چگونه سئو وب سایت رقبا را بررسی کنیم؟

تااکنون بااین احساس مواجه شده ایدکه هرتلاشی درراستای بهبود وبررسی سئو وب سایت خودانجام میدهیدتاثیری دروضعیت شما ازنظر موتورهای جستجوگرندارد؟ممکن است شمااشتباهاتی دربررسی سئو وب سایت خود مرتکب شوید،ولی شایدرتبه بد وب سایت شما بخاطر سئو بهتر رقباوپیچیدگیهای این رقابت باشد.اگر دررقابت سختی قرارگرفته‌ایدباید به بررسی سئو وب سایت رقباپرداخته و چشم از آنها برندارید.

بررسی سئو وب سایت رقبا

اگرجایگاه مناسبی دارید ورقابت شدیدی وجود ندارد،بازهم بررسی سئو رقبا واستفاده ازشکست وموفقیت آن‌ها میتواندبه پیروزی شما کمک کند.درادامه نحوه بررسی سئو وب سایت رقبا رادر7 قدم به شما آموزش خواهیم داد.

قدم اول:رقبای خود رابشناسید.

بررسی سئو وب سایت رقبابدون شناخت صحیح آنها امکان پذیرنیست.دربعضی مواردوزمینه‌های کاری شناخت رقباکارآسانی است وشماتنهابه بررسی سئو وب سایت وفعالیتهایشان میپردازید،ولی همیشه شناخت رقبای اصلی به این سادگی نخواهدبود.رقبای شما وب سایت‌ هایی هستند که درکلمات کلیدی اصلی شمارتبه خوبی درنتایج جستجوی گوگل دارندویادرعبارات کلیدی چندکلمه‌ای باشمابه رقابت میپردازند.لیست رقبای شما میتواندبسیارطولانی باشد وامکان بررسی سئو وب سایت رقبابرای این تعدادامکان پذیرنیست.کلمات کلیدی موردنظرتان رادرگوگل جستجو کنید و وب سایت‌ هایی که در رتبه‌های بالاقرار گرفته‌اند رابه عنوان رقبای اصلی خودبرای بررسی سئو وب سایت آنها درنظرداشته باشید.

قدم دوم :وب سایت رقبای خود رابررسی کنید.

زمانیکه لیستی ازرقبای اصلی خود تهیه کردید،وب سایت آنها رامورد تحلیل وبررسی قراردهید.برای بررسی سئو وب سایت رقبابایدبدانیدکه:

  • آیا ظاهر وب سایت‌ شان بخوبی طراحی شده است؟
  • حجم محتوای موجود در وب سایت‌ شان چقدراست؟
  • کیفیت مطالب وب سایت راچگونه ارزیابی میکنید؟
  • ازآدرس دهی پویا استفاده میکنندیاخیر؟

بااینکار میفهمید که رقیب شمادرفضای اینترنت چقدر حرفه‌ای عمل میکندوتاچه اندازه محتوای وب سایت خودرامناسب باسلیقه موتورهای جستجوگر ساخته است.

قدم سوم :کلمات کلیدی خود رابررسی کنید.

کلمات کلیدی همواره مهمترین فاکتوربرای موفقیت درسئو بشمارآمده‌اند.به همین دلیل اگررقبای شماکلمات کلیدی مناسبی بکاربرده باشندرتبه بهتری درنتایج جستجو خواهند داشت.گاهی اوقات درآنالیز رقبادریافتن کلمات کلیدی آن هابه مشکل میخوریم،دراین حالت باتوجه به محتوای وب سایت‌ شان بررسی کنید که آیاآنها کلمات کلیدی شمارابکاربرده‌اندیاخیر؟

هم چنین بااستفاده ازابزارهایی مانندWebsite Keyword Suggestion میتوانیدبررسی کنید که چه کلماتی درسئو وب سایت موردنظرتان تاثیرزیادی دارند.درطول این بررسی‌ها شماکلماتی خواهیدیافت که از ذهن شما پنهان بوده‌اندومیتوانیددر سئو وب سایت‌ بهتر ازآنها استفاده کنید.

هم چنین میتوانید درادامه‌ی بررسی سئو رقباتراکم کلمات کلیدی درمحتوای وب سایت رقیب رامحاسبه کنید.ابزاری مانندKeyword Density Cloud دراین زمینه به شما کمک خواهدکرد.هم چنین محل قرارگیری این کلمات رامورد توجه قراردهیدکه آیادرمحتوا،تگ‌های متا،عنوان های صفحه،تگ تصاویریاآدرس صفحات قراردارندیاخیر؟

قدم چهارم :لینکهای ورودی به وب سایت خودرابررسی کنید.

لینکهای ورودی یا بک لینک همانند ستون فقرات دربهینه سازی وب سایت یاهمان سئو وب سایت عمل میکنند.به همین دلیل دربررسی سئو وب سایت رقبا باید لینکهای ورودی به وب سایت‌ شان رابررسی کنید.به مبدا لینکها،تعدادشان ومتن مورداستفاده درآن‌ها دقت کنیدتاراز موفقیت رقیب رابدست آورید.معمولا دربررسی سئو وب سایت رقبا ایده‌های مناسبی برای لینک به وب سایت‌ تان خواهیدیافت.اگررقیب شمااز وب سایت‌ های مناسب وپربازدیدی لینک داردکه شماازوجودشان بی خبربودید،باصاحبان این وب سایت‌ هاتماس گرفته ودرصورت امکان لینک مناسبی برای وب سایت خودتهیه کنید.

قدم پنجم :موارد دیگر در سئو وب سایت خودرا بررسی کنید.

برای سئو مناسب وب سایت کلمات کلیدی ولینک ورودی نقش مهمی راایفا میکنند،ولی همه چیز به همین جاختم نمیشود.برای موفقیت دربررسی سئو وب سایت رقباشمابایدرتبه الکسا،رنک گوگل (GPR)وعملکرد آنها درموتورهای جستجوگردیگرمانندYahoo وBing رانیزبررسی کنید.هم چنین تعداد صفحات ایندکس شده از وب سایت رقیب توسط موتورهای جستجوگر رانیزدرنظرداشته باشید.

قدم ششم: میزان حضورخود رادرشبکه‌های اجتماعی درنظر داشته باشید.

شبکه‌های اجتماعی امروزه نقش مهمی درافزایش ورود کاربران به وب سایت‌ هادارند.به همین دلیل بررسی سئورقبا دراین زمینه دیدمناسبی ازعملکردشان به شما خواهدداد.Instagram،Telegramو LinkedIn ازمهمترین منابع جذب بازدیدکنندگان به وب سایت‌ هاهستند.دراین شبکه‌ها رقبای خودراپیداکنیدوبااضافه شدن به لیست دوستان‌شان میزان محبوبیت وفعالیتهایشان رازیرنظربگیرید.

قدم هفتم :انواع تبلیغ خود رابرای وب سایت بررسی کنید.

شرکتهای زیادی هستندکه استفاده ازتبلیغات مناسب برای ورودبازدیدکنندگان به وب سایت راراحت‌تر ازسئو وجذب مستقیم بازدیدکنندگان ازموتورهای جستجوگرمیدانند.یکی ازروشهای تبلیغاتی رایج، تبلیغات کلیکی گوگل است وشما بابکارگیری Google Keyword Planner وابزارهایی که توسط خودگوگل ارائه شده‌اند،میتوانید تخمینی ازمیزان رقابت درکلمه کلیدی موردنظرتان وعملکردرقبا دراین زمینه داشته باشید.

بررسی سئو وب سایت رقبا تمام شدنی نیست وبایددرمقاطع مختلف زمانی انجام شود،تمام فعالیت‌هایی که برای بررسی سئو وب سایت رقبا گفته شد زمانبربوده ودرمواردی نیاز به تجربه کافی دارند.ولی اگرمیخواهیدراز موفقیت رقبایتان رابدانیدباید همین مسیر راطی کنید،حتی اگردراین رقابت موفق نشویدبازهم نکات ومواردزیادی رابرای بهبود وضعیت سئو وب سایت‌ خودخواهیدیافت.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *