معرفی گوگل سرچ کنسول وکاربرد های آن؟

راه اندازی واستفاده از وب سایت این روزهاطرفداران بسیاری پیداکرده وبسیاری ازمشاغل برای کسب وکارخود نیازمندداشتن وب سایت هستند. مراقبت ونگهداری از وب سایت ازنکات مهمی است که باید توجه زیادی به آن داشت. تهیه دامنه، هاست مناسب، برقراری امنیت ابتدایی بامواردی چون گواهی SSL، ودرنهایت ایجاد تولید محتوای مناسب ازمراحل اولیه ایجادیک وب‌ سایت میباشند. امابعد ازتدارک ملزومات اولیه وب‌ سایت، بایدبه فکر رتبه‌گیری دربین رقبا یاحتی برتری یافتن نسبت به آن هاباشید. موتورهای جستجو گر گوگل چندین ابزاربرای جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده‌های وب سایت به کاربران ارائه میکند. احتمالاًقبلاً درمورد گوگل آنالیتیکس و گوگل سرچ کنسول شنیده‌اید. استفاده ازاین ابزارها برای حفظ بهتر وب سایت رایگان هست ومیتواننددیدگاه‌های بسیارارزشمندی رادرمورد وب سایت به کاربران ارائه دهند. درادامه نحوه استفاده از کنسول جستجوی گوگل برای داشتن سئو وب سایت بهتررا بررسی خواهیم کرد.

وبمستران وسئو کاران همواره تلاش میکنند تابتوانند وب سایت خودرا به بهترین شکل ممکن برای موتور های جستجوگر گوگل بهینه کنند. آنهابرای رسیدن به این هدف ازابزارهای مختلفی ومتنوعی استفاده میکنند. یکی ازاین ابزارها، گوگل سرچ کنسول هست. این ابزارامکانات مختلفی رادراختیار مدیران وب سایت قرارداده واستفاده ازآن مزایای مختلفی برای وب سایت به همراه دارد. وجودامکانات متنوع باعث شده تامحبوبیت استفاده از سرچ کنسول به طرزچشم گیری افزایش پیداکند.

درحال حاضر وب سایت های بسیارزیادی ازاین ابزاربرای بهبود وضعیت خوداستفاده میکنند. سرچ کنسول باارائه خدمات مختلف به شمااین امکان رامیدهد تابتوانید وب سایت خودرا به خوبی تحلیل وآنالیز کنید. اگرصاحب یک کسب وکارآنلاین هستید وازبسترهای متفاوت هم چون وب سایت برای برندینگ وفروش محصولات خوداستفاده میکنید، بدون شک باابزارهای زیادی برای مدیریت کسب وکارخود آشنایی دارید.

درمیان هزاران ابزاری که برای مدیریت کسب وکار وبهبود سئو وب سایت وجوددارد، برخی ازآنها ازاهمیت بالاتری برخوردارهستند. به نوعی که بایستی حتمااستفاده ازآنها رادر دستورکار خودقرار دهید. یکی ازبهترین این ابزارها، گوگل سرچ کنسول یاهمان گوگل وبمستر تولز سابق است. درادامه بامطلب گوگل سرچ کنسول چیست؟ باشما همراه هستیم. هم چنین دراین مطلب آموزش نحوه نصب وثبت وب سایت در سرچ کنسول رانیز بصورت مرحله ای شرح داده ایم.

آنچه که در مورد گوگل سرچ کنسول یا Google Search Console بهتر است بدانیم؟

همانگونه که درقسمت قبل اشاره کردیم، یکی ازمهمترین ابزارهای مورد استفاده مدیران وب سایت، ابزار گوگل سرچ کنسول است. استفاده ازاین ابزار، مزیتهای بسیارویژه ای برای مدیر وب سایت به همراه خواهدداشت. گوگل سرچ کنسول یک ابزار فوق العاده قدرتمنداست که به مدیران وب سایت، این امکان رامیدهد تابتوانند وضعیت سئو صفحات وب سایت خودرا بررسی نمایند.

بااستفاده ازاین ابزار میتوانیدمشکلات موجوددر وب سایت رامشاهده کرده ونسبت به رفع آن اقدام کنیدتابه این ترتیب بتوانیدرتبه های بهتری درفهرست نتایج جستجوگر گوگل کسب کنید. بااین ابزار میتوانید چک کنیدکه مقالات یاصفحات شمابه درستی در موتورهای جستجو گر گوگل نمایش داده میشوند یاخیر؟

به عبارت دیگراین ابزار رایگان به شمااجازه میدهد تابتوانیدبرای افزایش بازدید گوگل از وب سایت، ازیک استراتژی محتوایی مناسب استفاده کنید. اماشایدهنوز برای برخی ازشما ابهام باشدکه بااستفاده از این ابزاررایگان، چه مواردی رامیتوان بررسی کرد؟ یابه عبارت دیگرچگونه میتوان بااستفاده ازاین ابزار، درجهت بهبودوضعیت سئو گام برداشت؟ درادامه، مهمترین اقداماتی که میتوان باابزار سرچ کنسول گوگل انجام دادرا بررسی خواهیم کرد. بصورت کلی ازمهمترین مزیتهای گوگل سرچ کنسول مواردزیر است:

 • اطمینان ازوجود وب سایت و وبلاگ شمادر نتایج موتورهای جستجو گر گوگل
 • مشاهده آنالیز وب سایتتان توسط گوگل
 • اطلاع ازلینکهای داخلی وخارجی وب سایت
 • مشاهده کلمات کلیدی رتبه‌بندی شده در نتایج موتورهای جستجوگر گوگل
 • برطرف کردن مشکلات مربوط به ایندکس وب سایت در موتورهای جستجو گر گوگل
 • امکان بررسی نقشه وب سایت
 • بررسی وتنظیم نرخ خزش
 • نمایش صفحات محبوب در وب سایت شما
 • نمایش مقداربازدیدها توسط تلفن همراه ورایانه
 • امکان درخواست برای ایندکس دوباره (re-indexing) محتوای جدیدیاآپدیت شده
 • وغیره.

 

کاربرد و عملکرد سرچ کنسول گوگل

ثبت کردن وب سایت در موتورهای جستجو گر گوگل

یکی ازمهمترین کارهایی که بااستفاده از گوگل سچ کنسول میتوان انجام داد، ثبت وب سایت در موتور های جستجوگر گوگل است. باثبت یک دامنه وآدرس اینترنتی در گوگل سرچ کنسول، شمادرواقع یک سیگنال برای موتورهای جستجو گر گوگل ارسال میکنید. بنابراین خزنده ها ورباتهای گوگل یاسایر موتور های جستجو گر گوگل، متوجه وب سایت شماشده ومحتوای آن رابرسی میکنند.

به عبارت دیگراگر شما وب سایت خودرا دراین ابزارقرار داده وثبت کنید، مطمئنا وب سایت شمابرای موتورهای جستجوگر گوگل نیزثبت شده ورباتهای خزنده این موتور های جستجو گر گوگل به سراغ وب سایت شمامی آیند. نکته حائزاهمیت این است که اگر درهنگام فرآیندخزیدن هریک از رباتها وایندکس کردن مشکلی برای وب سایت شماپیش بیاید، میتوانیداز طریق ابزار سرچ کنسول برای رفع این مشکل اقدام کنید. گوگل این امکان رافراهم کرده تااگر نیازدارید تابخشی از وب سایت خودرادوباره ایندکس کنید، ازطریق سرچ کنسول این دستور رابه رباتهای موتورهای جستجو گر گوگل دهید.

 

گزارش ربات موتورهای جستجو گر گوگل از وب سایت

یکیدیگر ازمهم ترین کاربردهای ابزار گوگل سرچ کنسول، بررسی گزارش رباتهای گوگل از وب سایت است. به این معنی که این ابزاربه شمااین امکان رامیدهد تامتوجه شویدکه رباتهای موتور های جستجوگر گوگل درهنگام بررسی وب سایت شمابا خطا ومشکل مواجه شده اند یاخیر؟ اگردر در وب‌ سایت خطاهای Crawl (پروسه خزیدن موتورهای جستجو گر گوگل در وب‌ سایت) وجودداشته باشد، به این معنی است که بازدیدکنندگان به صفحاتی منتقل میشوندکه محتوایی ندارد.

بااستفاده ازابزار گوگل سرچ کنسول به راحتی میتوانیدمتوجه این خطاهادر وب سایت خودشوید. مهمترین نکته درخصوص این امکان این است که شمامیتوانیداطمینان حاصل کنیدکه کاربران شمابدون هیچ گونه مشکل وخطایی به صفحات مدنظرشما منتقل شوند. زیرابدون شک، انتقال کاربران به صفحات مختلف وب سایت یکی ازمهمترین اهداف یک وبمستراست.

 

دقت در فاکتورهای سئو وب سایت 

برخی ازپارامترهای مربوط به سئو وب سایت ازطریق سرچ کنسول گوگل قابل ارزیابی وبررسی هستند. یکی ازاین پارامترهالینک های داخلی وخارجی وب سایت میباشند. شمامیتوانید بااستفاده از سرچ کنسول لیست دقیق ازلینک سازی های وب سایت خودرا پیداکنید. هم چنین بااستفاده از گوگل سرچ کنسول میتوانیداستراتژی دقیقی برای آن به وجودبیاورید.

امکان دیگری که سرچ search console دربخش سئو وب سایت ارائه میدهد، بررسی وحل مشکلات متداول مربوط به موبایل فرندلی بودن وب سایت واستفاده ازفریم ورک amp است. سرچ کنسول گوگل این قابلیت رابه شمامیدهد تابتوانید کلمات کلیدی مرتبط سرچ شده در موتورهای جستجو گر گوگل راکه میتواندبه بهبود وب سایت شماکمک کندرا شناسایی کنید. باشناسایی کلمات کلیدی وب سایت خود وباسرمایه گذاری برروی این کلمات کلیدی، به بهبودرتبه وافزایش ترافیک وب سایت خودکمک کنید.

 

بررسی قسمت های مهم وب سایت

یکیدیگر ازمهمترین امکانات وویژگیهای سرچ کنسول گوگل، ارائه آمارها وآنالیزهای دقیق دربخش های مختلف است. همین موضوع باعث میشود تامدیران وب سایت بتوانندبااستفاده ازاین آمارها وآنالیزها برای بهبودوضعیت وب سایت خوداقدام کنند. گوگل سرچ کنسول همواره تلاش میکند تاباارائه آنالیزهای دقیق به بهبود وضعیت وب سایت شماکمک کند.

بااستفاده ازاین ابزارعلاوه برآنالیز کلی وب سایت، میتوانید بصورت انحصاری تک به تک صفحات وب سایت رابصورت جداگانه موردبررسی قراردهید تامتوجه شویدهرصفحه، چه میزان بازدیدی داشته است؟ بیش ترین وکمترین این بازدیدها درتاریخی بوده است؟ این صفحه چه رتبه ای درصفحه نتایج جستجو گر گوگل دارد وغیره.

 

چک کردن وب سایت های لینک داده شده

بااستفاده ازابزار فوق العاده کارآمد سرچ کنسول، میتوانیدبررسی کنیدکه چه صفحاتی به وب سایت شمالینک زده اند. بررسی لینک های ورودی به وب سایت شمابسیار موثراست. زیرا میتوانیدنقاط مثبت وب سایت وصفحات خودرا بررسی کرده وبهبوددهید. میدانید که دریافت بک لینک از وب سایت های مختلف میتواندتاثیر شگفتی بربهبود وب سایت شماداشته باشد. امااگر دریافت این بک لینک هاغیرمنطقی وزیاد ازحد باشد، میتواند به عاملی جهت کاهش وب سایت شماتبدیل شود.

هم چنین اگرشما به وب سایت های مخرب لینک داده ویا ازآنها لینک دریافت کرده باشید، میتوانید بااستفاده ازابزار سرچ کنسول، آنها رابررسی کرده ونسبت به مدیریت آنهااقدام کنید. بدون شک بررسی لینک ها بااستفاده ازابزار گوگل سرچ کنسول، یکی ازمهمترین ویژگیها وامکانات این ابزاررایگان است.

 

بهینه کردن سرعت وب سایت

طبق عقیده‌ گوگل درحالت ایده‌آل، سرعت لودوب‌ سایت شماباید یک ثانیه ویاکمتر ازآن باشد. ابزارهای تجزیه‌ وتحلیل گوگل هم چون سرچ کنسول، به شمااجازه میدهند تابتوانید بررسی کنیدکه برای افزایش سرعت وب سایت خود، چه کارهایی رابایدانجام دهید. بابررسی خطاهای موجود در وب سایت خود بااستفاده ازاین ابزار ورفع آنها، میتوانید سرعت بارگذاری وب سایت خودرا افزایش دهید.

 

ثبت نقشه وب سایت در موتورهای جستجو گر گوگل

یکیدیگر ازامکانات فوق العاده گوگل سرچ کنسول، ثبت نقشه وب سایت در موتورهای جستجو گر گوگل است. بااستفاده ازاین ابزار میتوانید نقشه وب سایت خودرا بصورت مشخصتری ثبت کنید. تا موتورهای جستجو گر و خزنده ها ی گوگل بتوانند باسرعت بیشتری به تمامی صفحات وب سایت شماخزش کنند. پیشنهادمیشود درابتدای کار وپیش ازهرچیزی نقشه وب سایت خودرا بااستفاده ازابزار گوگل سرچ کنسول، دراین موتور های جستجو گر گوگل به ثبت برسانید.

نقشه وب سایت راهی برای نمایش بخشهای مختلف وب سایت شمابه موتورهای جستجو گر گوگل است. گوگل بخشهای مختلف وب سایت شمارافهرست‌ بندی کرده ودر نتایج جستجو گر گوگل قرار میدهد. البته این درصورتی است که شمانسبت به ثبت نقشه وب سایت خوددر متورهای جستجو گر گوگل اقدام کرده باشید.

 

آنالیز وب سایت از نظر بدافزارها

یکی ازامکانات وکاربردهای فوق العاده ابزار گوگل وبمستر تولز یاهمان سرچ کنسول کمک به افزایش امنیت بیشتر وب سایت هست. هرزمانیکه وب سایت شمادرمعرض خطرقرارگرفته ویا بایک خطای مهم مواجه شده باشد، ازطریق ایمیل و کنسول گوگل، یک پیام درموردمشکل به وجودآمده دریافت خواهیدکرد. معمولااگر موتورهای جستجو گر گوگل مشکل امنیتی راپیداکند، به بازدیدکنندگان وب‌ سایت نیزپیغام هشداری نمایش داده میدهدتا ازآن ها نیزمحافظت کند.

این پیغام خطاتا زمانیکه شماخطا، ویروس بابدافزار مربوطه راشناسایی ورفع کنید، وجودخواهدداشت. طبق اطلاعیه های موجود وآماری که گوگل ارائه داده است، این امکان در سرچ کنسول بهبودیافته است. به این معنی است که این ابزار ازاین پس بصورت دقیقتر، خطاها ومشکلات موجوددر وب سایت رابررسی کرده وآمار دقیق تری ارائه میدهد. برخی ازانواع گزارش‌های امنیتی که سرچ کنسول میتواند نمایش دهدعبارت است از:

 • بدافزارها
 • صفحات فیشینگ
 • دانلودفایلهای مخرب
 • دانلودهای غیرمعمول وناخواسته
 • و غیره.

 

افراد مناسب سرچ کنسول کدام اند؟

درقسمت قبلی به این موضوع پرداختیم که سرچ کنسول چیست وچه کارهایی رامیتوان بااستفاده ازآن انجام داد؟ حال سوال اینجااست که این ابزاربرای چه کسانی مناسب است؟ برای پاسخ به این سوال بایدگفت که چهارگروه مختلف ازافراد میتواننداز سرچ کنسول گوگل استفاده کنند.

۱- دسته اول صاحبان کسب و کارهستندکه میتواننداطلاعات تحلیلی دقیق وبسیارخوبی راازطریق سرچ کنسول به دست آورده ومیزان عملکرد وراندمان وب سایت خودرا بااستفاده ازاین ابزارمورد بررسی و ارزیابی قراردهند.

۲- گروه دیگر سئو کاران و بازاریاب هاهستندکه میتوانند بااستفاده ازامکانات وویژگیهای سرچ کنسول به بهبودوضعیت وب سایت در موتورهای جستجوگر گوگل کمک کنند. هم چنین برای بدست آوردن ترافیک بیشترکارهای مختلفی راانجام دهند.

۳- گروه بعدی مدیران وب سایت هاهستند که میتوانند بااستفاده از سرچ کنسول گوگل به خوبی عملکرد وب سایت خودرا بررسی کرده وبرای حل مشکلات امنیتی ویامدیریتی وب سایت خوداقدام کنند.

۴- توسعه دهندگان وب وبرنامه نویس هانیز میتوانند زمانیکه قصددارند تاکدی رابرای یک وب سایت بنویسند بااستفاده از سرچ کنسول آن راکنترل کرده وحتی مشکلات آن رابرطرف کنند. همان گونه که مشاهده میکنید، سرچ کنسول گوگل امکانات و ویژگیهای مختلفی رابه افرادارائه میدهد وهمین موضوع باعث شده تاگروه های مختلف بتوانندبه بهترین شکل ممکن ازاین ابزاراستفاده کنند.

اماحالا که باامکانات مختلفی که ابزار سرچ کنسول گوگل دراختیار شماقرارداده آشناشدید، سوال اینجااست که چگونه میتوان ازاین ابزاربرای بهبودکسب وکار خوداستفاده کنیم؟ چگونه میتوانیم وب سایت خودرا در سرچ کنسول ثبت کنیم؟ درادامه باآموزش کامل ثبت وب سایت در سرچ کنسول باشما همراه هستیم.

 

آموزش ثبت وب سایت وردپرسی در سرچ کنسول

درقسمتهای قبلی درخصوص مزایا وکاربردهای ابزاررایگان گوگل سرچ کنسول باشماصحبت کردیم. امابرای ثبت وب سایت در گوگل سرچ کنسول بایدطبق مراحل وآموزشهای زیرعمل کنید. درقدم اول بایستی واردآدرس search.google.com شوید ومطابق باتصویر زیر، روی گزینه Start Now کلیک کنید.

 

اگرباراولی است که ازاین ابزاراستفاده میکنید، بعدازکلیک روی گزینه Start Now، بایدایمیل خودرا انتخاب وSign in کنید. سپس واردصفحه ای مشابه باتصویر زیر میشوید. دراین صفحه بااستفاده ازدو روش قادرهستید تاآدرس وب سایت خودرا در گوگل سرچ کنسول به ثبت برسانید.

درروش اول وگزینه سمت چپ درتصویرفوق، میتوانیدنام دامنه خودرا بصورت example.com به ثبت برسانید. امااگر ازپروتکل امنیتی HTTPS در وب سایت خوداستفاده میکنید، پیشنهاد میشودآدرس URL وب سایت خودرا مطابق باروش دوم (سمت راست) به ثبت برسانید. توجه داشته باشیدکه گوگل HTTP و HTTPS رابه عنوان دوپروتکل متفاوت درنظر میگیرد. بنابراین اگر وب سایت شمادارای پروتکل HTTP باشد اماشما آن رابصورت HTTPS به ثبت برسانید، هیچ آماری برای وب سایت شمانمایش داده نخواهدشد وبالعکس.

پس ازواردکردن آدرس صحیح وب سایت خود، روی دکمه Continue کلیک کنیدتابه مرحله بعدی بروید. اکنون ازشما خواسته میشودمالکیت وب سایت خودرا تأییدکنید. روشهای مختلفی برای انجام اینکاروجود دارد، اماروش HTML tag بهترین وساده ترین روش برای وب سایت های وردپرسی است. برای تاییدمالکیت وب سایت خودبااین روش نیازبه نصب یک افزونه دارید. درصفحه ای که به شمانمایش داده شده است، برروی HTML tag کلیک کنید وسپس کدهای داخل آن راکپی نمایید.

کدکپی شده رابایستی درقسمت Header وب سایت خود ودرست قبل ازقسمت تگ body قراردهید. برای اینکار اگردانش فنی کافی داشته باشید، میتوانیدمستقیما فایل header.php وب سایت خودرا ویرایش کرده واین کدرا درآن قراردهید. امااگر دانش تخصصی کافی برخوردارنیستید، پیشنهادمیشود، برای اینکار ازیک افزونه مناسب استفاده کنید. زیرافایل header.php کل کدهای وب سایت شمارا دربر دارد ودرصورت بروزخطا، کل وب سایت بامشکل مواجه میشود.

برای درج کدتایید هویت وب سایت در Header وب سایت خود میتوانیدبا جستجو درمخزن وردپرس، پلاگین Insert Headers and Footers راروی وب سایت خودنصب کنید. بانصب والبته فعال سازی این افزونه، میتوانید به سادگی هرکدی که نیازدارید رادرقسمت Header یا Footers وب سایت خودقراردهید.

بعدازنصب این پلاگین، قسمتی تحت همین نام افزونه به داشبورد وقسمت تنظیمات وب سایت شمااضافه خواهدشد. به مسیرتنظیمات > Insert Headers and Footers بروید وکد HTML سرچ کنسول راکه آن راکپی کرده بودید، درداخل باکس «Scripts in Header» قراردهید. فراموش نکنیدکه برای ذخیره تغییرات، روی دکمه «Save» کلیک کنید.

بعدازSave کردن تغییرات دراین قسمت، دوباره به صفحه سرچ کنسول بازگشته وروی دکمه Verify کلیک کنید.

بعدازاتمام مراحل فوق، درصورتیکه صفحه ای مطابق باتصویرزیر به شمانمایش داده شود، به این معنی است که فرآیند راباموفقیت به اتمام رسانده و وب سایت شمادر سرچ کنسول ثبت شده است.

باکلیک روی گزینه GO TO PROPERTY میتوانیدوارد سرچ کنسول وب سایت خودشوید واطلاعات مختلفی که درقسمتهای قبلی اشاره شدرا مشاهده ومدیریت کنید. البته توجه داشته باشیدکه بعدازنصب سرچ کنسول، بلافاصله بعدازآن هیچ داده ای به شمانمایش داده نخواهد شد. بلکه باید صبر کنید تا موتورهای جستجوگر گوگل متوجه ثبت وب سایت شمادر سرچ کنسول شوند.

بعداز آن میتوانید داده های مختلفی که این ابزار دراختیار شماقرار میدهد رامشاهده کنید. بااستفاده ازاین ابزار وتحلیل وآنالیز داده های وب سایت خود دربازه های زمانی مختلف میتوانیدبه بهبود کسب وکار آنلاین و وب سایت خودکمک کنید.

 

سخن نهایی

دراین مطلب به بررسی کاربردهای سرچ کنسول ویک روش ثبت سایت در سرچ کنسول پرداختیم. گفتیم که این ابزار، یک ابزار رایگان وفوق العاده قوی است که بااستفاده ازآن میتوانید وب سایت خودرابهتر مدیریت کنید. استفاده ازاین ابزار یک موضوع ضروری برای وبمستران است. دراین مطلب سعی کردیم تابازبانی ساده به بررسی این موضوع بپردازیم.

توجه داشته باشید که برای کارکردن بااین ابزاربایستی آموزش های لازم رابگذرانید، هم چنین روشهای مختلفی برای تاییدمالکیت وب سایت در سرچ کنسول وجوددارد که دراین مطلب فقط یکی ازاین روشها بررسی شد. برای تاییدمالکیت وب سایت خودبااستفاده ازروشهای دیگرنیز باید آموزش لازم راببینید.

اگرنیاز داریدتا بیشتر بااین ابزارفوق العاده آشناشده وتمامی آموزشهای لازم رابصورت رایگان دریافت کنید، کافی است درقسمت کامنت ها این موضوع راعنوان کرده ویاسوالات وابهامات خودرا مطرح کنید. ما دراولین سرعت پاسخ شماراخواهیم داد. از اینکه تاپایان مطلب گوگل سرچ کنسول جیست؟ باماهمراه بودید، ازشما سپاسگزاریم.

 

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *