تعریف بک لینک سازی شبکه ای یا PBN

لینک سازی شبکه ای یکی ازروشهای موثر درافزایش رتبه وب سایت ومعرفی به موتورهای جستجوگر گوگل درفضای مجازی میباشد ، بک لینک پی بی ان یا PBN یکی ازقوی ترین روش های لینک سازی در فضای آنلاین میباشدکه دراین دوره زمانی بسیارموردبحث قرارگرفته است که یامتد لینک سازی بصورت شبکه ای یا pbn ضرری برای وب سایتمان دارد یاخیر؟ وب سایت موجب پنالتی شدن یاجریمه شدن توسط موتورهای جستجوگر گوگل می گردند یانه؟ سوالات زیادی درذهن وب مستران وصاحبین وب سایت شکل گرفته است که بسیاری ازآن ها رانمی دانند دراین مقاله به بررسی کامل لینک سازی PBN و روشهای مورداستفاده ازآن میپردازیم که امیدواریم موردپسند شمادوستان عزیزقراربگیرد.

لینک سازی شبکه ای یاتکنیک پی بی ان یکی ازروشهای کلاه سیاه وگاهی اوقات کلاه خاکستری محسوب میگردد. لینک سازی خارجی یا سئو وب سایت خارجی یکی ازاقداماتی است که برای بهبود وب سایت هاوافزایش رتبه وبازدیدانجام می گیرد واگر وب سایتی فقط به محتواگذاری وگرافیک وطراحی اهمیت دهد وبرروی لینک سازی داخلی ولینک سازی خارجی اصلاکار نکند، به هیچ عنوان نمیتوانددر فضای مجازی مطرح شودپس لینک سازی یکی ازاصلیترین روشهابرای معرفی وب سایت به دنیای اینترنت محسوب میگردد.

لینک سازی شبکه ای یا پی بی ان اگربصورت اصولی وصحیح پیاده سازی واجراگردد میتواندتاثیر فوق العاده زیادی در سئو آف پیج (OffPage) یک وب سایت داشته باشد. پی بی ان هااگرچه واقعا مشکل و زمان برخواهدبود ولی یکی ازمنابع دائمی وهمیشگی لینک سازی به حساب می آید. دراین مقاله به شماآموزش های لازم رابصورت مفصل درباره لینک سازی خواهیم دادتابتوانید درمبحث PBN قدرتمند عمل نمایید. یادگیری مفاهیم اولیه تکنیک های پی بی ان و لینک سازی های شبکه ای ازاهمیت زیادی برخورداراست وروشهای اجرای این تکنیک رابا هم بررسی خواهیم نمود.

اگرصاحب یک وب سایت وکسب وکاراینترنتی هستید، احتمالا بااصطلاح لینک سازی شبکه ای یا PBN مواجه شده اید. امامنظور از لینک سازی شبکه ای چیست؟ برای اینکه یک وب سایت بتوانددرفضای اینترنت دیده شود وبه طرز چشم گیری رشدکند، لازم است تابصورت دقیق برای بهبودوضعیت سئو وب سایت آن برنامه ریزی کرد. برخی ازافرادگمان میکنند که خرید هاست ودامنه وراه اندازی وب سایت، به تنهایی کافی است. امااینطورنیست.

افرادیکه درحوزه بهبود سئو وب سایت فعالیت میکننداز روشهای مختلفی برای رسیدن به هدف خوداستفاده کرده وتلاش میکنندتا باانجام فرآیندهای گوناگون رتبه وب سایت را در موتورهای جستجوگر گوگل بالابرده ورتبه آن رابهترکنند.  یکی ازروشهایی که متخصصین سئو وب سایت ازآن برای بهبودوضعیت یک وب سایت استفاده میکنند، لینک سازی شبکه ای یا PBN است. درآموزش وب سایت هاخوانده ایدکه لینک سازی بصورت شبکه ای به شماکمک میکند تابتوانید سئو وب سایت خودرا بهترکنید.

تادرنتیجه این اتفاق، رتبه های بسیارخوبی درنتایج موتورهای جستجو گر گوگل بدست بیاورید. امانکته ای که قطعابسیاری از وب سایت هابه آن توجه نکرده ودرآموزشها به آن اشاره نمیکنند، مضرات این روش لینک سازی است. دراین مقاله از وب سایت سی تصمیم گرفتیم تابازبانی ساده به بررسی مهمترین نکات درخصوص لینک سازی PBN بپردازیم.

 

تعریف بک لینک های شبکه ای یا PBN یا Private Blog Networks:

درقسمت قبلی اشاره کردیم که راه اندازی وب سایت به تنهایی کافی نیست. برای اینکه بتوانید وب سایت ونهایتا کسب وکار خودراارتقا دهید. بایستی مطابق باجدیدترین تکنیک های سئو وب سایت پیش بروید. خصوصادرحال حاضر که الگوریتم های سئو وب سایت و موتورهای جستجو گر گوگل نسبت به قبل پیشرفتهای زیادی کرده اند.

یکی ازبهترین روشهابرای بهترشدن وضعیت سئو وب سایت دریافت بک لینک است. درواقع بک لینک نوعی لینک دهی به وب سایت شمااست. به هرمیزانی که وب سایت مبدا ازنظر وضعیت سئو وب سایت واعتبار درشرایط مناسبی قرارداشته باشد، به همان اندازه بک لینک داده شده به وب سایت شماارزشمندتر خواهدبود ومیتواند تاثیرمستقیمی برروی بهبودوضعیت سئو وب سایت تان داشته باشد.

متخصصین سئو وب سایت برای آنکه بتوانندبااستفاده ازدریافت بک لینک به وضعیت سئو وب سایت مدنظرخود کمک کنند، به سراغ روشهای مختلفی رفته وتلاش میکنند تاازطریق این روشها به رتبه های خوبی دست پیداکنند. برخی ازاین روشها ازنظر موتورهای جستجوگر گوگل قانونی بوده وبه آنها سئو کلا سفید میگویند. ازسوی دیگر امابرخی ازروشها ازنظر موتورهای جستجو گر گوگل یک راه غیرقانونی برای استفاده ازنقاط ضعف این موتورهای جستجوگر گوگل است که به آن سئو کلاه سیاه میگویند.

PBN یا Private Blog Networks یکی ازروشهای برنامه ریزی شده برای دریافت بک لینک است. این روش یکی ازروش های سئو وب سایت بصورت کلاه سیاه لینک سازی شبکه ای است. به دلایل زیادی که برخی ازآنها درادامه بررسی خواهدشد، پیشنهاد میکنیم که هرگزاز روش لینک سازی شبکه ای یا Private Blog Networks برای وب سایت خوداستفاده نکنید. به خصوص اگر وب سایت شماتازه کاراست. زیرادر صورت استفاده ازاین روش، احتمال اینکه وب سایت شماتوسط موتورهای جستجو گر گوگل جریمه شود، بسیاربالا خواهدبود.

منظوراز لینک سازی شبکه ای این است که مجموعه ای از وب سایت های مختلف رادرجریان لینک سازی به هم مرتبط کرده وبه آنهالینک دهیم. یااز آنها لینک دریافت کنیم. افرادبرای استفاده ازاین روش لینک سازی، معمولاتعداد زیادی وبلاگ یا وب سایت ایجادکرده ومحتوای اصلی خودرا درآنها کپی میکنند. امانکته مهمی که دراینجا بایدبه آن اشاره کنیم، این است که قدرت دامنه ویا اتوریتی وب سایت و وبلاگی که ازآن لینک دریافت میکنید، بایدبالا باشد.

درغیر اینصورت لینک دریافتی، ارزش زیادی نخواهدداشت. برای درک بهتراین موضوع، اجازه دهید تاباذکر یک مثال موضوع راشرح دهیم. شمایک وب سایت اصلی داریدکه قصددارید برای آن بک لینک ایجاد کنید. برای اینکار 7 وبلاگ درسیستم های ایجاد بلاگ، میسازید. باانتشار محتوای خود دریکی ازاین وبلاگ ها میتوانید به وب سایت اصلی خودلینک دهید. اماکار همین جابه پایان نمیرسد. بلکه میتوانید محتوای منتشرشده در وبلاگ رادردیگر وبلاگ ها منتشرکرده وبه وبلاگ اول لینک دهید.

بعبارت دیگر ازB به C ازC به D واز D به Eلینک دهید. نهایتاازتمامی این وبلاگ هابه A که همان وب سایت اصلی شمااست لینک دهید. بااینکار شمایک لینک سازی شبکه ای PBN ایجادکرده اید. امافراموش نکنید که اگربدون اطلاع ازمعایب این روش، زمان زیادی برای آن صرف کنید، بدون شک باجریمه موتورهای جستجو گر گوگل مواجه خواهیدشد.

 

اثر بک لینک های شبکه ای بر سئو وب سایت:

درگذشته وپیش ازآنکه موتورهای جستجو گر گوگل این نوع لینک سازی رایک روش سئو کلاه سیاه معرفی کند، بسیاری ازوبمستران ومتخصصین سئو وب سایت تلاش میکردند. تابااستفاده ازاین روش با دریافت لینک های مختلف از وب سایت های گوناگون به بهبودوضعیت وب سایت خودکمک کنند. باوجود اینکه امروزه موتورهای جستجو گر گوگل پیشنهادمیدهد تامتخصصین سئو وب سایت ازاین روش استفاده نکنند، اماهم چنان برخی ازفعالین دراین حوزه تلاش میکنند تاازطریق لینک سازی شبکه ای باعث رشد سئو وب سایت خودشوند.

در لینک سازی به شکل شبکه ای وب سایت هادرگیریک شبکه شده وبادریافت لینک های برنامه ریزی شده، موتورهای جستجوگر گوگل رافریب داده واینطور نشان میدهندکه درحال دریافت بک لینک از مبداهای مختلف وارائه بک لینک به مقصدهای دیگرهستند. البته بایدگفت که امروزه موتورهای جستجو گر گوگل تلاش میکندتا وب سایت هایی که از لینک سازی به شکل شبکه استفاده میکنند راپیداکرده و آنها راپنالتی کند.

به همین دلیل بهتراست تااگرهم قصد بکاربردن تکنیک PBN واستفاده ازروشهای سئو کلاه سیاه را دارید، باآگاهی کامل مراحل مربوط به آن راانجام دهید وتلاش کنید تا موتورهای جستجو گر گوگل متوجه فرآیندهای شمانشود. اگرقصددارید تااز روش لینک سازی شبکه ای برای رشد سئو وب سایت خوداستفاده کنید،میتوانید ازدو طریق اینکار راانجام دهید:

درروش اول شمابا استفاده از وب سایت ها ووبلاگ هایی که دراختیار خودتان است، اقدام به دادن بک لینک به وب سایت موردنظرتان میکنید. درواقع بااینکار باعث دریافت بک لینک برای وب سایت مقصدو رشدسریع آن خواهدشد.
درروش دوم شما باپرداخت هزینه به مدیران وب سایت های دیگر ازآنها بک لینک برای وب سایت خوددریافت میکنید.

 

الگوریتم پنگوئن جهت مقابله با بک لینک سازی شبکه ای:

همانطورکه گفته شد درسالهای گذشته لینک سازی شبکه ای یکی ازروشهای مرسوم بودکه توسط وب سایت های مختلف مورداستفاده قرارمیگرفت. موتورهای جستجوگر گوگل پس ازفهمیدن این روش تلاش کردتاراهی برای مقابله بااین شیوه پیداکند ودرنتیجه شاهدبه وجود آمدن الگوریتم پنگوئن گوگل بودیم. این الگوریتم بابررسی پارامترهای مختلف تلاش میکندتا وب سایت های که از لینک سازی بصورت شبکه ای استفاده میکنند راپیداکرده وآنها راپنالتی کند.

همانندسایر الگوریتم هایی که توسط موتورهای جستجوگر گوگل مورداستفاده قرارمیگیرد، الگوریتم پنگوئن نیزناشناخته بوده وهیچکس اطلاع دقیقی ازنحوه ی عملکرد وکدهای آن ندارد. امامیتوان گفت براساس تست های صورت گرفته وآزمون وخطاهای انجام شده الگوریتم پنگوئن گوگل پارامترهای مختلفی نظیرهاست، شیوه طراحی وب سایت، مالکیت وب سایت، بک لینک ها، پروفایل، محتوای تکراری، تصویرها وویدیوهای موجود دریک وب سایت و… راموردبررسی قرارداده وآن رابا بک لینک های دریافت شده مقایسه میکند.

درصورتیکه شاهدتشابه دراین پارامتر باشد، الگوریتم پنگوئن گوگل اعلام لینک سازی شبکه ای کرده و وب سایت هایی که دراین شبکه قراردارند رامجازات وپنالتی میکند. به همین دلیل است که سئوکارها کلاه سیاه پیشنهادمیدهند که اگرقصد لینک سازی شبکه رانیز داریدباید به این پارامترها توجه کرده وتلاش کنید تابه بهترین شکل ممکن موتورهای جستجوگر گوگل رافریب دهید.

پیشنهادمااین است که به جای استفاده ازروش بک لینک شبکه ای، ازرپورتاژ ها استفاده کنید. اگرچه ممکن است این روش هزینه زیادی برای شمادربر داشته باشد؛ امااطمینان داریدکه لینک های دریافتی ازقدرت دامنه بالایی برخورداربوده وبصورت دائمی هستند.

 

ربات های موتور های جستجوگر چطور بک لینک سازی شبکه ای یا PBN ها را تشخیص می دهند و  آنها را جریمه می‌کنند؟

راه‌اندازی یک شبکه خصوصی لینک ایده‌ای هیجان‌انگیز والبته کاربردی است ولی به محض شروع بازی، بایدبدانید که درنقطه مقابل شماالگوریتم‌ها ومتخصصین موتورهای جستجو گر گوگل قرارگرفته‌اند. در صورتیکه شبکه شماتوسط مونورهای جستجو گر گوگل شناسایی شودعواقب بدی برای همه وب سایت‌ های موجوددرآن شبکه خواهدداشت.

در این جا قصد  داریم مهمترین روش‌های الگوریتم های موتورهای جستجوگر را برای تشخیص بک لینک سازی شبکه ای یا بک لینک سازی  PBN بیان کنیم و نحوه ی مقابله با آنها را مورد بررسی قرار دهیم:

 

1- دامین یا دامنه‌ های بک لینک دهنده همه و همه به نام یک شخص یا شرکت باشند:

یکی ازمعیارهای گوگل برای شناسایی شبکه‌های لینک‌سازی، مالکیت دامنه‌هاست. اگرهمه وب سایت‌ هایی که دریک شبکه قرارگرفته ویکدیگر راتقویت میکنند متعلق به یک نفرباشند یاتوسط یک شرکت واسطه ثبت شده باشنددرک ارتباط آن هاکار ساده‌ای خواهدبود.

برای جلوگیری ازاین مشکل دامنه‌های شماباید به نام افرادمختلفی ثبت شده باشد یااطلاعات Whois وب سایت‌ هامخفی شود. البته مخفی کردن اطلاعات Whois برای شماهزینه‌های اضافی خواهدداشت وهمین‌ کارموجب مشکوک شدن بیشتر موتورهای جستجو گر گوگل به این دامنه‌ها میشود. درنتیجه پیشنهاد میشوددامنه‌ها به نام افرادمختلفی ثبت شوند.

 

2- هاست یا میزبانی وب سایت های بک لینک دهنده همگی روی یک سرور و یک شبکه باشند:

شناسایی شرکت ارائه دهنده هاست یا IP وب سایت کاربسیار ساده‌ای برای موتورهای جستجو گر گوگل است. اگر وب سایت‌هایی که درشبکه ی شماقرار گرفته ویکدیگر راتقویت میکنند همگی برروی یک ارائه دهنده وبا یک IP مشابه باشند عملاریسک شناسایی شبکه توسط موتورهای جستجو گر گوگل بالاخواهد بود.

برای حل این مشکل شماباید ازشرکتهای مختلف هاست بگیریدیابرای هر وب سایت یک IP اختصاصی تهیه کنیدکه همین مساله موجب افزایش هزینه‌ها ودشوارشدن مدیریت وب سایت‌ ها خواهدشد.

یکی ازروشهای رایج برای مخفی شدن اطلاعات هاست استفاده ازسرویس‌های CDN مانند Cloudflare است که موجب تغییر DNS وب سایت ومخفی شدن اطلاعات هاست اصلی میگردد. جالب است بدانیدکه حتی بااستفاده ازاین سرویس هم چنان IP اصلی برای موتورهای جستجو گر گوگل قابل شناسایی وردگیری است!

 

3- وب سایت های بک لینک دهنده دارای محتوای غیر تخصصی باشند یا محتوای آنها به محتوای وب سایت شما ارتباطی نداشته باشند:

زمانی که صرف شناسایی وخریددامنه‌های آزادشده ومعتبر میکنیدباید اطلاعاتی از تولید محتوا وساختارآن ها نیزداشته باشید. زیراکه باتغییرات اساسی درمحتوا وساختار یک وب سایت ممکن است موتورهای جستجوگر گوگل متوجه ورودآن به یک شبکه لینک شود.

تصورکنید که یک وب سایت قدیمی ومعتبر درحوزه ی گردشگری پیداکرده‌اید که به دلایلی فعالیت خودرا متوقف کرده است. باخرید این دامنه شمایک وب سایت جدیدباساختار آدرس دهی متفاوت والبته محتوایی کاملانو خواهیدداشت.

ازدست رفتن لینک‌ سازی‌های داخلی وب سایت، حذف محتواهای ایندکس شده والبته عدم وجودصفحاتی که لینک‌های خارجی رادریافت کرده بودندموجب کاهش اعتبار وارزش این دامنه میشود. یکی از روشهای مقابله بااین اتفاق مراجعه به وب سایت Archive.org وبررسی صفحات ذخیره شده ازاین دامنه است.

دراین روش صفحات ارزشمنددامنه شناسایی شده وساختار آدرس دهی ومحتوای صفحات مجددابرروی هاست شما شبیه‌سازی میشود.

 

4- محتوا و اطلاعات تماس و درباره ما و لوگو و برند وب سایت های بک لینک دهنده همگی مشابه هم باشند:

شایدرایج‌ترین اشتباه درساخت PBN استفاده ازاطلاعات، برندینگ، محتوا وتصاویر یکسان درهمه ی وب سایت‌ هاباشد. اینکار شناسایی ارتباط وب سایت‌ ها وهدف شماازراه‌اندازی یک شبکه لینک رابرای موتورهای جستجوگر گوگل ساده میکند.

برای جلوگیری ازاین مشکل دقت کنیدکه لوگو، اطلاعات تماس، موقعیت جغرافیایی، تصاویرومتنهای وب سایت، صفحه درباره ما و … برای هر وب سایت کاملااختصاصی ودقیق باشند.

 

5- محتوای وب سایت های بک لینک دهنده کپی هم هستند و بروزرسانی نمی شوند:

درگذشته همین که شمایک دامنه یاوبلاگ جدید میساختیدکفایت میکرد ومیتوانستید باکپی کردن محتوا از وب سایت‌های معتبربه راحتی شبکه خودرا بروز وتازه نگهدارید. ولی اگرامروز قصدراه‌اندازی PBN داریدبه این نکته دقت کنیدکه هر کدام از وب سایت‌ های قرارگرفته درشبکه بایدمحتوایی اختصاصی وکاملامتفاوت داشته باشند.

الگوریتمهای موتورهای جستجوگر گوگل درحال حاضر توانایی بالایی برای شناسایی محتوای تکراری دارندودر صورت مشاهده چنین صفحاتی ارزش واعتباری به آن نمیدهند. درنتیجه اگر وب سایت‌های شما به جمع‌آوری محتوااز وب وانتشار بی‌هدف آن هامشغول باشندشانسی برای حفظ اعتبار وانتقال آن به وب سایت اصلی ندارند.

یکی ازمهم ترین فعالیتهای شمابرای حفظ PBN بروز رسانی مستمر محتوای وب سایت‌ ها خواهدبود.

 

6- وب سایت های بک لینک دهنده فقط به وب سایت شما بک لینک بدهند و بک لینک به وب سایت دیگری در آنها موجود نباشد:

هدف اصلی ازراه‌اندازی Private Backlink Network انحصاری بودن است، ولی همین امرموجب میشودکه فعالیتهای شمابرای موتورهای جستجوگر گوگل قابل تشخیص شود. اگرهمه وب سایت‌هایی که در یک شبکه قرارمیگیرند فقط به تقویت یکدیگربپردازند وبه هیچ وب سایت دیگری درحوزه ی فعالیت خودلینک نداده باشند، ازنظر موتورهای جستجو گر گوگل احتمال حضورآن ها دریک شبکه زیاداست.

برای جلوگیری ازاین مشکل باید وب سایت‌های مرجع ومرتبط باحوزه ی کاری هردامنه راشناسایی کرده ودر محتوا یابخشهای مختلف صفحات به آن هالینک دهید.

 

7- وب سایت های بک لینک دهنده ، خودشان هیچ گونه بک لینکی دریافت نمی کنند و هیچ گونه فعالیتی در شبکه های اجتماعی ندارند و کلا هیچ فعالتی در آنها پیدا نمی شود:

دامنه‌های خریداری شده درابتدا اعتبار ولینک‌های مناسبی دارند، ولی بایدبرنامه‌ای برای حفظ وارتقای آن نیزداشته باشید.

اگر وب سایت شما لینک‌های جدیدی دریافت نکندیاسیگنال‌های رضایت کاربران مثل واکنش ومعرفی درشبکه‌های اجتماعی رانداشته باشد به مرورارزش واعتبار خودرا ازدست میدهد. درنتیجه لینک‌سازی خارجی برای وب سایت‌هایی که درشبکه ی شماهستند نیزهم چنان یکی ازوظایف مهم شماخواهدبود.

 

یکی ازروشهایی که سئوکارها کلا سیاه برای بهترکردن وضعیت سئو وب سایت انجام میدهند، لینک سازی شبکه ای است. تلاش مادراین مطلب این بودکه شما رابا لینک سازی شبکه آشناکره ودررابطه با روش ها وخطرات این شیوه صحبت کنیم. اگرباپنالتی موتورهای جستجوگر گوگل وجریمه های آن مشکلی ندارید، روش لینک سازی به شکل شبکه ای باوجود تمامی خطرات وریسک هایش یک روش حرفه ای برای دریافت بک لینک محسوب میشود.

توجه کنیدکه برای اینکه بتوانیداز جریمه های موتورهای جستجوگر گوگل درامان باشید، لازم است تا وب سایت هایی که درداخل لینک سازی شبکه ای قرارمیدهید، به دقت موردارزیابی قراردهید. هریکی از این وب سایت ها بایستی دارای محتوای یونیک ومنحصر به فردباشد. قدرت اعتبار دامنه، موضوع وب سایت، ظاهر،هاست وسرعت بارگذاری و… ازمهمترین نکاتی هستندکه بایدبه آنها توجه کنید تابتوانیدبا استفاده ازاین روش لینک سازی، موجب رشد سئو وب سایت خودشوید. ازاینکه تا پایان مطلب لینک سازی شبکه ای باماهمراه بودید، ازشما سپاسگزاریم.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *