ایمیلهای اسپم درسی پنل خودرامسدود کنید.

بازاریابی ایمیلی یاایمیل مارکتینگ بعنوان یکی ازروشهای قدیمی بازاریابی دیجیتال هنوزهم مورداستفاده مدیران کسب وکار قرارمیگیرد.این روش برای کسب وکارهابسیارمفید واقع میشود.اما اگرطرف دیگرقضیه رادرنظربگیریم،روانه شدن سیل ایمیلهای بی محتواواسپم به صندوق پستی کاربران است.به همین دلیل است که بسیاری به دنبال آموزش مسدودکردن ایمیل اسپم هستند.دراین مطلب باآموزش مسدودکردن ایمیلهای اسپم درسی پنل باشماهمراه هستیم.

اگرچه بسیاری ازاین ایمیلهامحتوای جذاب ومفیدی دارند.اماگاهابرخی ازاین ایمیلها،آسایش کاربران رامخدوش کرده وامنیت کاربران راتهدید میکند.میدانیدکه بسیاری ازبدافزارهاو ویروسها یالینکهای مخرب ازطریق همین ایمیلهای اسپم وناشناس ارسال شده وسیستم افراد راآلوده میکنند؛اماجای نگرانی نیست.بامسدودکردن ایمیلهای مسدودمیتوانیدبرای همیشه ازشراین ایمیلها راحت شوید.درادامه باآموزش قدم به قدم مسدودوفیلترکردن ایمیلهای اسپم باماهمراه باشید.

ایمیل اسپم چیست وچراارسال میشود؟

قبل ازآنکه درخصوص آموزش فیلترکردن ایمیل اسپم درسی پنل بپردازیم،شایدبرخی ازشما هنوزباچیستی ایمیلهای اسپم یاهمان هرزنامه آشنایی نداشته باشید.سوال اصلی اینجااست که ایمیل اسپم چیست؟توسط چه کسی یاچه کسانی وبه چه دلیلی ارسال میشود؟

همان طورکه درقسمت ابتدای این متن اشاره کردیم،ارسال ایمیلهای انبوده وگروهی،یکی ازروشهای قدیمی والبته موثربازاریابی است.بطورکلی به ایمیلهایی که بصورت انبوه وبدون درخواست گیرنده ارسال میشوند،اسپم یاهرزنامه گفته میشود.البته بصورت دقیقتربایداشاره کنیم که هرزنامه یکی ازانواع اسپم است واسپم میتواندشامل موارد مختلفی باشد.برای مثال:

 • اسپم در پیام رسانها
 • اسپم درگروه‌های خبری
 • اسپم دربخش نظرات وبلاگها وغیره.

البته ناگفته نماندکه دربازاریابی ایمیلی موضوع کمی تفاوت دارد ونمی توان آن رابااسپم دریک رده قرارداد.زیرادرایمیل مارکتینگ،سازمان ارسال کننده ایمیل،باارسال درخواست،مخاطب را دعوت به عضویت میکندوکاربرنیزدرصورت عدم تمایل به دریافت ایمیل،دکمه لغو عضویت رامیزند.

باتوجه به پایین بودن هزینه ارسال ایمیلهای انبوه،این روش هنوزهم زیادمورداستفاده قرار میگیرد.امابرای این که از شراین ایمیلهاخلاص شوید،باآموزش زیرروش مسدود وفیلترکردن ایمیل اسپم درسی پنل رابیاموزید.

آموزش فیلترکردن ایمیل اسپم درسی پنل

۱-ابتداواردپنل مدیریت سی پنل خودشوید.

۲-بعداز ورودبه سی پنل ازبخش“Email”روی“Global Email Filters”کلیک کنید.

۳-درصفحه بازشده روی“Create New Filter”کلیک کنید.

۴-درمرحله بعدی یک صفحه جدیدبرای شمابازمیشود.دراین صفحه بایدتنظیمات مربوط به جلوگیری ازایمیل اسپم راانجام دهید.

“Filter Name”:دراین فیلد،یک نام برای فیلتری که میخواهید ایجادکنیدتایپ کنید.

بخش “Rules”:شامل دوبخش مختلف است:

۱- درفیلداول “From”گزینه‌ ها به شکل زیراست.

 • “From”:آدرس کسیکه ایمیل راارسال کرده است.
 • “Subject”:بعنوان وموضوع ایمیل اشاره دارد.
 • “To”:به آدرس دریافت کننده ایمیل اشاره دارد.
 • “Reply”:به پاسخ ایمیلهای ارسالی اشاره دارد.
 • “Body”:به مطالب ومحتوای ایمیل اشاره دارد.
 • “Any header”:به هربخشی ازسربرگ ایمیل اشاره دارد.
 • “Any Recipient”: این گزینه تمامی دریافت کنندگان ایمیل اسپم رادرنظردارد.
 • “Has Not Been Previously Delivered”:درسی‌پنل تنهاپیام‌ هایی که درصف انتظارقراردارندبررسی خواهندشد.
 • “Is An Error Message”:سی‌ پنل پیامهایی که ازطریق سیستم پاسخگویی خودکاربه اشتباه پاسخ داده شود رابررسی خواهدکرد.
 • “List ID”:به لیست شناسه آیدی هااشاره دارد.
 • “Spam Status”:وضعیت ایمیلهاازنظر اسپم بودن دراین گزینه است.
 • “Spam bar”:به محتوای هدر“Spam bar”اشاره دارد.
 • “Spam Score”:کل علائم+تمام چیزیکه دراسپم بارقرار دارد.

۲- درفیلددوم گزینه ها به شرح زیراست:

 • “Matches regex”:دقیقا همانندیک“regular expressions”که شماتعریف کرده‌ایدباشد.
 • “contein”:شامل رشته تعریفی توسط شماباشد.
 • “Does not contein”:شامل رشته تعریفی توسط شمانباشد.
 • “Equals”:دقیقاهمانند رشته تعریف شده باشد.
 • “Begins with”:شروع آن بارشته تعریفی باشد.
 • “Ends with”:پایان آن بارشته تعریفی باشد.
 • “Does not begins”:شروع آن بارشته تعریفی نباشد.
 • “Does not end with”:بارشته تعریفی تمام نشود.
 • “Does not match”:همانند رشته تعریف شده نباشد.

اگردرقسمت قبلی گزینهSpam score راانتخاب کرده باشید،موارد زیربرای شمانمایش داده میشود:

 • “Is above”: بایدبزرگتر ازعددی که شماتعریف کرده‌ایدباشد.
 • “Is not above”:برابریاکمتر ازعدد دریافت شده توسط شماباشد.
 • “Is below”: بایدکمترازعددتعریف شده توسط شماباشد.
 • “Is not below”:بایدازعددتعریف شده توسط شمابزرگترویابرابرباآن باشد.

۵- پس ازانتخاب گزینه موردنظر خودبایددرفیلد“Action”نیزبهترین انتخاب راانجام دهید.دراین بخش گزینه‌هابه شکل زیراست:

 • “Discard massage”:همه ایمیلهابدون هیچ پیغامی توسط سی‌پنل ردخواهدشد.
 • “Redirect to email”:سی‌پنل ایمیلهارابه ایمیل تعریف شده توسط شماارسال خواهدکرد.
 • “Fail with message”:باانتخاب این گزینه ضمن ردشدن تمامی ایمیلهای دریافتی،پیام عدم موفقیت برای فرستنده ارسال خواهدشد.
 • “Stop proccessing rules”:انتخاب این گزینه باعث میشودتمامی قواعد فیلترهاتوسط سی‌پنل نادیده گرفته شود.
 • “Deliver to folder”:کنترل پنل سی‌پنل پیام دریافتی رابه یک پوشه تعریف شده توسط شماتحویل خواهدداد.
 • “Pipe to a program”:سی‌پنل ایمیلهای دریافت شده رابه یک برنامه تعریف شده توسط شماارسال خواهدکرد.

بعدازانجام تنظیمات روی گزینه “Create”کلیک کنیدتافیلترجدیدبرای مسدودکردن ایمیل اسپم درسی پنل برای شمافعال شود.همچنین درقسمت “Current Filters”میتوانیدفیلترهایی که قبلا ایجادکرده ایدرامشاهده ومدیریت کنید.

لازم به اشاره است که این محتوابرای کنترل مدیریت هاست سی پنل ایجادشده است.اگرازدایرکت ادمین برای مدیریت هاست خوداستفاده میکنید،درقسمت نظرات مطرح کنیدتاآموزش مربوطه بارگذاری شود.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *