آیا تولید محتوای ارزشمند مهم است؟

درطی سالهای اخیر تولید محتوا بسیارحائز اهمیت شده است. زیراباوجود پیشرفته ترشدن کسب وکار دیجیتال تولید محتوا اصولی به یکی ازمهمترین حرفه های مهم درجلب مشتری وبازاریابی تبدیل شده است.
محتوا بایدبگونه ای باشدکه اطلاعات موردنیاز ومفید مخاطب رابه درستی وکامل بیان کند. هرچه محتوا کاملتر ،بیشتر ومفیدتر در وب سایت شماموجود باشدجذب رضایت کاربران بیشترخواهد بود. میدانیدکه برای این که درعرصه ی اینترنت بیشتردیده شود باید سئو وب سایت خودرا ارتقاء دهیدو دراین موقعیت است که شمانیاز به تولید محتوا دارید، تولید محتوا اصولی بگونه ای است که به سوال مخاطب جواب دهد، دارای تیتیرمناسب باشد، ازجلوه های بصری مناسب ومربوطه استفاده شود ، لینک سازی های داخلی وخارجی انجام شود، خیلی کوتاه ویاخیلی طولانی نباشد، روی کلمه کلیدی متمرکزباشد، سئو و بهینه سازی وب سایت شده باشدو … ،اگر محتوایی این ویژگی هاراداشته باشد مخاطبین زیادی راجذب خواهدکردو وب سایت شمارا ارتقاء خواهدداد.

تولید محتوا بهترین راهی است که میتواند موجب رشدقابل توجه وب سایت شماشود. اما بسته به اینکه درچه بستری (وب سایت، اینستاگرام وشبکه های اجتماعی) بایستی یک استراتژی تولید محتوا باشید. به این معنی که کسب وکار خودرا امکان سنجی کرده ومتناسب باکسب و کارخود تولید محتوا کنید. برای مثال ممکن است نیازداشته باشید تولید محتوای تصویری انجام دهید ویا محتوا ویدیویی بیشتربه درد کسب وکار شمابخورد.

امادرهر صورت برای تولید محتوا بایدیکسری نکات رادرنظر گرفته ومراحل مختلف تولید محتوا راطی کنید. بارعایت این نکات وصرف کمی زمان، میتوانید یک محتوای حرفه ای تولیدکرده وکسب وکار خودرا رونق دهید.

 

نکاتی برای بهترین تولید محتوا لازم است رعایت کنیم چیست؟

یک فرآیند تولید محتوای سنجیده وقوی برای ایجادهرگونه محتوایی لازم است. اگر یک استراتژی قوی وقابل اعتمادی ندارید، پروژه های محتوای شمابه تأخیر می افتند. داشتن یک استراتژی محتوابه شما کمک میکند تا زمانبندی مشخصی برای تولید محتوا داشته باشید. محتواهای تولیدشده رادر زمان بندی مشخصی به ثبت برسانید.

اگرشما یک تیم کوچک (یایک نفر) هستید، ممکن است تصورکنید که به هیچ استراتژی محتوایی احتیاج ندارید. امامسئله‌ای دراینجا وجوددارد این است که بدون داشته برنامه ریزی واستراتژی مشخص شانس شمابرای موفقیت بسیارپایین ونزدیک به صفرخواهد بود. با داشتن یک استراتژی محتوا میتوانید اطمینان حاصل کنیدکه تمامی افرادتیم از مراحل وروند پیگیری پروژه مطلع باشند.

برای مثال:

  • اهدافی که برای رسیدن به آن تلاش می کنید
  • وظایفی که باید انجام دهید
  • زمان اختصاص یافته برای آنها
  • هرگونه موعد مقرر
  • شرح وظایف هر یکی از افراد تیم
  • و غیره.

موضوعی که بایدبه آن توجه کنیداین است که استراتژی محتوا میتواند کاملا شخصی سازی شده باشد. یعنی هراستراتژی مختص به خودشمااست. استراتژی محتوایی یک تیم کوچک بایک تیم بزرگ و اهداف بزرگترمتفاوت ترخواهد بود. استراتژی بایددر برابر چالش هایی که تیم وتجارت شماازآن عبور میکند مقاومت کند. تیم محتوای خودرا جمع کنید وروشی برای مستندسازی رونداستراتژی مشخص کنید. برای ایجادیک استراتژی محتوا باید به نکات زیرتوجه داشته باشید.

 

هدف های خود را از تولید محتوا مشخص کنید.

تعیین هدف، یکی ازاولین مراحل برای تدوین یک استراتژی مناسب است. اگرقصد تولید محتوا دارید، بایدابتدا هدف خودرا از تولید محتوا مشخص کنید. اگرمحتوای شمابااهداف تجاری ونیازهای مخاطبان شما مطابقت نداشته باشد، هیچ استراتژی نمیتواندبه شما کمک کند. وقتی هریک ازمطالب شماهدف مشخصی داشته باشد، شماتوانایی اندازه گیری عملکردآن وبهینه سازی تلاش های آینده خودرا دارید. اگر یک محتوا بایک هدف خاص تولید شده باشد، میتوانید دربازه های زمانی مختلف بررسی کنیدکه آیااین محتوا برای دستیابی شمابه اهداف موثرعمل کرده است یاخیر؟

بهترین زمان برای تعیین اهداف برای هرقسمت ازمطالب خود، مرحله برنامه ریزی موضوع است. تعریف اهداف هم چنین میتواند درمرحله کشف یاشروع پروژه های وب سایت اتفاق بیفتد. برنامه ریزی کلی مباحث محتوای شمامتداول ترین وکارآمدترین روش برای تعریف تقویم محتوای شمابرای یک فصل یاحتی یک سال آینده است.

به عنوان مثال، پس ازاینکه ۱۳عنوان ارسال پست دروبلاگ رابرای فصل اول سال آینده فهرست کردید، ازفضای کنارستون موضوعات خوداستفاده کنید تابرای هرموضوع هدف ایجادکنید. هنگامیکه هر ۱۳هدف راکه برخی ازآن هابیش ازیکبار نشان داده میشوند، لیست میکنید، لیست خودرا بررسی کنید وببینید آیابرای رسیدن به اهداف کلی کارمورد نظرهمخوانی دارد یاخیر.

اگرهدف شمافروش یک محصول است. بایدمحتواهای خودرا به صورتی تدوین کنیدکه بتوانید محصولات خودرا معرفی کرده واطلاعات مفیدی درخصوص محصولات خودبه مشتریان ارائه دهید. بایدبا درنظر گرفتن این هدف به برنامه ریزی موضوع خودبرگردید. داشتن یک برنامه ریزی مناسب این فرصت رابه شمامیدهد تاتأثیری که محتوای شمادرتصویر کلی دارد، بررسی کنید وبه شمافرصت میدهد تاکل استراتژی بازاریابی محتوا رابراساس آن مرورکرده وتنظیم کنید.

 

وظایف مشخص شده خود را در نظر بگیرید.

ندانستن وظایف مربوط به فرآیندتولید محتوای شما میتواند پروژه هارا بامحتوای به موقع منتشرنشده یاهرگز منتشرنشده، به تعویق بیندازد. به همین دلیل این موضوع اهمیت بالایی داردکه شرح وظایف هر فردی که درمجموعه وتیم شماهمکاری میکندمشخص شده باشد.

اینکه چه کسی بایدبدنه اصلی محتوا راتولید کند؟ چه کسی طراحی تصاویر محتوارا انجام خواهدداد؟ بازنگری هر محتوابه عهده چه کسی است؟ توجه داشته باشید که تمامی این وظایف واهداف به هم مرتبط هستند. به نحوی که اگریک نفروظایف خودرا به درستی انجام نداده ویاآن رابه تعویق بیندازد، کل پروسه تولید محتوا به مشکل خواهدخورد.

 

 

برای اینکه بتوانیدشرح وظایف هرفرد رابه صورت شفاف مشخص کنید، بایدتک تک اقدامات لازم برای پیشبردیک پروژه رالیست کنید. این موضوع بسیارساده به نظر میرسد. امابرخی ازمراحل وبه ویژه مراحل جزئی راحت فراموش میشوند. همه آنچه راکه درطول فرآیند تولید محتوا شمااتفاق می افتدفهرست کنید. (منظور من دقیقا همه آنهاست!)

یک رویکردخوب دراینجا این است که تاحد ممکن جزئیات بیشتری داشته باشید. هرچه جزئیات شمابرای شرح وظایف از تولید محتوا تاانتشار آن بیشترباشد، نتیجه بیشتری خواهیدگرفت. اگرچه درمرحله بعدی میتوانیداین وظایف رابا هم ادغام کرده ویاچند مورداز آنها رابه یک فردبسپارید. امادراین مرحله، تنهاباید تمامی کارها واقدامات لازم رابا جزئیات دقیق لیست کنید.

به جای این که فقط ویرایش کلی رابه عنوان یک وظیفه فهرست کنید، هرویرایشی راکه بایدانجام دهید، مانندویرایش کپی، ویرایش عنوان وتجدیدنظر در گرافیک لیست کنید. مراحلی مانندتصحیح کردن، ترجمه و بررسی سئو وب سایت رانیزفراموش نکنید. این موضوع موجب میشود تابتوانید اطمینان حاصل کنیدکه شماهیچ یک ازکارهای کوچک تر رافراموش نکرده اید.

 

هریک ازوظایف رابه شخصی بسپاریدکه مسئول انجام آن است. مهم نیست که یک وظیفه چقدرجزئی وپیش پاافتاده باشد، آن رابه یک فردکه توانایی انجام آن رادارد، بسپارید. تقسیم کردن یک کارمشخص به بخشهای مختلف وکوچکتر ومحول کردن هریکی ازآنها به یک فرد، موجب میشود تامیزان انرژی صرف شده برای انجام آن کاربیشتر شده وکارنهایی باکیفیت بالایی به انجام برسد. ازمرحله قبل به لیست وظایف خودبروید ودرکنار هرکار یک نام اضافه کنید. اطمینان حاصل کنیدکه همه افرادمشغول باهم دیگرهم نظر وهریک ازاعضای تیم درمورد مسئولیتهای خودبه توافق رسیده باشد. اگرمتوجه شدیدکه بیش از یک نفرمسئول یک کاراست، موشکافانه بررسی کنید وببینید آیاچندین وظیفه فرعی وجوددارد که بتوانیدآن کار راتقسیم کنید.

یکی ازمهمترین نکاتی که درخصوص تولید محتوا بایدبه آن توجه داشته باشید، رعایت ترتیب وتوالی انجام کارهااست. هروظیفه ای بایستی درست درزمان مقررشده به انجام برسد. زیراوظایف مختلف بصورت سیسنم واربه یکدیگرمرتبط هستند ویک هدف خاص رادنبال میکنند. بنابراین رعایت ترتیب انجام کارهااهمیت بسیاربالایی دارد.

فرض کنیدشما دونفر دارید که وظیفه تولید محتوای تصویری وگرافیکی رابه عهده دارند. امایکی ازآنها عکاسی کرده درحالیکه دیگری براساس دستورالعمل های تجاری شما، آن هاراویرایش میکند. وظیفه ویرایش تصاویرهرگز نبایدقبل ازتهیه تصاویرانجام شود. درغیر اینصورت، یک نفروقت خودرا درانتظار فرددیگری برای انجام وظیفه هدر میدهد. نکته ی دیگرکه بایدبه آن توجه کنیداین است که سعی کنیدبه دنبال کارهایی باشیدکه میتوانید همزمان انجام دهید. به عنوان مثال، درحالیکه نسخه تصاویر هنوز دربازبینی دوم است، مسئول تهیه تصاویر میتواند کارخود رابرای پروژه بعدی شروع کند.

 

تعیین زمان مناسب برای انتشار تولید محتوای خود

بعدازتوجه به همه مواردی که دربالا ذکرشد، نهایتامحتوای تولیدشده توسط شمابایستی دریک موعد مقرر ودرزمان مشخصی به انتشاربرسد. برای اینکه بتوانیدبهترین زمان رابرای انتشاریک محتوا درنظر بگیرید، باهریک ازافراد مشورت کنید تازمان تخمینی برای اتمام یک وظیفه خاص مشخص شود.

به عنوان مثال، اگرشما وکسیکه مسئول بازیبینی نهایی محتوا معتقدیدکه انجام یک کار ۴۵ دقیقه طول میکشد، آن راتایک ساعت رندکنید. این هم چنین بهترین زمان برای بررسی ادغام وظایف وزمانی است که برای انجام آن هالازم است. اگراین تکنیک رابرای تمامی وظایف پیاده سازی کنید، درنهایت یک بازه زمانی مثلایک هفته ای خواهیدداشت که طبق آن میتوانید تقویم محتوایی خودرا تدوین وتنظیم کنید.

هم چنین شمامیتوانید تعیین کنیدکه چندروز قبل ازانتشار نهایی، محتوا درCMS شماپیشنویس شده باشد. به این معنی که اگرقرار است هرهفته یک محتوا درروزدوشنبه منتشرشود، میتوانید مشخص کنید که محتوای ذکرشده دوروز قبل یعنی شنبه دربلاگ پیشنویس شود. به اینصورت میتوانید زمانی رابرای مواقعی که مشکلات پیش بینی نشده می افتد، ذخیره کنید تادر هرحالتی، هر محتوا درموعدمشخص شده خودمنتشر شود.

مسئولیتهای موجودی محتوا بایدمشخص شود تاهرگزیک قسمت ازمطالب رااشتباه قرارندهید. درست مانندمسئولیتهای انجام وظایف، هریک ازاعضای تیم بایددرمورد نقش خود درموجودی محتوا اطمینان داشته باشند. بیشترکارهایی که تعریف کرده اید بااضافه شدن یاتغییر درموجودی محتوای شماهمراه است. به عنوان مثال، مسئول نوشتن پیش نویس اول سندی راایجاد میکندکه حاوی آن پیش نویس باشد. شخصی که آن رابررسی میکند تغییراتی رادرهمان پرونده ایجادخواهد کرد. شخصی که تصاویرشما راتهیه میکند، آن راباشخصی که ویرایش آن تصاویر رابرعهده داردبه اشتراک میگذارد. سپس آن شخص بایدگرافیک جدیدی راکه ایجاد میکند ذخیره کند. شخصی که آن هارا در CMS بارگذاری میکند بایدبه آنها دسترسی پیداکند و بروزرسانی های اجتماعی رابرای آن قسمت از محتوا بنویسد. بنابراین اقدام شمادراینجا این است که به هریک ازوظایف یک مسئولیت موجودی محتوا اختصاص دهید.

 

آیا تولید محتوای ارزشمند مهم است؟

1-جذب بازدیدکننده به وب سایت(کاربران دنبال اطلاعات مفید ورایگان هستند):اگرمی‌خواهید بامقاله‌ای که می نویسیدمخاطبانی راجذب وب سایت تان کنید، لازم است که دردرجه‌ی اول نام مقاله وکلمات کلیدی(کلمه کلیدی کلمه‌ای است که کل مقاله‌ی شماپیرامون آن کلمه نوشته‌شده است) راطوری انتخاب کنیدکه افرادخاصی که دقیقه دنبال مقاله‌ی شماهستند، وارد وب سایت شماشوند. درمرحله‌ی بعد بایدمطالبی تخصصی دراختیار آنهاقرار دهید که درجای دیگرپیدا نشود وبااین مطلب نیازمخاطب شماکاملاً رفع شود.

حتماًتجربه کرده‌ایدکه اغلب اوقات که درمورد چیزی جستجو میکنید وب سایت‌هایی بالامی‌آیند که یک مقاله‌ی 10 خطی درمورد موضوع مورد نظرشما نوشته‌اند. ازاین 10 خط نصف آن راجع به بدیهیات است که به هیچ دردشما نمیخورد. مابقی هم تبلیغ محصولات وخدمات مرتبط خودشان است.این مقالات،برای وب سایت شمابهره‌وری منفی دارند.

2-ایجاد بستر مناسب برای برقراری ارتباط دوجانبه: وقتی مقاله‌ی خوبی در وب سایت تان داشته باشید، افرادزیادی آن رامیخوانند وآن رانقد میکنند. برخی هم سؤال خودرا درموضوع موردبحث میپرسند.اگر شمابتوانید به این نقدها وسؤالات به‌درستی وبااحترام پاسخ بدهیدیک ارتباط دوطرفه ایجاد میشودکه اولین قدم درتبدیل بازدیدکننده به کاربران وب سایت است.

3-ایجاد اعتبار و اعتماد در نظر بازدیدکنندگان:باانتشاریک مقاله‌ی تخصصی وپاسخ‌گویی به سؤالات،اعتبارشما درنظردیگران به‌ شدت افزایش پیدامیکند. به‌تدریج زمانی که برای مخاطبان وب سایت تان مقالات تخصصی وحرفه‌ای بیشتری منتشرکنید، آنهاشمارا به‌عنوان یک متخصص میشناسند وبعداز آن است که ازخدمات شمااستفاده میکنند.

4-یک محتوای ارزشمند مخاطبان زیادی راجذب میکند ودائماً به اشتراک گذاشته میشود. همین امرباعث افزایش ترافیک وهمچنین رتبه‌ی وب سایت شمادر نتایج موتورهای جستجوگر گوگل میشود.

 

سخن نهایی

مواردی که گفته شدبرخی ازمهمترین نکاتی بودندکه درزمان تولید محتوا وتدوین یک استراتژی محتوا اصولی به شماکمک خواهدکرد. توجه داشته باشیدکه همواره بایدروشهای مختلفی رابررسی کرده و هرکدام راباتوجه به شرایط کسب وکار خودامکان سنجی کنید.

محتواهای منتشرشده خودرا بادقت بررسی کنید. کدام محتواهاکمترین وکدام بیشترین بازدیدراداشته اند. بررسی کنیدکه محتوایی که بازدیدبالایی داشته چه نقاط مثبتی دارد؟ تمامی نقاط ضعف وقوت خود رابه دقت شناسایی کرده ویادداشت کنید. هرنکته که به یک وظیفه یانقش خاص مربوط است رااطلاع رسانی کرده وازآنها برای بهبودکار خوددرمحتواهای بعدی استفاده کنید.

نکته دیگراین است که توجه داشته باشیدکه استراتژی محتوا تنهایک بخش مهم کاراست. بایدزمان زیادی راصرف کرده ومنتظر باشید تانتیجه مثبت یامنفی عملکرد خودرا مشاهده کنید. تابعد ازآن بتوانید نسبت به ادامه کار باروندقبلی ویاتجدید نظر دراستراتژی خوداقدام کنید. امیدواریم که این مطلب برای شمامفیدبوده باشد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *