SAP چیست؟

 اس ای پی مخفف Systems Applications and Products است.

یک شرکت نرم افزاری آلمانی است که درزمینه تولیدنرم افزارهای سازمانی در دنیاشهرت بسیاری دارد.این شرکت اززمان تأسیس درسال ۱۹۷۲توسط ۵ کارمندسابق آی بی ام تاکنون فراز وفرودهای بسیاری رادربازار تجربه کرده‌است؛ولی درسال‌های پس از۱۹۸۵پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کردوزمانی هم که اینترنت پابه عرصه کسب‌وکارهای تجاری گذاشت،توانست باراه‌اندازی وب سایت SAP. comتعریف جدیدی ازمفهوم فرایندهای تجاری به‌دست دهد.

SAP بزرگترین ERP جهان است.سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)،شامل سیستمهای نرم افزارتجاری ای هستندکه قابل تعریف وتنظیم بانرم افزارهای استانداردی هستندکه راهکارهای کسب و کار برای فرآیندهای اصلی(مانندبرنامه ریزی وکنترل تولید،مدیریت انبار)وعملکردهای اجرایی اصلی(حسابداری،مدیریت منابع انسانی)رادریک سازمان یکپارچه وهماهنگ میکنند.

تاریخچه SAP

این شرکت درسال ۲۰۱۰نیزشرکت Sybase راکه درزمینه تولیدنرم‌افزارهاوپایگاه‌های داده تخصص داشت،به مبلغ ۵. ۸ میلیارددلارخریدوهم اکنون آنرابصورت مستقل اداره میکند.SAP درصنعت نرم‌افزارهای برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)،مدیریت روابط بامشتری (CRM)،ونرم‌افزارهای فروش وبازاریابی باچند رقیب سرسخت مبارزه میکند.شرکت اوراکل بزرگ‌ترین رقیب SAP است.این دوتاکنون دعاوی واختلافات حقوقی زیادی بایکدیگرداشته‌اند.یکی دیگر ازرقیبان،شرکت مایکروسافت میباشد.

بازارSAP

SAP که هم اکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده نرم‌افزارهای شرکتی درجهان محسوب میشود ۱۷۶هزارمشتری در۱۲۰کشور دارد وحدود ۵۴ هزارنفررا درسراسر جهان دراستخدام دارد.گفته میشوددرآمداین شرکت درسال ۲۰۱۰به ۱۲. ۵ میلیارد یورو رسیده‌است.SAP درچهارگستره گوناگون جهان به ارائه خدمات ومحصولات خود میپردازد.

بزرگترین ارائه دهنده راهکارهایSAP درایران

دردهه اخیرسیستم بزرگ و یکپارچه SAP، درایران هم توانست سهمی دربازارخود داشته باشد.ازآنجایی که این نرم افزاربسیاربزرگ وبااهداف کامل طراحی شده است درچندسازمان بزرگ ایران باموفقیت پیاده سازی واجراشده است.ازنمونه شرکتهایی که ازاین نرم افزار استفاده میکنند میتوان به شرکتهای(همراه اول،کاله،ایران خودرو،ماموت،بانک سامان،زرماکارون و …)اشاره کرد.البته شرکتهای کوچکتراز Business one که یک شاخه کوچک ازSAP است که درابعاد کوچکتربرای کسب وکارهای کوچکتر به خوبی پیاده سازی واجراشده است،استفاده میکنند.

اما شرکتهای ارائه دهنده SAP درایران که میتوان به شرکت ماموت مدیریت سیستمهااشاره کرد.وب سایت ماموت مدیریت سیستمها ارائه کننده راهکارهای SAP درایران.بزرگترین پیاده سازحال حاضراین تکنولوژی درایران میباشدکه بادربرداشتن نیروهای موفق اعم ازمشاوروبرنامه نویس توانسته جایگاه ویژه ای ازاین نرم افزار رادرایران راه اندازی واجرانماید.

اگرچه ممکن اســت نام برنــد آلمانى SAP براى بســیارى ازماچندان آشنانباشد،امابایدبدانیم که این نام تجارى یکى ازشرکتهای مشهور وقابل استناد درزمینه نرم افزاراست که خصوصاً درتولیدنرم افزارهاى سازمانى با تمرکزبرمدیریت عملیات تجــارى وارتباط بامشــتریان،جایگاه ممتازى رابدست آورده است.ایــده این برند درســال 1972 توســط 5 تن ازمهندسان شــرکت آبی‌ام شکل گرفت که به فکرادامه یک پروژه انصرافى افتادند ونتیجه آن نیزبه ثمر رسیدن پروژه مذکور شد.چیزى نزدیک به نیم قرن ازعمراین استارتاپ میگذرد ورویکردبرندسازى وتبلیغاتى آن بگونه‌ای بوده که جایگاه ممتازى رادربازار نرم افزارهاى سازمانى بدست آورده است. داستانگویی دربازاریابیSAP بیش ازهرچیزی همیشه تأکید شده است.

تبلیغات بومى باهمکارى فوربس

تمرکزبرتبلیغات بومى،به بخش قدرتمندى ازرویکردبازاریابىSAP تبدیل شده است.تبلیغات بومى که به تبلیغات همسان نیزمعروف است،یکى ازرویکردهاى بازاریابى درفضاى مجازى اســت که ازطریق ارائه محتواى ارتباط محور،بیشــترین میزان رابطــه وتعامل رابــاکاربران ایجاد میکند.ایده تبلیغات بومى درســال 2011 وبه لطف همکارى بافوربس براى این برندشکل گرفت.برندهــا میتوانندمحتواى تبلیغاتى خودرادر فوربــس AdVoiceفوربس BrandVoiceمنتشــرکنندو برهمین اســاس نیــزاین نام تجارى باهمکارى فوربس،تبلیغات بومى خودرارقم زد.

اگرچه شــروع این همکارى بافوربس براى برندSAP باچالشهایی همراه شدوانتقادات زیادى رابه آن واردکرد،ولى مانندهررویکرد جدیدى،چنین چالشهایی اجتناب ناپذیربودند؛بطورى که بعد ازمدتــى طنین صداى این برند به گوش کاربران رسید وازحجم انتقادها کاسته شد،زیرامحتواى بازاریابى ایــن برندباتوجه به اطلاعات بومى ایجاد میشدکه برپایــه روابط عمومى وبرقرارى ارتباط شکل میگرفت.

درواقع تبلیغات بومى یک بســترقدرتمند براى این برند به شما میرود،زیراموفق به ایجادآگاهى دربین کاربران خودشده وتعامل تجارى خود رادربین مشتریان گسترش خواهد داد.SAP؛برندى که خودش داستانش را میگویدمحتواى بازاریابى SAP که باتوجه به نوع کاربران بومى شــده است،بیشــتر درقالب داستانهای باکیفیت ومعتبرارائه میشود.

این برند تأکیدزیادى برخلق داستانهای مربوط به خود دارد؛خصوصاً داستانهایی که نشان دهنده تأثیراین نام تجارى برزندگى مخاطبان است.رویکردخاصى که این شــرکت درارائه محتواى داستانى خود درپیش گرفته،به نوعى وجه تمایز شــگرفى رابین آنها ودیگربرندهــا ایجادکرده است؛چراکه رواى این داستانها اعضاى شرکت هستندوبه زعم آن ها،هیچکس بهترازافرادى که دراین کمپانى حضوردارند،داستانهای آن را روایت نخواهدکرد.

ازنظرتیم تبلیغاتى این نــام تجارى،هیچکس بهتر ازکارمندان این شــرکت کــه دربدنه آن حضور مداوم داشته‌اند،قادربه گفتن داستان برندنیست؛به همین دلیل نیز روندتولیدمحتواى این کمپانى به آژانسهای بیــرون تحویل داده نمیشود!زیراازنظرآنها،مخاطبان یک برند آن قدرباهوش هستندکه بتوانند محتواى غیرصادقانه راتشخیص دهند.ارائه محتواى صادق ومعتبــریک اصل مهم درداستانگویى برندها به شــمار میرودوبرهمین اساس نیزگروهSAP تولید محتواى تأثیرگذاررابرعهده کارمندان خــود میگذاردکه ازنزدیک فرازوفرودهاى شــرکت رالمــس کرده‌اندتادرنهایت بتوانندیک داســتان صادقانه وتأثیرگذار راارائه دهند.

حرکت فراتر ازB2B 

باتوجه بــه اینکه تولید نرم افزارهاى ســازمانى دردســتورکاراین برندقرارگرفته اســت،مدل بازاریابى بى تو بى جایگاه ویژه‌ای درروند تبلیغاتى آن دارد؛امــا اخیراً،مدیرارشد بازاریابى این شرکت،سعى میکند برنامه‌های بازاریابى خودرافراتر ازرویکرد بى تو بى هدایت کند.

ارائــه یک تبلیغ ازســوى SAPدربرنامه زنده جیمى کیمل،رویکرد متفاوتى راازاین برند B2B نشــان میدهد،ازآن جایى که عمده محصولات ونرم افزارهاى این نام تجارى براى سازمانها ارائه میشود،طبیعى است که شیوه بازاریابى بى تو بى رادردستورکارخود قراردهد؛اما اقدام مذکور دربرنامه جیمى کیمل نشان دهنده انعطاف وتغییرجهت رویکرد بازاریابى این برند است.

دســتیار جیمى کیمل دربرنامه فــوق،ازتأثیرSAP دربهبود زندگی‌اش میگویدکه یک نوع بازاریابى بى تو سى محسوب میشودوگروه زیادى ازبینندگان این برنامه زنده راهدف قرار میدهد.این رویکرد درنتیجه تصمیمى اجراشــدکه ازسوى مدیرارشد بازاریابى این برند اتخاذ شده بود.به زعــم Tillman Alicia،شــرکت SAP نیازبه مخاطبان گسترده‌تری داشــته وباید ازفرایندبى تو بى وســازمانى خود به ســوى دستیابى به گروه‌های بزرگتر مخاطبان قدم بردارد.درکنــار بازاریابى سنتى ایــن برنــدکه برتصمیم گیرىهاى ســازمانى متمرکزبود،گروه بازاریابى این شــرکت بطور فزاینده‌ای شاهدبازدیدکاربران از وب سایت و ثبت نام آن ها دروبینارهابودند وبرهمین اساس نیزبه دنبال تغییر رویکردبازاریابــى قدیمیتر گام برداشــتند.البته نکته متمایزى که تیلمن،مدیربازاریابى،برآن تأکید دارد،تنهــابه گسترده‌ترشــدن دایره کاربران و شناخت وسیعتربرند محدود نمیشود،بلکه تأکیــدعمده او روى برقــرارى ارتباط عاطفى واحساسى بامخاطبان است تادرنهایت یک رابطه عمیقتر و ماندگارترشکل بگیرد.

بازگشت به ریشه‌هابراى هدایت آینده

کمپین داستانپردازى راه حلى بودکه برندSAP درراستاى استراتژی‌های قدیمى بازاریابى خود به فکراحیای آن افتاد.تیلمن،ازهمان آغــاز فعالیت خوددرمقام مدیرارشــد بازاریابى این شــرکت،بازآفرینى روایت تجارى SAPرا دردســتورکارخود قرار داد و درتحقیقات خودموفق به کشف دوباره ریشه‌های شرکت شد.اوبه هدف اصلى این برنداشاره میکند:

«مابراى این ساخته شدیم که بااستفاده ازفناورى به بهبودزندگى مردم کمک کنیم»

برهمین اســاس نیزبه جاى تمرکز برپیام‌هایی که قبلاً برکارایى وبهینه ســازى این برندتمرکز میکردند،تیلمن تصمیم به ایجاد یک ســاختار روایى درمحتواى تبلیغاتى خودگرفت وتأثیر وحمایت SAPازمشاغل، محیط زیست واقتصادرا درقالب داســتان بیان کرد.رویکردآنها به این صورت بودکه دردرجه اول،اهداف اصلى شرکت راکه درواقع ریشه‌های آن هستند،موردبازبینى قرارداده وسپس باتمرکزبرداستانگویى،اهداف مذکورراگوشزد میکنند.

مدیربازاریابــى این برندمعتقداســت که بایدرســالت واهداف خودرابه مشتریان نشان داد،چراکه کاربران به فناوریهایی که ارائه میشود،به تنهایى،اهمیتى نخواهند داد؛بلکه آنچیزى که براى مشــترى مهم است،تأثیریک محصول تکنولوژیک است. باتوجه به این نکات،بایدگفت که SAP نقش خود رابه عنوان یک فناورى تأثیرگذار دربهتر کردن زندگى مردم،درقالب داستان نشان میدهد.یــک نمونه مــوردى از داســتانگویى مبتنى برریشه‌های شــرکت،کمپین موسوم به «بهترین اجرا» است.ایــن کمپین ازجملــه برنامه‌های ایــن برند درراستاى بازاریابى داستان محور براساس اهداف اصلى شرکت است،به این صورت که مجموعه‌ای ازتبلیغات چاپى،دیجیتال،رسانه‌های اجتماعى وتلویزیونى درقالب یک کلیپ و برمبناى روایت وداستان پردازى تولیدشده و درهمه داستانهای مذکــور،نقشSAP دربهترشــدن روند زندگى برجسته میشود.

امیدواریم ازمقاله‌ی داستانگویی دربازاریابی SAP لذت برده باشید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *