آیا نام دامنه بر سئو وب سایت موثر است؟

انتخاب نام دامنه یا دامین یکی ازمهم ترین کارهایی است که درابتدای راه اندازی هرکسب وکاراینترنتی بایدصورت گیرد. دامنه درواقع نام اینترنتی هر وب سایت میباشد وانتخاب صحیح آن برای هرکسب و کاری بسیارحیاتی است. نام دامنه میتواندنام برند شماباشد ویا الهام گرفته ازنوع کسب وکارشما باشد. اماهر نام دامنه‌ای ممکن است مناسب کسب وکارشما نباشد وباید هنگام انتخاب آن اصولی رارعایت کنید. یکی ازمهمترین تاثیرات دامنه، برروی سئو وب سایت میباشدکه بایدانتخاب آن بسیارهوشمندانه انجام گیرد وتاحدودی به کسب وکار شمامرتبط باشد. یک دامنه خوب هم میتواند بر سئو وب سایت تاثیرگذارباشد وهم میتواند درذهن کاربران به خوبی جای گیرد. دراین مقاله باما همراه باشیدتا بطورکامل به تاثیرنام دامنه بر سئو وب سایت بپردازیم.

 

پرکاربردترین دامنه های اینترنتی کدام است؟

امروزه بیش ازمیلیون‌ها دامنه دراینترنت وجوددارند که دارای پسوندهای مختلفی مانند com. و یا net. میباشند. برای هرکشور باتوجه به نام کشور، یک پسونداینترنتی وجوددارد مانند ir. و .uk که به ترتیب برای کشورهای ایران وانگلستان میباشد. دسته‌ی دیگری ازپسوند دامنه‌ها دراینترنت وجوددارد که مخصوص سازمان‌ها وارگان‌ها میباشند واین پسوندها بیشتربرای آنهاکاربرد دارند، به عنوان مثال وب سایت سازمان سنجش درنام دامنه خوداز پسوند org. استفاده کرده‌است که نشان ازسازمانی بودن این نام دامنه رادارد.

بطورکلی هر دامنه‌ی اینترنتی (Network Domain) ازدو بخش دامنه وپسوند تشکیل شده؛ برای مثال در وب سایت Hamyar.co عبارت Hamyar دامنه وعبارت .co هم پسوند نامیده میشود. همانطورکه پیش ازاین هم اشاره شد، نام دامین ازارزش واهمیت بسیاربالایی برخورداراست اماباید درکنار این موضوع، به تاثیرگذاری پسوندهم به هنگام ثبت دامنه توجه داشته باشید. درادامه به معرفی برخی ازپرکاربردترین پسوندها درنام دامنه میپردازیم:

پسوند com: بدون شک دامین‌های دات کام، بیشتر ازهرپسوند دیگری به گوشتان خورده است؛ این پسوندکه همواره ازآن به عنوان رایجترین نوع دامنه یادمیشود، مخفف عبارت Commercial به معنی تجاری است. بنابراین اگر وب سایت شمابه دنبال معرفی محصولات، شرکت، ارائه‌ی خدمات وهرگونه فعالیت تجاری دیگری است، پیشنهادمیشود ازپسوند com. استفاده کنید.
پسوند net: مخفف عبارت Network بوده وهمانطورکه ازنامش هم پیداست، معمولا وب سایت‌هایی که درزمینه ارائه‌ی خدمات اینترنتی فعالیت میکنند، ازاین نوع پسوند بهره میبرند.
پسوند org: اگرقصددارید وب سایتی مربوط به یک فعالیت غیرتجاری رابه ثبت برساند، میتوانداز دامنه org. استفاده کنید. این پسوندمخفف عبارت Non-Profit Organization بوده که به معنی سازمان غیر انتفاعی است؛ بخاطرداشته به سازمان‌هایی غیرانتفاعی گفته میشود که مقصدتجاری ندارند مانند:محیط زیست، سازمان‌های مربوط به فعالیتهای بشردوستانه وامثال آنها.
پسوند gov: مخفف کلمه‌ی Government بوده که به معنی دولت است؛ درنتیجه بیشتر وب سایت‌های دولتی پسوند gov. رابرای انتخاب دامنه‌ی خودمورد استفاده قرارمیدهند.
پسوند biz: نام این پسوند ازعبارت Business(به معنی تجارت) الهام گرفته شده است. همانطور ازمعنی لغوی بیزینس پیداست، پسوند دات بیزمعمولا برای ثبت دامنه شرکتهای تجاری که درزمینه‌ی تجارت الکترونیک فعالیت دارندبه کارمیرود.
پسوند int: ازاین نوع پسوند برای ثبت نام دامنه‌های مربوط به سازمان‌های بین‌ المللی استفاده میشود؛ این پسوندمخفف کلمه‌ی International به معنی بین المللی است.
پسوند info: تقریبا درتمام زمینه‌ها عبارت info به معنی اطلاعات وارددایره‌ی لغات شده است؛ این عبارت مخفف کلمه‌ی Information بود وازپسوند آن، معمولابرای ثبت دامین‌های مربوط به وب سایت‌ هایی که به دنبال ارائه‌ی اطلاعات دریک موردخاص هستند، استفاده میشود.
پسوند edu: مخفف عبارت Education است؛ اگرقصد داریدکه وب سایتی بامحتوای آموزشی راه‌اندازی کنید، میتوانید ازپسوند edu. بهره ببرید.
پسوند ir: پسوند‌های دوحرفی دردامین‌ها، مربوط به دامنه‌های محلی هستند. برای مثال اگربا وب سایتی مواجه شدیدکه پسوندآن us. بود، مربوط به ایالت متحده آمریکااست. دامنه های .ir هم مختص به وب سایت‌ های ایرانی هستند واگر قصددارید که فعالیت وب سایت خودرا به ایران محدودکنید، میتوانید ازاین نوع دامنه بهره ببرید. البته توجه داشته باشید که برای ثبت دامنه .ir حتماباید مقیم ایران باشیدو نسبت به دریافت شناسه ایرنیک اقدامات لازم راانجام دهید.
معمولابرای انتخاب پسونددامنه، محدودیتی وجودندارد اماهمانطورکه پیش ازاین هم اشاره شد، استفاده ازدامنه‌های دات کام درتمام دنیارواج بیشتری نسبت به سایردامنه‌ها دارد وبهتراست.

 

آیا نام دامنه بر سئو وب سایت موثر است؟

نام دامنه به تنهایی نمیتواند رتبه قابل توجهی در موتوهای جستجوگر گوگل برای وب سایت به همراه داشته باشداما اینگونه هم نیست که ازفیلترهای موتورهای جستجوگر گوگل عبورنکند.  انتخاب نام دامنه ازآن جایی مهم وضروری میباشدکه شاید نام دامنه مناسب تاثیربسزایی دررتبه بندی وب سایت نداشته باشدامایک وب سایت بادامین نامفهوم، بی کیفیت ونامناسب ممکن است امتیازات منفی فراوانی از موتورهای جستجوگر گوگل دریافت کند وحتی وب سایت به عنوان Spam شناخته شود.

تاقبل ازسال 2012 انتخاب نام دامنه براساس Exact Match Domain) EMD) طرفداران زیادی داشت. EMD به معنای استفاده دقیق ازکلمات کلیدی درانتخاب نام دامنه میباشد. برای مثال اگرشخصی در زمینه ساخت طلای ارزان قیمت فعالیت داشت نام دامنه خودرا www.make-cheap-Jewelry.com انتخاب میکرد وبدون هیچ فعالیتی دررتبه اول وب سایت گوگل قرارمیگرفت.

امایک بروزرسانی ناباورانه توسط موتورهای جستجو گر گوگل این افرادرا غافلگیرکرد. درسال 2012 طی بروزرسانی که روی EMD انجام گرفت تمام دامنه های تطبیق دقیق بی کیفیت دچارافت شدید دررتبه خودشدند وحتی بعضی ازآن ها که spam شناخته شدندبه قعر موتورهای جستجوگر گوگل رفتند.

درواقع نام دامنه در سئو وب سایت موثراست اماتاثیر آن آنقدرچشمگیر نیست که نام برند وشرکت خودرا قربانی کلمات کلیدی وب سایت کنیم.

بهترین انتخاب برای نام دامنه وب سایت نام برند یانام تجاری کمپانی میباشد. زیراهم به خاطر سپاری آن برای کاربران راحت تراست وهم توسط مشتریان شماسرچ میشود.
درصورت تمایل میتوانید نوع فعالیت خودرا بایک dash درادامه نام برندخود قراردهید. برای مثال اگردر زمینه دکوراسیون فعالیت داریدنام دامنه خود رابه صورت زیرقراردهید. www.your brand name-decoration.com
ازبه کاربردن کلمات فینگیلیش درنام دامنه خودداری کنید. برای مثال موتورهای جستجوگر گوگل متوجه کلمه dekorasiyon به جای decoration نمیشوند ونمیتوانند ارتباط آن رابانوع فعالیت شمادرک کنند وبه عنوان کلمات نامفهوم برای شماامتیازمنفی درنظر میگیرند.
سعی کنیدنام دامنه ای راثبت کنیدکه قبل ازشما کس دیگری آن راثبت نکرده باشد. براساس آیتم domain history ، نام دامنه ی که بیش ازیک بار drop شده باشدیک امتیاز منفی رابرای مالک درنظر میگیرد.
پسوند وب سایت رامناسب بانوع فعالیت خودانتخاب کنید، برای مثال برای وب سایت هایی که زبان پیش فرض آن هاانگلیسی است ومخاطبان خارج ازکشور دارند ir گزینه مناسبی نیست.

 

نکاتی که در هنگام انتخاب بهترین دامنه باید رعایت کنیم؟

برای به حداکثررساندن ترافیک مربوط به موتورهای جستجوگر گوگل، مهم است که هریک ازعناصر زیر رادرذهن داشته باشید:

 

انتخاب نام دامنه به آسان و به یادماندنی

تلاش کنید نام دامنه شماکوتاه باشد، راحت به یادبماند، آسان تایپ شود، وراحت گفته شود. این برای تبلیغات دهان به دهان ارزشمنداست زیرابازدیدکنندگان بایدمستقیما خودازدامنه بازدیدکنند. پردازش راحت یاروان یک انحراف شناختی است که میگوید مادرذهن خود بامطالبی که باآن آشنا وراحت هستیم، ارتباط بهتر وراحت تری داریم واین رابه دیگران نیزنسبت میدهیم درصورتیکه درباره دیگران اینطور نیست. بنابراین، ازنام دامنه که شامل اعداد یادیگر کاراکترهای غیراستاندارد است، یااملای غیرعادی دارند یابیش از15 حرف مباشند، استفاده نکنید.

ازآن جاییکه رتبه بندی در موتورهای جستجوگر گوگل براساس راحتی وعلاقمندی کاربران انجام میگیرد، بنابراین ازنام دامنه ایی استفاده کنیدکه برای انسان هاراحت تر وخوشایند است، تابه رتبه بندی بهتری دست پیداکنید.

 

به کاربردن کلمات کلیدی مناسب

اگرمیتوانید درنام دامنه خوداز کلمه کلیدی ایی استفاده کنیدکه معرف نوع کسب وکارشما، نام برند، خاص بودن شماباشد، ازآن استفاده کنید. اماازنام دامنه هایی که زیادی ازکلمات کلید استفاده میکنند دوری کنید. پیش ازاین متذکر شدیم اماارزشش رادارد که دوباره ذکرکنیم: بااینکه وجود کلمه کلیدی دردامنه در رتبه بندی تاثیردارد، اماوقتی تعدادزیادی کلمه کلیدی دریک نام دامنه به کارمیرود تصور غیرحرفه ایی بودن ومحتوای کم کیفیت درذهن کاربران و موتورهای جستجوگر گوگل راایجاد میکند.

درسال های اخیر موتورهای جستجوگر گوگل سعی کرده است که وب سایت هایی که دارای کلمات کلیدی زیادی هستند واما محتوای آنهاکم کیفیت است راشناسایی کرده، رتبه آن هارا کاهش دهد.

 

عم استفاده از خط تیره درنام دامنه

اگرنام دامنه شما دوکلمه ایی است (مانند: www.examplesite.com) ممکن است شمابخواهید برای خوانایی بیشتراین دو کلمه رابا یک خط تیره ازهم جداکنید. امابه خاطر داشته باشیدکه استفاده ازخط تیره بافعالیت های اسپم هانیز درارتباط است. به این جهت درصورت اجبارحداکثر تنهاازیک خط تیره درنام دامنه استفاده کنید.

 

استفاده کردن از دامنه های شناخته شده

اگر درهنگام ثبت نام دامنه com. دردسترس نبود بهتراست که از net. یا co. که بیشترشناخته شده انداستفاده کنید. علاوه براین کارشناسان سئو وب سایت تاکید میکنندکه از TLD های کمترشناخته شده ازقبیل biz. یا name. که کم کیفیت شناخته میشوند دوری نمایید. به این جهت که چون این دامنه های سطح بالاکمتر شناخته شده وعجیب به نظرمی آیند درنهایت کمتر مورداعتماد وبازدید قرارخواهند گرفت.

 

به کاربردن از زیر پوشه ها به جای ریز دامنه

موتورهای جستجوگر گوگل فاکتورهای متفاوت وبیشتری رابرای دامنه بررسی میکنند تازیر دامنه ها (برای رتبه بندی). ازاین لحاظ محتوای موجود درزیر دامنه ها بازیر پوشه یافولدرها متفاوت ارزیابی میشوند. به این جهت پیشنهادمیشود که وب سایت ها مطالب باارزش خودرا به جای زیردامنه درزیر پوشه ها قراردهند. مثلا: مطالب وبلاگ. برای مثال بهتراست وبلاگ در پوشه www.example.com/blog قرارگیردتا درریز دامنه blog.example.com. تنهابرای زبان هااین تفاوت را میتوان قائل شدکه درزیر دامنه هابیایند. برای مثال: en.example.com برای وب سایت درورژن انگلیسی آن.

 

برای دامنه خود ارزش قائل شوید

این ایده که نام دامنه ایی چندین سال پیش ثبت شده است به خودی خودبرای سئو وب سایت ارزشی ندارد. وقتی ازیکی ازکارشناسان موتورهای جستجوگر گوگل، مت کات، درباره عمریک دامنه پرسیده شداذعان کرد که عمردامنه هیچ تاثیری دررتبه بندی های ندارد. تنهاچیزی که دراین باره برای موتورهای جستجوگر گوگل اهمیت دارداین است که آخرین بارچه زمانی وب سایت توسط گوگل Crawl ولینک های داخلی آن فهرست شده است.

 

جابجایی دامنه

اگریک وبمستر نیازبه انتقال یک دامنه به دیگری داشته باشد، عوامل متعددی برای بررسی وجوددارد، ازجمله راه اندازی تغییرمسیرها بصورت صفحه به صفحه، بطوریکه زیرپوشه ها وصفحات محتوابه زیر پوشه های مربوطه وصفحات محتوا دردامنه جدیدمتصل شوند. این خودبه تنهایی موضوع مفصلی است امابهتر است بدانیدکه بایداز هدایت تمام صفحات ازیک دامنه به صفحه اصلی (Home Page) دامنه دیگر برای عدم آسیب به سئو وب سایت، جلوگیری کرد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *