سایت های رتبه اول گوگل چه ویژگی هایی دارند؟

آیا وب سایت شما ارزش صفحه اول گوگل رادارد؟ 

همه دوست دارندکه درگوگل یک باشنداماآیاواقعا لیاقتش رادارند؟

سوالی که بسیاری ازصاحبان وب سایت ها وبازاریابان اینترنتی بارهامیپرسنداین است که :

“چگونه رنک صفحه اینترنتی خودرامیتوانم درموردموضوع x به 1برسانم؟”

کمی فکرکنید،آیاسوالتان نبایدبه این صورت پرسیده شود:

“چرارنک صفحه اینترنتی من باید1باشد؟”

یابه بیان دیگر:

“آیاصفحه اینترنتی من لیاقت رنک شماره 1را درمورد موضوع x دارد؟”

نقطه عطفی درسئو

باپانداوپنگوئن(وبه مقدارکمترEMD)خیلی خوب است که روشهای اسپم‌گونه برای بهبودرنکینگ ازبین رفته واکنون بامرغ مگسخوارگوگل،مابه دوره ای واردشده ایم که برای یک عبارت خاص نتایج براساس شایستگی شان نمایش داده میشوندنه به خاطرفعالیت بازایابان اینترنتی،که برای یک دوره مشخص لینک خریداری میکنند.

دقت داشته باشیدهمان طورکه دراین مقاله گفتیم لینک ارزش بسیارزیادی دربحث رنکینگ داردامابایددرایجادونگهداری صحیح آن دقت بسیارزیادی کرد.

همه دوست دارندکه شماره اول باشند.

همه میخواهنددرنتایج یک جستجو شماره یک باشند.جایگاه شماره یک 33 درصد ازتمامی کلیکها رابه خوداختصاص میدهد درحالیکه نتیجه شماره 2 بایک افت شدید 18 درصد از کلیکها را به خود اختصاص میدهد.

این نمودارفوق العاده توسط چیتیکا افت کلیک رابرای ده نتیجه اول نشان میدهد.

اگرشما دررتبه 10باشیدحدود2یا3کلیک تاثیرگذارخواهیدداشت حالا فکرکنید که درصفحه دوم باشید!!

میتوان گفت تقریبابه لحاظ تعدادکلیک فرقی میان صفحه دوم وشصتم گوگل نیست.

بنابراین قابل درک است که چراهرکسی میخواهد رتبه های بالا رابدست آورد.

مشخص است که فقط شماره یک میتواندشماره یک باشدبنابراین درچشم اندازتحقیقاتی پاندا،پنگوئن،EMD ومرغ مگسخوارچگونه میتوان به این رتبه رسید؟ ومهم تراین است که بدانید چگونه میتوانید مطمئن شوید که صفحه اینترنتی شماشماره یک میماندبدون اینکه نگران تغییرات آینده گوگل باشید؟

برای شماره اول شدن باید ازهرلحاظ بهترین باشد.

خب به سوال ساده ای که درابتدای این مقاله مطرح شدبرمیگردیم.آیاصفحه اینترنتی من لیاقت 1بودن برای موضوعی خاص رادارد؟

شمابایدیه قدم ازدیدگاه شخصی خودتان نسبت به وب سایت تان به عقب برگردید وبه عنوان یک کاربر به آن نگاه کنید.

آیا90درصدکسانیکه روی صفحه اینترنتی شماکلیک میکنند ازکلیک برروی آن راضی هستند ونیازی به جستجوی نتایج دیگرندارند؟

دراینجا سوالات دیگری مطرح میشودکه ممکن است بخواهیداز خودتان بپرسید:

  1. آیا صفحه اینترنتی من تطابق کاملی باموضوع جستجو دارد؟

خب اگرهدف عبارت“خرید کفش”باشد آیاصفحه شماکفش میفروشد یاحداقل اطلاعات جالبی برای مکانهای مناسب برای خریدکفش دراختیار مردم میگذارد؟

  1. آیامحصول/سرویس یاخدمات من باارزش است؟

صفحه شماکفش میفروشد.خیلی خوب است.اماآیاکفشهای شماکیفیت دارند؟ آیامردم میخواهند ازکفشهای شماخریداری نمایند وآن را به دیگران پیشنهاد میدهند؟

  1. آیاصفحه من درمورد این موضوع اعتباردائمی دارد؟

بگذاریدبگویم که شما چیزی نمیفروشید(حداقل دراین لحظه)اما آیاعباراتی خاص راکه مردم برای کسب اطلاعات بیشترجستجو میکنندهدف قرار داده اید؟

آیاصفحه شما منابع نت محدودی برای این موضوع دارد؟چرامردم بجای مراجعه به ویکی پدیابایدبه وب سایت شما مراجعه کنند؟آیا شما پاسخ تمامی پرسشها را دارید؟(یاحداقل لینکهایی به منابع دیگر ساخته اید؟)

  1. آیاصفحه من آپدیت است؟

ما دردنیایی باتغییرات لحظه ای زندگی میکنیم.بنابراین دقت کنیدکه مطالبتان بروزباشد.

هرمطلب جدیدی میتواند منبعی عالی برای ترافیک حاصل ازموتورهای جستجوگرباشدبنابراین شماباید(بایدوباید) مطالب تکراری راکناربگذارید ومطالب خود را آپدیت نمایید.اگراین کار رانکنید رقبای شمااینکاررا انجام خواهند داد وبزودی شماره یک راازدست خواهید داد.(و جواب پرسش شماره 3 نه خواهد بود!)

توضیح بیشتربرای سوال شماره 2

من می توانم درباره‌ی این موضوع ساعتها صحبت کنم امافعالیت تجاری در وب تفاوتی بافعالیتهای تجاری دیگرنداردوشماهمیشه بایدازخودتان بپرسیدکه آیابهترین خدمت راارائه میدهید وچکار میتوانید بکنیدتاسطح خدمت رسانی خودتان راافزایش دهید.

من فهمیده ام که این دو سوال درواقع بایکدیگرجوردرنمی آیند اماهمیشه چیزهایی برای ارتقا دادن وجود داردبنابراین ازنقطه نظرفنی شما هیچ گاه بهترین خدمات موجود راارائه نمیدهید وهمواره برروی سوال دوم تمرکز میکنید … (امیدوارم متوجه شده باشید!).

هرفعالیت اقتصادی اشتباهاتی درپی دارد(خوشبختانه مطمئناشماازآنها تجربه کسب میکنید!)بنابراین دراین مورداست که شما درآن زمانهایی که همه چیزصددرصددرست نیست چگونه واکنش نشان میدهید.

چه تجارت حقیقی داشته باشید وچه مجازی شمابایدهمیشه بکوشیدتاتجربیات خود رابرای مشتریان/کاربران خودبهبودبخشید.

واگربهترین هستید…

اگرپاسخ شمابه چهارسوال مطرح شده بله است،برای اینکه صفحه شما درنتایج جستجو برای عبارتی خاص،شماره یک باشدنمونه قابل قبولی هستید.

امااینکار راازراه درست وباکمک سئوکاران قانونی انجام دهید ونه روشهایی که منجر به مجازات شدن شما میگردد.

صبرکنید،آیاواقعا ساختن لینکهای معتبرسخت است؟

درواقع،نه،سخت نیست.حداقل نه زمانی که موضوع/صفحه/محصول شماباارزش است.

اگرواقعاشمابهترین هستیدسوق دادن کاربران به سمت لینک خودتان آسان تراست نسبت به زمانیکه شما فکر میکنیدکه بهترین هستید!اما چگونه؟برای اینکارراهی وجوددارد میتوانیدازخودکاربران بپرسید!

برای ارجاع مستقیم کاربران به لینک مطالب جالب وب سایتمان ایمیلهای اطلاع رسانی بهترین راه است.

درمقالات آینده سعی خواهم کردجزئیات این روش رابیاورم،این که چگونه لینکهای باکیفیت راپیداکنیم (وچگونه ایمیلهای اطلاع رسانی خوبی بسازیم)،اما درحال حاضراجازه دهیدفرض کنیم که شمالیستی از 50 وب سایت که تناسب خوبی باشما دارندوممکن است بخواهند به مطالب شمالینک بدهند رادارید.

شروع کنید وایمیلی شخصی برای هریک ازاین وب سایتها/وبمسترها بنویسید،توجه آن ها رابه مطلب موردنظرجلب کنید وازآن ها درخواست لینک کنید.امکان دارد ازنیمی از آن ها پاسخ دریافت کنید.امکان دارد ناامیدشویداما من ضمانت میدهم که اگرمطلب شماواقعابهترین تناسب برای موضوع موردبحث باشد،مطمئنالینکهایی بدست می آورید وازآن مهمتر،لینکهایی باکیفیت وقدرت بالابدست خواهید آوردکه همانندموشک وب سایت شما رادررنکینگ به اوج میرساند.

به یادداشته باشید بحث درموردکمیت نیست بلکه درموردکیفیت است.واگرتوانستیدکه لینکهای مناسب کمی پیداکنید…آن هاباعث تولیدلینکهای دیگربرای شمامیشوند.

فقط حواستان به رقابت موجود باشد،کارتان راارتقادهید ومطمئن شوید که وب سایت شما به فعالیت خودبه عنوان بهترین تناسب باموضوع موردنظرادامه میدهد.

هشدار

روزهای گول زدن گوگل برای رنک صفحات بالاخره تمام شد وبرای ساختن ترافیک خودبایدخدمتی/محصولی/مطلبی خوب ارائه دهیدکه شما رادرهمهمه اینترنت پایدارنگه دارد.

خبر خوب این است که مطالب ابدائی،تخصص وتلاش زیاددرحال حاضر نسبت به گذشته ازتاثیرگذاری بیشتری برخوردار است.

بنابراین اگربه رقبای خودکه رتبه خوبی دارندباحسادت نگاه میکنیدبه این فکر کنید که چگونه میتوانیدآن هاراازمیدان به درکنید،به این فکر کنیدکه چگونه میتوانیدازآن ها بهترباشید ومن ضمانت میکنم که رنک شما بهتر میشود.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *