادارندکه یک آدرس IP اختصاصی خریداری نمایند. این امرمیتواند دریافت گواهینامه SSL راآسان کرده وامکان میدهد سرور پروتکل انتقال فایل (FTP) اجراشود. این امراشتراک گذاری وانتقال فایل هارادرون یک سازمان وگزینه‌های اشتراک گذاری FTP راآسان میکند. یک آدرس IP اختصاصی هم چنین امکان میدهد بجای نام دامنه، تنهااز آدرس IP به وب سایت دسترسی داشته باشید.

 

نحوه ی جستجوی آدرس‌ آی پی(IP)

ساده‌ترین راه برای بررسی آدرس IP عمومی روتر، جستجوی “آی پی من چیست؟” یا “What’s my IP Address” در موتورهای جستجو گرگوگل است. موتورهای جستجو گر گوگل پاسخ رادربالای صفحه به شمانشان میدهد.

وب سایت‌ های دیگر همان اطلاعات رابه شمانشان میدهند: آن هامیتوانندآدرس IP عمومی شماراببینند. زیرا با مراجعه به وب سایت، روتر شمادرخواست کرده واطلاعات رافاش کرده است. وب سایت IPLocation بانشان دادن نام ISP وشهر، اطلاعات کاملتری رانمایش میدهد.

جستجو کردن آدرس IPخصوصی براساس پلتفرم متفاوت می باشد:

 

نحوه ی جستجوی آی پی(IP) در ویندوز:

  • ازخط فرمان استفاده نمایید.
  • “cmd” (بدون نقل قول) را بااستفاده ازجستجوی ویندوز جستجو نمایید.
  • درکادر بازشده “IPconfig” (بدون علامت نقل قول) رابرای یافتن اطلاعات تایپ نمایید.

 

نحوه ی جستجوی آی پی(IP) در مک:

  • به System Preferences بروید.
  • Network راانتخاب نمایید. دراین جا اطلاعات بایدقابل مشاهده باشد.

 

نحوه ی جستجوی آی پی(IP) در آیفون:

  • به تنظیمات رفته. Wi -Fi راانتخاب کنید وروی “i” دریک حلقه () درکنار شبکه‌ای که درآن هستیدکلیک نمایید. حال آدرس IP بایددر زیربرگه DHCP قابل مشاهده است. اگرمیخواهید آدرس IP دیگر دستگاههای موجود رادرشبکه بررسی نمایید، به روتربروید. نحوه دسترسی به روتربستگی به مارک ونرم افزار مورداستفاده آن دارد.

 

عوامل امنیتی آدرس آی پی(IP)

حال که مفهوم آی پی را به درستی درک کردیم وبا باانواع آن آشنا شدیم، بهتراست که کمی درباره ی تهدیدات امنیتی صحبت کنیم. مجرمان سایبری میتواننداز تکنیک‌های مختلفی برای بدست آوردن آدرس IP شمااستفاده نمایند.

دومورد از متداول ترین روش ها، مهندسی اجتماعی (Social engineering) وتعقیب آنلاین است. هکرها میتواننداز مهندسی اجتماعی برای فریب شما وفاش کردن آدرس IP شمااستفاده نمایند. برای مثال، آن هامیتوانند شمارا ازطریق اسکایپ یایک برنامه پیام رسان مشابه، که ازآدرس IP برای برقراری ارتباط استفاده می‌ نمایند، پیداکنند. اگرباافراد ناشناس بااستفاده ازاین برنامه ها چت میکنید، توجه به این نکته ضروری هست که آن هامیتوانندآدرس IP شمارا ببینند. مهاجمان میتوانند ازابزار Skype Resolver استفاده نمایند. به کمک آن میتوانندآدرس IP شمارا ازنام کاربری پیدا نمایند.

 

روش های نگه داری حریم شخصی

برای محافظت دربرابرخطرات آنلاین، لازم به ذکر است نکاتی را در نظر بگیریم.

  • ایجادرمزهای عبور منحصر بفرد
  • مراقب ایمیل های فیشینگ ومحتوای مخرب بودن
  • به کاربردن ازآنتی ویروس خوب وآپدیت کردن آن

 

تعیین کننده آدرس آی پی(IP)

در بیشترشبکه های محلی یاخانگی، آدرس IP رایانه ودستگاههای موجود درشبکه توسط روتر داخلی آنهاتعیین میشود. دراینترنت، بلوک های آدرس IP توسط ICANN به ISPها (ارائه دهندگان خدمات اینترنت) اختصاص داده میشوندکه ازبلوک آدرس های اختصاصی خودیک آدرس IP به شمااختصاص میدهند.

 

سخن نهایی

باتوجه به گسترش استفاده ازبستر اینترنت، داشتن اطلاعات کامل برای استفاده ازآن برای همه ی افراد واجب شده است. دراین مقاله، به این مبحث پرداختیم که آی پی چیست؟ انواع آن کدام هستند، چگونه میتوان آی پی خودرا مشاهده کنید. هم چنین به این سوالات نیز جواب دادیم که خطرات امنیتی IP کدام اند وچه نکاتی راباید رعایت کنیم. شمانیز لازم است باافزایش اطلاعات خوداز این دنیای شگفت انگیز بهره مندشوید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *