درباره ی بازاریابی پیامکی بیشتر بدانیم

باتوجه به تعدادکاربران بسیارزیاد تلفنهای همراه میتوان مخاطبان بازاریابی پیامکی راتخمین زد. هرروز به تعداداین کاربران اضافه میشود وهر روز بازار این تبلیغات نیزگسترده تر می شود. بازاریابی پیامکی از زمانیکه استفاده از موبایل هارایج شد روی کارآمد وکم کم جای تراکت ها و تبلیغات تلویزیونی راگرفت. این اتفاق هم بدلیل هزینه کمتر وهم بعلت اثربخشی بالاتربود. هم اکنون تبلیغات پیامکی، بازاریابی پیامکی ویا اس ام اس مارکتینگ تبدیل به یکی ازتاثیرگذارترین روشهای تبلیغات دنیاشده است.

همه ی مادارای یک کار ویاصاحب کسب وکاری هستیم، که دوست داریم درآن پیشرفت کنیم ودرآمد بیش تر ویارتبه بهتری درمحل کارمان بگیریم. بازاریابی پیامکی یکی ازراههای افزایش فروش ویادآوری برندمان به مشتری است. خوب میدانیم که روشهای مختلفی در بازاریابی وجوددارد که هرکدام نیازمند دقت ومهارت خاص خودش میباشد.

امابعضی ازروشهای بازاریابی شامل هزینه های تبلیغاتی میشودکه خیلی ازکسب وکارها قادربه پرداخت هزینه های آن هانیستند. اما بازاریابی پیامکی یکی ازراه هایی است که شمامیتوانید باهزینه کم بیشترین بازدهی راداشته باشید. شاید باخودفکر کنیدکه دیگردوره بازاریابی پیامکی گذشته ومشتری بادیدن پیامک شماسریعا آن رامیبنند وتوجهی به آن نخواهدکرد. امااگر بخواهیم صادقانه بگوییم این روش از بازاریابی میتواند به شمادر کسب وکارتان کمک کند.

بازاریابی پیامکی یاهمان اس ام اس مارکتینگ یکی ازکم هزینه‌ ترین وپربازدترین روشهای بازاریابی است. شمادر این روش ازطریق ارسال پیامک به مخاطبان خودآن‌ها رادرجریان جشنواره‌ها، تخفیفات،اخبار، رویدادها و … قرار میدهید. بسیاراتفاق افتاده که شماعبارت “تبلیغات پیامکی” راشنیده ومباحث مختلف آن رامطالعه کرده باشید. همان طورکه می دانید مزایای استفاده ازاین روش بسیارزیاد میباشد. امابه دنبال تمایلی که پس ازآشنایی بااینگونه تبلیغات بوجود می آید، مساله “بازاریابی پیامکی” مطرح میشود. بازاریابی پیامکی درحقیقت یکی ازشیوه های بازاریابی وبسیارشبیه بازاریابی ایمیلی است که به کسب وکارها این اجازه رامیدهد تاازطریق سامانه پیامکی به مشتریان پیام هایی بصورت انبوه ارسال کنند.

این بازاریابی پیامکی میتواندبه شیوه های متفاوتی ازقبیل پیامک تبلیغاتی، راه اندازی محصولات، فروش، پیشنهادات وموارددیگر ارسال شود. بازاریابی پیامکی در صورت ابتکارمیتواند فرصتهای باورنکردنی را برای هرکسب وکاری ایجادکرده تابه یک کمپین نتیجه گرا وموفق بیانجامد وموجبات موفقیتهای بعدی رافراهم آورد.

بازاریابی پیامکی (SMS Marketing) یک فرصت بزرگ برای تجارت است امادرصورت اشتباه منجربه ازدست دادن مشتریان میشود. پس بایدخوب حواسمان راجمع کنیم وبه متن پیامک، زمان ارسال واین که چه مخاطبی داریم بخوبی دقت کنیم. یکی ازکارهای که در بازاریابی پیامکی مهم است، شمامیتوانید بعداز خریدکردن مشتری بصورت خودکاریک پیامک تشکربه مشتری بفرستید وازاو بابت خریدش تشکرکنید.

اهداف مهم در بازاریابی پیامکی

بایدتوجه داشته باشیدکه برای فروشهای بعدی مشتری نیازمندیادآوری برند ومحصول شمااست. پس با بازاریابی پیامکی به مشتری میتوانیدبگویید که محصولات جدیدی راوارد بازارکرده ویاچه تغییراتی در مجموعه خودبه وجود آورده اید. درزمان مناسبتهای خاص با ارسال پیامک به مشتری به اویادآوری میکنیدکه همواره به یاداو هستید وهر چندوقت یک بارنام برند شمارا دیده است. برای به دست آوردن مشتریهای جدیدنیاز است که بازاریابی پیامکی راراه اندازی کنید. بدون جذب مشتریان جدید، شماهیچ وقت نمیتوانید کسب‌ و‌کارخودتان راگسترش دهید.

شرکت های استفاده کننده از بازاریابی پیامکی

همه شرکتها شامل کسب وکارهای محلی، رستوران ها،خرده فروشی ها، بانکها، املاک،مدارس، پزشکان، آژانسهای مسافرتی، هتل ونمایشگاهها میتوانند طبق خدمات ونیازمشتری ازاین سامانه استفاده کنند.

یکی ازدلایل موفقیت بازاریابی پیامکی نسبت به دیگر روشهای تبلیغاتی، تنوع درشیوه‌‌های ارسال پیامک انبوه است که شماباتوجه به کسب وکار خود میتوانیدبهترین روش ارسال پیامک و تبلیغات پیامکی را بصورت هدف مندانتخاب کنید. شمابایدتوجه داشته باشیدکه در بازاریابی پیامکی متن جذاب پیامک تبلیغاتی میتواندخیلی تاثیرگذارتر ازیک متن ساده باشد. پس به جملات وکلماتی که بکار میبرید بایددقت کنید. متن پیامک بازاریابی وفروش شماباید هدف مندباشد، بایدبدانیدکه برای چه مخاطب یاکدام بانک شماره موبایل این پیامک راارسال میکنید وباچه هدفی. برای مثال اگربرای اولین بار پیامک ارسال میکنید بایدحالت معرفی داشته باشد.

اگربرای مشتری ارسال میکنیدکه قبلا ازشماخرید کرده بهتراست نام مخاطب رادر پیامک خودبیاورید وبه هرطریقی به او بفهمانیدکه مابه یادشما هستیم وشما رافراموش نکرده ایم. توجه داشته باشیدکه بازاریابی پیامکی تنهابرای تبلیغات نیست بلکه بااستفاده از بازاریابی پیامکی میتوان ارتباط دوطرفه بامخاطب برقرارکنید، وفاداری مشتری راافزایش دهید واو رابه مشتری دائمی تبدیل کنید.

بااستفاده ازامکاناتی نظیر:

  • تفکیک سن وجنسیت
  • تفکیک پیش شماره
  • تفکیک کد پستی و …

میتوانیدتنها به بازارهدف یامخاطبان خود اس ام اس تبلیغاتی ارسال کنید باصرف هزینه کم تربازخورد بیش تردریافت نمایید. متن اس ام اس تبلیغاتی موضوعی چالشی برای کسب وکارهای مختلف باشد.در چالش نگارش متن پیامک تبلیغاتی تأثیرگذار، محتوا وساختار پیامک، نحوه‌ی استفاده ازکلمات، دارای اهمیت بسیاری است.

درباره ی پنل ارسال پیامک

اگربخواهید درمقیاس‌های بالا وبرای افرادزیادی (مثلا تمام مشتریان فروشگاه تان یاتمام خانمهای زیر 20سال تهران ویاهزاران موارددیگر شبیه این) اس‌ام‌اس‌های تبلیغاتی یاخدماتی ارسال کنید،قطعا نمیتوانید یک موبایل دستتان بگیرید وشروع کنیدبرای همه اس ام اس فرستادند!

شماباید ابزاری داشته باشید تاازطریق آن بتوانیدمتن پیامک جهت یادآوری، متن پیامک یادآوری جلسه ویاهر متن دیگری رابرای مشتری بفرستید. درحقیقت بایدابزاری وجودداشته باشدکه باکمترین هزینه و درکوتاهترین زمان ممکن قابلیت ارسال پیامک به تمام کاربران شمارا یک جافراهم کند. پنل اس‌ام‌اس قراراست دقیقاهمین کاررا برای شماانجام دهد. پس باخرید خرید پنل اس ام اس براحتی میتوانید این امکان رادراختیار داشته باشید. پنل اس ام اس درحقیقت یک نرم‌افزار درفضای اینترنت است که به شمااجازه میدهدمشتریان خودرا مدیریت کنید وبرای آنها پیامک‌ های انبوه ارسال کنید.

همان طورکه قطعاخودتان هم میدانیدزندگی امروزه بدون موبایل غیرممکن است. تقریبامیتوانیم بگوییم 95% ازآدم‌ها ازموبایل استفاده میکنند. بنابرین بازاریابی که براساس موبایل شکل گرفته باشدبه یکی از مهمترین استراتژیهای بازاریابی درتمام جهان تبدیل شده است. حتمابرایتان جالب است بدانیددر یک سامانه پیامکی بانک شماره‌های ازپیش موجودی وجوددارند که به شمااین قابلیت رامیدهند که برحسب شهر، محله،سن، جنسیت وشغل آدم هابرایشان پیامک ارسال کنید.

پنل اس ام اس یک قابلیت فوق‌العاده برای برقراری تعامل میان شما ومشتریان تان است. شمااز این طریق میتوانیدنظرات مشتریانتان راجویا شوید، مسابقه پیامکی ترتیب دهید وخیلی موارددیگر که میتواند برای کسب‌ وکار شمامفید باشد. فروش پنل sms هم اگر درکسب وکارها دیجیتال مارکتینگ یامشاغل مربوط به این دسته باشیدبه شماکمک کند تافروش خودراافزایش دهید.

پنل پیامک رایگان

شمابرای تهیه پنل اس ام اس رایگان وارسال پیامک تبلیغاتی میتوانید ازشرکتهایی که این سامانه رادراختیار شمامیگذارند استفاده کنید. دقت داشته باشیدکه این سامانه فقط هزینه اولیه خریدرا نداردو شما بایدهزینه ارسال ویادریافت پیامک هارا به آن هابپردازید. چون اگرغیر ازاین مطلب باشدهیچ سوی برای شرکت فروشنده نخواهدداشت.

فواید استفاده از بازاریابی پیامکی

هنگامیکه پیامکی رابا هدف بازاریابی ارسال میکنید، مزایای فراوانی شامل حال برندتان میشودکه درزیر به چندمورد ازآنها اشاره می‌کنیم:

ازمزایای بازاریابی پیامکی همین است که بدون محدودیت است. هرکس درهرگوشه ازدنیا کافی است فقط یک گوشی تلفن همراه، حتی باکم ترین امکانات، داشته باشد تابتواندپیامک دریافت کند؛ بنابراین شمابراحتی میتوانیدتمام مناطق ایران را درپوشش بازاریابی خودقراردهید. هزینه ارسال پیامک به هرفرد درمقایسه باسایر روشهای بازاریابی مقداری ناچیزاست؛ این درحالی است که همان پیامک میتواند دهها برابربازگشت سرمایه برای سازمان شمابه ارمغان بیاورد.
پیامها هرزمان که بخواهیدارسال میشوند. این ارسال درلحظه ی پیامک به شماکمک میکند که اخبار یاپیشنهادهای مدنظرتان رادرکم ترین زمان بدست مخاطب برسانید. ازطرف دیگرمطمئن هستیدکه احتمال بازشدن این پیامک‌ها درعرض چنددقیقه بعد ازدریافت، زیاداست.
باتهیه گزارش ازمیزان کلیکهای کاربران میتوانید ازنتیجه‌بخشی روش خود درتبلیغ خبردارشوید. دانستن این که چه تعدادازکاربران روی لینکهای دلخواه برندما کلیک کرده‌اند، کدپیشنهادی مارااستفاده کرده‌اند یا پاسخ درخواست‌های ماراداده‌اند، برای برنامه‌ریزی‌های بعدی کمک خوبی است.
تبلیغ پیامکی درعین مستقل بودن ونیازداشتن به انواع دیگر بازاریابی، ازآنها حمایت میکند. بعنوان مثال، پیامک‌ها میتوانندبه مشتریان یادآوری کنندکه ایمیل ارسال‌شده رابخوانند. این پیام میتواند ازجمله‌ای بسادگی وکوتاهی «ایمیل مارا خوانده‌اید؟» تشکیل شود.
پیامک راه مناسبی برای افزایش تعامل برندشما بامشتریان است. این تعامل ازطرفی به بهبودارتباط بین شما ومشتری کمک میکند وازطرف دیگر اطلاعات جدیدبرند رابه آنها میرساند. برای استفاده ازقابلیت تبلیغات پیامکی نیازنیست کاربران برنامه‌ای روی گوشی خودنصب کنند. کافی است که هرمخاطب یک موبایل، حتی ازنوع غیر هوشمندداشته باشد.

معایب استفاده از بازاریابی پیامکی

یکی ازمهمترین معایب بازاریابی پیامکی این است که تعدادکلمات ومحتوایی که میتوانیدبرای مخاطبان تان ارسال کنید محدوداست. ضمن اینکه محتوای شماحتما باید بصورت متن باشد وامکان ارسال پیام های صوتی وتصویری درقالب پیامک وجودندارد. تبلیغات تلویزیونی، رادیویی وبطورکلی اکثرتبلیغات انبوه تکرارپذیر هستند. بارهاشده که تبلیغ یک کمپانی رادرتلویزیون به یک شکل ثابت تماشاکرده باشید. چنین امکانی در تبلیغات پیامکی وجودندارد. شمانمیتوانیدیک پیامک راچند بار برای مخاطب ارسال کنید چراکه براحتی ازلیست شماخارج میشود.

ازدیگر معایبی که بازاریابی پیامکی دارداین است که امکان بی توجهی مخاطب وپیگیری نکردن درموردآن زیاداست. بخصوص اگراین تبلیغات ازنوع انبوه باشد ومشتریان بدون خواست خود درلیست شماقرار گرفته باشندچنین اتفاقی بسیارمحتمل است.

این دلایل دقیقاثابت میکند که تبلیغات پیامکی تنهابرای شرکتها متناسب است وبرای کسانیکه ازخانه کسب درآمد میکنند یابه اصطلاح فریلنسر هستندشاید کاربردی نباشد.

موارد استفاده از بازاریابی پیامکی

پیامک ها میتوانند به روشهای مختلف مورداستفاده قرارگیرند. دراینجا برخی ازرایجترین موارداستفاده از بازاریابی پیامکی اشاره شده است تابتوانید تصوربهتری ازآنچه میتوانید با پیامک انجام دهید، داشته باشید.

تبلیغات زود بازده

شمامیتوانید برای کسب وکارهای خرده فروشی یا اینترنتی کوپن ها وتبلیغات، راهی عالی برای جذب افرادبیش تربه فروشگاه یا وب سایت شماهستند. اگردرحال انجام فروش یاتبلیغات محدودهستید، بدیهی است که میخواهید تاآن جاکه ممکن است افرادبیش تری درمورد آن بشنوند. پیام کوتاه یک کانال عالی برای برقراری ارتباط است. زیرادر اینصورت مشتریان پیام رابسرعت دریافت خواهندکرد.

اطلاع رسانی سریع به مشتری

معمولا درزمان اجرای رویدادها وکمپین ها، موقعیتهای خاصی پیش می آیدکه نیازبه اطلاع رسانی فوری به مشتریان خواهیدداشت. هرچه تعدادافراد بیش تری دراین رویدادشرکت کنند، انتقال اطلاعات لازم به همه چالش برانگیزتر میشود. ازطریق ارسال پیامک، میتوانید براحتی هرگونه تغییر، لغو،اطلاعات عمومی یابروزرسانی رابا تعامل بهتر ودرزمان مناسبتر نسبت به ایمیل یاسایر کانالها، به اشتراک بگذارید.

بهترین روش برای یادآوری قرار ملاقات با مشتریان

اگر کسب وکار شما بگونه ای است که درزمانهای ملاقات ازقبل برنامه ریزی شده انجام میشود، حتما میدانیدکه تاخیر مشتریان یافراموش کردن ملاقات باشما، چقدرناامید کننده خواهدبود. این امرنه تنها برنامه شمارا از بین میبرد، بلکه وقت شمارا نیزهدر میدهد. ارسال پیامهای متنی یادآوری قرارملاقات، یک روش فوق العاده برای اطمینان ازاین است که مشتریان قرارهای خودرا فراموش نکرده ودرزمان مناسب حاضرشوند.

ارسال پیام

اگرتعداد زیادی کارمنددارید، ارسال پیام های فوری (تعطیلی دفتر، بروزرسانی های اضطراری وغیره) بطور همزمان برای تمام کارمندان دشوارخواهد بود. ارسال پیام کوتاه یک راه عالی برای تضمین این است که همه کارمندان، پیام شمارا به موقع دریافت میکنند.

اطلاع رسانی سریع سفارشات

ارسال بروزرسانی سفارش ازطریق ارسال پیامک، به تقویت استراتژی پیامک شماکمک میکند. آگاه کردن مشتری ازمراحل سفارش شامل زمانبندی حمل ونقل وتحویل، اعتماد آنها راجلب خواهدکرد. فراموش نکنیدکه مشتریان آگاه، مشتریان راضی هستند.

دریافت مشتری های جدید برای فروش

شما میتوانید محبوبترین محصولات خودرا ازطریق پیامهای بازاریابی پیامکی تبلیغ کنید. یادرصورت ورود محصول جدید وپرطرفدار به فروشگاه خود، آن رابه مشتریان اطلاع دهید. این به اطلاع رسانی هاعلاوه بر افزایش ترافیک آنلاین، راهی عالی برای افزایش فروش هستند!شما هم چنین میتوانید مشتریانی راکه قبلاً ازشما خریدکرده اند رامورد هدف قراردهید وبااین ترفند، آنها رابه بازگشت وتکرار سفارش خود ترغیب کنید.

نکات اساسی دراستفاه از بازاریابی پیامکی

تااینجا درباره مزایای SMS مارکتینگ صحبت کردیم. اماقبل ازاینکه ازاین کانال بازاریابی مناسب ومقرون بصرفه استفاده کنید، به نکات زیرتوجه نمایید:

ارتباط سریع تر با مشتری

قبل ازشروع بازاریابی پیامکی، ازمخاطبان تان اجازه بگیرید وازارسال پیام بیش ازحد خودداری کنید. این برای برندتجاری شماخوب نیست وممکن است شمارا بامشکل قانونی مواجه کند. درعوض، تنهابا ارسال پیامهای ضروری وبموقع، به زمان مخاطب خوداحترام بگذارید.

استفاده از ابزارهای بازاریابی پیامکی

ازیک ابزار بازاریابی پیامکی استفاده کنید. نرم افزار بازاریابی پیامکی به شماامکان میدهد بازاریابی پیامکی خودرا بصورت خودکارانجام دهید. بعبارت دیگرشما میتوانید بطورخودکار مخاطبان خودرا پیگیری کنید، زمان دقیق ارسال پیام راتعیین کرده وپیامهای متنی راکه وابسته به رفتارکاربر است، ارسال کنید. بعنوان مثال، هنگامیکه مشتری خریدمیکند، میتوانید بطورخودکار پیام بروزرسانی تحویل رابرای اوارسال کنید. نرم افزار بازاریابی پیامکی هم چنین، ارزیابی وتحلیل نتایج بازاریابی رابرای شماآسان میکند. شما میتوانیدببینید چه تعدادی ازمخاطبان پیام شمارا بازکرده اند، چندبار روی لینک داخل متن پیامک کلیک شده است و…

ارسال پیام مفید و موثر

هنگامیکه کاربران تصمیم به دریافت پیامهای متنی ازشما میگیرند، انتظاردارند که این پیام هاارزشی رابه آنها اضافه کند. یکی ازسادهترین راهها برای ارزشمندساختن پیامهای متنی، ارائه پیشنهادهای شگفت انگیزمانند تخفیف ویژه یاکدتخفیف منحصر بفرداست. پیشنهادات منحصر بفرد به مشتریان شمااحساس خاص بودن میدهد. حتی اگرپیشنهادات شما آن طورکه بنظر میرسد منحصر بفردنباشد، امااگر کاربر احساس کند خاص است، به احتمال زیاداز پیشنهادشما استقبال کرده واقدام به خریدخواهد کرد.

ارسال متن پیام کوتاه و کاربردی

سعی کنیدمتن پیام تاحدامکان مختصر باشد. متن پیام شمافقط باید حدود ١۶۰کاراکتر باشد. بنابراین، پیامهای متنی خودرا کوتاه وساده نگهدارید. متن خودرا باعبارتی که توجه راجلب میکند، شروع کنید. افزودن عبارتی مانند“پیشنهاد ویژه” به ابتدای پیام، علاقه کاربران راجلب میکند وآنها رابه خواندن وسپس اقدام وادار میکند.

ارسال متن پیام شخصی سازی شده

وقتی مشتریان پیامهایی رادریافت میکنند که بطورخاص برای آنهاطراحی شده است، به احتمال زیادبه آن توجه کرده واقدام میکنند. درحقیقت، محتوای شخصی شده ۴٢درصد ازمحتوای استاتیک بهترعمل میکند. بنابراین، مطمئن شویدکه ازنشانه های شخصی سازی رادر بازاریابی پیامکی خوداستفاده کنید. برخی ازمثالهای شخصی سازی درSMS مارکتینگ شامل استفاده ازنام کاربران درپیام،ارسال پیشنهاد های یااطلاعات براساس موقعیت مکانی آنها وذکر فعالیتهای اخیر آنهامانند خریدهای اخیر، یادآوریهای ترک سبد خرید، بروزرسانی حمل ونقل وموارددیگر است.

درنهایت توجه داشته باشیدکه بازاریابی پیامکی یکی ازروشهای مهم بازاریابی امروزه است وازطریق این روش شما میتوانید مشتریان قدیمی خودرا نگهدارید وازآن هابرای خریدشان تقدیر وتشکر کنید ویابا مشتریان جدید درارتباط باشید وبازاریابی مستقیمی انجام دهید تاآن هارا بیابید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *