عوامل موثر در رتبه گوگل چیست؟

هیچ شکی نیست که تمام کسانیکه درفضای آنلاین فعال هستند،میخواهندبدانندکه کدام عوامل وفاکتورهای سئو باقرارگیری یک وب سایت دررتبه اول گوگل رابطه مستقیم دارند؟خوشبختانه وب‌سایت بک لینکو به دادمارسیده است وبرای یافتن پاسخِ سوالاتی که دراین زمینه وجوددارد،بتازگی یک میلیون مورد ازنتایج جستجو درگوگل راموردبررسی وتحلیل قرارداده است.خبربهتراینکه آنهاتحقیق آنهافقط به بررسی نتایج گوگل محدودنمیشدوبخشی ازآن مربوط به بررسی محتوا،بک‌لینک‌ها وسرعت وب‌ سایت‌ های موردبررسی میشد.به این ترتیب بودکه آنهاتوانستندتاثیرعوامل بسیارمتنوعی رابرسئواندازه بگیرند ونتایجی درخورتوجه رادراین زمینه بدست آورید.نتایجی که برای ماهم واقعاًجالب بودوحتی مطمئن بودیم شماهم ازخواندن آنهالذت خواهیدبرد.

درادامه میتوانیدیافته‌های این تحقیق درموردفاکتورهای سئو وعوامل موثردررتبه گوگل رابطورخلاصه وفهرست‌گونه بخوانید:

 • بک لینک ها هنوزهم یکی ازتاثیرگذارترین فاکتورهای سئو ورتبه گوگل هستند.میتوان گفت تعداددامنه های لینک شده به یک صفحه،بیش ازهرعامل دیگری بررتبه یک وب سایت تاثیردارند.
 • داده‌ها نشان میدهدکه اعتبار وارزش لینکهای یک وب سایت،باداشتن رتبه های بالاتردرموتورهای جستجرگر گوگل درارتباط است.
 • آن محتوایی که عنوان ومتنش بایکدیگرمرتبط هستند،بهترازمحتوایی که عنوان ومتنش ربطی به یکدیگرندارندعمل میکند.درنتیجه،تولیدمحتوای متمرکزکه تنها درارتباط بایک موضوع است،رتبه وب سایت راارتقامیدهد.
 • طبق داده‌های این تحقیق،محتوای مفصّل وطولانی بهتر ازمحتوای کوتاه عمل میکند.لینک اول نتایج جستجوی گوگل بطورمتوسط شامل1،890کلمه میباشد.
 • وب‌ سایت‌ هایی که ازپروتکل HTTPSاستفاده میکنند،راحتتراز وب‌ سایت‌ های دیگربه صفحه اول گوگل راه پیدامیکنند.البته این موردچندان ما راشگفت زده نکرد،چراکه گوگل قبلاارزش پروتکلهای گوگل دررتبه‌بندی وب‌ سایت‌ هاراتاییدکرده بود.
 • علیرغم همۀ حواشی که دررابطه باSchemaوجود دارد،داده‌های این تحقیق نشان میدهندکه استفاده ازنشانه‌گذاریهایSchemaتاثیری دربالابردن رتبۀ وب سایت ندارد.(درادامه بیشتردرموردSchemaو معنای آن صحبت میکنیم.)
 • مطالبی که حداقل ازیک تصویردرمتن خوداستفاده میکنند،بهترازمطالبی عمل میکنندکه بدون هیچ تصویری منتشر میشوند.البته هیچ مدرک محکمی برای اثبات تاثیرتصویردررتبه گوگل وجودندارد.
 • بایدبدانیدکه رابطه بسیارکوچکی بین استفاده ازکلمه کلیدی درتگ متای عنوان وارتقارتبۀ وب سایت وجوددارد.این ارتباط بسیارکوچکترازانتظارات مابود.احتمالاًاین موضوع بعلت حرکت گوگل بسمت Semantic Search(جستجوی معنایی)است.
 • سرعت بارگذاری وب سایت فاکتوربسیارمهمی است.براساس داده هاواطلاعات وب سایتAlexa،وب‌ سایت‌ هایی که سریعتربارگذاری میشوند،نسبت به دیگر وب‌ سایت هارتبۀ بالاتری دارند.
 • باوجودآپدیتهای متعددگوگل(که جدیدترین آنهاآپدیت پنگوئن است)،هنوزهم متن لینک یاانکر تکستی که دقیق ومرتبط باشد،تاثیرمستقیمی برروی رتبه بندی وب سایت هادارد.
 • اطلاعات وداده هانشان میدهدکه بانس ریت پایین بارتبه بالادرگوگل مرتبط است.

درادامه مطلب به بررسی دقیقترهریک ازاین مواردپرداخته وداده‌های مرتبط باآنها راباشمابه اشتراک میگذاریم.

تعدادوتنوع بک لینکهاتاثیربسیاری بررنک گوگل دارد.

احتمالاًشماهم شنیده اید که اگرازیک دامنه،بک لینکهای متفاوتی بگیرید،برروی رتبه وب سایت شماتاثیرمنفی دارد.بعبارت دیگر،بهتراست 10بک لینک از10دامنه متفاوت دریافت کنیدتااینکه هر10لینک برروی یک دامنه باشد.

طبق آنالیزوتحلیلهای انجام شده،این موضوع کاملاًدرست است.این تحقیق نشان داده است که دامنه های متفاوت تاثیرغیرقابل انکاری برجایگاه یک وب سایت دارندوازمهمترین فاکتورهای سئو وب سایت محسوب می‌شوند.گوگل میخواهدمطمئن شودکه دامنه های دیگر،وب سایت شماراتاییدمیکنند.وهرچه تعداد این دامنه های متفاوت بیشترباشد،گوگل بیشتربه شماتوجه نشان خواهدداد.درحقیقت،تعدادو تنوع دامنه‌هایی که ازآنها بک لینک گرفته‌اید،مهمترین فاکتورسئو دربالارفتن رتبۀ وب سایت شماست.

نتیجه‌ گیری:گرفتن بک لینک ازدامنه های متفاوت برای بهبودوضعیت سئو وب سایت بسیارمهم است.

اعتبار وارزش یک دامنه،تاثیرمستقیمی بر رنک گوگل درنتایج جستجودارد.

پس ازبررسی داده های بک لینکو متوجه شدیم که اعتباروارزش کلی لینکها(اندازه گیری شده توسط Ahrefs Domain Rating)کاملا بررتبۀ گوگل تاثیردارد:درحقیقت،میتوان گفت که اعتباروارزش کلی دامنه ای که وب‌ سایت شمابرروی آن قراردارد،دربین فاکتورهای سئو،ازخودمحتوای وب سایت هم مهمتراست.

نتیجه گیری:بالابردن تعداد بک لینک هابه وب سایت ممکن است رتبۀ دیگرصفحات شمارانیزارتقادهدوازفاکتورهای سئو خوب بحساب می‌آید.

انتشارمحتوای عمیق،قابل فهم ومرتبط میتواندرتبه گوگل شماراافزایش دهد.

دراوایل ظهورعلم سئو،گوگل موضوع یک مقاله یامحتوارابراساس کلمات کلیدی موجوددرصفحات وب سایت تشخیص میداد.اگریک کلمه کلیدی به تعدادXباردرصفحه نشان داده میشد،گوگل تشخیص میدادکه این صفحه مربوط به این کلمه کلیدی میباشد.

امروزه،باوجودالگوریتم بسیارقدرتمندهامینگ برد،گوگل میتواندبدون نیازبه تکرارکلمات کلیدی‌،موضوع هرصفحه از وب سایت راتشخیص دهد.

برای آنکه توانایی گوگل دراین زمینه را بهترمتوجه شوید،کافی است عبارت” هوای تهران “راجستجو نمایید…

گوگل بدنبال صفحاتی نمیگرددکه عبارت”هوای تهران”رابعنوان برچسب دارند.بلکه موتورهای جستجوگرگوگل،آنکه شمابدنبال آن هستیدراکاملاً میفهمدوبدنبال صفحاتی میگرددکه جواب این سوال رابه کاربران خودارائه میدهند.که دراین مورد،نتیجه نشان دادن هوای تهران ازطریق یک وب سایت انگلیسی(www.weather.com)است.البته گوگل هنوزدرجستجوهای فارسی همچون انگلیسی دقت خود رابالانبرده است،اما میتوان نشانه‌هایی ازدرک عمیق گوگل نسبت به موضوع جستجوهاومطالب فارسی رادرنتایج جستجومشاهده کرد.

برای اینکه کاملاًبه توانایی تشخیص بالای گوگل پی‌ ببرید،پیشنهادمیکنم حتماًچندین سوال انگلیسی هم ازاین موتورهای جستجوگربپرسید.مثلاً اینکه کارگردان فیلم بازگشت به آینده که بود:

این مساله میتواندتاثیرعمیقی بربهینه سازی محتوای شمابرای سئوداشته باشد.آنچه مامیدانیم این است گوگل ترجیح میدهدمحتوایی رانشان دهدکه یک موضوع راکامل تحت پوشش قرارمیدهد.اماسوال اینجاست که آیاداده‌هابااین ادعای گوگل مطابقت دارند؟

برای یافتن پاسخ این سوال،وب سایت بک لینکو ازابزارMarketMuseبرای تحلیل10،000 URLاستفاده کردومشخص شدکه محتوای قابل فهم وعمیق،عملکردبسیاربهتری نسبت به محتوای سطحی دارد.

حالاشایدبگوییدکه حرف زدن راجع به این موضوع ساده است.اماچگونه بایدمحتوایی تولیدکنیم که گوگل آن راعمیق وارزشمند تلقی کند؟بیاییدبه بررسی یک مثال درموردبازی کلش آف کلنزبپردازیم تادرک بهتری درموردنحوه عملکردگوگل پیداکنیم.(بله،این بازی هنوزهم دست ازسرماوشمابرنداشته است.)

وب سایت اپ‌گت یک وب سایت درزمینه برنامه‌ها وبازیهای گوشی است که یک راهنمای کامل درموردبازی کلش آف کلنزمنتشرکرده است:

مااین وب سایت راازمنظر بهینه سازی داخلی موردآنالیزقراردادیم ونتیجه امتیازتقریبی 60(از100)بود.این یعنی بسیاری مسائل سئو داخلی دراین وب سایت رعایت نشده بودوجابرای پیشرفت بسیاربود.با اینحال دراکثر جستجوهای مرتبط باآموزش بازی کلش آف کلنز،مطلب این وب سایت دربین سه نتیجه اول است.آن هم وقتیکه وب سایت‌ های معتبروپربازدیدی هم چون دیجیاتو هم دراین زمینه مطلب دارند؟ ساده است.

 

وب سایت اپ گت یک راهنمی کامل ودقیق درموردبازی مذکورمنتشرکرده است وبسیاری مواردراتوضیح داده است.بعلاوه درصفحات دیگراین وب سایت نیزمیتوان درمورد این بازی مطالبی یافت.به همین دلیل گوگل به این نتیجه رسیده است که این وب سایت درنتایج جستجوی مرتبط باکلش آف کلنز میتواندبرای کاربران مفیدباشد.

نتیجه گیری:نگارش متنهاومحتوای غنی،قابل فهم ونظم ومرتبط باموضوع میتواندبه ارتقای رنکینگ وب سایت شماکمک کند وازفاکتورهای سئو خوب بحساب می‌آید.

مطالب طولانی تاثیربیشتری برروی سئو ورتبه گوگل شمادارد.

آیامحتوای طولانی وکامل عملکردی بهترنسبت به مطالب کوتاه200کلمه ای دارد؟برای یافتن پاسخ این سوال بایددوباره بسراغ اطلاعات وداده های آماری برویم.پس ازآنکه صفحاتی که کمتراز51کلمه وبیشتر از9999کلمه درمحتوای خودداشتند را ازداده های آماری حذف کنیم،متوجه میشویم صفحاتیکه ازتعدادکلمات بیشتری استفاده میکنند،نتایج بهتری ازرنکینگ گوگل خوددریافت میکنند.

درواقع،صفحاتیکه درصفحه اول نتایج جستجوی گوگل قراردارند بطورمیانگین 1،890کلمه درمحتوای خوددارند.توجه داشته باشید که این آمارلزوماً نشان‌دهنده معیارگوگل برای ترجیح مقالات طولانیترنیست.بلکه میتواندبدلیل آن باشدکه محتوای طولانیتربیشتر(درجهان)به اشتراک گذاشته میشودیابه این خاطرباشدکه مقالات طولانیتر،میزان ارتباط موضوعی وب سایت شما رابیشترمیکنندوبه گوگل درک بهتری ازموضوع محتوای شمامیدهند.

البته طولانی بودن مطالب یک وب‌ سایت فقط نبایدازمنظرجستجو بررسی شودوشمابایدکاربران خود راهم درنظربگیرید.تولیدمحتوای طولانی به مخاطبان شما میفهماندکه صاحبان این وب‌ سایت به کیفیت بالا و بی نقص بودن مطالبشان اهمیت میدهند.ازطرف دیگر،این نکته وجود داردکه سرانه مطالعۀ سالیانه ایرانی‌ها چندان بالانیست.بااین حساب بهتراست تلاش کنیدتا ازنظر تعدادکلمات یک تنوع خوب درمطالب وب سایت خودداشته باشید.این یعنی هم مطالب طولانی وجامع تولیدکنید،هم مطالبی که مختصرومفیدهستند.

درنهایت یکباردیگربایدبه شمابگوییم که هرچند داده‌های آماری بک لینکو به مانشان میدهندکه تعدادکلمات بالامیتواندتاثیربسیار زیادی دررنک گوگل شماداشته باشد،امایافتن دلیلی قطعی برای اثبات این موضوع غیرممکن است.

نتیجه‌ گیری:محتوای طولانی درموتورهای جستجوگر بالاترازمحتوای کوتاه قرارمیگیردوتعدادکلمات ازعوامل موثر درسئو وب سایت محسوب میشود.میانگین تعداد کلمات محتوای وب سایت های موجوددر صفحه نخست نتایج جستجوی گوگل،1،890کلمه میباشد.

وب سایت هایی که ازپروتکلHTTPSاستفاده میکنند،رنک گوگل بهتری دارند.

گوگل سال گذشته ازوبمسترها خواست که پروتکل وب‌ سایت خودراازHTTPبهHTTPSمنتقل کنند.آنها حتی ازHTTPSبعنوان معیاری جدیدبرای رتبه بندی یادکردند.حال سوال اینجاست که آیاداده‌های جمع‌آوری شده همین موضوع راتائید میکنند؟خب،هرچندکه ارتباط چندان زیادی بین این پروتکل و رتبه گوگل وجود ندارد،امامیتوان داده‌هانشان میدهدکه پروتکل HTTPSتاحدی درارتقا رتبه وب سایت شماتاثیرخواهد داشت.

اما آیااین بدان معنی است که شمابایدهمین امروز پروتکل وب سایت خودرابهHTTPSتغییردهید؟طبیعتاً تصمیم باشماست.اما بهتراست بدانید که تغییرپروتکل بهHTTPSپروژه ای کاملاً جدی است که دردسرهای زیادی رامیتواندبرایتان به همراه داشته باشد.پس پیش ازآنکه اقدام به تغییر پروتکل وب‌ سایت خودنمایید،پیشنهادمیکنم راهنمای گوگل دراین زمینه رامطالعه کنید.

نتیجه گیری:به علت اینکه تاثیرپروتکل HTTPSبررتبه وب سایت زیادنیست وبعلاوه انتقال وب سایت به این پروتکل چندان هم راحت نیست،مااینکاررا،اگرتنهابه قصدارتقای سئو وب سایت است،اصلاًپیشنهاد نمیکنیم.اما اگردرحال راه اندازی وب‌ سایتی جدیدهستید،بهتراست ازهمان ابتدا آن رابرروی پروتکلHTTPSراه‌اندازی کنید.

هیچ ارتباطی بین نشانه گذاری هایSchemaورنکینگ گوگل وجودندارد.

حواشی وداستانهای بسیاری درباره نشانه گذاریهای Schemaوتاثیرآن برسئو وجوددارد.نشانه گذاریهایSchemaبه موتورهای جستجوگر درک بهتری ازمحتوای وب سایت شمارامیدهند.وبسیاری معتقدندکه این درک عمیقتربه موتورهای جستجوگرکمک میکندتا وب سایت شمارابه افرادبیشتری نشان دهند.

برای آنکه دقیقاًباکاکردSchemaآشناشوید،بهتراست یک مثال برای شمابزنیم.مطلبی که درویکیپدیابرای فیلم”جنگ ستارگان”نوشته شده است،به وسیله کدهایSchemaطبقه بندی شده است.بنابراین وقتی شماکلمه جنگ ستارگان راجستجو میکنید،اطلاعات این صفحه بصورت تصویری وباجزئیات برای شما به نمایش درمی‌آید:

 

همچنین میتوانیدازSchemaبرای نشان دادن رتبه بندی مطالب ومحصولات وب سایت خوداستفاده کنید.

 

درحال حاضروجودداده‌های سازمان یافته بصورت مستقیم تاثیری برروی رتبه گوگل شمانخواهدداشت وازعوامل موثربرسئو وب سایت محسوب نمیشود.اماباوجوداینکهSchemaیکی ازفاکتورهای سئو نیست، همچنان میتواندباعث افزایش تعدادکلیکها برروی وب سایت شماشود ودرنهایت بصورت غیرمستقیم در سئو وب سایت هم تاثیرداشته باشد.بعلاوه جان مولر(یکی ازکارکنان شرکت گوگل)به این موضوع اشاره کرده که بعیدنیست درآینده داشتن داده های سازمان یافته که ساختاری مشخص دارند(که به زبان ساده یعنی استفاده ازSchema درصفحات)دررنکینگ گوگل تاثیرداشته باشد.

نتیجه‌ گیری:ازداده های ساختاری دروب سایت خوداستفاده کنید،اماتوقع نداشته باشیدکه این موضوع بررتبۀ وب سایت شماتاثیرداشته باشد.

استفاده کردن ازURLهای کوتاه در وب سایت

استفاده ازURLهای کوتاه برای بهبود وضعیت سئوی وب سایت شایدبپرسیدچرا؟دودلیل برای انجام این کاروجوددارد:اول اینکه شناساییURLمانند mywebsite.ir/my-postبرای گوگل بسیارآسانترازشناسایی URLبلندی مانندmywebsite.ir/1/12/2016/blog/category/my-postاست.

درحقیقت،بنابه گفته مت کاتز،یکی ازمتخصصان سئوی گوگل، پس از5کلمه اول درURLشما:

الگوریتم های گوگل بادقت کمتری کلمات بعدیURLرا ارزیابی میکنندو وقت چندانی رابه شناسایی واعتباربخشی به آنهااختصاص نمیدهند.

داده‌های جمع آوری شده نیزاین جمله وی راتصدیق میکنند:

خوشبختانه آزمایش این مورد بسیارآسان است.هرگاه شمایک محتوای جدیدمنتشرمیکنید،آدرس آن راتاحدامکان کوتاه کنید.اگرهم ازوردپرس(WordPress)استفاده میکنید،میتوانیدلینک ثابت خود رابرروی Post Nameتنظیم نمایید.(البته این درصورتی است که بخواهید ازآدرسهای فارسی استفاده کنید.)

هرگاه میخواهیدمطلب جدیدی رامنتشرکنید،میتوانیدبرای آدرس URL خودتنهاازچندکلمه استفاده کنید.حال این آدرس میتوانیدبه زبان فارسی یاانگلیسی باشد.مااستفاده ازآدرس انگلیسی رابدلیل راحتی آن به فارسی ترجیح میدهیم.

هشدار:بهتراست این تکنیک راتنهابرای پستهای بعدی وب‌ سایت خوددرنظربگیرید.اگر لینک ثابت مطالب قبلی وب‌ سایت خودراتغییردهید،سئوی وب‌ سایت شماآسیبی جدی خواهددید.

خب اگریادتان باشد ماگفتیم آدرسهای کوتاه به دودلیل برای سئو بهترهستندوفقط یک دلیل به شماگفتیم.دلیل دومااین است که آدرس URL طولانی نشانگرتعدادزیادی کلیک برای رسیدن ازصفحۀ اول وب‌ سایت به مطلب موردنظراست.این موضوع یعنی که مطلب شمااهمیت چندانی در وب سایت تان نداردکه درنهایت موجب پایین آمدن رتبه وب سایت شما درگوگل میشود.برای مثال،آدرس زیررادرنظربگیرید. این آدرس چندین لایه مختلف دارد ودرنتیجه ازنظرگوگل چندان بااهمیّت نخواهدبود.

نتیجه‌ گیری:تاآنجا که میتوانیدازURLهای کوتاه برای صفحات وب سایت خوداستفاده نمایید.این کارباعث میشودکه گوگل اهمیّت بیشتری به این صفحات بدهد.اگرهم که وب‌ سایت شمافارسی باشد، استفاده ازURLفارسی کوتاه میتوانددقیقاً موضوع مطلب رابرای گوگل مشخص کندوشانس شمارابرای کسب رتبه خوب بیشترکند.

استفاده ازتصاویر درمحتوا باعث جایگاه بالاتری درگوگل میشود.(اما استفادۀ زیاد ازتصاویر،تفاوتی ایجادنمیکند)

مطالعه وتحقیقهای مختلفی درعلم سئو نشان داده است صفحاتیکه ازتصاویرخوبی برای مطالب خوداستفاده میکنند،خوانندگان بیشتری راجذب میکنندوحتی بیشترازبقیه رقبادرشبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشوند.

یکی ازدلایل این موضوع آن است که استفاده زیادازتصاویردرمحتوامیتواندمیزان به اشتراک گذاشته شدن مطلب شماراافزایش دهد(البته این موضوع مربوط به آمارجهانی است)ودرنتیجه رتبه وب سایت شمارا بهترکند.وب‌ سایت بک لینکو برای اندازه‌گیری میزان تاثیراستفاده ازتصویر درمحتوا،یک بررسی ساده انجام داد.آیا نتایج جستجوی گوگل برتردارای تصویرهستندیانه؟(منظورمامحتوای صفحاتی است که درنتیجه جستجو نمایش داده شده است).

نتیجه چه بود؟داشتن حداقل یک تصویرارتباط مستقیمی بارتبه وب سایت دارد.

بااینحال بایدبدانیدکه هیچ پل ارتباطی بین تعدادتصاویرمحتوا ورتبه وب سایت پیدانشده است.

نتیجه‌:استفاده ازعکس وتصویر دریک محتوا،بسیاربهترازنداشتن آن است.اما نمیتوان گفت که موتورهای جستجوگر امتیاز ویژه ای برای عکس‌داربودن مطالب قائل هستند.

ازکلمات کلیدی دقیق درتگ عنوان صفحه خوداستفاده کنید.

ازابتدای ظهور موتورهای جستجوگرتابه امروز،عنوان سئو مهمترین عامل دربهینه سازی داخلی یاهمانOn-Page Optimizationبوده است.زیراتگ عنوان شمابه کاربران(وموتورهای جستجوگر)پیش زمینه ای کلی ازموضوع مطلب شماارائه میدهد.پس کلماتی که شمادرعنوان سئو خوداستفاده میکنید،بایدتاثیربسیاری بررنکینگ وب سایت شماداشته باشند.

اماحالاکه گوگل به سمت جستجوی معنایی(Semantic Search)حرکت کرده است،آیاتگ عنوان همچنان ازفاکتورهای سئو بحساب می‌آید؟پس ازبررسی آمارها متوجه شدیم استفاده ازکلمه کلیدی درتگ متای عنوان هنوزهم بارتبه وب سایت درارتباط است.با اینحال،میزان این ارتباط کمترازتصورمابود.

طبق یافته‌ها،گوگل برای درک موضوع صفحۀ شمانیازی به دیدن کلمات کلیدی دقیق درتگ عنوان ندارد.برای مثال،بیاییدچندنتیجه اول برای کلمه کلیدی”طرزتهیه برنج”رامشاهده کنیم.دقت کنیدکه چگونه دوتا ازسه نتیجه نمایش داده شده(ازجمله رتبه 1)ازعبارت“طرزتهیه برنج”درتگ عنوان خوداستفاده نکرده‌اند وکلمه کلیدی آنها “پخت برنج”است.

این نتایج فقط تاییدی براین است که گوگل دیگرفقط به کلمات کلیدی اهمیّت نمیدهدوبجای آن سعی میکندموضوع مطلب شماراشناسایی کند.(وکلمه کلیدی هم دراین زمینه به گوگل کمک میکند)

نتیجه‌ گیری:قراردادن کلمه کلیدی درتگ عنوان به بالابردن رتبه وب سایت شماکمک میکندوازفاکتورهای سئو بحساب می‌آید.بااینحال،بدلیل جستجوی معنایی گوگل،تاثیرآن مانندگذشته نخواهدبودوخیلی نباید روی آن حساب کنید.

وب سایت هایی که سرعت لودآنهابالاتراست،درسئو عملکرد بهتری دارند.

ازسال 2010،سرعت لود شدن وب سایت برای گوگل اهمیت خاصی پیداکردوازآن زمان تاکنون،بعنوان یکی ازفاکتورهای مهم سئو شناخته میشود.اماشایدشما هم دوست داشته باشیدکه بدانید:”سرعت لود شدن وب سایت تاچه اندازه بررتبۀ گوگل موثراست؟”

برای اینکار وب سایت بک لینکو بسراغ ابزارتست سرعت الکسا(Alexa)رفت تا1میلیون دامنۀ موردنظرخود رابررسی وآنالیزکند.البته آنهاسرعت بارگذاری تک تک این وب سایت هااندازه نگرفتند،بلکه میانگین سرعت بارگذاری آنها رابدست آوردند.ونتیجه چه بود؟یک وابستگی بسیارقوی بین سرعت وب سایت ورتبه بندی آن درگوگل وجوددارد:

این یعنی کسانیکه سرعت وب سایت خودرابهبود میبخشند،درنهایت سئو وب سایت خودرانیزبهینه سازی کرده‌اند.البته حتی اگرسئو رادرنظرنگیریم،بازهم داشتن یک وب سایت پرسرعت بنفع کاربروخود شماست.پس درهرصورت بهتراست سرعت وب سایت خودراافزایش دهید.

نتیجه گیری:سرعت بارگذاری وب سایت یکی ازفاکتورهای سئواست و وب سایت هایی که سرعت بارگذاری آنهابالاتراست،رتبۀ بالاتری درگوگل خواهندداشت.

باداشتن بک لینکهای بیشتر در وب سایت خود رتبه گوگل خود رابالاببرید.

همیشه حواشی بسیاری حول فاکتورهای سئو موثردریک وب سایت وجوددارد.دراین بین،افرادی هستند که میگویندبک لینکهادیگرمانندسابق دررتبه بندی وب سایت تاثیرندارند.

همچون ما،وب‌ سایت بک لینکو هم کنجکاو بودبداندکه آیاگوگل هنوزبه اندازۀ گذشته برای بک لینکها ارزش قائل است یاخیر(واینکه آیادامنه آنها همچنان به سئومرتبط هست یانه)برای اندازه گیری دقیق این موضوع آنها ازAhrefs API استفاده کردندتابتوانندتعدادکلی بک لینکهای هرصفحه‌ از وب سایت های موجود درپایگاه دادۀ خود راتعیین کنند.

پس ازبررسی نتایج،آنهامتوجه شدند صفحاتیکه تعدادبک لینکهای بیشتری دارند،بهترین جایگاه رادررتبه بندی گوگل پیداکرده‌اند:

پس علیرغم اینکه گوگل همواره درحال تغییرالگوریتم های خود میباشد،بنظر نمیرسدکه تغییری رابرقوانین بک لینکهااعمال کرده باشد.

نتیجه گیری:تعداد بک لینکهاهنوزهم یکی ازمهمترین فاکتورهای سئو بحساب می‌آید وصفحاتیکه تعدادبیشتری بک لینک دارندبه رتبه های بالاتری درگوگل دست پیدامیکنند.

استفاده از بک لینکهای معتبر موجب بالارفتن درنتیجه گوگل میشود.

علاوه برتعدادبک لینکها،ماهمیشه میخواستیم پاسخ این سوال راپیدا کنیم که:”آیامعتبربودن وب سایت بک لینک دهنده بررتبه بندی تاثیردارد؟”بیشترکارشناسان سئو معتقدندکه کیفیت بک لینک به اندازۀ تعداد لینکهایش مهم است.بعبارت دیگر،بهتراست 1بک لینک از وب سایتی معتبربگیرید تااینکه 100بک لینک ازصفحه های کم کیفیت دریافت کنید.و…بله،داده‌ها نیزدرستی این موضوع راتاییدمیکنند:

براساس اندازهگیری‌های انجام شده توسط ابزاررتبه بندی دامنۀ Ahrefs،بک لینک سازی درصفحات معتبر،رتبه های بالاتری رانسبت به صفحات معمولی به ارمغان می‌آورد.بااینحال میزان اعتبار وب سایت لینک دهنده،به اندازۀ تعدادکلی بک لینکهاتاثیرگذارنیست.

نتیجه‌ گیری:اعتبار وارزش بک لینکهای دریافتی بسیارمهم است،امادربین فاکتورهای سئو ارزش کمتری نسبت به تعداد بک لینکهادارد.

باهماهنگ کردن متن لینک وموضوع وب سایت سئو خودراارتقا دهید.

زمانیکه گوگل درسال2012آپدیت پنگوئن خود راعرضه کرد،بسیاری ازمتخصصان سئو براین باوربودندکه متن لینک دیگر درمشخص شدن موضوع صفحه تاثیری ندارد.بااینحال،تحقیقات انجام شده درچندین موتورهای جستجوگر متفاوت نشان میدهدکه متون لینکها هنوز بااهمیت هستند.

به همین خاطر بدمان نمی‌آمدکه ازمیزان اهیمت این فاکتور درسئو مطلع شویم وخوشبختانه بک لینکو پاسخ سوالمان رابه ماداد.نتایج تحقیقات نشان میدهدکه تطابق متن لینک باموضوع وب سایت ازدرجه اهمیت بالایی برخورداراست.

بدنیست بدانید که ازهمان روزهای ابتدایی ظهورعلم سئو،ایجاد بک لینک ومطابقت متن بک لینک باموضوع وب سایت روشی مناسب برای ارتقارتبۀ وب سایت بشمارمی‌آمد.برای مثال،اگرشمامیخواستیددر جستجوی کلمه کلیدی “سئو”دررتبه اول قراربگیرید،متن لینک یاانکرتکست شما بایددقیقاً همین میبود:

با اینحال،ظاهرامرنشان میدهدکه گوگل باانتشار نسخه پنگوئن نشان داددیگرقصدندارد اهمیّت چندانی به این موضوع بدهد.باتوجه به مواردگفته شده،پیشنهادمااین است که فقط برروی کلمه کلیدی اصلی خودتمرکزنکنید(چراکه اینکارحتی میتوانددرطولانی مدت باعث جریمه شماتوسط گوگل هم شود)وسعی کنیدکلمات کلیدی مرتبط راهم درمتن لینکهای خودبکارببرید.

نتیجه:ایجاد بک لینک وتطابق متن آن باموضوع وب سایت رابطه استوارومحکمی باافزایش رتبه وب سایت داردوازفاکتورهای سئو بشمارمی‌آید.بااینحال،مافقط تمرکزبرروی کلمه کلیدی اصلی رابعنوان یکی از تاکتیکهای سئو به شما پیشنهادنمیکنیم وفکر میکنیم بهتراست برروی کلمات کلیدی دیگرکه باموضوع شمامرتبط هستند هم تمرکزکنید.

پایین بودن میزان بانس ریت بارتبه بالاتر وب سایت درگوگل مرتبط است.

بسیاری ازمردم دردنیای سئو باوردارندکه گوگل ازفاکتور”تجربه کاربری”استفاده میکند(آماری مانند بانس ریت یامدت زمانی که کاربر در وب‌سایت گذرانده است).

برای آزمایش این تئوری،بک لینکو 100،000وب سایت راازپایگاه داده خود انتخاب کردتا آنها رادرSimilarWebبررسی کند.بالاخص سه فاکتور تجربه کاربری بانس ریت،زمان صرف شده در وب سایت وSERP CTR رابررسی شدوکاشف به عمل آمدکه متوسط بانس ریت بارتبه وب سایت درارتباط مستقیم است.

لطفاًتوجه داشته باشیدکه مانگفتیم کم بودن میزان بانس ریت،رتبه شما راافزایش میدهد.

مانمیتوانیم این داده‌ها رابعنوان یک مدرک قطعی درمورد تاثیرپایین بودن بانس ریت دربالابودن رنک گوگل درنظربگیریم.ولی میدانیم تولید محتولی باکیفیت میتوانددرپایین آمدن بانس ریت نقش داشته باشدو همانطورکه گفتیم،گوگل اهمیّت زیادی برای کیفیت مطالب قائل است.

ولی حالاکه بحث برسرتجربه کاربری است،شمابایدبدانیدکه اگرگوگل بخواهدتجربه کاربرخود رادررنک وب سایت ها درنظربگیرد(که باتوجه به تجربه ومطالعات مااینکار رامیکند)،اینکار رابرطبق نرخ کلیک وپوگو استیکینگ انجام میدهد.میپرسیدپوگو استیکینگ چیست؟

نتیجه گیری: ممکن است گوگل،بانس ریت رابعنوان یکی ازعوامل ارتقارتبه تشخیص دهدامااین تنهایک تئوری است.

سخن نهایی درباره فاکتورهای سئو و عوامل موثر دررتبه گوگل

گوگل عوامل بسیاری رابرای مشخص کردن رتبه وب‌ سایت شمامورداستفاده قرارمیدهدومتاسفانه(ازنگاه شماوخوشبختانه ازنگاه کاربر)این عوامل وفاکتورهارابطورمستقیم باصاحبان وب‌ سایت‌ هابه اشتراک نمیگذارد.اماهمان طورکه دیدید،بک لینکو باکمی تحقیق وبررسی آمارتوانسته است به نتایج جالبی دراین زمینه برسدوتعدادی از فاکتورهای سئو وعوامل موثربررتبه گوگل راشناسایی وصحت برخی دیگررا تاییدنماید.اکنون شمابارعایت کردن این فاکتورهای سئو وبهینه کردن وب سایت ومحتوای خودطبق آنچه دراین مطلب ذکرشد،میتوانیدموفقیت وب سایت خود درگوگل راافزایش دهید ودربسیاری ازکلمات کلیدی مرتبط باکارخود،رنک گوگل خوبی رابدست آورید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *