معرفی بهترین ابزارها برای طراحی وب سایت

دنیای ابزارهای طراحی وب سایت هیچگاه یک سان باقی نمینماند. تکنولوژی همیشه درحال پیشرفت است واستانداردها هم همیشه درحال کامل شدن میباشند وهرماه افرادی دراین زمینه تلاش میکنند تا زندگی شمارا بعنوان یک طراح وب سایت، راحت تر وبهتر کنند.

نمونه ومدلهای استاتیک دیگرخیلی مفید نمیباشند ومرز میان طراحان وبرنامه نویسان وب سایت هرروز نزدیکتر میشود. درحالیکه درهر تیم طراحی وب سایت ویا اپلیکیشن، افراد بایک دیگر هم کاری میکنند، ابزارهایی نیزدر این میان وجوددارد که موجب ایجادتحول در فرآیند طراحی وب سایت میشوند.

دراین مقاله 11 ابزارضروری رابرای زندگی وحرفه طراحی وب سایت تان معرفی میکنیم. آنها راامتحان کنید، ودریابید که چگونه برای شماعملی میشوند ولی سعی کنیدخیلی به آنها وابسته نشوید،زیرا امکان دارد ابزارها وگزینه های جدیدی درماه های آینده نیزپدیدار شوندکه میتوانند برای شماسودمندتر از موردقبلی باشند. همیشه منتظرپیشرفتها و بهبودهایی دراین زمینه باشید. شایدفردا ابزارهایی باامکانات بهتری دراختیار شماقرار گیرند، ازاینرو پیشنهاد میشود که علاوه براستفاده ازابزارهای موجود، منتظر ابزارهای مدرن وتکنولوزی یافته بیش تری درآینده باشید.

 

1.ابزار PATTERN LAB

 

PATTERN LAB یک ابزار طراحی بسیارزیبا ومفید میباشد که توسط DAVE OLSEN و BRAD FROST ساخته شده است. این گزینه براساس ATOMIC DESIGN میباشدکه روی این موضوع تاکیددارد که باید طراحی وب سایت خودرا به بخشهای کوچکی تقسیم کنید، مثل اتم هاکه اجزای کوچکی میباشند وسپس آنها رابه یک فرم بزرگتر ترکیب کنند، مانند: مولکول ها، ازاین رو الگوهای مفیدی برایتان بدست می آیدکه میتوانید بهترین آنها رابرای پروژه طراحی خودبرگزینید.

این ابزارشما راقادر میسازد تانمونه های زیادی ازرابط کاربری موردنظر خودرا بوجود آوریدو طراحی راباداده های قدرت مندی همراه سازید. این ابزار میتواند موجب شودکه شمااطمینان حاصل کنیدکه سیستم طراحیتان به اندازه کافی ریسپانسیو وقابل انعطاف میباشد. درنهایت باکمک این ابزار میتوانید مطمئن شویدکه طراحی وب سایت شماتمامی نیازهایتان رابرطرف میسازد.

2.ابزار VIVALDI

برخی اوقات بهترین ابزار میتواند چیزی بسادگی یک مرورگرجدید باشد. VIVALDI یک مرورگر وب سایت سریع وقابل شخصی سازی برای کاربران میباشدکه توسط گروهی ازافرادکه OPERA راتاسیس نموده بودند،ساخته شده است. VIVALDI ازتکنولوژیهای مفید وب سایت هااستفاده میکند؛ جاوا اسکریپ موجب میشود تاشما رابط کاربری وب سایت خودرا همراه با NODE.JS وخیلی ازمدلهای NPM بسازید.

VIVALDI یک مرورگر قابل شخصی سازی میباشد ودیگرگزینه های جالب وهیجان انگیزی رانیز دراختیار شما میگذارد، همانند: کنترل فرمان، یک پنل برای یادداشت کردن، برچسب گذاری تب ها ویک پنل برای وب سایت ها که شماراقادر میسازد تاتمامی وب سایت های موردعلاقه خودرا دریک محل برای دسترسی آسان، قراردهید.

3.ابزار AVOCODE

AVOCODE برنامه نویسی وب سایت ها ویااپلیکیشن ها رااز فتوشاپ برای برنامه نویسان پیشرفته ساده میسازد. این نرم افزار توسط تیمی که CSS HAT و PNG HAT راساخته بودند، به وجودآمده است، ازاینرو خیلی شگفت انگیز نمیباشدکه دراین نرم افزاز بک مرحله بیش تری اضافه شده باشد. چیزیکه  AVOCODE رانسبت به نرم افزارهای پیشین این تیم متمایز میسازد این میباشدکه شما میتوانید تنهابا یک کلیک از نرم افزار فتوشاپ برای هماهنگ وهمگام سازی فایلهای PSD خود در AVOCODE استفاده کنید.

AVOCODE بسرعت وبصورت اتوماتیک فایلهای PSD ویافایل های SKETCH تان راآنالیز وتجزیه وتحلیل میکند وهمه چیزی رابصورت زیبادر طراحی رابط کاربری شما قرارمیدهد. شما بصورت کامل میتوانید روی فایلهایی که ازاین نرم افزار استخراج میشود مانند SVG، کنترل ومدیریت داشته باشید.

4.ابزار ANTETYPE

ANTETYPE یک ابزاربرای ساخت رابط های کاربری ریسپانسیوبرای اپلیکیشن ها و وب سایت ها میباشد. بنظر میرسدکه این ابزارتنها یک کارانجام میدهد: ساخت نمونه سازی باانعطاف پذیری بالابرای وب سایت ها واپلیکیشن ها، امافایلهای اصلی طراحی رانمیسازد. این موردخیلی گزینه خوبی میباشد. تیم های طراحی میتوانندروی آنچه که میخواهند بوجود آورند، تمرکزکنند.

تیم کلاوک مدیرتجربه کاربری یا یو ایکس در ANTETYPE دراین مورداینگونه اظهار میدارد: “مابه یک ابزاری برای طراحی تجربه کاربری نیازداشتیم، ابزاری که درک بهتری ازمحتواها وطرح بندیها به ماارائه دهد. طرح بندیهای وویجت های اتوماتیک به مااین امکان راداد تابسرعت طراحی هایمان راتکرار کنیم تابه یک طراحی واحدبرسیم”.

زمانیکه این نرم افزا رادانلود میکنید، آرشیوی ازویجت های به شماارائه میشودکه میتوانید بسرعت توسط آنهاشروع به نمونه سازی ویا طراحی وب سایت کنید. این نرم افزارآرشیوی ازابزارها و طراحی های OS مانند IOS، ANDROID و WINDOWS رابرایتان مهیا میکند تابا آنها شروع کنید.

5.ابزار AFFINITY DESIGNER

AFFINITY DESIGNER توسط “PHOTOSHOP KILLER” نامگذاری شده است ودلیل این امرمشهود میباشد. اولین احساس من دراین زمینه این بودکه این اپلیکیشن به طرز غیرقابل باوری بخوبی طراحی شده است واینگونه بنظر میرسدکه یک ابزار مخصوص طراحی گرافیکی ومخصوص وب سایت ها میباشد.

دراین ابزار ویژگیهایی وجوددارد که من واقعا ازآن لذت میبرم، مانند تطابق پذیری، لایه های غیرمخرب وغیره. این موضوع (لایه های مخرب) اساسابه این معنا میباشدکه میتوانید تصاویر ویاوکتورهایی رابدون اینکه تخریب شوند، در طراحی وب سایت خودبه کارببرید.

دراین ابزار میتوانید روی تصاویر، 000/000/1 پیکسل براحتی زوم کنید، این درحالی است که درفتوشاپ اغلب 000/32 هزارپیکسل زوم نمیتواند کافی بنظربیاید. زمانیکه باوکتورها کار میکنید این موضوع از اهمیت بیش تری برخوردار میباشد، زیرابراحتی میتوانید دراین شرایط تسلط کاملتری داشته باشید. ویژگیهای HISTORY و UNDO دراین ابزار بسیارمفید وکاربردی است. AFFINITY به شماامکان میدهد تابه 000/8 مرحله ویاقدم قبلی خودرجوع کنید.

زمانیکه بحث طراحی وب سایت میشود، بایدرابط کاربری بنظرآشنا وساده بیاید. هرکسی بعداز فارغ شدن کار بافتوشاب تمایل داردتا طراحی وب سایت خودرا شروع کنید که این امر میتواند یک چالش واقعی باشد. چیزیکه نرم افزار AFFINITY انجام میدهد این است که طرح بندیها رابرای کاربران آشنا میسازد، موجب میشود تا همچنین همه عوامل در طراحی منظم ومرتب باشند وهیچ عوامل حواس پرتی وجود نداشته باشدکه کاربران وب سایت رامنحرف سازد. من براحتی وارداین نرم افزار میشویم وپروسه طراحی را آغاز میکنیم.

بطورکلی، ابزار AFFINITY واقعا بنظر میرسد که رقیب اصلی فتوشاپ، ایلاستریتور و غیره میباشد. حالااین نرم افزار باقیمت 99/48پوند دردسترس است که تخفیف واقعی رادرمعرض نمایش کاربران خودگذاشته است.

6.ابزار SKETCH

SKETCH درسال 2009 راه اندازی شدکه ازآن پس افرادبسیاری شروع به استفاده ازآن نمودند. پیشرفت در BOJEMIAN CODING جاییکه SKETCH ساخته شده است، بسیار پرسرعت میباشد.

PITRT OMLEE بنیانگذار BOHEMIAN CODING دراین باره میگوید: “زمانیکه تصمیم گرفتیم تا SKETCH رابسازیم، مادرنظر داشتیم تااپلیکیشنی رابرای طراحان دیجیتالی خلق کنیم. ماسعی کردیم تابه هدف خوددست یابیم وخوش بختانه امروزه توانستیم به این امردست یابیم وهمچنین این روزها ویژگیها وبهبودهای بسیاری رانیز دراین نرم افزار ایجادنموده ایم. مازمانیکه میبینیم مردم از SKETCH برای پروژه طراحی وب سایت ویااپلیکیشن خوداستفاده میکنند، بسیارخوشحال میشویم وزمانیکه نتایج کارآنها بااین برنامه رامشاهده میکنیم، احساس رضایت به مادست میدهد”.

7.ابزار UXPIN

UXPIN یک ابزارالگوسازی ونمونه سازی طراحی وب سایت میباشدکه تنهابه یک عملکرد محدود نمیشود. شمامیتوانید ازاین ابزار برای ساخت الگوهای طراحی باانعطاف پذیری پایین ونمونه سازیهای تعاملی باانعطاف پذیری بالااستفاده کنید.

این ابزار طراحی وب سایت انعطاف پذیری های بسیاری رابرای کاربران خود فراهم کرده است. شمامیتوانید کارخودرا بایک الگو خالی برای اپلیکیشن IPHONE ویا طراحی وب سایت ریسپانسیو شروع کنید. شماتمامی مواردمربوط به پروژه طراحی وب سایت ویااپلیکیشن خودرا تنهادریک نرم افزار انجام میدهید. اگرشما یک طراحی دراختیار داریدکه میخواهید آن رانمونه سازی کرده وموارد تعاملی رابه آن اضافه کنید، ابزارهایی مانند UXPIN وجوددارندکه میتوانید به کمک آن پروژه خودرا از فتوشاپ ویا SKETCH وارداین برنامه کنید.

8.WEBFLOW

WEBFLOW یک اپلیکیشن تحت وب سایت میباشدکه به شمااین امکان رامیدهد تا وب سایت هایی رابدون برنامه نویسی طراحی کنید. این ابزاردارای رابط کاربری ساده میباشدکه شمارا قادر میسازد تاروی طراحی خودمتمرکز شوید. دراین ابزار گزینه ای وجوددارد که موجب میشود تا طراحی رادرهر مرحله که دوست دارید بصورت پیشفرض تماشاکنید، این امرکنترل کاملی راروی پروژه طراحیتان فراهم میکند.

ابزارهای مشابه ای وجوددارد که به شمااین امکان رامیدهند تاعواملی را طراحی کنیداما همگی بصورت درگ ودراپ میباشند (هیچ ابزار طراحی دراین بین وجودندارد) وبه همین دلیل است که درمسیر آنچه که میخواهیدبسازید، بامحدودیتهایی رو برو میشوید.

این ابزار، طراحی وب سایت ویااپلیکیشن رابدون نیازبه برنامه نویسی برایتان مهیا میسازد. درهرصورت، شماباز هم بایدبدانید که برنامه نویسی چگونه در وب سایت ها کار میکند، زیرابه این ترتیب میتوانید طراحی های بینظیر وکاربردی رابوجود آورید. شما نمیتوانید بعنوان شخصی که هیچ چیزدرباره طراحی نمیدانید، ازاین ابزار استفاده کنید.

 

9.ابزار MARVEL

MURAT MUTLU بنیانگذار این ابزار دراین باره اینگونه اظهار میدارد: “مامیخواستیم تاموانع موجود درزندگی دیجیتالی راازجلوی راهتان برداریم. ازاینرو MARVEL راساختیم که یک ابزار نمونه سازی بدون نیازبه برنامه نویسی میباشدکه تصاویر وپیش طراحی هارا واردنمونه سازی های تعاملی مینمایدکه بنظربسیار عالی وکاربردی می آید.

زمانیکه اولین باروارد این برنامه میشوید، ازشما سوال میکند که آیااین برنامه به اکانت DROPBOX متصل شود یاخیر. زیرااین مورد به MARVEL اجازه میدهد تافایلهایی که برای ساخت پروژه تان نیازاست رااز آنجا دریافت کنید. اگراز DROPBOX استفاده نمیکنید، هیچ راه دیگری وجودندارد که فایلها راواردMARVEL  کنید.

زمانیکه یکبار فایلهای PSD خودرا دراین برنامه وارد کردید، میتوانید تماشاکنید که MARVEL  چگونه صفحات وب سایت رابگونه ای متناسب به هم متصل می کند.

دراین ابزار ونرم افزار، ویژگیهای مفید بسیاری وجوددارد که شامل توانایی برای ساخت لینک درصفحات ومشاهده پیش نمایش طراحی درمرورگرها وغیره میباشد.

دیگرویژگی عالی که این نرم افزار دربردارد این میباشد که شما میتوانید محیطی رابرای شروع پروژه طراحی وب سایت ویااپلیکیشن خوددرنظر بگیرید. ازاینرو اگر میخواهید تااپلیکیشن IOS رابسازید، بایددر تنظیمات، این مورد رامشخص کنید وبه این ترتیب پیش نمایشی از طراحی بصورت اتوماتیک برایتان نمایش داده می شود.

من ازاپلیکیشن هایی که به آسانی ماننداین ابزار مورداستفاده قرار میگیرند، خوشم می آید. این ابزارتوانایی به اشتراک گذاری ساده راباهمکاران ودوستانتان مهیا میسازد. حتی میتوانید فایلهای طراحی رابا مشتریان وب سایت ویااپلیکیشن خودنیز به اشتراک بگذارید.

10.ابزار MACAW

MACAW باهدف کمک به طراحان ساخته شده است وبدون اینکه برنامه نویسی راانجام دهید، میتوانید طراحی های ریسپانسیوی رابسازید که بنظر درتمامی ابزارها عالی وکاربردی میباشد. من بشدت توسط سادگی طراحی این نرم افزار تحت تاثیرقرارگرفتم. این نرم افزاربسیار زیبا، ساده وآشنا بنظر می آید.

بعدازمشاهده کردن ویدئو های اندکی، در طراحی کردن طرح بندیهای ساده صفحات وب سایت خودواقعا دچارمشکل شده بودم. اماتنها درمدت 30 دقیقه توسط این ابزار توانستم الگوی ریسپانسیوی رابه وجودآورم که بسیارعالی کار میکند. من واقعا ازاینکه چگونه این اپلیکیشن این امکان رابه کاربران خود میدهد تاازگزینه های موجوداستفاده کنند وبهترین طرحبندی راانتخاب نمایند، لذت میبرم. جالب میباشد بدانیدکه درهمان لحظه ای که یک طرح بندی راانتخاب میکنید، میتوانید بصورت پیشفرض آن رادرنمونه سازی طراحی مشاهده کنید. ازاینرو تاثیرتغییرات بوجود آمده رامی توانیدتماشا کنید.

درهرصورت این ابزار موجب میشود تابخوبی درباره برنامه نویسی فکرکنید، بدون اینکه نگران استفاده ازآن باشید، این امرهمچنین به شمااین امکان رامیدهد تا وب سایت های خودرامنتشر کنید. این ابزاربا دریافت هزینه ای ناچیز بصورت ماهانه میتواند هاست وب سایت شمارا نیزتقبل نماید. این گزینه ارزش امتحان کردن رادارد، حداقل میتوانید برای نمونه سازی طراحی وب سایت ویااپلیکیشن خود، این موردرا امتحان نمایید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *