چگونگی استفاده از تگ ها در صفحاب وب سایت

آیانحوه استفاده صحیح از تگ هایا المان های H1 تا H6 رامی دانید؟ مطالب زیادی دراین موضوع دیدیم که البته زیادکامل نبودند ودراین مقاله سعی کردم بطورکامل نحوه وآموزش استفاده ازاین تگ هارا توضیح بدهیم .

هدینگ هاهمان عنوان‌هایی هستندکه برای محتوایمان انتخاب میکنیم. H1 هدینگ اصلی یاعنوان اصلی صفحه است وبقیه هدینگ هاهمگی عناوین فرعی‌ترهستند. باوجود این عنوان‌ها درصفحه هم کاربران وهم موتورهای جستجوگر گوگل به ساختاراصلی صفحه ومحتوای آن باجزئیات بیشترپی خواهندبرد. حتی شایدکاربری یکی ازعنوان‌ها راانتخاب کرده وفقط به مطالعه همان قسمت ازمطلب صفحه بپردازد. این درحالی است که بدون وجود هدینگ وی مجبور به مطالعه کل صفحه بودیاشاید ازخیر آن نیز میگذشت. تگ‌های هدینگ از H1 تا H6 متغیراست ویک ساختارسلسله مراتبی رابه صفحه شمامیدهد. شناسایی عنوان بابرچسب H1 به موتورهای جستجوگر گوگل کمک میکند تابه سرعت بفهمدمحتوا مربوط به چیست؛ درواقع عنوان اصلی صفحه رانشان میدهد.

المان های H1-H6 برای تفکیک عناوین موجوددر یک متن استفاده میگردند، درواقع شروع هربخش ازیک نوشته بایک تیترمشخص میشودکه هرتیتر درون یکی از تگ های H1 تا H6 قرارمیگیرد. باوجود آن که عدم استفاده ازاین المان ها ازنظر HTML TDT بلامانع است وهیچ اجباری برای استفاده ازآن هاوجود ندارد، امااستفاده نادرست ازآن ها میتواندمخرب باشد.

برای مثال: دراستفاده ازآن هاباید ترتیب رعایت گردد ونبایدبرای مثال پس ازآن که ازتگ H1 استفاده شد، تگ H3 استفاده گردد، بلکه استفاده ازآن هاباید کاملا به ترتیب ودارای نظم مشخصی باشد. البته نیازی نیست که تمام تگ های H1 تا H6 دریک متن مورداستفاده قراربگیرند.

برای مثال: شمامیتوانید تنهااز تگ H1 و H2 استفاده نمایید، امابایدبه خاطرداشته باشید که هرصفحه بایدتنها دارای یک تگ H1 باشد ونبایدبیش ازیک تگ H1 دریک صفحه قرارداده شود زیرا موتورهای جستجوگر گوگل انجام اینکار رابه شدت غدقن کرده است. بسیاری ازافراد هم چنان برسر این که آیااستفاده ازبیش ازیک تگ H1 میتواند تاثیرمثبتی بر سئو وب سایت داشته باشدیاخیر مرددهستند و بحث های بسیاری دراین زمینه انجام میشود والبته این مساله در HTML5 قابل اجرااست وامکان استفاده ازبیش ازیک تگ H1 درهرصفحه وجوددارد. امادر نهایت بایدبدانید که بهتراست ازبیش ازیک تگ H1 استفاده نمایید واین اصل رادرتمامی صفحات وب سایت خودرعایت نمایید. اگرملزم به استفاده ازبیش ازیک تگ H1 درصفحات وب سایت خودبودید بایدبه خاطر داشته باشیدکه به هیچ وجه این تگ هارابا کلید واژه هاانباشته نکنید.

 

چگونگی استفاده از تگ ها

مامعمولا سعی میکنم که به قوانین موتورهای جستجو گر گوگل احترام بگذاریم وتنها ازیک تگ H1 درهر صفحه استفاده نماییم.

امااستفاده ازهر تعداداز المان هایH2 تا H6 ازنظر موتورهای جشتجو گر گوگل مجازمی باشد وما نیزدرصورت نیازاین المان ها راچندیدن بار درهر صفحه مورداستفاده قرارمیدهم.

البته معمولابه دلیل آنکه هرصفحه تنهاشامل مطالب مربوط به یک موضوع مشخص میشود، درصفحاتی که محتوای آنهاکوتاه تراست معمولاتنها المان های H1 تا H3 مورداستفاده قرارمی گیرند وسایر المان هابلاء استفاده میباشند.
المان های H1 تا H6 درهر صفحه برای نمایش تیترها وعناوین کاربرددارند واهمیت آن ها ازدید موتورهای جستجوگر گوگل باافزایش شماره آنهاکاهش مییابد، یعنی تگ H1 بیشترین ارزش رادارد وتگ H6 دارای کمترین ارزش میباشد.

ازآن جاییکه تگ H1 بسیاربااهمیت است هرصفحه بایدحتما شامل یک تگ H1 باشد.

برای مثال به نمونه زیرتوجه کنید، اگرمن بخواهم محل زندگی خودرا بااستفاده از تگ های H1 تا H6 نمایش دهیم واولویت آن هارا دراین مثال به شمانمایش دهم، محل زندگی من بصورت زیرنمایش داده خواهدشد:

<h1>Earth</h1>
<h2>Asia</h2>
<h3>Iran</h3>
<h4>Tehran</h4>
<h5>Varamin</h5>
<h6>Ressalat</h6>

همانطورکه درمثال بالامی بینید تگ H1 دارای اولویت بیشتری نسبت به سایرتگ های میباشد وپس ازآن به تدریج باافزایش شماره تگ ها ازارزش آن هاکاسته میشود.

همانطورکه شماعزیزان میدانید راه های بسیاری برای استفاده از تگ های H1 تا H6 وجوددارد اماما به شماتوصیه میکنیم که درصفحات خودتنها یک موضوع اصلی رادنبال کنید وتمامی مطالب صفحه را پیرامون همان موضوع بنویسیدتابتوانید ازرویه زیر برای تگ های H1 تا H6 خودپیروی نمایید:

آیا باید از تگ H1  در در هر یک از صفحات خود داشته باشید

شمامیتوانید هرتعداد تگ H2 که میخواهید درصفحات خودداشته باشید. همانطورکه میدانید تگ H1 برای مشخص کردن تیتراصلی و تگ H2 برای نمایش زیرتیترها استفاده میگردد، اگرشما صفحات خودرازیاد شلوغ ومملو ازمطلب نکنیداستفاده از 3 یا4 تگ H2 درصفحه میتواند برای شماکافی میباشد.

درگذشته توصیه میشدکه لینک های مفیددرون متن خودرا در تگ H3 قراردهید، البته اخیراپس ازسال 2013 به طراحان وب سایت توصیه میشودکه تگ های خودرا صرف لینک ها نکنند وبیشترمتن درون تگ ها قراردهند.

ازاین رو میتوان گفت که استفاده از تگ H3 برای زیرتیتر های ثانویه نیزمیتواند مفیدباشد، البته استفاده ازآن برای لینک ها بلامانع است.

عناوین و تاثیرات آن بر سئو وب سایت

مطالعات برروی همبستگی المان های H و سئو وب سایت مشخص کرده اند که مونورهای جستجوگر گوگل ارزش اضافه ای برای المان H1 وتاثیر آن بر سئو وب سایت تعیین نموده است، البته برخی دیگرازمطالعات نتایج معکوسی رااعلام نموده اند.

John Meuller که یکی ازافراد بسیارسرشناش درکمپانی گوگل است بیان کرده است که موتورهای جستجوگر گوگل برای تشویق صاحبان وب سایت ها به استفاده ازالمان های H در وب سایت، تاثیرات اندکی دراستفاده ازالمان H بر روی سئو وب سایت ایجادنموده است.

باتوجه به نتایج حاصل ازمطالعات وگفته های John Meuller وباتوجه به اینکه ایشان به “تاثیرات اندک” اشاره نموده اند، من به شخصه بعیدمیدانم که استفاده ازالمان های H1 تا H6 تاثیرچندان زیادی بر سئو وب سایت داشته باشد وتصور میکنم که تاثیرات آن بسیارکم وناچیزباشند.

ازاین رو من سعی نمیکنم که کلیدواژه هایی راکه میخواهم صفحات وب سایت من برای آن هارتبه بندی شوند درتمامی تگ ها بگنجانم.

فقط وفقط شماباید به خاطرداشته باشید که تگ H1 رابرای عناوینی ازمتن استفاده کنیدکه مهمتر وباارزش تر هستند وهم چنین دارای اولویت بیشتری نسبت به دیگر عناوین متن میباشند.

دربرخی مواقع ممکن است تگ H1 با تگ عنوان عبارت یکسانی راشامل شوند، این حالت زمانی ممکن است اتفاق بیفتدکه شمایک مقاله صفرتا صدی داشته باشید ومقاله شماتمامی جنبه های یک موضوع کلی راشامل شود.

برای مثال اگرشما مقاله ای داشته باشیدکه درآن صفر تاصد سئو وب سایت رابیان نموده باشید، تگ عنوان و تگ H1 آن میتواندعبارتی هم چون “تمام آن چه شماباید درباره سئو وب سایت بدانید” باشد.

امااگرشما مقاله ای داشته باشیدکه جزیی ازیک مجموعه مقالات کلی باشد.

برای مثال شمایک مجموعه مقالات درباره “بهینه سازی برای موتورهای جستجوگر گوگل ” داشته باشید، شماباید تگ عنوان خودرا چیزی شبیه ” تمام آن چه شماباید درباره سئو وب سایت بدانید” انتخاب نماییدوتگ H1 خود رابه صورت “تاثیر لینک سازی بر سئو وب سایت ” انتخاب نمایید.

پس شماممکن است صفحاتی ببینیدکه تگ h1 آن هابا تگ عنوان آنهایکسان باشد وهمچنین صفحاتی ببینیدکه تگ H1 آنها ازتگ عنوان آن هاکاملا متمایزباشد.

البته المان های HTML برخلاف تگ عنوان میتوانند شامل المان هایی مثل لینک ها، المان های تاکیدی وسایر المان های مربوط به دستورزبان باشند.

گوگل المان های H1، H2، H3، H4، H5 و H6 رابه عنوان عناوینی برای پیج اسنیپت ها استفاده خواهدنمود.

من به جستجو درریزه کاری ها ومرزهای تعیین شده توسط موتورهای جستجوگر گوگل بسیارعلاقمند هستم ازاین رو آزمایشی انجام دادم تابتوانم بررسی کنم که آیاممکن است اگربه هردلیل گوگل عنوان صفحه تعیین شده توسط شما رانپسندد، یکی ازالمان های H1 تا H6 رابه جای عنوان صفحه درنظربگیرد؟

برخلاف تصورات من نتایج آزمایش به من نشان دادکه اگربه هر دلیلی المان عنوان یک صفحه دچارمشکل شود ویابگونه ای باشد که گوگل آن رانپسندد، گوگل هریک از تگ های H1 تا H6 راکه موجودباشد به جای عنوان انتخاب میکند ومورداستفاده قرارمیدهد.

البته این تنهایک امرممکن است ویک امر حتمی نمیباشد، یعنی نمیتوان گفت که به دلیل اینکه گوگل ممکن است همچین کاری رابکند حتمااینکار رامیکند ودربرخی مواقع ممکن است گوگل اینکار رانکندو صفحه رابدون عنوان باقی بگذارد.

علی رقم جستجوهای مکررمن نتوانستم هیچ مستندات قوی ومشخصی ازتاثیرات مستقیم تگ های H1 تا h6 بررتبه بندی وب سایت بیابم وهیچ مرجعی ذکرنکرده بودکه شما بایدحتما المان های H1 تا H6 رادر صفحات وب سایت خود تعیین نمایید.

امامن به شخصه همیشه حداقل المان تگ H1 رادرصفحات وب سایت خودتعیین مینمایم.

البته مجدداتاکید میکنم که هیچ مستندات دقیقی برای تاثیراین المان ها بررتبه بندی وب سایت نیافته ام وبارها صفحاتی رادیده ام که در رتبه بندی های گوگل رتبه خوبی کسب نموده بودندبدون آن که درون آن هاالمان های تگ H1 تا H6 وجودداشته باشد.
من هیچگاه درهنگام استفاده از CSS برای کنترل ظاهر تگ های H بامشکلی مواجه نشده ام وهیچگاه ملزم به طولانی ترکردن آن ها ویاکوتاه ترکردن آنهانشده ام.

همان طورکه بارها دراین مقاله ذکرکردم من تنهااز یک تگ H1 درصفحات وب سایتم استفاده میکنم امادرصورت لزوم ازهرتعداد از تگ های H2 تا H6 (بسته به میزان مطاب موجوددریک صفحه) دریک صفحه استفاده مینمایم.

البته معمولادرصفحات وب سایتم من تنهاازتگ های H1 ، H2 و H3 استفاده میکنم وتنها درصورتی که صفحات وب سایت بسیاربزرگ وشامل باشددیگر تگ ها رانیز درصفحات استفاده مینمایم.

 

تعداد کلمات تگ H1 چقدر باشد؟

من ازقانون وقاعده خاصی برای تعدادکلمات تگ H1 خوداستفاده نمیکنم، ترجیحاتعداد کلمات در تگ H1 رابگونه ای تعیین میکنم که یک عبارت بامعنی وکامل ودرعین حال تاحدامکان مختصر ومفید ایجادنمایم.

اگرشما تگ H1 وعنوان متفاوتی برای یک صفحه انتخاب نماییدامکان استفاده ازکلیدواژه ها وعبارات متفاوتی راخواهیدداشت که این امرموجب میشودشمابتوانید ترافیک بیشتری رابه وب سایت خودجذب نمایید.

نکته :

“اگرشما دراستراتژی درون صفحه ای وب سایت خودکپی برداری از وب سایت دیگری داشته باشید، دربهترین حالت تنهاوقت وانرژی صرف شده شماهدر میرود وازآن محتوا سودی برای وب سایت شماایجاد نمیگردد.

امااگر شمادرکپی برداری محتواها ازحد عادی متجاوزشوید وتیترها، عناوین، انکر تکست ها وسایر المان هارا از وب سایت های دیگر کپی برداری نماییدممکن است برای اینکارجریمه شوید و وب سایت شما بطورکلی ازنتایج جستجوها حذف گردد”.
بنابراین نکته شماباید درایجاد تگ های H1 تا H6 در وب سایت خوددقت نمایید وبه شدت از کپی برداری ازسایر محتوا برای این تگ ها بپرهیزیدتا تگ های شمااسپمی نبوده و گوگل شماراجریمه ننماید.

 

اشتباه هاتی که در نحوه به کاربردن تگ ها می شود؟

یکسری باورهای اشتباه درارتباط با تگ‌های هدینگ وجوددارد که هم چنان هم شاهد آن هستیم ومیبینیم که توسط بعضی ازمدیران وب‌سایت‌ها استفاده می شود. یکی ازبزرگترین این اشتباهات قراردادن تگ H1 یا H2 برای جملاتی مثل ” همین الان برای اطلاع ازقیمت سئو وب سایت تماس بگیر ” یا ” برای دریافت خدمات سئو وب سایت همین الان اقدام کن ” واین دست جملات که کاربران رادعوت به انجام اقدامی میکنند.

برخی هانحوه استفاده صحیح از تگ های هدینگ H1 تا H6 بلدنیستند واین باور رادارن که باقراردادن تگ H1 و یا H2 برای این گونه جملات توجه کاربران به این مواردبیشتر جلب می شود ومیتوان کاربران زیادی رابه سمت خودشان جذب کنندولی متاسفانه اینکار در طراحی وب سایت یک اشتباه بزرگ محسوب می شود وهم چنین ازسمت گوگل جریمه‌هایی رابه همراه دارد.
یکی دیگراز بزرگترین اشتباهاتی که بسیاردیده می شود، قراردادن تگ H1 و یا  H2 برای یک پاراگراف کامل هست وتوسط بعضی ازمدیران وب‌ سایت این ذهنیت است که این جمله الان خیلی بیشتردیده می شود.

شاید پاراگراف کمی بیشترتو دیدباشد ولی به شدت ازسمت موتورهای جستجو گر گوگل این موردنمره منفی دارد، چون اصول به وجود آمدن تگ های H1 تا H6 براین بودکه عنوان هارا به کاربران و موتورهای جستجوگر گوگل معرفی کنیم، عنوان هاهم معمولابیشتر از ۴الی ۵ حرف نمی‌ شوند پس قراردادن تگ‌های H1 تا H6 برای یک پاراگراف کاملاحرکت اشتباهی است.
نکته: اگرقصدداریم متنی یاجمله کوتاهی بیشتر در دید کاربران بیاریم به جای استفاده از تگ‌های هدینگ، ازپاراگرف استفاده کنیم وبا افزایش سایزمتن وتغییر رنگ، متن خود رابیشتر توچشم مخاطبان بیاریم.

 

سخن نهایی

رعایت زیاد تگ‌های H1 تا H6 تضمین کننده اینکه محتوای مارتبه خوبی به دست آورد نیست، رعایت این مواردصرفاً میتواند درصدی به سئو وب سایت ما کمک کنر. هیچوقت نمی شود ۱۰۰ درصداصول سئو وب سایت رارعایت کرد وطبق نظریه بسیاری ازکسانیکه مشاوره سئو  ارائه می دهندمافقط بارعایت ۴۰ درصد ازقوانین سئو وب سایت می‌ توانیم رتبه خیلی خوبی کسب کنیم.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *