SEM چیست؟

جواب های متفاوتی برای این سوال وجوددارد.یک وبمسترمیتواندبه عنوان یک مدیربرفعالیت طراحان،مشاوران،بازاریابان وسئوکاران نظارت کندویاتمامی فعالیتهاراخودبه تنهایی انجام دهدولی درهردوصورت جواب سوال SEM چیست تاثیرزیادی برموفقیت اوخواهدداشت.

آیاSEO وSEM دواسم بایک مفهوم است؟

برای خیلی ازافرادی که دراینترنت فعالیت دارنداین دومفهوم هنوزناشناخته ومبهم مانده‌اند ویاSEM  وSEO رایک چیزمیپندارند ولی بنظرمن SEM یاهمانSearch Engine MarketingوSEO تفاوت بسیارزیادی باهم دارند.

بازاریابی موتورهای جستجو Search Engine Marketing

SEM مفهومی بسیارگسترده‌ای است.درواقع تمام فعالیتهایی که درراستای استفاده ازتکنولوژی موتورهای جستجوگر جهت افزایش بازدیدیک وب سایت،جذابیت ودرآمد انجام میگیرد،بخشی ازSEM هستندبنابراین SEO رانیزشامل میشود.

بخشهایی ازSEM که به طورمجزاازSEO هستند وتفاوتهای این‌دو راشامل میشوندرا درادامه شرح خواهیم داد.

تفاوت SEMوSEO

وب دایرکتوری

پرداخت هزینه به دایرکتوریهای بزرگ وشناخته شده برای آنکه وب سایت شما رابه بازدیدکنندگان ودرنتایج جستجو نمایش دهند بسیار راحتتر ازآماده سازی مناسب برای حضوردر صفحه اول موتورهای جستجوگراست.بعضی ازاین دایرکتوریها تنهاباپرداخت هزینه وبعضی به صورت رایگان وب سایت شمارابه نمایش میگذارندوباپرداخت هزینه میزان محبوبیت وبازدیدشما راافزایش میدهند.که درحقیقت بخشی ازSEM شماخواهد بود.

تبلیغات سنتی

به عنوان بخش دیگری ازSEM،این روش شامل قراردادن تبلیغات پولی شمادرنتایج موتورهای جستجوگرمیباشدکه باتوجه به کلمه کلیدی مناسب موردنظرخودتان وبراساس تعداد نمایش به بازدیدکنندگان صفحات جستجو برای شماهزینه خواهدداشت.درواقع تبلیغات شمابه تعدادبازدیدکنندگان از وب سایت‌ تان بستگی ندارد.

تبلیغات کلیکی(PPC)

دراین روش شماتنهابه ازای تعداد کلیک برتبلیغ هزینه خواهیدپرداخت.هزینه این روش درSEM به مراتب بالاتربوده وشناخته شده‌ترین وب سایت دراین زمینه موتورهای جستجوگرگوگل هستند.دراین روش شمامیزان هزینه موردنظرتان برای تبلیغ وکلمه کلیدی رامشخص نموده وبه ازای بازدیدکنندگان وب سایت‌ تان ازاین مسیرمقداری پول از حساب شما کسر میشود.کمپینهای تبلیغاتی زیادی هم اکنون درایران به همین روش فعالیت میکنندکه همکاری باآنهاشامل SEM نمیشودوبه تبلیغات وب سایت شما مربوط خواهدبود.

مزایای SEM

درمقایسه بین SEOتنها وSEM،سرعت بالای SEM درنتیجه گیری بسیارچشم گیراست.اگرشما می خواهیدسریع پیشرفت کنید ونیاز به بازدیدکنندگان بسیارزیادی درزمان کوتاهی داریدباپرداخت هزینه آن به هدف خودخواهید رسید ولی درSEOشمانیازبه صبر و زمان بیشتری برای کسب موفقیت دارید.

معایب SEM

احتمالاانتظار چنین بخشی رانداشتید!کمی عمیقتر فکرکنید،شما درSEM هزینه وزمان زیادی رابرای ورودبازدیدکنندگان به وب سایت خودصرف میکنید.آنها در وب سایت شماباچه چیزی مواجه میشوند؟شما آنها رابه وب سایت خوددعوت کرده‌اید وانتظاردارندکه اطلاعات موردنظرشان رابراحتی بدست آوردند.آیا دسترسی به مطالب وب سایت شماسریع وآسان است؟ آیاچیزی که تبلیغ آن‌را کردید دروب سایت شماوجود دارد؟شما درSEM تنهاچند ثانیه برای جلب رضایت بازدیدکنندگان زمان دارید واگرآنچه را میخواهندارائه ندهید به سرعت از وب سایت شماخارج خواهندشد وبه وب سایت دیگری میروند.

درSEM وب سایت شماباید ازنظرمحتوا،زیبایی ونحوه ارائه آماده حضوربازدیدکنندگان باشد درغیر این صورت به سرعت فراموش شده ویابه عنوان وب سایتی نامناسب در ذهن آنهاباقی خواهیدماند.

اول SEOبعدSEM

هیچ استراتژی SEM ای بدون SEOمناسب موفق نخواهدبود.باتوجه به این که SEO به معنی آماده سازی وب سایت هم برای بازدیدکنندگان وهم موتورهای جستجوگر است شایدبه تنهایی برای یک وب سایت کافی باشد.بااین حال اگرشماتوان مالی کافی برای SEMرادارید،ابتدا SEO وب سایت خودراآماده کنید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *