پروتکل ارسال ایمیل( SMTP) چیست؟

SMTP چیست؟

پروتکل smtp،یک پروتکل ساده انتقال ایمیل است وبرای ارسال ودریافت نامه‌های الکترونیکی مورداستفاده قرارمیگیرد.این پروتکل به دلیل محدودیت‌هایی درنگهداری نامه‌ها،معمولا باپروتکل‌های POP3یا IMAP استفاده میشود.این تعریف جزء تعریف های اولیه پروتکل smtp درعلم شبکه بود وآخرین تعریف ونسخه بروزرسانی شده آنSMTPگسترش یافته (ESMTP) راشامل میشود.امروزه این پروتکل بطور گسترده استفاده میشود.

SMTP مخفف چیست؟

smtp درواقع مخفف simple mail transfer protocolاست وهمان طورکه گفته شدبه معنی پروتکل ساده انتقال پست الکترونیکی است.

کاربرد پروتکل SMTP

SMTP برای کاربران امکان ذخیره نامه‌ها راروی یک سرور یادانلود آن ها راازسرور فراهم میکند.درحقیقت میتوان گفت،SMTPبرای ارسال نامه‌ها وPOP3 یاIMAP برای دریافت نامه‌ها بکار میروند.

پروتکل smtp یاپروتکل ارسال ایمیل معمولا ازپورت ۲۵برای ارسال نامه‌ها استفاده میکند.پروتکل POP3 رایج‌ترین پروتکل استانداردبرای دریافت نامه‌ها بشمار می‌آیدکه از پورت ۱۱۰برای دریافت نامه استفاده میکند.درکنار این پروتکل IMAP هم وجود دارد.

SMTP server چیست؟

SMTP درواقع یک سرور نیست ونمی توانید آن رابا سرور مقایسه کنید.اگر بخواهیم بگوییم SMTP چیست بایدبگوییم درواقع یک برنامه است که امکان ارسال ودریافت ایمیل رافراهم میکند.اما بعضی باعبارت سرورSMTP نام گذاری میشود.تعدادزیادی سرور SMTP بصورت رایگان وجود داردکه میتوان به خوبی ازآن ها استفاده کرد.

به عبارت دیگر،سرورSMTP،مانند وب سرور یک رایانه است که مانند مسیریاب عمل میکند.هنگامی که پیام‌های پست الکترونیکی راازکاربران دریافت میکند آن ها رابه گیرندگان مورد نظر میفرستند.

سرورهایSMTP ازپروتکل‌های ساده انتقال پست الکترونیکی یابرنامه ارسال پست الکترونیکی یونیکس استفاده میکنند.اغلب پیام‌ها بایدازمیان سرورهای مختلفی عبورکنندتابه مقصدشان برسند.

SMTP توسط RFC 821 تعریف گردید ودرRFC 5321 بروزرسانی شده است که همان SMTP پیشرفته میباشدکه امروزه بسیارمورد استفاده قرار میگیرد.این نوع از پورت smtp با شماره ی ۵۸۷ برای ارسال ایمیل استفاده میشود.اتصالاتSMTP توسط گواهینامهSSL امن میشوندکه این پروتکل به شکل  SMTPs تغییر می یابد.

قبل ازبرقراری ارتباط باافرادازطریق پست الکترونیکی لازم است دستوراتی برای تنظیم وآزمایش سرورSMTP و هم چنین تغییراتی رادرISS اعمال کنید.

پیش ازادامه مقاله لازم است بدانید درصورتی که وب سایت شما وردپرس باشد،برای تنظیمات SMTP،تنها کافی است یک افزونه ایمیل وردپرسی نصب وبا چند کلیک آن راتنظیم وراه اندازی کنید.

تنظیمات SMTP SERVER درiis

برای ورود به بخش تنظیمات SMTP Server درصفحه IIS،درقسمت Application Developer،برروی ماژول SMTP E-mail کلیک کنید.

دراین صفحه،تمام SMTP Server مربوط به SMTP-email رامشاهده می‌فرمایید:

درقسمت E-mail Address آدرس فرستنده ایمیل به سرور SMTP رادرکادر،وارد نمایید. به دوروش میتوان ایمیلها راازسایت ویابرنامه تحت وب دریافت نمود.درروش اول ایمیلها به سرورSMTP انتقال مییابند.ودر روش دوم برروی یک دایرکتوری که تعریف نموده‌اید ذخیره میشود.برای انتخاب گزینه اول برروی  Deliver e-mail to SMTP serve کلیک نمایید.نام دامین SMTP سرور رادرکادرمربوطه وارد نمایید.اگر سروربرروی سیستم لوکال باشد،تیک گزینه Use localhost رابزنید.SMTP معمولا ازپورت ۲۵ برای ارسال ایمیل استفاده میکند.به طورپیش فرض قسمت Port برروی ۲۵تنظیم شده است.برای تغییرآن،عدد موردنظر را داخل کادر مربوط به Port وارد نمایید.

 

درقسمت Authentication Settings متدهای احرازهویت مربوط به سرور SMTP رامیتوانیدتنظیم‌نمایید.اگر سرورنیازبه احراز هویت نداشته باشد،برروی گزینه Not required کلیک نمایید.برای احراز هویت توسط ویندوز گزینه Windows راانتخاب کنید وبرای احراز هویت توسط یک اکانت خاص،برروی گزینه Specify Credentialsکلیک کنید.گزینه Set راانتخاب نمایید،سپس اکانت ورمزعبور رادرپنجره جدیدوارد نمایید.برروی گزینه OK کلیک کنید.برای ذخیره ونگهداری ایمیلهابرروی یک دایرکتوری وارسال آن به سرور درآینده گزینه Store e-mail in pickupdirector راانتخاب کنید.درکادر،آدرس مسیر مورد نظر را واردکنید.درانتها ازمنوی Actionsبرروی گزینه Apply کلیک کنید.

دستورات اولیه سرویسSMTP

پس ازنصب سرویس SMTP،این سرور بطورپیش فرض فعال میشود.ذخیره پیام درLocalDrive:InetpubMailroot واقع شده است.اگر برای اولین بار میخواهید تنظیمات مربوط به سرور مجازی SMTP یاتنظیمات کامپوننت های آن‌را پیکربندی کنید،آشنایی بادستورات سرورSMTP لازم است.

دستور کاربرد
HELO / EHLO جهت شناساندن  فرستنده (client) به سرور SMTP است
MAIL FROM محل آدرس پست الکترونیکی فرستنده را مشخص می‌کند
RCPT TO با این دستور آدرس گیرندگان پست الکترونیکی مشخص می‌شود
DATA شامل داده‌های واقعی (بدنه متن، ضمیمه و…) است
(RSET (RESET مشخص‌کننده تراکنش پست الکترونیکی جاری، ارسال شده یا به‌طور غیرعادی خاتمه یافته است
( VRFY (VERIFY جهت تایید کاربر استفاده می شود
HELP با این دستور سرور اطلاعات کمکی را به فرستنده ارسال می‌کند
QUIT با این دستور سرور فضای تخصیص داده‌شده به آن را آزاد می کند

SMTP رایگان

تعدادی سرور SMTP رایگان برای ارسال پست الکترونیکی بطورمستقیم وجود دارد.بیشتراین برنامه‌ها کارپشتیبانی راانجام میدهند،برنامه‌های پست الکترونیکی مانندEudora ازجمله این برنامه‌هاست که در مقایسه باOutlook Express ساده‌تر میباشد.امروزه یکی ازسرورهای SMTP رایج،سرورSMTP جی‌میل است.

سرورSMTP حتی برای مواقعی که درمکانهای عمومی به اینترنت دسترسی دارید،یامجبوربه ارسال پست الکترونیکی حجیمی هستید بهترین گزینه است. زیرااین سرور،امنیت وپوشیدگی اطلاعات راتضمین میکند.GSM سرورنیز یکی دیگر ازاین سرویس های رایگان است.

 ویژگی های smtp چیست ؟

از ویژگیهای SMTP میتوان به موارد زیراشاره کرد:

  • برخی توابع ارسال ایمیل راپشتیبانی نمیکند.
  • مسائل امنیتی مشخص شده درX.400در پروتکل smtp رعایت نمیشود.
  • این پروتکل بسیار ساده میباشد.

ازدیگرمحدودیت های این پروتکل این است که تنها برای ارسال ایمیل استفاده میشوددرواقع پروتکل ارسال ایمیل میباشند وتوانایی دریافت آن ها راندارد.بعلاوه استفاده ازآن بستگی به تنظیمات ISP ویا شبکه دارد.ومهمترین مزیت پروتکلIMAPسرعت آن است و تنهابایک درخواست کوچک ایمیلها دانلود میشوند.SMTP جهت رساندن ایمیل به سرورگیرنده ازMTA (mail transfer agent) استفاده میکند.

Mail server چیست؟

درتشریح اینکه میل سرور چیست بایستی گفت هرایمیلی که ارسال میشود ازطریق یک سری ازسرورهای پست الکترونیکی درطول مسیربه گیرنده مورد نظرخود هدایت میشود.اگرچه ممکن است بنظربرسد که یک پیام فوراً ارسال میشوداما واقعیت این است که یک سری عملیات پیچیده برای انتقال صورت میگیرد.بدون این عملیات ازسرورهای پست الکترونیکی،شما فقط قادربه ارسال ایمیل به افرادی خواهیدبودکه دامنه آدرس ایمیل باخود شما مطابقت دارند.

SMTP relay چیست؟

SMTP relayپروتکل ارسال ایمیلهای خروجی ازیک سرور به سروردیگراست.یک سرویس SMTP relay(هم چنین به عنوان ارائه دهنده پروتکلSMTP نیزشناخته میشود)به یک فرستنده کمک میکندتابا روت کردن ایمیل ازطریق یک شخص ثالث مورد اعتماد،ایمیل ارسال کندو معامله ای راانجام دهد.خدمات SMTP relay تمام فناوری وتخصص اساسی رابرای کمک به مشاغل درارسال ایمیل ازطریق SMTP فراهم میکند.

incoming mail server وoutgoing mail server چیست؟ 

برای اتصال به یک میل سرورازطریق پروتکل‌های SMTP ، POP3 و IMAP نیازاست آدرس آن ها را درنرم افزارهای ایمیل خود (مثل Outlook) وارد نمایید.

محلی که آدرس میل سرور خود را وارد میکنید تحت عنوان incoming mail server و outgoing mail server هستند.تفاوت incoming و outgoing درزمان ارسال یادریافت آن ها میباشد.درفیلدincoming mail server آدرس میل سرور دریافت ایمیل استفاده میشود و درفیلدoutgoing mail server آدرس میل سرور ارسال ایمیل درج میشود.البته درنظرداشته باشید عموما این دو آدرس یک آدرس واحد هستند و مقادیر متفاوتی نخواهند داشت.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *