افزایش رتبه محتوا با به اشتراک گذاشتن آن

رقابت برای جلب توجه مخاطبان شدیداست.بازاریابی محتوای موفق درگرو ایجاد وتقویت محتوای استثنایی است.کاربران وردپرس بطورمتوسط ​​ماهانه 70.5میلیون پست وبلاگ ایجادمیکنند.امروزه باکمک سایر پلت فرم های CMS،حجم مطالب جدیدی که هرروز به وب اضافه می شودبیش از2 میلیون پست است.دراین چشم اندازمحتوا، اشتراک گذاری اجتماعی به تنهایی باعث تولیدمحتوای کافی برای ارزشمند کردن برندنمی شود.محتوا برای دستیابی به بیش ترین مخاطب ممکن وایجاداعتبار وایجادترافیک، هم به اشتراک گذاری اجتماعی وهم به بک لینک نیازدارد. دراین پست اهمیت استراتژی و محتوای تقویت کننده که هم به لینک ها وهم به اشتراک گذاری دست پیداکند رابررسی میکنم.

تولید و اشتراک گذاری محتوا

اشتراک گذاریهای اجتماعی بامیزان محتوای موجودهمگام نبوده وبازاریابان محتوا تأثیرآن رااحساس کردند.گزارش سالانه محتوای ترندBuzzSumo 100 میلیون مقاله رابررسی کرده وکاهش مشابهی رادرتعداد اشتراک گذاری های اجتماعی مشاهده کرد.این میانگین از هشت اشتراک گذاری درسال 2015به 4اشتراک گذاری درسال 2017 کاهش یافته است.

اکثرافرادبرای انگیزه سازی،نیازمند درک علل انجام یک کارهستند. اطلاع ازمزایای برخی اقدامات،موجب میشود تاانگیزه بهتری برای پرداختن به آن داشته باشید. محتوای وب سایت موجب میشود تاکاربران در موتورهای جستجو، پاسخ سوالاتشان را، درون وب سایت شماپیداکنند. همین موضوع موجب افزایش آماربازدید وب سایت، بهبود رتبه سئو وب سایت (SEO) وهم چنین، فروش بیش ترمحصول یاخدمات میشود.هر چه محتوا، حرفه‌ای‌تر وجذابترباشد، نتیجه مثبت آن دربهبودعملکرد وب سایت بیش ترخواهدبود. یک محتوای حرفه‌ای، زمینه سازاعتماد وشکل گیری انگیزه برای خریدموفق است.به همین دلیل توصیه میشود که ازراه کارهای تقویت محتوا استفاده کنید وروشهای تولید محتوای بهتررا جدی بگیرید.

راه های بهینه کردن محتوا

حتماباتوجه به توضیحات ارائه شده، شمانیز علاقمندهستیدکه جزییات راه کارهای تقویت محتوا وبهبودکیفیت آن رابدانید. بادرک راه کارهای ساده وپیچیده برای اینکار، میتوانیدبه بهترین شکل درراستای پیشرفت وب سایت عمل کنید.

درساده ترین حالت، تقویت ارتباط دیجیتالی با محتوا است.این ارتباطات به مخاطبان فرصتی می دهد که تاپستهای شما را ببینند وبا وب سایت های شماتعامل داشته باشند.دوروش اصلی برای تقویت محتوا وجوددارد: ازطریق به اشتراک گذاری لینک درپلت فرم های شبکه های اجتماعی یاباایجاد بک لینک است. بک لینک ها رامیتوان درهرمکانی اضافه کرد، ازجمله متن مقاله، بیوگرافی نویسنده یاانتساب پست باشد.از اپ های ایمیل وپیام رسانی نیزبرای به اشتراک گذاری محتوا استفاده می شود، اماردیابی این مکانیسم های “اشتراک گذاری تاریک”دشوارتراست، زیرااغلب خصوصی هستند.هیچ استراتژی تقویتی بمعنای بازگشت ضعیف سرمایه گذاری در محتوای شمانیست.محتوای شمابدون تقویت با اشتراک گذاری اجتماعی و بک لینک، به افرادکافی نمیرسد تابرای کسب وکار شماارزشمند باشند.قبلاًآن را شنیدید، امابازهم تکرار میکنم: انتشارمحتوا کافی نیست، زیرامخاطب بایدبتواندآن راپیدا کند.

بایک مثال توضیح می دهیم که چراانتشار محتوا به تنهایی کافی نیست:یک وبلاگ شخصی راه اندازی کردیم.دراین باره به چندنفر ازدوستان واعضای خانواده گفتم.یکبار دیگر درمورد آن درLinkedIn پستی ارسال کردم.کل بازدیدکنندگان وب سایت درآن تاریخ 10عددبود.اگراین وب سایت یک وب سایت تجاری بود،حتماًدچار مشکل می شدیم.همان طورکه رندفیشکین گفته: انتشارپست پاداش ندارد.حتی انتشار محتوای عالی وباکیفیت بالا نیزکافی نیست.تولید کنندگان محتوا بایدقبل ازایجاد محتوای خود، درمورد چگونگی ودلیل تقویت آن فکرکنند.چرامردم آن رابه اشتراک می گذارند؟ چرامردم به آن لینک می دهند؟ چگونه افرادآن راپیداخواهند کرد؟اشتراک گذاری اجتماعی به تنهایی یک استراتژی تقویت نیست،شبکه های اجتماعی پلت فرمهای مهم کشف محتوا هستند.به مقالاتی که امروزنگاه کردید، توجه کنید؛چه تعداد را ازطریق موتورهای جستجوگر وچه تعداد را ازیک شبکه اجتماعی پیداکردید؟اشتراک گذاری اجتماعی مهم است، امابخودی خود یک استراتژی تقویت نیستند.

محدودیتهایی دررابطه بااعتماد به اشتراک گذاریهای اجتماعی برای جذب مخاطب به محتوای شماوجودداره:

  • اکثر لینکهای اشتراک گذاری شده در شبکه اجتماعی هرگزکلیک نمی شوند.
  • بسیاری ازافرادیکه مقالات رابه اشتراک می گذارندحتی آنها رامشاهده نمیکنند، چه شودبه این که آنها را بخوانند.
  • ماندگاری پست های اجتماعی محدوداست. اگرامروز یک توییت را ازدست داده باشید، آیامیتوانید فرداآن را ببینید؟
  • اشتراک گذاری اجتماعی معمولاًدر روزها وهفته هاپس ازانتشار محتوا بسرعت کاهش پیدا میکند.

استفاده درست وبه موقع از بک لینک ها

بک لینک ها هم چنان راهی قدرت مند ومداوم برای هدایت بازدیدبه محتوای ماهستند.بدست آوردن آنهابسیار سخت است، امابسیاربیش تراز یک توییت یایک پست در فیسبوک عمر میکنند، ویک فاکتور قدرت مندرتبه بندی گوگل هستند.محتوایی که اشتراک گذاری و لینک هارا بخود جلب میکند، یک محتوای ایده آل است.ما فکرمیکنیم که تقویت عمومی بر اشتراک گذاری تاریک نیزتأثیر گذار است.مخاطبان بیش تری که محتوا راازطریق اشتراک گذاری اجتماعی و بک لینک کشف میکنند،احتمال افزودن URLبه یک ایمیل یاکانال Slack راافزایش می دهند.

پاسخ دادن به پست های قابل اعتماد

برخی ازبهترین بازاریابی های محتوا بسادگی به سؤال مشتری ها پاسخ می دهند.مثالی ازآن محتوای ساده امامعتبر پاسخ به سؤالات“چیست”است.به تعدادبالای اشتراک گذاری اجتماعی و بک لینک برای این نوع محتوا توجه کنید.پستهای “پاسخ”دررابطه با لینک ها بطورمداوم خوب عمل میکنند، امابازاریابان محتوا اغلب آنها رانادیده میگیرند.این امربویژه درمورد سؤالات اساسی صادقه ودرست است.آن چه برای شماخیلی اساسی بنظر میرسد، میتواند برای افرادجدیدی که به صنعت شمامی پیوندند، مفیدباشد.هم چنین پاسخ به سؤالاتی که مشتریان شمامیپرسن، هم چنان یکی ازقدرت مندترین اشکال بازاریابی محتوا است.

پاسخ دادن به نظرات کاربران

نظرات قوی ویابحث برانگیز نه تنهااشتراک گذاری بلکه لینک ها رابه همراه دارند.افرادبرای عضویت دریک جامعه برای نشان دادن تعلق خود وحمایت ازعلل یادیدگاه هایی که به آنهااهمیت می دهند پستهای نظرات وعقاید رابه اشتراک می گذارند.هم چنین این پستها لینک هایی رابه دست می آورند، زیراافراد میخواهند مقالات رادرحمایت ازنظرخود، بعنوان نقطه بحث برای گفتگو یابرای بحث درمورد پست، به آنها ارجاع دهند.

جستجو کردن و نگاه جدید

مطالعات نشان داده که تحقیقات اصلی دارای اشتراک گذاری ولینک است.مرکز تحقیقات Pew بطورمداوم ازتحقیقات منتشرشده خودبه اشتراک گذاری و لینک های بالایی دست پیدامیکند.Social Media Examiner مخاطبان زیادی دارد وبطورمداوم برای محتوای خود اشتراک گذاری بالایی را بدست می آورد.بااین وجود، درطول 12ماه گذشته، پستهای SME بطورمتوسط ​​14 بک لینک داشتند.یک استثنابزرگ گزارش سالانه صنعت براساس تحقیقات اصلی است. این گزارش به محتوای مرجع تبدیل شده است.

راهکردهای تقویت محتوا

تقویت محتوا بسیاربیش تراز اشتراک گذاری اجتماعی است.برای تأثیرگذاری، بایدمدتها قبل ازانتشار محتوا، درباره تقویت آن فکرکنیم.برخی از تکنیک هایی که بایددرنظر گرفته شوند، عبارتنداز:

  • تبلیغ دستی
  • ارسال نامه هدفمند
  • حمایت از اینفلوئنسر
  • ایجاد لینک و قابلیت مشاهده موتور جستجو
  • تبلیغات پولی
  • ایمیل ها

یک ایمیل هدف مندبرای مخاطبان میتوانید ترافیک بیش تری نسبت به اشتراک گذاری اجتماعی داشته باشد.اگه گروهی ازمشترکین داریدکه به موضوعی علاقه مند هستندکه درایمیل قبلی نشان داده شده یااز پستهای خاص وبلاگ بازدیدبیش تری کردند، یک ایمیل هدف مند برای تبلیغ پست شما،میتواند مفید باشد.

کمک گرفتن از اینفلوئنسر

اینفلوئنسرهایی که لینک هارابه اشتراک می گذارند،مفیدهستند.اما اینفلوئنسرهایی که بطورگسترده تری ازبرند ومحتوای شماحمایت میکنند،تأثیربیش تری دارند.طرفداران هنگام صحبت دریک رویداد یاپادکست ازشما نام میبرند.آنهاهم چنین دریک پست وبلاگ در وب سایت خودیا دریک پست مهمان برای یک رسانه مهم ازشما نام میبرند وممکن است لینک شمارا درآندجا قراردهند.بازاریابی اینفلوئنسر بایدمتمرکزبر ساخت طرفدار واینفلوئنسر باشد، نه این که بدنبال اشتراک گذاری اینفلوئنسر باشند.

لیست شدن در موتوهای جستجوگر گوگل

سئو وب سایت (SEO) وقابلیت مشاهده در موتورهای جستجوگر یک بازی طولانی مدت است، اماشماباید به چگونگی بهبودقابلیت مشاهده محتوای خودازمحتوا گرفته تاعوامل فنی آن- بپردازید.لینک سازی فعال یکی ازبهترین راههابرای بهبود قابلیت مشاهده موتورهای جستجوگر درمحتوای شمااست.

به اشتراک گذاری محتوای شماتوسط وب سایت های دیگربه الگوریتمهای موتورهای جستجوگر نشان می دهدکه محتوای شمابرای دیگران ارزشمنداست.

استفاده از تبلیغات پولی

ما بطورفزاینده ای دریک دنیای پولی زندگی میکنیم.دسترسی ارگانیک در موتورهای جستجوگر وشبکه های اجتماعی سختتراست. شماباید ارتقا محتوای خودرا ازطریق تبلیغات گوگل Google یاافزایش پست های فیسبوک درنظربگیرید.تبلیغات پولی بخش مهمی از استراتژی تقویت بحساب می آید.

سخن نهایی

اشتراک گذاری اجتماعی یک استراتژی تقویت محتوانیست.حتی اشتراک گذاری زیاد وذکرشده توسط اینفلوئنسرهابه این معنی نیست که محتوای شما لینک هایی راکسب میکند، اعتبارایجاد میکند ویاباعث ایجاد ترافیک می شود.تقویت محتوابه اندازه تولیدمحتوا، یاحتی بیش ترازآن اهمیت دارد.

بنابراین، برای هرقسمت از محتوا به یک استراتژی تقویت نیازدارید.هدف شماباید ایجاد محتوایی باشدکه هم اشتراک گذاری وهم بک لینک رابه خودجذب کند.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *