کد اسکیما چیست و چه ویژگی های دارد؟

اگرمدیر وب سایت هستیدو بتازگی کارخودرا آغازکرده اید،به احتمال زیاد باعبارت هاوواژه های مختلفی برخوردداشته اید.بعضی ازاین عبارتهامواردی تخصصی هستندکه برای درک آنهانیازبه آموزش خواهید داشت.یکی ازاین موارد کد اسکیما میباشد.اسکیما (schema) زبان نشانه گذاری است که کاربرداصلی آن کمک کردن به موتور های جستجوبرای تجزیه وتحلیل اطلاعات وب سایت است. ازطریق کدهای اسکیما موتور های جستجو میتوانند اطلاعات بیش تری درباره محتوای موجوددر وب سایت بدست آورده وآن رابه کاربران ارائه دهند.

درواقع میتوان گفت بااستفاده از کد اسکیما دروردپرس، صفحات مختلف وب سایت رابرای موتور های جستجونشانه گذاری کرد. این کدهاکاربرد بسیارمهمی داشته وبه شماکمک میکند تاشانس بیش تری برای قرارگرفتن دررتبه های برترجستجوی گوگل داشته باشید. میدانیدکه روزانه وبصورت لحظه ای میلیون هامطالب درصفحات مختلف وب سایت هابه روزرسانی میشود. امافاکتور هایی وجوددارد که موجب میشودبرخی ازاین وب سایت هاشانس بیش تری برای کسب رتبه درصفحه نتایج گوگل داشته باشند.استفاده از کد اسکیما یکی ازهمین فاکتور هااست. بعبارت دیگرمیتوان گفت یکی ازکاربردهای کد اسکیما تاثیرگذاری بر سئو وب سایت میباشد.

استفاده از کد schema باعث میشود موتور های جستجوگر راحت‌تر با وب سایتتان ارتباط برقرارکرده وبهتر آن رادرک کنند.قطعاًدرک بهترصفحات وب سایت به نفع شمااست وباعث می‌شود. درصورت رعایت قوانین موتورهای جستجوگر وسایراصول سئو رتبه خوبی بگیرید. درادامه باآموزش کامل استفاده ازپلاگین اسکیما در وردپرس باشماهمراه هستیم.

کد اسکیما یا Schema Markup چیست؟

نشانه‌هااهمیت زیادی درزندگی مادارند. اگربه یک شهرجدیدبرویم، بااستفاده ازنشانه‌ هامسیر خودمان راپیدا میکنیم. حتی درظاهر ورفتار آدم‌ هاهم نشانه‌هایی وجوددارد که تاحدودی درشناسایی آنها کمک‌مان میکند. بعضی این کدها،مثل علامت ورودممنوع،بصورت قراردادی تعیین شده‌اند وهمه آنهارا درک میکنند. بعضی دیگربصورت ناخودآگاه درذهن‌مان ثبت میشوند.موتورهای جستجوگر هم برای تشخیص وشناسایی سریعتر صفحات به نشانه، اسکیما یاشِما نیازدارند.اسکیما یک زبان نشانه‌گذاری است.زبانی مشترک بین موتورهای جستجوگر، که به آنهاکمک میکنداطلاعات صفحات وب راآسانترو سریعترتشخیص دهند.منبع این نشانه‌ها وکدها وب سایتی است به نام schema.org که محصول مشترک گوگل،بینگ، یاهو ویاندکس بشمارمیرود. دراین وب سایت کدهایی برای موضوعات مختلف ذکرشده است.برنامه‌نویسان این کدهارا درساختار کد وب سایت خودقرارمیدهند. بااینکار موتورهای جستجوگر سریعترمتوجه محتوای صفحات میشوند وبهترین نتایج رابه کاربران نشان میدهند.

میدایندکه سئو وب سایت و بهینه سازی وب سایت اهمیت بسیاربالایی دارد. بدون توجه به فاکتور والگوریتمهایی که گوگل برای سئو وب سایت درنظرگرفته است ،شانسی برای موفقیت نخواهیدداشت.اگر چه شایدبسیاری از وب سایت هاتاکنون بدون دشاتن هیچ استراتژی سئو فعالیت کرده باشند. امارویکردبلند مدت گوگل براین اساس است که وب سایت های بهینه تر،رتبه های بهتری درنتایج جستجو داشته باشند. بطورکلی سئو دردو دسته قابل بررسی است. سئو داخل پیج (On-page SEO) و سئو خارج وب سایت(Off-page SEO).

اگربا سئو آشنایی خوبی داشته باشید،حتماًمیدانیدکه در سئو داخلی،توجه به فاکتورهای مختلف اهمیت بالایی دارد.برای مثال انجام کارهایی مثل رعایت تگ عنوان،ساختارمتن، استفاده ازH1، H2، H3، قراردادن تگ Alt برای عکس‌ها و بهینه‌ سازی کلمات کلیدی تاحدزیادی اهمیت دارد. درواقع انجام سئو داخلی خواندن وفهم صفحه رابرای موتورهای جستجوگر راحتتر میکند.

نشانه‌ گذاری اسکیما نیزبخشی از سئوی داخلی وب سایت شما است. نشانه‌ گذاری اسکیما یا(Schema Markup) به موتورهای جستجوگر کمک میکندتا اطلاعات بیش تری راجع به محتوای صفحه بدست آورند. درکل به عمل نشانه‌ گذاری صفحات مختلف وب سایت برای موتورهای جستجوگر (Google، Bing، Yahoo) Schema Markup یانشانه‌ گذاری اسکیما میگویند. برای مثال با اسکیما میتوانیدبه گوگل بگوییدکه دراین صفحه مقاله‌ ای دربارۀ یک “کتاب”باعنوان “باغ ملی” نوشتۀ “کورش اسدی” داریم که کاربران “امتیاز”۴ از۵ رابه آن داده‌ اند.

هنگام نمایش صفحه درنتایج جستجو، میتوانداطلاعات بیش تری به کاربران بدهد. به این اطلاعات ریچ اسنیپت میگویند.اگربه صفحه نتایج گوگل دقت کنید،متوجه میشوید. چرااطلاعات بعضی از وب سایت‌ هامتفاوت وجزئی ترنشان داده میشود؟چون از کد اسکیما استفاده کرده‌اند.به تصویر زیر توجه کنید:

نقش کد Schema در سئو وب سایت چیست؟

لازم است تادرخصوص اهمیت بسیار بالای آن بر سئو وب سایت صحبت کنیم. یکی ازسوالاتی که ممکن است برای افرادمطرح شوداین است که کد اسکیما چه تاثیری برروی سئو وب سایت دارد؟برای پاسخ به این سوال بایدگفت که درواقع کدهای اسکیما توسط گوگل ودرقالب المانهایی درکدهای html است. که ازطریق این کدها موتورهای جستجوگر میتوانند وب سایت شماراباسرعت بسیارزیادی آنالیز کرده وبه بخشهای مختلف آن دسترسی پیداکند.

اگریک موتورهای جستجوگر بتواندباسرعت بسیارزیادی محتوای شمارا بررسی کرده وبخشهای مختلف آن رادرک کند،این به آن معنااست که میتواندبه بهترین شکل ممکن محتوای شمارابه کاربران ارائه داده وهمین مسئله میتواندتاثیر مستقیم برروی سئو وب سایت شمابگذارد.

بنابراین وب سایت شمانسبت به دیگر وب سایت های رقبا،باسرعت بیش تری ایندکس شده ورتبه های برتری درنتایج جستجو کسب خواهدکرد. البته این به این معنانیست که تنهابااستفاده از کد اسکیما میتوانیدرتبه وب سایت ووضعیت سئو وب سایت خودرابهبود بخشید. بلکه برای دریافت نتایج عالی وبهبود وضعیت سئو وب سایت خودبایدیک استراتژی محتوا واستراتژی سئو تدوین کرده وطبق آن وب سایت خودرابرای موتورهای جستجوگر بهینه سازی کنید.

استفاده افراد از کد اسکیما چگونه است؟

استفاده بهینه ودرست از کد اسکیما کارهرفردی نیست. افرادی میتواننداز این کدهابه شکل درست واصولی استفاده کنند ه تخصص بسیارخوبی درحوزه سئو وزبان برنامه نویسی html داشته باشند.به همین دلیل اگرشما یک وب سایت دارید وبدنبال آن هستید تااز کد اسکیما استفاده کنیدبایدفرآیند استفاده ازاین کدهارابه یک فردمتخصص وحرفه ای بسپارید.

یک مدیر وب سایت اگربتواندبه شکل درست واصولی ازاین کد هااستفاده کند، میتوان انتظارداشت که درمدت زمان کوتاهی وب سایت اورشدکرده وافرادبیش تری ازآن بازدیدکنند. امااستفاده بی موردواشتباه ازنشانه گذاری اسکیما نیزمیتواندنتیجه عکس بر وب سایت داشته باشد.درپاسخ به این سوال بایدگفت کرد به هرمیزانی که اطلاعات ومحتوای بیش تری از وب سایت شما اسکیما شود،به همان اندازه میتوانیدانتظار داشته باشیدکه نرخ کلیک وب سایت شماافزایش پیداکرده وافرادبیش تری از وب سایت شمابازدیدکنند.به همین دلیل به افراد متخصص درحوزه سئو پیشنهاد میدهندکه به هیچ عنوان ازنشانه‌ گذاری دست نکشید وتلاش کنید تابخشهای مختلف وب سایت خودرا ازطریق نشانه گذاری بهتربه موتورهای جستجوگر نمایش دهید.

دلایل توسعه دادن اسکیما

همان گونه که دریافتید،این زبان نشانه گذاری میتواندفواید بسیاری،برای موتورهای جستجوگر و وب سایت هاداشته باشد.تاریخچه پیدایش اسکیما به سال 2011برمیگردد.ازاین سال وب سایت «Schema.org» فعالیت خودرا بعنوان همکارتجاری سه جستجوگرمعروف گوگل، بینگ و یاهو  آغازکرد.

اسکیما وظیفه استانداردسازی ویک پارچه سازی زبان نشانه گذاری رابرعهده دارد.این نشانه هابگونه ای توسعه داده شده اند،که بیش تر موتورهای جستجوگر آن هارادرک کنند. موتورهای جستجوگر با خواندن این نشانه هامیتوانند، همه مواردمهم درمورد یک وب سایت یاصفحه رادریابند.

از اسکیما بعنوان نشانه گذاری معنایی نیزیادمیشود. این نوع نشانه گذاری سبب میشود، تااطلاعات مفید وبیش تری درکنار نتایج وب سایت شمابه کاربران نشان داده شود. تجربه نشان داده است که با کمک این اطلاعات اضافه،شانس کلیک خوردن وب سایت حدودا 30درصدافزایش مییابد. احتمالاشما نیزدر نتایج جستجو با وب سایت هایی روبه روشده اید،که اطلاعات بیش تری درهمان صفحه جستجوها ارائه میدهند. مثل ستاره هایی که توسط کاربران به آن صفحه داده شده و …

برای آشنایی بیش تربا اسکیما، میتوانیدنام فیلمی رادرگوگل سرچ کنید، خواهیددیدکه علاوه برنمایش وب سایت هایی که درموردفیلم موردنظر محتوایی دارند، بصورت جداگانه اطلاعات بیش تری مثل:توضیح مختصری ازفیلم، سال ساخت،تاریخ اکران و … درموردفیلم داده شده است. درواقع این اطلاعات اضافی دست آورد همین نشانه گذاریهای اسکیما هستند.بکاربردن اسکیما در وب سایت به روشهای متعددی انجام میشود. اینکارتقریبا سخت است وبایدبرای هر صفحه بصورت جداگانه ودستی انجام شود.

معرفی کدهای اسکیما

حال که باچگونگی نحوه اثرگذاری این کد هاآشنا شدید، وقت آن رسیده تاباانواع کدهای اسکیما در سئو وتاثیراستفاده ازهرکدام از آنهابیش ترآشنا شوید. درادامه مطلب مابه معرفی 6نوع ازاین کد ها پرداخته‌ایم:

1. اسکیمای Breadcrumb

همان گونه که میدانید،بردکرامب شامل لینکهایی ازصفحات وب سایت میباشدکه بصورت سلسله وارمسیر پیمایش کاربردر بین صفحات رابه اونشان داده ومعمولا انتهای آن به آخرین صفحه‌ای که کاربربه آن مراجعه کرده ختم میشود. بااستفاده از اسکیمای بردکرامب گوگل قادراست تامسیرفعلی محتوای شمارابشناسد وآنرادر صفحه نتایج خودبه کاربران نمایش دهد.

2. اسکیمای FAQ Page

واژه FAQمخفف عبارت Frequently asked questions وبه معنی سوالات متداول میباشد. بااستفاده از اسکیمای FAQشماقادرید تاپس ازطرح یک سوال وسپس ایجاد محتوا دررابطه باآن، اسکیمای سوالات مشابه ومتداول سایرکاربران رادر وب سایت خودقراردهید تابه هنگام نمایش لینک حاوی محتوای اصلی صفحه شمادرصفحه نتایج موتورهای جستجوگر ،لیستی ازسوالات پرتکرار ومرتبط باموضوع صفحه به نمایش گذاشته شود.درتصویر زیرنمونه استفاده از اسکیمای FAQ توسط وب سایت MOZ مشخص است.

3. اسکیمای Video

بااستفاده ازاین اسکیما میتوانیدویدیو بارگذاری شده در وب سایت خودرادر صفحه نتایج گوگل بنمایش بگذارید. علاوه برخود ویدیوشما قادرید تابااستفاده ازاین اسکیما برای جلب توجه بیش ترکاربران وبرطرف کردن هرچه سریعترنیاز کاربران، مواردی نظیر نام اثر،بازیگران، کارگردان،امتیازاثر وازاین قبیل اطلاعات کوتاه رادرصفحه نتایج نمایش دهید. درتصویر زیرنمونه‌ای ازبکارگیری این اسکیما رامشاهده میکنید.

4. اسکیمای Organization

همان طورکه ازاسم این اسکیما پیدا است، ازآن برای ارائه اطلاعاتی دررابطه بانهاد ها،سازمان‌ ها،مراکزخرید و…استفاده میشودکه این موارد میتواندشامل اطلاعاتی نظیرآدرس،زمان فعالیت وخدمات دهی سازمان،شماره تماس‌ها واطلاعاتی ازاین دست باشدکه باکمک اسکیمای Organization گوگل قادراست تااین اطلاعات رادرSERPs به نمایش بگذارد.

5. اسکیمای Product

بااستفاده از اسکیمای Product یامحصول شمامیتوانیدمواردی هم چون صفحه محصول،تصاویرمرتبط بامحصولات، امتیازمحصول، برندتجاری ومواردی دیگرنظیر قیمت یاتوضیحات کوتاهی درباره محصول رابرای گوگل مشخص کنید تاباکمک این دیتا هابتواندموارد ذکرشده رادرصفحه نتایج ودرزیر محصول به کاربران ارائه دهد؛هم چنین استفاده ازاین اسکیما محصولات شمارابرای نمایش بانشان Product درGoogle Images واجدشرایط میکند وباعث میشود تاکاربران بیش تری به کلیک برروی محتوای شماترغیب شوند.

6. اسکیمای Article

این اسکیما درواقع به دونوع Article و Blogposting تقسیم میشودکه شمامیتوانید باافزودن هر یک ازآنهادر صفحاتی مانندصفحه اخبار،وبلاگ یاصفحه حاوی یک مقاله ورزشی علاوه برجلب توجه بیش تر کاربران به نسبت سایررقبا، ازشانس کلیک بیش ترهم برخوردارشوید. بااستفاده ازاین اسکیما شماقادرید تامواردی نظیرعنوان،نام نویسنده،یادداشت نویسنده،توضیحاتی مختصردرباره مقاله وتاریخ انتشارآن را برای گوگل مشخص کنید تااین موارددرصفحه نتایج جستجو بنمایش گذاشته شود.

علاوه بر مدل‌های ذکر شده، انواع دیگری از اسکیما وجود دارند که در ادامه به ذکر نام آن‌ها پرداخته‌ایم:

  • Event (رویداد)
  • Job Posting (آگهی استخدام)
  • Local Business (کسب و کار محلی)
  • Person (شخص)
  • Recipe (دستور آشپزی)
  • Movie (فیلم)
  • Book (کتاب)
  • Image (عکس)

سخن پایانی

دراین مقاله درخصوص کاربرد اسکیما وتاثیرآن بر سئو وب سایت صحبت کردیم . بطورخلاصه میتوان گفت که موتورهای جستجوگر گوگل کدهای اسکیما رابه چندمنظور طراحی و بوجودآورده است. ازیکسو استفاده ازاین کدرهابه گوگل کمک میکند تادیدبهتری دررابطه بامحتوای ارائه شده داشته باشد وازسوی دیگرسبب میشود تاکاربران باسرعت بتواننداطلاعات مورد ظرشان رادریک نگاه استخراج کنند ودروقت خودصرفه جویی به عمل آورند.

گروه آموزشی وب سایت 30، با همکاری کارشناسان متخصص و با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی احساس نیاز به ایجاد بستری آموزشی برای علاقمندان حوزه دیجیتال مارکتینگ کرد، امروزه تقریبا گسترش نامحدود بازار صنعت دیجیتال مارکتینگ برای همگان آشکار شده است، و خیلی واضح است که نیاز به مراجع آموزشی در حوزه دیجیتال مارکتینگ هر روزه بیشتر و بیشتر می شود، با توجه به اهمیت این موضوع شما تنها با جستجو در اینترنت شمار زیادی از وب سایت هایی را می یابید که در این حوزه فعالیت میکنند و مقالات و آموزش های تخصصی ارائه می دهند، احساس نیاز برای تولید بستری کاملا تخصصی در صنعت دیجیتال مارکتینگ توجه و انگیزه ما را به ایجاد یک وبگاه کاملا آنلاین و رایگان بیشتر کرد. گروه آموزشی وب سایت 30 با آماده سازی وب سایت 30 دات آی آر، و جمع آوری و ارائه مقالات و آموزش های تخصصی در صنعت دیجیتال مارکتینگ را راه اندازی کرد. در حال حاضر گروه آموزشی وب سایت 30، به پشتیبانی و لطف کاربران و وبمستران محترم و ارزشمند خود به یکی از مراجع برتر در صنعت دیجیتال مارکتینگ تبدیل شده است، و این باعث افتخارمان است که در کشور عزیزمان ایران هر چه در توان داریم و از دستمان بر می آید را انجام دهیم تا به مقالات و آموزش های داخلی و بین المللی حرفه ای تر ، آپدیت و بروز تر ارائه دهیم و به افراد بیشتری کمک کنیم

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *