ایجاد وب سایت های پاسخگوی مستقیم

درحالیکه ساخت وب سایت های هدفمند درزمینه بازاریابی آنلاین بسیارمتداول است وانجام میشود،بااین حال برای بسیاری ازافراد هنوز ناشناخته میباشد.مایه تاسف است؛چراکه این به این معنی میباشدکه تعداد زیادی ازصاحبان وب سایت ها ازمزایای افزایش فروش وسودحاصل ازآن محروم هستند.زیراکه واقعیت این است که وب سایت های پاسخگوی مستقیم پول ایجاد میکنند.

دلیل سودآوربودن این نوع وب سایت ها هم بسیارساده است؛زیراکه ساخت وب سایت های direct responseیا”پاسخگوی مستقیم”برای صاحبان وب سایت سودآور،قابل اندازه گیری وبسیار قابل کنترل تر ازبه اصطلاح وب سایت های تصویری دیگرمیباشد.شمامیتوانید نتجه های بدست آمده از وب سایت رابدقت بررسی واندازه گیری کنید ودقیقاً بعدازآن میدانیدکه کجا بایدبیشتر فعالیت کنید.پس اجازه دهید 3روش مهم وبسیارقوی،آزمایش واثبات شده درمورد ساخت و طراحی وب سایت های بسیارسودآور راباشمادرمیان بگذاریم:

سعی کنید صفحه وب سایت تان راهدفمند کنید.

برطبق قانون کپی رایت سال 1937 بازاریابی(رابرت کالیر)،بدلیل وجود بیش ازیک مورد وایجادفضای تردید وغیرشفاف،بیش ازیک چیز دریک زمان واحدنمیتوانیدبه فروش برسانید.این اصل به زبان امروزی به این صورت تعبیر میشود:هریک ازصفحات وب سایت شماباید فقط یک عمل رابرای بازدیدکنندگان انجام دهد.همه چیزدرصفحات وهم چنین تمامی موارد فعال ایجادترافیک وب درنهایت بایکدیگر همکاری ویک هدف رادنبال میکنند.

صفحه وب سایت خود رادارای فراخوانی(call to action)کنید.

طبیعتاًاین موردبه نکته اول نیزبستگی دارد،درواقع به معنی این است که بایدبه بازدیدکنندگان خوددقیقاً بگویید که چه کاری بایدانجام دهند وچرا باید همین الان آن را انجام دهندیاچه اتفاقی خواهدافتاداگر اینکار راانجام نداده واگرآنچه باید انجام شود،چه اتفاقی خواهدافتاد.با این روش شما ازآن هادرخواست میکنیدکه چیزی ازشما بخرند ویادر وب سایت شما عضو شوندویابرای دریافت خبرنامه وقرارگرفتن در لیست ایمیل،مشخصات خود راپرکنند ویابرروی دیگرصفحات کلیک کرده وازطریق دریافت اطلاعات تماس باشما تماس بگیرند.بسیارساده وبدون ابهام وبااستفاده ازیک زبان شیوا ورسا وروان این مراحل راانجام دهیدتاخوانندگان وب سایت شماسردرگم نشده ودرهر مرحله ازآن به اشتباه نیافتد وکاررابرای آنها سخت نشود.

 سعی کنید روی آدرس ایمیل بازدیدکنندگان خودتمرکز وفعالیت کنید.

هنگامیکه دلیل حضور شما درکسب وکاراینترنتی ایجادسود بیشتراست،پس حتماباید فروش خود رابالاتر ببرید.درصورتیکه تمرکزکامل خود رافقط برروی این مسئله نگذاریدکه شما فقط یک فروشگاه آنلاین هستید،دراین صورت به نتایج به مراتب بهتری درکسب و کاراینترنتی خود خواهید رسید.درواقع باید تمرکز بیشتری بر روی این موضوع بگذارید که بازدیدکننده ایجاد،جذب وهدایت کنیدکه مفهوم اصلی ونتیجه آن افزایش conversion rate در وب سایت شما است که درواقع تبدیل بازدیدکننده به خریدارهدفمند میباشد.تجربیات من نشان میدهدکه باید انرژی خودرابرروی جذب بازدیدکننده قراردهید ولیستی از ایمیلهای آنها راتهیه کرده وبا آنها درارتباط باشید تاارزش خود وکسب وکاراینترنتی تان به آنها ثابت شود.

باوجودمزایای زیاد دراین رویکرد،تعدادبسیارکمی ازصاحبان وب سایت درانجام آن شجاعت به خرج داده اند.زیراکه آن ها بااستفاده ازاین روش درتمام مدت برای فروش کالاویاخدماتشان باید به مشتری ویا بازدیدکننده فشارآورده وآنها رامجبور به خریدکنند.اما باورداشته باشید درصورتیکه شجاعت به خرج دهیدو ازاین روش برای ساخت وب سایت های پاسخگوی مستقیم باهدف فروش استفاده کنید،ازمزایای آن استفاده خواهیدبرد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *