ویژگیهای هاست وردپرس چیست ؟

اگروب سایت وردپرسی دارید،میزبانی وب سایت برروی یک هاست وردپرس میتواندانتخاب بهتری نسبت به یک هاست معمولی باشد.امااینکه منظورازهاست وردپرس دقیقاچیست وچه ویژگیهایی داردکه آن راازسایر هاستهامتمایزمیکند رادرادامه خواهیدخواند.

آنچه برای یک وب سایت وردپرسی لازم است؟

سیستم مدیریت محتوای وردپرس باکمترین نیازمندیهامیتواندشماراصاحب یک وب سایت کامل کند.

برای راه اندازی یک وب سایت وردپرسی کافی است که سرورمیزبانی کننده وب سایت شما،سه مورد راداراباشد.

  • زبان PHP نسخه ۷٫۴ به بالا
  • MySQL نسخه ۵٫۶ به بالا یا MariaDB نسخه ۱۰٫۱ به بالا که اصلاح شده MySQL است.
  • وب سرور HTTP مثلاApache یالایت اسپید

واقعابرای اینکه یک وب سایت وردپرسی بطورکامل کارکندهمین سه موردکافی است.

اگرچه وب سایت رسمی وردپرس پیشنهادمیکندکه وب سرور Apache یا Nginxباشداماهروب سروردیگری که ازPHPوMySQLپشتیبانی کندراقابل قبول میداند.

حتی اگرنسخه PHPوMySQLسرورهاستینگ شماپایینترازاینهاهم باشد،برای وردپرس قابل قبول است.

وردپرس باPHP 5.6.20 وMySQL 5.0 هم سازگاراست؛البته بدلیل اینکه این نسخه ها بصورت رسمی به پایان عمرخودرسیده اند،ممکن است وب سایت شمارادرمعرض آسیب پذیریهای امنیتی قراردهند.

اماهاست وردپرس چیست؟

تابه اینجای کارباحداقلی ها برای اجرای یک وب سایت وردپرس آشناشدیم.

امااگربخواهیم وب سایت موردنظرمابه بهترین شکل ممکن کارکندیابعبارتی دیگراگرمیخواهیم وب سایت ماسریعترباشد،بایدبیشترازنیازهای حداقلی رابرای آن برآورده کنیم.

این نیاز ها در قالب مفهومی تحت عنوان “هاست وردپرس” توسط سرویس دهندگان هاستینگ ارائه می شود.

اگر چه این نیاز ها غیر معمول نیستند اما در هاستینگ های اشتراکی به دلیل تنوع نیاز مشتریانی که اقدام به خرید هاست میکنند،معمولا بخش بزرگی ازآنهاتوسط سرویس دهندگان نادیده گرفته میشود.

درادامه جزئیات کامل این نیازمندیهارامیبینید.

مشخصات سرور یک هاست وردپرسی

وردپرس درحال حاضرپیشنهادمیکندکه وب سرورهاستینگ شماآپاچی ۲٫۴به بالا یاانجین ایکس ۱٫۱۴به بالاباشد.

بامراجعه به وب سایت رسمی وردپرس میتوانیداطلاعات بروزراببینید.

هاست وردپرس سرعت وب سایت شمارابیشتر میکند.

اهمیت PHP

نسخه PHP

همانطورکه قبلاهم گفتیم،وردپرس روی نسخه های قدیمی PHPهم کارمیکند.

امادرحال حاضرپیشنهادمیشودحداقل نسخه PHPسرور شما۷٫۳باشد.

افزونه های PHP

یکی ازمهمترین خصوصیتهایی که بایدیک هاست وردپرس داشته باشد،افزونه های PHPموردنیازبرای اجرای بهینه این سیستم مدیریت محتواست.

اگرهرکدام ازافزونه های PHPکه درادامه میبینیدبرروی سرورهاستینگ شمانصب نباشد،وردپرس برای جبران آنهایابایدکاربیشتری انجام دهد یااینکه آن عملکرد رابطورکامل غیرفعال کند.

نام افزونه عملکرد
curl درخواست های remote را انجام می دهد.
dom برای اعتبارسنجی محتویاتی که درقالب ابزارک“متن”است وپیکربندی خودکارIIS7+مورداستفاده قرارمیگیرد.
exif برای کاربامتادیتایهای موجوددر تصاویراستفاده میشود.
fileinfo برای شناسایی فرمت فایلهای آپلودی استفاده میشود.
hash برای هک کردن پسوردهاوبسته های بروزرسانی استفاده میشود.
json برای ارتباط گیری باسایرسرورها استفاده میشود.
mbstring برای کاربامتون به فرمت UTF-8ازجمله حروف پارسی استفاده میشود.
mysqli امکان اتصال بهMySQLرافراهم میکند.
libsodium اعتبارسنجی امضاهای دیجیتالی رافراهم میکندوازطریق آن بایتهای تصادفی نیزمیتوان تولیدکرد.
openssl امکان اتصال به سایرسرورها راازطریقSSL فراهم میکند.
pcre درجستجوی کد،عملکرد روش pattern matching رابهتر میکند.
imagick هرگونه قابلیت ویرایش وکارباتصویر رااین افزونه فراهم میکند.
xml برای کار باساختار XML استفاده میشود.
zip برای خارج کردن فایل افزونه،پوسته وبسته های بروزرسانی ازحالت فشرده استفاده میشود.

صرفابرای محکم کاری،وردپرس همچنین ممکن است دربعضی مواقع خاص یادرصورتیکه بعضی ازماژولهاموجودنباشد،ازیک سری افزونه دیگرPHP هم استفاده کند.

افزونه هایی که درادامه میبینیدجنبه پشتیبان دارند ونبودآنها دربهینگی وردپرس تاثیرندارد امااگرنصب باشند بهتراست.

افزونه عملکرد
filter برای فیلتر کردن امن ورودی های کاربراستفاده میشود.
gd اگرimagick نصب نباشدازاین افزونه بعنوان جایگزین محدوداستفاده میشود.
iconv برای تبدیل کاراکترهاازنوعی به نوعی دیگراستفاده میشود.
mcrypt اگرlibsodium و/dev/urandom موجودنباشد،برای تولیدبایت تصادفی استفاده میشود.
simplexml برای کارباساختارXML استفاده میشود.
xmlreader برای کارباساختار XMLاستفاده میشود.
zlib فشرده سازGzip وخارج کننده ازحالت فشرده

افزونه های PHPزیرتوسط اغلب افزونه های کش وبهینه سازی وردپرس مورداستفاده قرارمیگیرد.

اگرقصداستفاده ازاین افزونه هارابرای افزایش سرعت وب سایت خوددارید،بهتراست مطمئن شوید که درهاستینگ شمافعال است.

افزونه عملکرد
OPcache این افزونه امکان ازپیش کامپایل کردن فایلهایPHPوذخیره آنهادرفضای RAMبرای دسترسی سریعتر رافراهم میکند
Memcache این افزونه مخصوص کاهش لوددیتابیس دراسکریپتهای PHPطراحی شده است

پکیجهای سیستم

  • ImageMagick –افزونه Imagick به آن نیازدارد.
  • Ghost Script –افزونه هایImagick/ImageMagickراقادربه ایجادتصاویربندانگشتی برای فایلهای PDF میسازد.

دیتابیس

وردپرس محتوا،پیکربندیهاوسایراطلاعاتی که به آنهانیازدارد رادردیتابیس یاهمان پایگاه داده نگهداری میکند.اساسا وردپرس بگونه ای طراحی شده که فقط ازپایگاه دادهMySQLیابرخی نسخه های برپایه آن مثلا MariaDBپشتیبانی میکند.

البته ممکن است برخی ازنسخه های برپایهMySQLمانندPerconaبرای اجرای وردپرس موردقبول نباشد.

درحال حاضر نسخه های پیشنهادی وردپرس برای پایگاه داده بصورت زیراست.

  • MySQ 5.6 یابالاتر
  • MariaDB 10.1یابالاتر

بنابراین اگرمیخواهید وب سایت وردپرسی شمابه بهینه ترین شکل ممکن کارکند،مطمئن شوید که هاست شمامواردیکه گفته شدرادارد یاازیک هاست مخصوص وردپرس استفاده کنید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *