اشتباهات رایج در لینک سازی و گرفتن بک لینک

درباره بک لینک ،اهمیت وجایگاه لینک سازی درافزایش رتبه وب سایت بسیار مهم است واین موضوع موجب رواج باورهای اشتباه درباره بک لینک دربین وبمستران شده است که برخی ازآن هانتیجه عدم آگاهی وبرخی دیگر بدلیل آموزشهای اشتباه ویاتلقی نادرست ازقواعد واصول بک لینک میباشد. آن چه مسلم است قوانین لینک ولینک سازی ازطرف موتورهای جستجو دائمادر حال تغییر وتحول است و وبمستران بایدخودشان راباعلم روز هماهنگ کنند.البته خوداعمال این تغییرات توسط موتورهای جستجوگر هم درایجاد تردید وشک بین کاربران بدلیل عدم آگاهی بی تاثیرنیست.
اطلاعات فنی بهینه سازی و سئو (SEO)، برگرفته از دانش وتجربیات متخصصین بهینه سازی و سئو (SEO) هستند و موتورهای جستجوگر مثل گوگل هیچگاه اطلاعات دقیقی ازآن نمیدهند. اما بعضی وقت ها برای وبمستران سئو کار ها ومدیران وب سایت ها تصورات اشتباهی درمورد بهینه سازی و سئو (SEO) بوجود می آید ، اشتباهاتی که گاهی ممکن است باعث ضرر ما شود ، و که باید آنها را پیدا کنیم و در سریعترین زمان ممکن آنها را برطرف کنیم.دراین مقاله مابه بررسی اشتباهات رایج در لینک سازی و گرفتن بک لینک به وب سایتمان میپردازیم باما همراه باشید تادچار اشتباهات بهینه سازی و سئو (SEO) وب سایت نشوید.

اشتباهات رایج در بک لینک: لینک گرفتن و بک لینک به وب سایت تان از هر دامنه یک بک لینک

درحقیقت داشتن بک لینک ازدامنه های مختلف،یک امتیاز محسوب شده وازموارد مهم بهینه سازی و سئو (SEO) در وب سایت میباشد. وب سایتی که ازدامنه های مختلف بک لینک داشته باشدامتیازش هم بالامیرود.اما بایدبدانیدکه اگر وب سایت شماازیک دامنه، چندین لینک گرفته باشدهم بی فایده نیست وهیچ جریمه ای هم برای آن وجودندارد.حتی ممکن است این لینک هاترافیک خوبی راهم به سمت وب سایت شما داشته باشد.

اشتباهات رایج در بک لینک: لینک و بک لینک گرفتن و بک از وب سایت ها ممکن است برای سئو وب سایت امتیاز منفی داشته باشد.

برخلاف این باور اعتبار هر وب سایت از بک لینک های اوبه دست می آید.یک وب سایت بدون بک لینک، وب سایت ضعیفی است!اگرهم اکنون وب سایتی بدون بک لینک،رتبه خوبی در الکسا ویاگوگل دارد، موضوع آن وب سایت بی رقابت یا کم رقابت است ویابسیارقدیمی است ودرموضوع خود وب سایت پیشکسوت است ویاامکان برتری رقبابر او بسیارزیاد است.باوراشتباه این که بک لینک کلابداست و وب سایت شمانباید بک لینک دریافت نمایدو گرنه رتبه وب سایتتان آسیب میبیند ویاازسوی گوگل جریمه خواهیدشد.

اشتباهات رایج در بک لینک: بک لینک تنها عامل قرار گرفتن وب سایت در بالاترین لیست نتایج موتورهای جستجوگر می باشد.

بعضی افراد به اشتباه تصور میکنندکه با بک لینک خیلی راحت میتوانند وب سایت رابه صدرنتایج گوگل آورد وسایررقبا رابراحتی پشت سرگذاشت.درحقیقت رشد وب سایت به این آسانی وراحتی هانیست که تنهابا صرف ایجاد یاخرید بک لینک ویاحتی رپورتاژکردن آگهی، وب سایت خودرا به صدر نتایج گوگل بیاورید. لینک سازی درسطوح رقابتی بشدت پیچیده ودشواراست وبایدیک متخصص به روزاینکار راانجام دهد.صرف ایجاد یاخرید لینک ،باعبارتی که دوست داریدباآن در گوگل بالابیایید، وب سایت رشدنخواهدکرد حتی ممکن است افت کند واخطارهم بگیرید.این جاست که عده ای باضربه خوردن از بک لینک و لینک سازی، کلااین باور راپیدامیکنند که بک لینک بداست! اماواقعیت این است که این افراد لینک سازی راخوب یاد نگرفتند،ودچارخطا میشوند. لینک سازی پیشرفته وبدون ریسک،موضوعی بشدت گسترده ووسیع ودارای صدهااحتمال وفاکتور است وچیزی نیست که دریک جمله بتوان آنراآموزش داد.هم چنین درایران، هم افرادبسیار کمی هستندکه به لینک سازی بدون ریسک وتضمینی مسلط هستند. دقیقا اشخاصی ناآگاه با لینک سازی بد،صاحبان وب سایت هارااز سئو کاران ناامید میکنند.

اشتباهات رایج در بک لینک: مهم ترین اصل برای بهینه سازی و سئو وب سایت گرفتن بک لینک برای وب سایت می باشد.

موتور جستجوگر گوگل سعی کرده است که بااهمیت بیش تربه محتوا ورضایت کاربران،اهمیت تعداد بک لینک راکم کند. اماهم چنان بک لینک هامهم هستند ومهم خواهندماند.شاید درسال 2008میلادی،بک لینک ها90 درصد بهینه سازی و سئو (SEO) رامعنا میبخشید. امااکنون لینک سازی به 10درصدنرسیده است! شایداین عدداز 90درصد به 60یا 70درصداهمیت در بهینه سازی و سئو (SEO) رسیده باشد ودرعوض فرآیندهای آن سختترشده است. اکنون لینک سازی به حدی دشوارتر ازدو سال پیش است وهم چنان هم درحال سختتر شدن است.

اشتباهات رایج در بک لینک: گرفتن بک لینک های پشت سر هم و تعداد زیاد لینک گرفتن در مدت زمان کوتاه

اینکه وب سایتی بک لینک های زیادداشته باشدنه تنهاضرر نداردبلکه بسیارهم عالی است.امادرباره این که این لینک هادرچه مدت زمانی بدست آمده اندآیا مسئله ایی وجوددارد؟ هم آره وهم نه.بعنوان یک قانون سرانگشتی اگر لینک های باکیفیت درمدت زمان کوتاهی برای یک وب سایت ایجادشوند بسیارعالی است ومشکلی برای بهینه سازی و سئو (SEO) ایجادنمیکند.امامسئله آن جاست که لینک های زیاددرمدت کوتاهی ایجادشوند، دراینصورت این بک لینک هاحالت اسپمی پیدامیکند ونه تنهابرای وب سایت مفیدنبوده بلکه ممکن است وب سایت شامل جریمه های گوگل نیزشود.

اشتباهات رایج در بک لینک: گرفتن بک لینک برای وب سایت هایی که محتوا ندارند.

مشکل دیگردررابطه با بک لینک سازی این است که اکثر وب سایت هافراموش میکنندکه فلسفه بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجوگر چیست.بدون محتوا چه چیزی برای موتورهای جستجوگر بهینه سازی میشود؟توجه داشته باشیدکه به قول عهده ایی بک لینک سازی حتی جز سئو ی خاکستری به شمارمی آید،چون وب سایت باید محتوایی داشته باشدکه خودبخود لینک ومخاطب جذب نماید. بنابراین لازم است تولید محتوا رابه اندازه بک لینک سازی جدی بگیرید وحتی بیشتر، چون درنهایت این محتوا است که بازدیدکننده دائمی رابرای وب سایت ایجاد ونگهداری میکند.

اشتباهات رایج در بک لینک: اعتبار همه بک لینک ها از وب سایت های مختلف یکسان می باشد.

همه لینک ها بطوریکسان ایجاد نمیشوند،وحتی درمورد تفاوت بین لینک های (follow) لینک های (nofollow) صحبت نمیکنم. درحقیقت ،تفاوت هایی وجوددارد که بایدمیان لینک های دنبال شده فقط دنبال کنید.بعنوان مثال لینک های (edu وgov) دارای اعتباربسیار بالایی هستند، سعی کنیدازاین وب سایت هااعتبار لینک بگیریدهم چنین بک لینک گرفتن از وب سایت های محلی ومرتبط(برای ایران ir)میتواند کمک واعتباربیش تری به نسبت لینک ازیک دامنه (ژاپنی jp) داشته باشد،دامنه های بین المللی هم بسته به کیفیت آن وب سایت دارای قدرت یکسانی نخواهدبود.

اشتباهات رایج در بک لینک: رنکینگ و رتبه بندی وب سایت شما به تعداد بک لینک های وب سایت شما بستگی دارد.

شایدهنوز هم افرادی هستندکه فکر میکنندباید لینک سازی انبوه انجام دهند.درکل،هر چه بک لینک های معتبرتری بتوانیم کسب کنیم،اعتبار وب سایت و وب سایت برای کلمات کلیدی موردنظر خودبالاتر می آید.به این معنانیست که بک لینک تنهاعامل الگوریتم گوگل هستند،اماشکی نیست که یک پروفایل بک لینک قوی ومرتبط ازمهمترین عاملهای افزایش رنگ درصفحه نمایش نتایج جستجو است.

اشتباهات رایج در بک لینک: گرفتن بک لینک از وب سایت های دایرکتوری و وب سایت هایی که بک لینک به وب سایت های زیادی می دهند.

بک لینک گرفتن از وب سایت هایی با لینک های زیاد،هیچگاه توصیه نمیشود. به همین دلیل برخی افرادفکر میکنندکه نبایداز وب سایت های دایرکتوری لینک بگیرند واین هم یکی ازاشتباهات رایج در لینک سازی است. آنهاباتوجه به این گفته که“گوگل کسانیکه بک لینک میخرند راجریمه می کند”این تصوراشتباه رادارند. اماباید بدانیدکه بک لینک گرفتن از وب سایت های دایرکتوری پولی،اگرکم ومحدودباشد، مانعی ندارد.

اشتباهات رایج در بک لینک: نگرفتن بک لینک های زیاد در بلند مدت

این مدل جریمه هم باوراشتباهی است.برخی باوردارندکه اگر وب سایت درمدت زمان محدود وکوتاه، بک لینک های زیادی بگیرددررتبه اش افت کرده وبه ضرر اوتمام میشود. بااین که گوگل برای اسپم جریمه هایی درنظرگرفته است، اماافزایش بک لینک،همیشه نمیتواند غیرطبیعی باشد. اگرلینک هایتان رااز وب سایت های معتبردریافت میکنید وتمام فعالیتهابه نسبت افزایش بک لینک درحالت طبیعی رشد میکند، پس نگران این موضوع نباشید.

اشتباهات رایج در بک لینک: جهت تاکید بیشتر: تمرکز روی گرفتن بک لینک و فراموش کردن بقیه موارد پر اهمیت برای سئو و بهینه سازی

برخی براین باورند که تمرکز اصلی خود را روی بک لینک گذاشته ومحتوای را فراموش میکنند واز آن فاصله میگیرند.منظوراین نیست که به لینک سازی هجوم بیاوریم و محتوا رایاد ببریم.هم چنین منظوراین نیست که توصیه های گوگل رانادیده بگیریم. محتوا هم بسیار اهمیت دارد وب سایتی که بدون محتوا باشد کاربر دبه آن اهمیت نمیدهد هم اندازه که بک لینک مهم است محتوا هم برای وب سایت بسیار مهم است.

اشتباهات رایج در بک لینک: استفاده بیش از حد کلمات کلیدی در انکرتکست لینک ها

گفتیم که دریافت بک لینک از وب سایت هایی که تعدادصفحات زیاد وبی ربط به موضوع وب سایت شمادارنداشتباه است. تاثیرمنفی اینکار زمانی بیش ترمیشود که ازیک کلمه کلیدی اصلی وب سایت خود بعنوان انکرتکست لینک خریداری شده استفاده کنید.دراینصورت صددرصد به ازای آن عبارت در گوگل افت رتبه راتجربه خواهیدکرد.اگرتعداد بک لینک های ثبت شده برای یک صفحه ،باانکرتکست کلمه کلیدی آن ،بسیارزیاد وبیش ازحدمعمول باشد،توسط گوگل شناسایی میشود وامکان حذف صفحه از نتایج جستجو وجوددارد. بهتراست که برای یک صفحه با انکرتکست وعبارات متنوع ومرتبط باکلمه کلیدی لینک سازی کنید.مثلااگرصفحه ای درمورد فروش بک لینک دارید،استفاده از انکرتکست فروش بک لینک برای تمامی لینک های دریافتی اشتباه است.

اشتباهات رایج در بک لینک: تصور اینکه با نام برند و سازمان نباید بک لینک بگیریم.

به برند وب سایت خوداهمیت دهید.ارتقای برندبه تنهایی میتواند تعدادزیادی بازدید کننده برای شمابه ارمغان آورد. ازطرفی درافزایش اعتبار وب سایت درگوگل تاثیرمثبت وسازنده ای دارد.یکی ازاشتباهات لینک سازی،عدم استفاده ازنام برنددر انکرتکست لینک های دریافتی است. شمابایدبه کاربران وموتورهای جستجوگر نشان دهیدکه هستید وچه میکنید.درج برند درمتن لینک وتکرارآن نه تنهابدنیست ،بلکه موجب آگاهی بیش ترکاربران ازبرند و وب سایت شمامیشود.

اشتباهات رایج در بک لینک: نگرفتن بک لینک از طریق شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی جزبهترین گزینه هابرای ساخت بک لینک وبه اشتراک گذاری مطالب وب سایت هستند.لینک هایی که ازاینستاگرام ،فیسبوک ویاسایر رسانه های اجتماعی دریافت میشود ،ارزش زیادی دارند وچون کاربران این شبکه هازیاد است ،امکان مراجعه آن ازطریق لینک هابه صفحات وب سایت نیزافزایش مییابد.عدم ساخت یاتعدادکم بک لینک درشبکه های اجتماعی ،ازاشتباهات لینک سازی است که نبایدمرتکب شوید.

اشتباهات رایج در بک لینک: گرفتن بک لینک برای صفحاتی از وب سایت که ساختار درستی ندارند.

بک لینک سازی کارآسانی نیست. تولید محتوا وسپس ساخت بک لینک باکیفیت برای آن زمان وهزینه براست. اماساخت لینک برای وب سایتی که ساختار لینک داخلی درستی نداردبنوعی هدررفت این سرمایه گذاری است.برای بهره برداری حداکثربایدبهترین بک لینک های شمابه صفحاتی از وب سایت اشاره کنندکه صفحات بیش تری باآن درارتباط هستند.پس نه تنهابایدساختار وب سایت حالتی ازگرافهای طبقه بندی شده داشته باشدبلکه مانندلینک به صفحه اول یاسرشاخه گراف میتوان به خزنده ها ی گوگل اجازه دادکه به سایرصفحات وب سایت نیزدسترسی پیداکنند.

گروه آموزشی وب سایت 30، با همکاری کارشناسان متخصص و با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی احساس نیاز به ایجاد بستری آموزشی برای علاقمندان حوزه دیجیتال مارکتینگ کرد، امروزه تقریبا گسترش نامحدود بازار صنعت دیجیتال مارکتینگ برای همگان آشکار شده است، و خیلی واضح است که نیاز به مراجع آموزشی در حوزه دیجیتال مارکتینگ هر روزه بیشتر و بیشتر می شود، با توجه به اهمیت این موضوع شما تنها با جستجو در اینترنت شمار زیادی از وب سایت هایی را می یابید که در این حوزه فعالیت میکنند و مقالات و آموزش های تخصصی ارائه می دهند، احساس نیاز برای تولید بستری کاملا تخصصی در صنعت دیجیتال مارکتینگ توجه و انگیزه ما را به ایجاد یک وبگاه کاملا آنلاین و رایگان بیشتر کرد. گروه آموزشی وب سایت 30 با آماده سازی وب سایت 30 دات آی آر، و جمع آوری و ارائه مقالات و آموزش های تخصصی در صنعت دیجیتال مارکتینگ را راه اندازی کرد.

 

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *